Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - STUDII PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT INTERMODAL PENTRU PASAGERI SI MARFA LA AEROPORTUL INTERNATIONAL CLUJ-NAPOCA


Anunt de participare (utilitati) numarul 141441/12.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
R.A.Aeroportul Cluj-Napoca
Adresa postala: Str.Traian Vuia, Nr.149, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400397, Romania, Punct(e) de contact: Gabriela Zanc, Tel. +40 264307500/+40 264416702, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 264416712, Adresa internet (URL): www.airportcluj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie autonoma
Activitate (activitati)
- Activit??i aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
STUDII PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT INTERMODAL PENTRU PASAGERI SI MARFA LA AEROPORTUL INTERNATIONAL CLUJ-NAPOCA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
10 - Servicii de studii de piata si de sondaje de opinie
Locul principal de prestare: R.A. Aeroportul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 149, Cod Postal 400397, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Romania
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de elaborare studii pentru dezvoltarea infrastructurii de transport intermodal pentru pasageri si marfa la Aeroportul International Cluj-Napoca
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79311100-8 - Servicii de elaborare de studii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Studiile ce urmeaza a fi elaborate si proiectate sunt cele descrise in Caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 800, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garatiei de participare este de 36.000 Euro (echivalenta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile).Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile de la data limita de primire a ofertelor. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita in mod corespunzator.Modalitati de constituire: virament bancar sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Constituirea garantiei de participare se va face in conf cu art.86, alin.(3), lit.b) din HG925/2006.Conturi bancare: RO12BTRL01301202919844XX RON sau RO58BTRL01304202919844XX EURO, deschise la BT Cluj. In cazul in care garantia se va constitui prin scrisoare de garantie de participare, se va prezenta in original in conformitate cu Formularul Z. Daca scrisoarea de garantie de participare este emisa de catre o societate de asigurari, atunci ofertantul va prezenta si polita de asigurare. Scrisoarea de garantie de participare in alta lb decat romana va fi prezentata in original insotita de traducerea autorizata in lb romana.Neconstituirea garantiei de participare pana la data si ora deschiderii ofertelor atrage respingerea ofertei.Restituirea garantiei se face pe baza solicitarii trasmise de operatorul economic.Pentru operatorii economici incadrati conform legii in categoria IMM, se va aplica reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul garantiei de participare.Se vor respecta prevederile Anexei 1. Garantia de buna exec a contractului este de 10% din valoarea contractului fara TVA si se constituie printr-un instrument de garantie emis in conditiile legii de o soc bancara sau de o soc de asigurari, care devine anexa la contract.Garantia de buna exec se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale conform art.90, alin.(3) din HG925/2006 modif prin HG1045/2011.Constituirea garantiei de buna exec se va face cf art. 86, alin.(3), lit.b) din HG 925/2006.In cazul in care garantia va fi constituita prin scrisoare de garantie de buna exec, aceasta se va prezenta in orig, in cuantumul si in per convenita a contractului si in conf cu Formularul 16.Daca scrisoarea de garantie de buna exec este emisa de catre o soc de asigurari, atunci ofertantul va prezenta si polita de asigurare.Scrisoarea de garantie de buna exec in alta lba decat rom va fi prezentata in original insotita de traducerea autorizata in lba rom.Se vor respecta prevederile Anexei 2.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
50% alocatii bugetare Consiliul Judetean Cluj, 50% fonduri europene ? domeniul retelelor transeuropene de transport (TEN-T)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din OUG nr. 34/2006.Daca ofertantul uzeaza de acest drept, acesta va prezenta Acordul de asociere si declaratia privind calitatea de participant la procedura.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 1.Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Cerinta obligatorie: Declaratie pe proprie raspundere completata in conformitate cu Formularul 1.2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006
Cerinta obligatorie: prezentare Formular 3 ? Declaratie privind eligibilitatea - Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006
Cerinte obligatorii: - prezentare Formular 4 - Incadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.4.Informatii privind indeplinirea obligatiilorCerinte obligatorii: - Certificat fiscal privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat.
- Certificat fiscal privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local.
Certificatele fiscale vor prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Acestea se vor prezenta in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.5. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta completat in conformitate cu Formularul 5.6. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 ? Formularul 6. Persoanele cu functii de decizie din cadrul RA Aeroportul Cluj-Napoca in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Ciceo David ? Director General, Zanc Gabriela ? Director Comercial, Florian Corina ? Director Economic, Mocean Petru ? Director Tehnic, Pop Iuliu ? Director Operational, Sabau Marius - Sef Birou Achizitii Publice, Todoran Vlad ? Oficiu Juridic.NOTA 1: Documentele prevazute la pct. III.2.1. a) sunt cerinte obligatorii si se vor prezenta, atat pentru ofertantii unici, cat si pentru asociati. In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele de la pct. III.2.1. a) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte. Formularul 3 si Formularul 4 (pt situatiile prevazute la art. 181, lit. a), c)^1, d)) se vor prezenta si pt tertul sustinator, daca este cazul. Formularul 6 se va prezenta si de catre subcontractant si de tertul sustinator, daca este cazul.
NOTA 2: Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la pct.III.2.1.a), ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere conform art. 11, alin. (4) si (5) din HG 925/2006. In caz contrar, are obligatia de a prezenta certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare.
NOTA 3: Pentru persoane juridice straine, operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi prezentate prin traducere in limba romana legalizate la notariat.
NOTA 4: Persoanele fizice sau juridice straine si romane care desfasoara activitati in strainatate trebuie sa prezinte documentele edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii si a obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Se vor accepta:
- certificate ? echivalent
- cazier juridic ? echivalent
- declaratii pe propria raspundere date in fata unui notar, autoritati administrative sau judiciare sau asociatii profesionale
NOTA 5: Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente. 1.Persoane juridice/fizice romane
Cerinta obligatorie: Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, certificatul trebuie sa fie real si actual la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC.2.Persoane juridice/fizice straine
Cerinta obligatorie: Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional enumerate la punctele III.2.1. a) si III.2.1. b) 1. in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (se va anexa traducerea autorizata in limba romana).
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul dea solicita ofertantilor prezentarea si altor documente in cazul in care cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante.3.Se solicita pentru persoane juridice/fizice romane si straine:
Detinerea de catre ofertant in termen de valabilitate a autorizarii data de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana (A.A.C.R.), ca agent aeronautic civil, pe numele ofertantului, conform Ordinului nr. 2459 din 2006 sau certificate europene echivalente, pentru proiectare, asistenta tehnica si consultanta de specialitate privind constructia de obiective noi pentru infrastructura aviatiei civile, constructia de facilitati destinate depozitarii combustibililor, alimentarii combustibilior la aeronave, comunicatiilor, navigatiei aeriene, supravegherii si meteorologiei aeronautice, precum si pentru lucrari de reparatii si modernizari la obiectivele de aviatie civila existente (Cod AAP)
Asociatii, prin cumul trebuie sa faca dovada ca detin autorizatia A.A.C.R. la data depunerii ofertelor. Ceilalti asociati sau subcontractanti care nu detin certificat de autorizare trebuie sa respecte prevederile art. 6.1, lit. (e) din Reglementarea aeronautica civila romana nr. 0 din 2006 privind autorizarea agentilor aeronautici civili in domeniul aeroportuar ? RACR-AD-AACDA si sa detina certificatele de autorizare la data inceperii prestarii serviciilor.
Certificatele de autorizare se vor prezenta in oricare din formele: original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.NOTA 1: Documentele solicitate la cap. III.2.1.b) pct. 1 si 2 vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor si se vor prezenta pentru ofertant si ofertant asociat in oricare din formele: original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Acestea pot fi certificate echivalente emise de organisme abilitate din alte state ale U.E. In conformitate cu prevederile art. 183 din O.U.G. nr. 34/2006, autoritatea contractanta va lua in considerare certificate echivalente emise de organisme abilitate din tara in care ofertantul este rezident (se va anexa traducerea autorizata in limba romana), chiar daca ofertantul si/sau ofertantul asociat este rezident intr-un stat ce nu este membru al U.E.
In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele de la pct. III.2.1. b) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte.
NOTA 2: Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la pct.III.2.1.b), ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere conform art. 11, alin. (4) si (5) din HG 925/2006. In caz contrar, are obligatia de a prezenta certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare.
NOTA 3: Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentului solicitat la pct. III.2.1.b)1. in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Situatia elementelor patrimoniale
1.1.Prezentarea ultimelor 3 bilanturi contabile vizate si inregistrate de catre organele competente. Documentele vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor si se vor prezenta pentru ofertant si ofertant asociat.
1.2.In cazul in care ofertantul uzeaza de prevederile art. 11, alin. (4) si (5) din HG925/2006, operatorul economic va prezenta o declaratie.
2.Info pt ultimii 3 ani privind cifra de afaceri
2.1.a.Media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de min 3000000 Euro.Pt ofertantii nou infiintati, se solicita acelasi cuantum al mediei cifrei de afacere globala.Doc vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor si se vor completa pt ofertant si ofertant asociat.Cifra de afacere pentru oper econ incadrati onform legii in categoria IMM va fi admisa in cuantum de 50% din nivelul min impus.
b.Ofertantul trebuie sa demonstreze ca la momentul semnarii contractului, are acces sau are disponibil resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare necesare pentru sustinerea contractului pe o perioada de maxim 9 luni in valoare de 900.000 Euro.Doc vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor si se vor completa pt ofertant si ofertant asociat.
2.2.In cazul in care ofertantul uzeaza de prevederile art.11, alin.(4) si (5) din HG925/2006, oper econ va prez o decl
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Experienta similara
1.1. Efectuarea in ultimii 3 ani a 1/mai multe contracte similare pe un program privind intermodalitatea.
Din acestea, minim un contract similar trebuie sa fi avut ca obiect realizarea de studii pentru dezvoltarea infrastructurii de transport intermodal - combinat pentru transportul feroviar, aerian si marfa in valoare minima de 1 mil Euro (nu reprezinta cumularea valorilor tuturor contractelor).-Executarea in ultimii 3 ani a cel putin 1/mai multe contracte similare incheiate cu cel putin 1 aeroport avand ca obiect realizarea de studii de fezabilitate privind transportul pe un program privind intermodalitatea.
-Executarea in ultimii 3 ani a cel putin 1contract similar avand o valoare minima de 100.000 Euro avand ca obiect realizarea de studiu de impact asupra mediului pentru un proiect similar de nod de transport intermodal.
-Executarea in ultimii 3 ani a cel putin 1 contract similar avand o valoare minima de 75.000 Euro avand ca obiect realizarea de studii energetice pentru un aeroport pentru un proiect similar de nod de transport intermodal.
-Executarea in ultimii 3 ani a cel putin 1 contract similar avand o valoare minima de 150.000 Euro avand ca obiect realizarea de studii tehnico-economice pentru un aeroport pentru un proiect similar de nod de transport intermodal.
-Executarea in ultimii 3 ani a cel putin 1/mai multe contracte similare avand ca obiect realizarea unor studii de obstacolare si harta a pericolelor de navigatie pentru un aeroport in cadrul unui proiect similar de nod de transport intermodal.
Operatorul economic are obligatia de a arata gradul de indeplinire al contractelor.Se va sustine indeplinirea cerintelor de la 1.1. prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnatede o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea experientei similare se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
1.2. Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani. Documentul se va completa pentru fiecare asociat. Daca ofertantul nu are vechime 3 ani, se va prezenta lista serviciilor prestate de la infiintare.
O lista a principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Operatorul economic va respecta prevederile art. 188, alin. (2), lit. a) din OUG 34/2006.
1.3. In cazul in care ofertantul uzeaza de prevederile art. 11, alin. (4) si (5) din HG925/2006, operatorul economic acesta va prezenta o declaratie.
2. Detinerea de personal cu pregatire profesionala si calificare corespunzatoare pentru indeplinirea contractului.
2.1. Manager de contract ? cu 5 ani experienta in domeniul aviatiei civile, 3 ani experientain calitate de coordonator de proiect, sa fii coordonat minim 1 proiect similar privind intermodalitatea.
Documentele doveditoare vor contine informatii privind sarcinile alocate in cadrul proiectelor similare.
2.2. Responsabilul cu asigurarea controlului calitatii - 1 inginer cu minimum 3 ani experienta in prestari servicii similare si participarea la cel putin 1 contract similar privind intermodalitatea.
2.3. Consultant care va colabora cu angajatii aeroportului pentru realizarea chestionarului privind studiul socio-economic.
2.4. Ingineri proiectanti (3 persoane) ? absolventi de studii tehnice universitare, cu experienta de proiectare dovedita prin participarea la cel putin 1 contract similar pentru realizare studii de fezabilitate, studii de impact asupra mediului, studii energetice, studii tehnico-economice.
2.5. Responsabil cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor, care sa fi urmat un program de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Temei legal: Legea 319/2006 si HG 925/2010.
2.6. Expert 1 pentru analiza financiara si evaluarea investitiei, proiectiile financiare, analiza de proiect cu studii superioare economice sau echivalente cu experienta in domeniul economic-financiar si/sau al afacerilor europene (minim 1 proiect in care a efectuat analiza financiara si evaluarea investitiilor, precum si a condus/efectuat planificarea/ executia/ monitorizarea bugetara sau management de proiect pentru proiecte similare privind intermodalitatea)
2.7. Expert 2 pentru analiza costurilor si beneficiilor socio ? economice ale proiectului si determinarea ratei rentabilitatii economice, analiza senzitivitatii si a riscurilor, studii superioare economice sau echivalent.2.8.Expert 3 pentru revizuirea alternativelor tehnice
prevazute in studiul de fezabilitate, asistenta pe perioada consultatiilor publice pentru obtinerea Acordului de Mediu, sprijin tehnic pentru desfasurarea activitatii celorlalti experti, cu studii superioare tehnice ? constructii civile absolvite cu diploma de licenta sau echivalent.
Pentru fiecare din personalul solicitat la punctele 2.1 ? 2.8 se vor prezenta urmatoarele documente:
- CV
- Diploma de studii
- Contract de munca/contract de colaborare sau angajament
Documentul se va completa pentru ofertanti si ofertanti asociati pt partea din contract pe care urmeaza sa o indeplineasca. In cazul unei asocieri, asociatii prin cumul trebuie sa faca dovada ca detin personal/organism tehnic de specialitate pentru indeplinirea contractului, iar documentul pe asociere se va completa de catre liderul asocierii.Ofertantul trebuie sa faca dovada disponibilitatii personalului/organismului tehnic de specialitate. Cerinta se va respecta atat pt ofertanti unici, cat si pentru ofertanti asociati. Se vor prezenta documente de confirmare, care atesta disponibilitatea fiecarei persoane alocate pentru contract: contracte, angajamente, protocoale sau orice alte documente care pot confirma disponibilitatea acestuia. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere ca personalul prezentat este disponibil la data incheierii contractului.
2.9.In cazul in care ofertantul uzeaza de prevederile art. 11, alin. (4) si (5) din HG925/2006, operatorul economic va prezenta o declaratie.
3.Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii
3.1. Ofertantul va prezenta documente din care sa reiasa informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere si a persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii: CV-uri.
3.2. Se vor prezenta documente suplimentare prin care se confirma competentele si abilitatile declarate in CV-uri: autorizatii, atestate, certificate de atestare profesionala, diplome de absolvire sau orice alte documente prin care se face dovada competentelor. Acestea se vor depune in copie cu mentiunea ?conform cu originalul? semnate de reprezentantul legal al operatorului economic.
3.3. In cazul in care ofertantul uzeaza de prevederile art. 11, alin. (4) si (5) din HG925/2006, operatorul economic va prezenta o declaratie.
4.Informatii privind echipamentele tehnice si masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii
4.1. Se vor asigura (din dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere de la operatorii economici, asociati, subcontractanti etc.) dotarile necesare pentru indeplinirea contractului de servicii (utilaje, echipament tehnic, mijloace de transport, echipament IT).
Pentru echipamentele si utilajele care nu sunt asigurate din dotare proprie se vor prezenta contractele/conventiile de inchiriere cu furnizorii acestora. Pentru echipamentele si utilajele proprii se vor prezenta copii dupa balanta analitica a mijloacelor fixe semnata de catre conducatorul unitatii sau copii dupa contractele de vanzare-cumparare sau copii dupa contractele de leasing, pentru a face dovada ca acestea sunt din dotare proprie.
4.2. In cazul in care ofertantul uzeaza de prevederile art. 11, alin. (4) si (5) din HG925/2006, operatorul economic va prezenta o declaratie.
5.Informatii privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani5.1. Prezentarea unor documente care se vor completa de catre ofertantul unic si de catre fiecare asociat in parte.
6.Informatii privind subcontractantii (daca este cazul)
6.1. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, acesta are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul ce urmeaza a fi indeplinit de catre acestia si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
7. Informatii privind asocierea (daca este cazul)
7.1. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, contractul de asociere se va legaliza la Notariat si va deveni anexa la contract. In cazul asocierilor se va prezenta acordul de asociere, iar partile vor executa contractul in procentele in care s-au angajat in ?Acordul de asociere?. Schimbarea (inlocuirea) asociatilor sau declararea unui nou asociat se va face cu acordul beneficiarului, in conditiile legii.
1. Informatii privind standardele de asigurare a calitatii1.1. Certificat care atesta implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii activitatilor desfasurate in conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001/2008 saucertificate echivalente emise de organisme abilitate din alte state ale Uniunii Europene.Prezentarea unor documente care atesta implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii. Se solicita pentru ofertantul unic sau in cazul unei asocieri, pentru fiecare asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza. In cazul in care operatorul economic este in curs de a obtine certificatul, autoritatea contractanta accepta acest lucru numai daca evaluarea s-a finalizat si urmeaza sa se elibereze respectivele certificate.
1.2.In cazul in care ofertantul uzeaza de prevederile art. 11, alin.(4) si (5) din HG925/2006, operatorul economic va prezenta o declaratie.
2. Informatii privind standardele se asigurare a protectiei mediului
2.1. Certificat care atesta implementarea si mentinerea unui sistem de management de mediu in conformitate cu cerintele SR EN ISO 14001/2008 saucertificate echivalente emise de organisme abilitate din alte state ale Uniunii Europene.
Prezentarea unor documente care atesta implementarea si mentinerea unui sistem de management de mediu. Se solicita pentru ofertantul unic sau in cazul unei asocieri, pentru fiecare asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza. In cazul in care operatorul economic este in curs de a obtine certificatul, autoritatea contractanta accepta acest lucru numai daca evaluarea s-a finalizat si urmeaza sa se elibereze respectivele certificate.
2.2.In cazul in care ofertantul uzeaza de prevederile art. 11, alin.(4) si (5) din HG925/2006, operatorul economic va prezenta o declaratie.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv 60 puncte. Pentru alt pret mai mare se acorda punctaj astfel: Punctaj oferta in cauza = (Cel mai mic pret/ Pretul ofertei in cauza) X 60
2.
Riscuri
40%
Descriere: 1Identificarea, descrierea si argumentarea riscurilor care pot afecta executia contractului.Ofertantului care a identificat cele mai multe riscuri i se vor acorda 20pct.Pt orice alt nr de riscuri identificate se acorda punctaj astfel: Punctaj oferta in cauza=(Nr de riscuri identificate/Nr max de riscuri)x20.Riscurile care nu influenteaza executia contractului, nu vor fi numarate. 2.Recomandari de reducere/eliminare a riscurilor identificate.Ofertantului care a propus cele mai multe recomandari si strategii relevante si justificate, i se acorda 20pct.Pt orice alt nr de recomandari si strategii se acorda punctaj astfel: Punctaj oferta in cauza=(Nr recomandari si strategii relevante/Nr max de recomandari si strategii relevante)x20.Se vor contabiliza numai acele recomandari si strategii care au fost identificate, descrise si argumentate si care pot avea impact in derularea contractului.Punctaj total acordat criteriului=Punctaj subcriteriul 1+Punctaj subcriteriul 2
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.02.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.02.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.02.2013 11:00
Locul: RA Aeroportul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti din partea fiecarui ofertant care a depus o oferta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Domeniul retelelor transeuropene de transport (TEN-T)
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Altul (TENT-T)
VI.3) Alte informatii
Criteriu de departajare: in caz de egalitate de puncte la punctajul general, contractul de achizitie publica seatribuie operatorului economic a carui oferta are cel mai mic pret;daca preturile sunt egale, contractul se atribuie operatorului economic care a obtinut punctajul cel mai mare la factorul de evaluare ?Riscuri?. In cazul in care egalitatea se mentine, se va solicita reofertarea pretului in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta potrivit art.256^2 din OUG34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic
Adresa postala: str. Traian Vuia, nr. 149, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400397, Romania, Tel. +40 264416702, Email: [email protected], Fax: +40 264416712
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.01.2013 16:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer