Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Studii geotehnice si studii hidrologice la traversari de ape cu conducte de transport gaze naturale, la aparari de maluri si praguri de fund aferente conductelor de transport gaze naturale


Anunt de participare (utilitati) numarul 147549/28.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias
Adresa postala: Piata CI Motas, nr 1, Medias, Localitatea: Medias, Cod postal: 551018, Romania, Punct(e) de contact: Ovidiu Hadambas, Tel. +40 269803200, Email: [email protected], Fax: +40 269844832, Adresa internet (URL): www.transgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Studii geotehnice si studii hidrologice la traversari de ape cu conducte de transport gaze naturale, la aparari de maluri si praguri de fund aferente conductelor de transport gaze naturale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: sistemul national de transport gaze naturale
Codul NUTS: RO12 - Centru
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 6 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 000, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se vor inchea cca 2-5 contracte subsecvente, val estimata a celui mai mare contract subsecvent 500000 lei, val estimata a celui mai mic contract subsecvent cca 200000 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Studii geotehnice si studii hidrologice la traversari de ape cu conducte de transport gaze naturale, la aparari de maluri si praguri de fund aferente conductelor de transport gaze naturale
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71335000-5 - Studii tehnice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
cant maxima AC 5 contract
cant min AC 2 contracte subsecvente
cant min contr. subsecv : cate 1 buc.din fiecare categorie de servicii mentionate in CScant max contr. subs :4buc din fiecare serv din CS
Un contract contine toate categ de servicii detaliate in CS.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie participare : cuantum 20.000, 00 lei; ;
-pentru cursul de schimb ce va fi avut in vedere la conversia valorii aferente garantiei de participare constituita intr-o alta moneda : cursul BNR leu/alta moneda valabil cu 7 zile anterior date limita de depunere a ofertelor. mod de constituire: OP (virament bancar) in cont RO 09 RNCB 0231 0195 2531 0001 BCR Medias sau Scrisoare de garantie bancara(original) sau orice instrument de garantare emis in conditiile legii, -valabilitate: 60 zile de la data limita pentru primirea ofertelor;;
-in situatia prevazuta de art.278^1 din OUG 34/2006, modificata se va retine suma de 4.780, 00lei); garantie de buna executie 5% din valoarea contractului subsecvent fara TVA; Modul de constituire a garantiei de buna executie : - scrisoare de garantie de buna executie, Formular 19, - sau retineri succesive din facturile partiale In cazul constituirii garantiei de buna executie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale : in conformitate cu Hotararea 1045/19.10.2011 contractantul are obligatia de a deschide la Unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont un cont disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante - Orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Nu se acorda avans. Plata cv/lucrarilor se poate face esalonat sau dupa receptia finala a lucrarilor, de regula intr-o perioada cuprinsa intre 30-90 zile de la facturare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea- Formular 12A- Declaratie privind situatia personala (neincadrarea in prevederile art.181 din Ordonanta)Formular 12B
- Declaratie privind calitatea de participant la procedura Formular 12C- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-Formular 12 D- Declaratie pe proprie raspundere conform art. 69^1 din OUG nr 34/2006. Pers cu functie de decizie sunt: VADUVA PETRU ION Director General
LATA ILIE Director General Adj.
STEFANESCU IOAN Director DepartamentTATARU ION Director DepartamentLUPEAN MARIUS Director Directie
NOVAC MIRCEA Inginer Sef
GREZER PETRE Sef Atelier
EMIL MIRCEA CRISAN Sef Servicu
PINZAR ADELA Director Directiet
FILIPAS LAURA Sef Birou
HADAMBAS OVIDIU GHEORGHE Economist
ION ANDI MARIAN Inginer
TATOMIR MIHAELA Inginer
HENTEA MIHAELA LUMINITA Economist
SZABO ALEXANDRA Consilier Juridic
SIMESCU VIORICA Tehnician
PETRARIU IOAN Sef Serviciu
POPOVICI OVIDIU Subinginer
BACIU ELENA MARIOARA Consilier Juridic
GOAGE MIHAI Consilier Juridic
?Certificate constatatoare privind plata taxelor si impozitelor in original sau copie conform cu originalul, formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul /ofertantul este rezident din care sa reiasa ca nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturile. Persoane juridice/ fizice romane: Pentru persoanele juridice romane : certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.sau alte documente echivalente, din care trebuie sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constator emis de O.N.R.C.
Persoane juridice /fizice strainePentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident
? Certificat de atestare a firmei pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul acordului cadru, respectiv autorizatie
emisa de organe competente din Romania; se solicita operatorilor economici sa prezinte certficat de atestare pentru servicii in domeniul gospodaririi apelor emis de ministerul mediului si padurilor; competenta tehnica si profesionala de a efectua lucrari in urmatoarele domenii:
a) intocmirea studiilor hidrologice,
b) intocmirea studiilor hidrogeologice,
d) elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor.
Este solicitat luand in considerare obiectul achizitiei, respectiv tinand cont de faptul ca pentru elaborarea studiile hidrologice si geotehnice este nevoie ca firma sa fie atestata de MAPPM in vederea obtinerii avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor, care cade in sarcina operatorului economic si care va trebui sa faca parte din oferta sa.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.prezentarea ultimului bilant contabil vizat de organele in drept
2.completarea formularului de " Informatii Generale" cu prezentarea cifrei de afaceri globale care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani, Ca minima impusa 1.000.000 lei
Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de B.N.R.
Modalitatea de indeplinire
1.prezentarea ultimului bilant contabil vizat de organele in drept
2.completarea formularului de " Informatii Generale"
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie cu privire la subcontractanti
Modalitatea de indeplinire
completare formular 12G
?Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii similare prestate in ultimii 3 ani, Exp.sim.impusa minim - 500.000 lei
Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de B.N.R.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 12H
?Declaratie privind dotarea tehnico-materiala necesara prestarii serviciilor, din declaratie trebuie sa reiasa-detinerea de laboratoare autorizate pentru analize chimice - sau se vor prezenta informatii privind contractele de colaborare cu laboratoare autorizate pentru profilurile respective;CONFORM Normativ Indicativ NP 074-2007 privind documentatiile geotehnice pentru constructii.
-detinerea de instalatii de foraj geotehnic pentru toate tipurile de foraj mentionate in caietul de sarcini -sau se vor prezenta informatii privind contractele de colaborare/inchiriere pentru aceste instalatii
Modalitatea de indeplinire
prezentare Declaratie
? Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani (conform Formularului nr. 12 I); din declaratie trebuie sa reiasa -detinerea de personal avand pregatirea/ specializarea conform specificului de activitate: profil hidrotehnic - sau se vor prezenta informatii privind contractele de colaborare cu personal profil hidrotehnic
Modalitatea de indeplinire
completare Formular 12I
? Ofertantii vor prezenta obligatoriu certficatul de asigurare a calitatii SR EN ISO 9.001 :2QQ8 sau documente echivalente - domeniul de activitate fiind similar achizitiei.
Ofertantul va prezenta obligatoriu sistemului integrat mediu: SR EN ISO 14.001 :2005 sau documente echivalente - domeniul de activitate fiind similar achizitiei
Modalitatea de indeplinire
prezentare certficatul de asigurare a calitatii SR EN ISO 9.001 :2QQ8 sau documente echivalenteprezentare certificar sistemului integratmediu: SR EN ISO 14.001 :2005 sau documente echivalente
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.11.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.11.2013 08:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.11.2013 10:00
Locul: sediul SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS, Serviciul Licitatii - Contractari
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti imputerniciti ai operatorilor economici participanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In situatia in care doua sau mai multe oferte au acelasi pret si sunt clasate pe acelasi loc, in vederea departajarii, AC va solicita propuneri financiare, fara a se afecta pozitiile superioare in clasament ocupate de ceilalti ofertanti sau daca va incheia acordul-cadru cu toti operatorii economici clasati pe locurile aferente numarului maxim de operatori economici mentionat in fisa de date/anunt de participare
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Transgaz SA Medias- Directia Juridica
Adresa postala: Piata C I MNotas nr 1, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Tel. +40 269803333, Fax: +40 269803333
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.10.2013 13:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer