Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Studii de teren, Proiectare, fazele P.T.+ C.S. + D.E + PAC + documentatii pentru obtinerea avizelor si asistenta tehnica pe perioada implementarii proiectului, pentru obiectivul: Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata in localitatea Suncuius


Anunt de participare numarul 42802/08.02.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SUNCUIUS
Adresa postala: LOC. SUNCUIUS, SAT SUNCUIUS, STR. AUREL VLAICU, NR. 439, JUD. BIHOR, Localitatea: suncuius, Cod postal: 417565, Romania, Punct(e) de contact: FLORIN VIOREL BRINDAS, Tel.0259/444010, 0259/444094, Email: [email protected], Fax: 0259/444010
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Studii de teren, Proiectare, fazele P.T.+ C.S. + D.E + PAC + documentatii pentru obtinerea avizelor si asistenta tehnica pe perioada implementarii proiectului, pentru obiectivul: Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata in localitatea Suncuius, Judetul Bihor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Comuna Suncuius
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
proiectare retele de alimentare cu apa, proiectare statii de pompare si repompare, proiectare retele de canalizare , efectuare studii de teren, intocmire documentatii, asistenta tehnica
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74232220-2 - Servicii de proiectare a conductelor (Rev.1)
74200000-1-Servicii de arhitectura, de inginerie, de constructii si servicii conexe de consultanta tehnica (Rev.1)
74232000-4-Servicii de conceptie tehnica (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile sunt prezentate in Studiul de fezabilitate
Valoarea estimata fara TVA: 1, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare 10.000 ron
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarease va realiza prin Bugetul local al comunei Suncuius
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Mai multi operatori economici se pot asocia pentru a depuneoferta comuna, in cazul in care ofertava fi declarata castigatoare, asocierea va fi legalizata.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)Existenta certificatului de constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa reiasa ca agentul economic are prevazut in obiectul de activitate tipul de servicii supus licitatiei publice si nu are inscrise urmatoarele mentiuni: falimente, condamnari, amenzi, abuz de incredere, fals, uz de fals, concurenta neloiala, abateri. Obligatoriu certificatul constatator se va prezenta in original.
b)Indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat si bugetul local la data de 31.12.2007 (sau la o data ulterioara acestei date), motiv pentru care se vor prezenta:
- Certificat emis de catre Directia Generala a Finantelor Publiceprivindachitarea obligatiilor de plata la bugetul general consolidat;
- Certificatemis de primaria locala privind achitarea obligatiilor de plata la bugetul local;
Pentru a fi calificat ofertantul nu trebuie sa fie inregistrat cu datorii la data de(sau la o data ulterioara acestei date).
c)Declaratie de eligibilitated) declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 180 si 181 din Ordonanta de urgenta 34/2006.
e) Certificat ISO, sau orice alt document de certificare a calitatii pentru acele tipuri de activitati care fac obiectul contractului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
se va prezenta bilantul contabil sau extrase de bilantpe ultimii 3 ani; pentru a fi calificat ofertantul va trebui sa demonstreze ca a inregistrat profit in ultimii 3 ani. Daca ofertantul nu a inregistrat profit in vreunul dintre acesti ani, urmeaza sa fie descalificat
- o declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani; pentru a fi calificat, ofertantul trebuie sa aiba o cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani de cel putin 1.000.000 lei RON
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, cantitati si valori sunt prezentate in documentatia atasatac) - informatii privitoare la personalul tehnic de specialitate de care dispune; conditii mentionate in documentatia de atribuire
d) - o declaratie referitoare la instalatiile, utilajele sau echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului de executie de servicii;conditi mentionate in documentatia de atribuire
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
B)Pentru a fi calificat ofertantul trebuie sa aiba executate in ultimii 3 ani cel putin trei servicii de proiectare similare a caror valoare insumata este de 1.500.000 lei RON.Dintre acestea, celputin doua sa aiba valoarea cumulata de 450.000 RON. De asemenea este obligatoriu pentru candidate safi proiectat in ultimii 3 ani cel putin 3 servicii similare, in baza carora au fost executate si finalizate lucrari. Acest lucru se va certifica prin prezentarea unor copii ale proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor.C)pentru a fi calificat ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca are personal de conducere si personal calificat pentru executia serviciului de proiectare, respectiv sa demonstrze ca are personalcu calificare si experienta optima pentruindeplinirea contractului, respectiv pentru fiecare capitol de serviciiD) pentru a fi calificat ofertantul trebuie sa demonstreze ca poate dispune de echipamentele tehnice pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa accelerata
proiectul face parte dintr-un program guve. multianual eventualele intarzieri ar duce la grave perturbatii atat in bugetul local cat si in bugetul de stat.
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 10
Indeplinirea criteriilor tehnicesi financiare solicitate de autoritatea contractanta in documentatia de calificare
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.02.2008 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.02.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.02.2008 13:00
Locul: Consiliul local al comunei Suncuius
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Proiectul este inscris intr-un program nationalcu finantare din bugetul de stat
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CNSC
Adresa postala: str. Stravropoleos nr. 13, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010022, Romania, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Oradea
Adresa postala: loc. Oradea, str. Parcul Traian nr. 3, Localitatea: Oradea, Cod postal: 5700, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Secretariat Consiliul Local
Adresa postala: str. Aurel Vlaicu nr. 439, Judetul Bihor, Localitatea: Suncuius, Cod postal: 417565, Romania, Tel.0259444094, Email: [email protected], Fax: 0259444010, Adresa internet (URL): www.comunasuncuius.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.02.2008 14:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer