Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Studii de fezabilitate si documentatii anexe la cererile de avize pentru proiecte


Anunt de participare numarul 121033/13.05.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BRAILA
Adresa postala:  Piata Independentei, nr.1, Localitatea:  Braila, Cod postal:  810210, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii publice, Tel. 0239694947, In atentia:  Macovei Carmen, Email:  [email protected], Fax:  0239692394, Adresa internet (URL):  www.primariabr.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord-cadru lucrari de reparatii, intretinere si reabilitari strazi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Braila
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 62, 100, 000RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de reparatii, intretinere si reabilitari strazi in Municipiul Braila
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
45233142-6-Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
45233222-1-Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform listei de cantitati incluse in caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 62, 100, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Gar.de part.-256000lei, se constituie prin: virament bancar/instr.de garantare emis de o soc.banc.sau de o soc.de asig.Gar.de buna exec-10%din val.contr.subsecv.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certif.de participare la licitatie cu oferta independenta
Decl.privind eligibilitatea-Formular 1A
Decl.privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006-Formular 1B
Certif.fiscale privind plata oblig.la bug.general consolidat si la bug.local
Certif.de atestare privind plata oblig.la Fondul de Mediu
Decl.privind calitatea de participant la procedura-Formular 1C
Certif.constatator emis de ORC
Certif.de inregistrare
Pers.juridice/fizice straine vor prezenta:
-doc.care dovedesc o forma de inreg./atestare sau apartenenta d.p.d.v.profesional-copii si traducere certificata in limba romana
-doc.de infiintare ale op.ec.-copii si traducere certificata in limba romana
-doc.emise de aut.competente din tara in care isi are sediul op.ec., cu privire la: denumirea op.ec., cod unic de inreg., sediul social, structura actionariatului, reprez.legali ai op.ec., domeniul de activ.principal, sit.soc.-copii si traducere certificata in limba romana
-doc.din care sa rezulte ca op.ec.are ca obiect principal sau secundar unul din serviciile din clasa CAEN precizata la punctul II.1.2 din Fisa de date sau echivalent-copii si traducere legalizata in limba romana
-in sit.in care of.va fi decl.castigator, acesta va prez.o decl.pe propria rasp.privind deschidere sediu permanent in Romania sau, in cazul asocierii cu pers.juridice romane vor imputernici pe unul dintre acestia, prin legalizarea asocierii si inreg.acesteia la aut.fiscala competenta
-certif.de rezidenta fiscala
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale care sa cuprinda cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani(2010, 2009, 2008)-Formular 2
Pers.juridice romane vor prezenta bil.cont.la 31.12.2008, 31.12.2009, 30.06.2010 vizate si inregistrate de organele competente in copie legalizata
Pers.juridice straine vor atasa, in copie insotita de traducere certificata in limba romana doc.privind cifra de afaceri, emise de autoritatile competente;sau o decl.autentica data in fata unui notar, a unei aut. adm. sau juridice sau a unei asociatii prof. care are competente in acest sens, in cazul in care in tara de origine a op.ec.nu se emit astfel de doc.
Pt.op.ec. care nu au avut activ.in unul sau mai multi din anii 2010, 2009 si 2008 cifra de afaceri se va lua in consid.tanand cont doar de anii in care a avut activ.
Lichiditatea generala
Scrisoare de bonitate emisa de o banca comerciala in original sau adev. CIP(Centrala Incidentelor de Plata) care sa ateste ca nu figureaza cu incidente de plata in ultimile 24 luniDovada ca dispune de 60% din val.max.estimata a contr.subsecvent pentru primul an:
- decl.bancare ca of.are acces la linii de credit confirmate de banci sau scris.bonitate ca of.are resurse reale negrevate de datorii
Dovada asigurarii pt.toate riscurile contractului-se va atasa Angajamentul privind asigurarea pentru toate riscurile contractului, iar in cazul in care oferta va fi declarata castigatoare, of.va prezenta in original asig.pt.toate riscurile contractului inainte de semnarea acestuia.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani(2010, 2009, 2008)-minim 33600000 lei-Lichiditatea generala se va calcula la: bil.la 31.12.2008;bil.la 31.12.2009;bil.la 30.06.2010-Ofertantul va face dovada ca dispune de 7680000 lei(60% din val.max.estimata a contr.subsecvent de lucrari pt.primul an)pt.asig.cash-flow-ului necesar derularii lucrarilor af.primului contr.subsecvent
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea listei principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani-Formular 4
Experienta similara: se va completa Formularul 5 pentru maxim 3 contracte similare de lucrari de reparatii si intretinere strazi
Contractele prezentate vor fi insotite de certif. de buna executie sau echiv.(PV de receptie la terminarea lucrarii/receptie finala, insotit de recomandare care sa ateste calitatea executiei)
Recomandarea prezentata(formular 6)trebuie sa precizeze urmatoarele aspecte:
-modul de indeplinire a oblig.contr.pe parcursul derularii contr.;
-daca pe parcursul executiei lucrarilorau fost inreg.: neconformitati, cazuri de accidente, receptii amanate sau respinse din cauza nerespectarii parametrilor de calitate.
Prez.decl.privind echip.tehnice, utilaje, instalatii-Formular 7
Dovada detinere utilajeSe vor prezenta atestate ICECON sau echivalent pt.toate utilajele si echip.din dotare
Dotarea tehnica solicitata poate fi proprie/contract de inchiriere sau angajamente/contract de furnizare
Prezentare contract/precontract de depozitare la o groapa de gunoi a deseurilor rez.in urma lucrarilor
Prezentare decl.privind efectivele medii anuale ale personalului angajat pe ultimii 3 ani, asigurarea cu personal de specialitate, nr.si pregatirea cadrelor de conducere, pers.responsabile direct de indeplinirea contr. -Formular 8
Se vor prezenta: CV-uri, certificat de atestare profesionala
Certif.de atestare tehnica al soc.-copie legalizata sau copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre ofertant
Certif.pt.controlul productiei(CE)in fabrica emise de un organism notificat pt.atestarea conf.mixturilor asfaltice-copie legalizata sau copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre ofertant
Decl.privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora-Formular 3
Se va prezenta acordul de subcontractare, din care sa rezultepartea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat
-Standarde de protectie a mediului
ISO 14001/2005 sau echivalent
Standarde de sanatate si securitate ocupationala
OHSAS 18001/2007 sau echivalent
Standarde de managementul responsabilitatii sociale
SA 8000/2008 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Val.totala a contr.prezentate ca experienta similara tb.sa fie de minim 16800000 lei fara TVA, indeplinite si finalizate in ultimii 5 ani;Cerinte personal: Responsabil tehnic cu executia atestat in domeniul lucrarii ce urmeaza sa fie executata, responsabil cu calitatea in domeniul lucrarii ce urmeaza sa fie executata-angajati ai ofertantului sau colaboratori;Dotare tehnica: -excavator prevazut cu sistem de monitorizare;
-autogreder prevazut cu sistem de monitorizare;
-buldozer prevazut cu sistem de monitorizare;
-buldoexcavator;
-cilindri compactori terasieri;
-cilindri compactori pneu-pneu;
-cilindri compactori lis-lis;
-masina de frezat;
-finisor de asfaltat pt.carosabil;
-finisor de beton pt.trotuare;
-autogudronator;
-incarcator frontal;
-finisor de beton;
-pompa de beton;
-statie de asfalt;
-statie de betoane;
-laborator de gr.II pt.asfalt si beton-autobetoniere;
-autobasculante de 16to si 20t;
-automacara autorizata ISCIR
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de mobilizare pentru interventie in perioada de garantie a lucrarii(maxim 24 ore)
30%
Descriere: Componenta tehnica
3.
Strategia prezentata pentru derularea activitatilor cerute in contract
30%
Descriere: Componenta tehnica
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.07.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.07.2011 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.07.2011 14:00
Locul: Municipiul Braila, Piata Independentei nr. 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr. 6A sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Galati
Adresa postala:  Str. Brailei nr. 153, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800367, Romania, Tel. 0236460027, Fax:  0236460027
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Braila Directia Juridic Contencios APL
Adresa postala:  Piata Independentei nr. 1, Localitatea:  Braila, Cod postal:  810210, Romania, Tel. 0239694947, Fax:  0239692394, Adresa internet (URL):  www.primariabr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.05.2011 13:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer