Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Studii stiintifice, cartografieri, studiu socio-economic, elaborare plan de management ? inclusiv procedura SEA


Anunt de participare numarul 149279/12.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Asociatia Sa Imbatranim Frumos Bucovina
Adresa postala: Vatra Dornei, str Unirii nr 138, Localitatea: Vatra Dornei, Cod postal: 725700, Romania, Punct(e) de contact: Angela Arcalianu, Tel. +40 230372076, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 230372076, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
ONG
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Studii stiintifice, cartografieri, studiu socio-economic, elaborare plan de management ? inclusiv procedura SEA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Sediul contractorului si in situl Natura 2000 ROSCI0212 Rarau - Giumalau, judetul Suceava
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciile de efectuare ?Studii stiintifice, cartografieri, studiu socio-economic, elaborare plan de management ? inclusiv procedura SEA ? vor consta in: A.1. Inventarierea si cartarea populatiilor de specii de interes comunitar si national care fac obiectul protectiei si conservarii in situl Natura 2000 - Rarau - Giumalau- A1.1. Inventarierea si cartarea populatiilor de specii de mamifere- A1.2. Inventarierea si cartarea populatiilor de specii de amfibieni si reptile- A1.3. Inventarierea si cartarea populatiilor de specii de nevertebrate- A1.4. Inventarierea si cartarea speciilor de plante- A1.5. Inventarierea si cartarea populatiilor de specii de pasariA.2. Evaluarea starii actuale de conservare a speciilor de interes comunitar si national care fac obiectul protectiei si conservarii in situl Natura 2000 Rarau - GiumalauA.3. Inventarierea si cartarea habitatelelor naturale protejate din situl Natura 2000 Rarau - Giumalau- A.3.1. Proiectarea si implementarea retelei de inventariere- A.3.2. Efectuarea masuratorilor, analiza dateA.4. Evaluarea starii actuale de conservare a habitatelor naturale protejate din situl Natura 2000 Rarau - GiumalauA.5. Realizarea hartilor specifice si de distributie a speciilor si habitatelor de importanta comunitara si/sau nationala din situl Natura 2000 Rarau - Giumalau.- A.5.1. Elaborarea modelului digital al terenului- A.5.2. Elaborarea hartilor de distributie a speciilor si habitatelor naturale protejate, in raport cu conditiile de mediu- A.5.3. Elaborarea hartilor specificeA.6. Stabilirea metodelor si protocoalelor de monitorizare pentru speciile si habitatele protejate si elaborarea planului de monitorizareA.7. Realizarea studiului socio-economic pentru stabilirea masurilor de management al sitului Natura 2000 Rarau-GiumalauA.8. Elaborarea planului de management integrat pentru situl Natura 2000 Rarau - Giumalau- A.8.1. Sinteza informatiilor rezultate din toate activitatile desfasurate in vederea elaborarii planului de management integrat- A.8.2. Elaborarea planului de management integratA.9: Avizarea, derularea procedurii SEA si aprobarea Planului de management
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79311200-9 - Servicii de realizare de studii (Rev.2)
71354000-4-Servicii de cartografie (Rev.2)
72314000-9-Servicii de colectare si de colationare de date (Rev.2)
90711000-4-Evaluare a impactului asupra mediului, alta decat cea pentru constructii (Rev.2)
90712400-5-Servicii de planificare a strategiei de gestionare sau de conservare a resurselor naturale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Obiectivul specific al acestui contract il reprezinta efectuarea de ?Studii stiintifice, cartografieri, studiu socio-economic, elaborare plan de management ? inclusiv procedura SEA? si anume: A.1. Inventarierea si cartarea populatiilor de specii de interes comunitar si national care fac obiectul protectiei si conservarii in situl Natura 2000 - Rarau - Giumalau = 3.355.415, 50 lei fara TVA, din care: - A1.1. Inventarierea si cartarea populatiilor de specii de mamifere = 894.972, 00 lei fara TVA- A1.2. Inventarierea si cartarea populatiilor de specii de amfibieni si reptile = 389.477, 50 lei fara TVA- A1.3. Inventarierea si cartarea populatiilor de specii de nevertebrate = 469.712, 00 lei fara TVA- A1.4. Inventarierea si cartarea speciilor de plante = 679.450, 00 lei fara TVA- A1.5. Inventarierea si cartarea populatiilor de specii de pasari = 921.804, 00 lei fara TVAA.2. Evaluarea starii actuale de conservare a speciilor de interes comunitar si national care fac obiectul protectiei si conservarii in situl Natura 2000 Rarau - Giumalau = 60.480, 00 lei fara TVAA.3. Inventarierea si cartarea habitatelelor naturale protejate din situl Natura 2000 Rarau ? Giumalau = 975.354, 50 lei fara TVA , din care: - A.3.1. Proiectarea si implementarea retelei de inventariere = 25.820, 00 lei fara TVA- A.3.2. Efectuarea masuratorilor, analiza date = 949.534, 50 lei fara TVAA.4. Evaluarea starii actuale de conservare a habitatelor naturale protejate din situl Natura 2000 Rarau ? Giumalau = 48.480, 00 lei fara TVAA.5. Realizarea hartilor specifice si de distributie a speciilor si habitatelor de importanta comunitara si/sau nationala din situl Natura 2000 Rarau ? Giumalau = 308.223, 00 lei fara TVA, din care: - A.5.1. Elaborarea modelului digital al terenului = 24.690, 00 lei fara TVA- A.5.2. Elaborarea hartilor de distributie a speciilor si habitatelor naturale protejate, in raport cu conditiile de mediu = 165.132, 00 lei fara TVA- A.5.3. Elaborarea hartilor specifice = 118.401, 00 lei fara TVAA.6. Stabilirea metodelor si protocoalelor de monitorizare pentru speciile si habitatele protejate si elaborarea planului de monitorizare = 79.156, 00 lei fara TVAA.7. Realizarea studiului socio-economic pentru stabilirea masurilor de management al sitului Natura 2000 Rarau-Giumalau = 36.250, 00 lei fara TVAA.8. Elaborarea planului de management integrat pentru situl Natura 2000 Rarau - Giumalau = 101.201, 00 lei fara TVA, din care: - A.8.1. Sinteza informatiilor rezultate din toate activitatile desfasurate in vederea elaborarii planului de management integrat = 72.201, 00 lei fara TVA- A.8.2. Elaborarea planului de management integrat = 29.000, 00 lei fara TVAA.9: Avizarea, derularea procedurii SEA si aprobarea Planului de management - 24.600, 00 lei lei fara TVA
Valoarea estimata fara TVA: 4, 989, 160RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
21 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum: 49.800 lei, pt.o evaluare si raportare unitara a cuantumului aferent garantiei de participare, cursul de schimb ce va fi avut in vedere la conversia valorii aferente garantiei de participare constituita intr-o alta moneda se va avea in vedere curs BNR din 06.01.2014, leu/alta valuta;Se constituie sub forma de scrisoare de garantie financiara sau orice alt instrument de garantare, in cf. cu art. 86 din HG nr. 925/2006, se prezinta cf. Formularului nr.1, obligatoriu in original, pana cel mai tarziu la data deschiderii ofertelor si va fi valabila 90 zile de la data limita de depune a ofertelor.Sau prin virament bancar, in cont nr.RO82CECESV0330RON0940776 deschis la CEC Bank Vatra Dornei; Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata pana cel mai tarziu la data si ora stabilite pana la deschiderea ofertelor.In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria IMM, astfel cum acestea sunt definite prin Lg. nr. 346/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul garantiei de participare. In aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM - Formular nr. 2; Restituirea garantiei- cf legii;In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii se va analiza cu privire la fiecare asociat in parte. Astfel, daca toti asociatii se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, acestia pot beneficia de reducerea cu 50% a garantiei de participare.Daca in asocierea prpousa unul din asociati nu este IMM, atunci nu se vor putea invoca respectivele reduceri. In cazul unei contestatii respinsa ca nefondata de CNSC, AC va retine contestatorului din garantia de participare suma cuvenita, in conformitate cu prevederile art. 278^1 alin. (1) lit. c) din OUG. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea totala a contractului fara TVA. Garantia de buna executie se constituie prin printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de conform art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006. In cazul retinerilor succesive (cf art. 92 din H.G. nr. 925/2006) din sumele datorate pentru facturi partiale - contractantul va deschide la Trezoreria Statului un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu va fi mai mica de 0, 1% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta va alimenta acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire. IMM-urile beneficiaza de o reducere de 50% pe baza declaratiei intocmite conform prevederilor Legii nr. 346/2004.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FEDR, POS Mediu, Axa 4, Sesiunea de proiecte 5/2012 si bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 180 si 181 din OUG nr. 34/2006; Operatorul economic/fiecare membru al asocierii si tertii sustinatori (daca exista) vor depune urmatoarele: -Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 180 si 181 din OUG nr. 34/2006, completata in conformitate cu Formularele 3 si 4. Tertului sustinator i se vor solicita documentele pentru neincadrarea in prevederile art.181 lit.a), c)1 si d) din OUG nr.34/2006.
In cazul in care operatorul economic este reprezentat de catre o persoana imputernicita, alta decat cea mentionata in certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, se solicita imputernicirea in original(Formular 22) a respectivei persoane care semneaza Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 180 si 181 din OUG nr. 34/2006, precum si restul documentelor depuse in candidatura/oferta.Incadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si 181(lit.a, c, c ind 1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea candidatului/ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art. 186 si 190 din OUG 34/2006, tertul/tertii sustinatoritrebuie sa prezinte Formularul 3 si Formularul 4, cu mentiunea ca in Formularul 4 trebuie sa faca referire doar la lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006.Cerinta nr. 2.Certificarea participarii la procedura in concordanta cu regulile de concurenta; Declaratie privind calitatea de participant la procedura; Declaratie privind calitatea de participant la procedura, completata in conformitate cu Formularul nr. 5Candidatul/Ofertantul nu are dreptul, in cadrul acestei proceduri: - sa depuna doua sau mai multe candidaturi /oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor candidaturilor / ofertelor in cauza;
- sa depuna oferta individuala/ comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat;
- sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.Nota: Un ofertant poate participa la procedura de achizitie publica cu o singura oferta, fie in mod individual sau ca partener (asociat) al unui consortiu/ asociere/ societate mixta. In caz contrar, ofertele respective vor fi respinse.Oferta trebuie semnata intr-un mod care obliga legal toti partenerii. Unul dintre membri trebuie numit ca lider responsabil de contract, iar aceasta numire trebuie sa fie prezentata printr-o imputernicire scrisa semnata de catre fiecare partener in parte.Cerinta nr. 3Certificarea participarii la procedura in concordanta cu regulile de concurenta;Declaratie privind conflictul de interese si/sau concurenta neloialaPersoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante: Consiliu director1. Presedinte: Ortansa Gabriela Danci2. Vicepresedinte: Ioan Arcalianu3. Secretar: Adinel ArcalianuMembrii Unitatii de Implementare a Proiectului si ai Comisiei de evaluare a ofertelor: 1. Manager de proiect: Angela Arcalianu2. Asistent manager: Monica Pomana3. Responsabil stiintific: Dan Grigoroaea4. Responsabil comunicare: Irinel Acatrinei5. Responsabil financiar-contabil: Elena Isabela PatrascuDeclaratie privind conflictul de interese si/sau concurenta neloiala asa cum este definit de articolul 14 din OUG nr. 66/2011 si in conformitate cu Ordinul nr.1050/29.10.2012 - Formular 6Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69ยน din O.U.G. nr. 34/2006 - Formular 7 +AnexaDeclaratiile privind neincadrarea privind evitarea conflictului de interese se vor prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinatorCerinta nr. 4Dovada ca ofertantul si-a achitat obligatiile fata de bugetul de stat si cel local;Certificatul eliberat de Administratia Finantelor PubliceCertificatul eliberat de Autoritatile Publice LocaleA) Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor;
-Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor;B) Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca nu au datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor;Nota 1Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documentele edificatoare in original sau in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnate si stampilate.Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele /documentele edificatoare in original sau in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnate si stampilate, insotite de traducere autorizata.Nota 2Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat care a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic.Nota 3Pentru impozitele si taxele amanate la plata se vor depune copii dupa conventia de esalonare(amanare) si dovada platilor la zi conform conditiilor impuse la acordarea inlesnirilor. Se va prezenta in original /copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?NOTA 4: Operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011 iar autoritatea contractanta va lua in considerare, la verificarea indeplinirii cerintei de calificare privind plata de catre ofertant a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale, atat declaratia pe propria raspundere prin care se confirma indeplinirea cerintei, cat si acele certificate de atestare fiscala prezentate de ofertant in urma solicitarii primite din partea autoritatii contractante, chiar daca acestea sunt emise de autoritatile competente ulterior datei de deschidere a ofertelor si, eventual, atesta lipsa datoriilor ulterior respectivei date.Cerinta nr. 5Certificarea participarii la procedura in concordanta cu regulile de concurenta;Certificatul de participare cu oferta independentaSe va prezenta Certificatul de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelui A.N.R.M.A.P.nr. 314/2010 ? Formular 8 si Informatii generale Formular 8.1NOTA 1: Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni se pot depune/prezenta in oricare din formele: original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnate si stampilate.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele sus mentionate. Subcontractantii sau tertii nu vor depune Certificatul de participare cu oferta independenta.In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art.69?1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.Nota 2: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui ofertant, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente. Cerinta nr. 1Sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica;Certificatul constatator, in copie certificata pentru conformitate cu originalul, emis de Oficiul Registrului Comertului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din documentul prezentat.Formular tip care dovedeste forma de inregistrare ca persoana fizica/ juridicaSe va prezenta in original sau copie legalizata sau copie pe care este mentionat pe fiecare pagina ?conform cu originalul?, semnata si stampilata.Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului , va fi prezentat obligatoriu de ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, in conformitate cu art. 5 din Ordinul 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie. Acest document poate fi adus in original sauin copie legalizata in limba romana.Pentru persoane fizice/ juridice straine: Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente care sa dovedeasca forma de inregistrare/atestare ca persoana fizica sau juridica ori apartenenta din punct de vedere profesional, valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Documentele vor fi insotite de traducerea certificata/legalizata in limba romana.NOTAIn cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele solicitate mai sus, pentru partea din contract pe care o va realiza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiara Se vor prezenta bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare din ultimii 3 ani, vizate si inregistrate de organele competente, in conditiile art. 185 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata. Nota: In ceea ce priveste prezentarea bilantului contabil inregistrat pe anul 2013, vor fi admise si alte documente.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Toate certificatele/documentele respective trebuie sa fie prezentate in copie certificata pentru conformitate cu originalul. In situatia in care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, va prezenta bilanturile corespunzatoare perioadei efective de activitate. In cazul in care, din motive justificate corespunzator, operatorul economic nu poate prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente edificatoare, in masura in care documentele prezentate indeplinesc cerintele de calificare. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita candidatilor/ofertantilor ? persoane juridice romane si persoane juridice straine - prezentarea si a altor documente in cazul in care cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante. In cazul in care candidatura/oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente. Candidatii/Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.Nota: In ceea ce priveste prezentarea bilantului contabil inregistrat pe anul 2013, vor fi admise si alte documente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr 1 Informatii privind calificarile si experienta profesionala a expertilor din cadrul echipei propuse pentru indeplinirea contractului; Ofertantul va prezenta documentele (diplome, atestate, certificate profesionale sau alte documente echivalente), mentionate in CV care sa ateste calificarile solicitate si documente suport care sa ateste experienta profesionala (contracte de munca, adeverinte sau alte documente echivalente) pentru fiecare dintre expertii propusi. NOTA: Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa dispuna de o echipa de minim 40 de experti distincti (un expert poate fi propus pentru mai multe functii in cadrul contractului, dar echipa nu poate fi compusa din mai putin de 40 de persoane distincte, deoarece unele activitati se desfasoara simultan, conform graficului propus in caietul de sarcini), care sa fie in masura sa demonstreze ca poseda individual calificarile si experienta generala si specifica descrisa in continuare. Avand in vedere ca o firma va fiselectata, in parte, in baza evaluarii expertilor cheie propusi, executia contractului trebuie sa fie realizata cu expertii mentionati. Orice schimbare in echipa propusa se va face numai cu acordul autoritatii contractante, iar expertii inlocuiti vor trebui sa indeplineasca aceleasi cerinte.
Cerinta 2 Informatii privind expertii cheie si team-leaderul NOTA: Operatorul economic va desemna un team leader, pentru realizarea activitatilor din contract, cu competente si experienta dovedite, avand calificarea si experienta detaliate, conform cerintelor mentionate in continuare. Fiecare activitate va fi coordonata de catre un expert cheie. Echipa de experti cheie (coordonatori de echipa): Se vor desemna 17 experti cheie (coordonatori de echipa) si 1 team leader (coordonatorul expertilor cheie), pentru realizarea activitatilor din contract, cu competente si experienta dovedite, avand calificarea si experienta detaliate, conform cerintelor mentionate. Fiecare membru al grupului de experti trebuie sa faca dovada calificarii in domeniul in care a fost nominalizat ca expert.
Cerinta 3 Avand in vedere ca in Romania sunt foarte putine planuri de management aprobate se impun cerinte specifice privind studiile, experienta profesionala si competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului: Cerinte specifice minime privind personalul; I. Team leader Echipa va fi condusa de 1 team leader/coordonator echipa care va trebui sa faca dovada ca aparticipat in calitate de coordonator proiect in cel putin un proiectsi/sau a fost implicat intr-un contract cu obiect similar actualului contract, conf. art.26 din Instruc?iunea nr. 1 din 18.06.2013 emisa in aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2) lit. d) ?i art. 188 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006. II. Experti A.1. Inventarierea si cartarea populatiilor de specii de interes comunitar si national care fac obiectul protectiei si conservarii in situl Natura 2000 - Rarau - Giumalau A1.1. Inventarierea si cartarea populatiilor de specii de mamifere - personal: 4 specialisti (biologi): - 1 un specialist (expert cheie) cu studii superioare cu specializare in chiropterologie si - 3 specialisti cu studii superioare (finalizate cu diploma de licenta sau echivalent in domeniu biologie, cu specializare in chiropterologie. A1.2. Inventarierea si cartarea populatiilor de specii de amfibieni si reptile - personal: 3 specialisti (biologi) din care: - 1 specialist (expert cheie) cu studii superioare cu specializare in herpetologie si - 2 specialisti cu studii superioare (finalizate cu diploma de licenta sau echivalent) in domeniu biologiei, cu specializare in herpetologie. A1.3. Inventarierea si cartarea populatiilor de specii de nevertebrate - personal: 4 (2 biologi si 2 ingineri silvici) din care: - 1 specialist (expert cheie) cu studii superioare cu specializare in entomologie si - 3 specialisti cu studii superioare (finalizate cu diploma de licenta sau echivalent) in domeniul biologie sau silvicultura, cu specializare in entomologie. A1.4. Inventarierea si cartarea speciilor de plante - personal: 6 specialisti (3 biologi si 3 ingineri silvici) din care: - 1 specialist (expert cheie) cu studii superiosre cu specializare in biologie vegetala si - 5 specialisti cu studii superioare (finalizate cu diploma de licenta sau echivalent) in domeniul biologie sau silvicultura, cu specializare in biologie vegetala. A1.5. Inventarierea si cartarea populatiilor de specii de pasari - personal: 4 specialisti (biologi) din care: - un specialist (expert cheie) cu studii superiosre cu specializare in ornitologie si - 3 specialisti cu studii superioare (finalizate cu diploma de licenta sau echivalent) in domeniul biologie, cu specializare in ornitologie. A.2. Evaluarea starii actuale de conservare a speciilor de interes comunitar si national care fac obiectul protectiei si conservarii in situl Natura 2000 Rarau - Giumalau - personal: 5 specialisti (biologi si ingineri silvici) din care: - 1 specialist (expert cheie) cu studii superioare cu specializari care sa acopere unul dintre domeniile prevazute de la A1.1 la A 1.5. Acestea sunt: chiropterologie, entomologie, ornitologie, herpetologie, biologie vegetala sau silvicultura si - 4 specialisti cu studii superioare (finalizate cu diploma de licenta sau echivalent) in domeniul silvicultura sau biologie.
Cerinta 3-continuareA.3. Inventarierea si cartarea habitatelelor naturale protejate din situl Natura 2000 Rarau - Giumalau A.3.1. Proiectarea si implementarea retelei de inventariere - personal: 4 specialisti (ingineri silvici) dintre care: - 1 specialist (expert cheie) cu studii superioare cu specializarea in topografie sau GIS. - 3 specialisti cu studii superioare (finalizate cu diploma de licenta sau echivalent) in domeniul silvicultura. A.3.2. Efectuarea masuratorilor, analiza date - personal: 9 specialisti (biologi si ingineri silvici). Echipa va fi alcatuita din: - 1 specialist (expert cheie) cu studii superioare, cu specializare in ecologie / biologie. - Studii universitare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent in domeniu silvicultura sau biologie pentru ceilalti 8 specialisti. - 2 specialisti ce vor face evaluarea structurii forestiere, - 2 specialisti pentru structura praticola, - 1 specialist in prelucrarea datelor si - 3 persoane (cu pregatire silvica) ce vor completa echipa necesara desfasurarii lucrarilor.
Cerinta 3-continuareA.4. Evaluarea starii actuale de conservare a habitatelor naturale protejate din situl Natura 2000 Rarau ? Giumalau - personal: 3 specialisti (biologi si ingineri silvici) din care - 1 specialist (expert cheie) cu studii superioare, cu specializare in ecologie/ biologie, - 2 specialisti cu studii superioare (finalizate cu diploma de licenta sau echivalent) in domeniul biologie sau silvicultura. A.5. Realizarea hartilor specifice si de distributie a speciilor si habitatelor de importanta comunitara si/sau nationala din situl Natura 2000 Rarau - Giumalau. A.5.1. Elaborarea modelului digital al terenului -personal: 4 specialisti cu experienta in GIS, ce vor lucra la realizarea modelului digital cu studii superioare, finalizate cu diploma de licenta sau echivalent (ingineri silvici sau ingineri cadastru), din care unul va fi nominalizat coordonator (expert cheie). - A.5.2. Elaborarea hartilor de distributie a speciilor si habitatelor naturale protejate, in raport cu conditiile de mediu - ? personal: personal: 8 specialisti cu experienta in GIS, cu studii superioare, finalizate cu diploma de licenta sau echivalent (ingineri silvici si ingineri cadastru), din care unul va fi nominalizat coordonator (expert cheie). A.5.3. Elaborarea hartilor specifice - personal: 8 specialisti cu experienta in GIS, cu studii superioare, finalizate cu diploma de licenta sau echivalent (ingineri silvici si ingineri cadastru), din care unul va fi nominalizat coordonator (expert cheie).
Cerinta 3-continuareA.6. Stabilirea metodelor si protocoalelor de monitorizare pentru speciile si habitatele protejate si elaborarea planului de monitorizare - personal: 6 specialisti (2 biologi si 4 ingineri silvici) din care: - 1 specialist (expert cheie) cu studii superioare (in biologie sau silvicultura) cu specializare intr-unul din domeniile: chiropterologie, entomologie, ornitologie, herpetologie, ecologie sau biologie vegetala. - 5 specialisti cu studii superioare (finalizate cu diploma de licenta sau echivalent) in domeniul biologie sau silvicultura. A.7. Realizarea studiului socio-economic pentru stabilirea masurilor de management al sitului Natura 2000 Rarau-Giumalau - Personal: 9 specialisti (3 biologi, 3 ingineri silvici si 3 economisti cu studii superioare (finalizate cu diploma de licenta sau echivalent) in domeniul biologie, silvicultura sau economie, din care unul va fi nominalizat coordonator (expert cheie).Coordonatorul de echipa trebuie sa detina studii superioare intr-unul dintre domeniile relevante ale proiectului (silvicultura, biologie sau economie), experienta in proiecte similare pentru garantarea realizarii studiului socio-economic si pentru stabilirea masurilor de management al sitului Natura 2000 Rarau-Giumalau. A.8. Elaborarea planului de management integrat pentru situl Natura 2000 Rarau - Giumalau A.8.1. Sinteza informatiilor rezultate din toate activitatile desfasurate in vederea elaborarii planului de management integrat - personal: 6 specialisti (2 biologi, 1 inginer silvic, 1 economist, 1 geolog si 1 geograf) cu studii superioare si cu experienta specifica de minim 3 ani in studii de profil, din care unul va fi nominalizat coordonator (expert cheie). A.8.2. Elaborarea planului de management integrat - 6 specialisti (2 biologi, 1 inginer silvic, 1 economist, 1 geolog si 1 geograf) cu studii superioare si cu experienta specifica de minim 3 ani in studii de profil, din care unul va fi nominalizat coordonator (expert cheie). A.9: Avizarea, derularea procedurii SEA si aprobarea Planului de management - - personal: 2 specialisti. 1 specialist cu studii superioare si experienta in implementarea legislatiei de mediu si 1 specialist cu studii superioare care sa detina atestat pentru intocmirea raportului de mediu (care se regaseste in lista Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice). Dintre acestia se va desemna un coordonator de echipa (expert cheie).
Cerinta 3-continuare Pentru activitatile A1.1 ? A1.5 vor fi propusi specialisti distincti pentru fiecare pozitie neaccepandu-se dublarea acestora (un specialist la mai multe pozitii). Aceasta cerinta se justifica prin faptul ca activitatile in cauza sunt desfasurate simultan. Toate activitatile A1.1 ? A1.5 vor fi realizate prin deplasari in teren, justificate/dovedite prin data-trak-uri GIS. NOTA: Pentru activitatea A3 vor fi propusi specialisti distincti pentru fiecare pozitie (diferiti de specialistii propusi la activitatile A1.1 ? A1.5.) neaccepandu-se dublarea acestora (un specialist la mai multe pozitii). Aceasta cerinta se justifica prin faptul ca activitatea A3 se deruleaza simultan cu activitatile A1.1 ? A1.5. NOTA: Pentru activitatea A7 vor fi propusi specialisti distincti pentru fiecare pozitie (diferiti de specialistii propusi la activitatile A1.1 ? A1.5. si A3) neaccepandu-se dublarea acestora (un specialist la mai multe pozitii). Aceasta cerinta se justifica prin faptul ca activitatea in cauza se deruleaza simultan cu activitatile A1.1 ? A1.5 si A3.
Cerinta nr 4. Informatii privind asociatii / subcontractantii - In cazul unei asocieri se va prezenta un Acord de asociere Liderul de asociere va depune documentele de la punctele III.2.1 a) si III.2.1.b), lll.2.2, III.2.3 si III.2.4, pentru fiecare asociat in parte doar in cazul in care oferta este declarata castigatoare.
Cerinta nr. 1 Informatii privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management al Calitatii Certificatul SR EN ISO 9001 sau echivalent
Cerinta nr. 2 Informatii privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management de Mediu Certificat SR EN ISO 14001 sau echivalent ;Se considera calificat orice ofertant care indeplineste criteriile minime de calificare prezentate in Capitolul III. In conformitate cu articolul 11, alineatul 4 din HG 925/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, insotita de anexa cuprinzand modul concret de indeplinire a cerintelor, semnata de reprezentantul legal (vezi Formular nr. 16 si anexa sa ). Daca uzeaza de dreptul prevazut la art. 11, alin.4 din HG 925/2006, ofertantul are obligatia de a prezenta/ completa documentele solicitate, in termen de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii din partea Autoritatii Contractante.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire Se vor prezenta: a) Formularul 9 - Lista expertilor propusi pentru implementarea contractului; b) Formularul 10 - Curriculum vitae pentru fiecare expert - CV-urile trebuie sa fie suficient de detaliate astfel incat sa rezulte cel putin indeplinirea calificarilor, experientei generale si specifice solicitate fiecarui expert. c) Formularul 11 - Declaratie de disponibilitate, semnata in original de catre fiecare dintre expertii propusi.Modalitatea de indeplinire Se vor prezenta: Formularul nr. 9.1 ? Lista cu expertii principali (team leader si expertii cheie) implicati in derularea contractului. Dovada indeplinirii experientei profesionale (cerintelor) se solicita operatorului economic pentru a proba informatiile furnizate de experti, referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea necesare pentru indeplinirea contractului de servicii.Avand in vedere ca in Romania sunt foarte putine planuri de management aprobate se impun cerinte specifice privind studiile, experienta profesionala si competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului: NOTA: Se solicita: Experienta profesionala generala in domeniu de cel putin 5 ani, pentru toti specialistii. Experienta profesionala specifica in domeniul specificat la fiecare activitate si subactivitate, de cel putin 3 ani, pentru expertii cheie ai fiecarei activitati/subactivitati.NOTA: Experienta profesionala specifica nu este solicitata pentru TEAM LEADER, COORDONATORUL INTREGII ECHIPE.Avand in vedere ca in Romania sunt foarte putine planuri de management aprobate se impun cerinte specifice privind studiile, experienta profesionala si competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului: NOTA: Se solicita: Experienta profesionala generala in domeniu de cel putin 5 ani, pentru toti specialistii. Experienta profesionala specifica in domeniul specificat la fiecare activitate si subactivitate, de cel putin 3 ani, pentru expertii cheie ai fiecarei activitati/subactivitati.NOTA: Experienta profesionala specifica nu este solicitata pentru TEAM LEADER, COORDONATORUL INTREGII ECHIPE.Avand in vedere ca in Romania sunt foarte putine planuri de management aprobate se impun cerinte specifice privind studiile, experienta profesionala si competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului: NOTA: Se solicita: Experienta profesionala generala in domeniu de cel putin 5 ani, pentru toti specialistii. Experienta profesionala specifica in domeniul specificat la fiecare activitate si subactivitate, de cel putin 3 ani, pentru expertii cheie ai fiecarei activitati/subactivitati.NOTA: Experienta profesionala specifica nu este solicitata pentru TEAM LEADER, COORDONATORUL INTREGII ECHIPE.Avand in vedere ca in Romania sunt foarte putine planuri de management aprobate se impun cerinte specifice privind studiile, experienta profesionala si competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului: NOTA: Se solicita: Experienta profesionala generala in domeniu de cel putin 5 ani, pentru toti specialistii. Experienta profesionala specifica in domeniul specificat la fiecare activitate si subactivitate, de cel putin 3 ani, pentru expertii cheie ai fiecarei activitati/subactivitati.NOTA: Experienta profesionala specifica nu este solicitata pentru TEAM LEADER, COORDONATORUL INTREGII ECHIPE.Avand in vedere ca in Romania sunt foarte putine planuri de management aprobate se impun cerinte specifice privind studiile, experienta profesionala si competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului: NOTA: Se solicita: Experienta profesionala generala in domeniu de cel putin 5 ani, pentru toti specialistii. Experienta profesionala specifica in domeniul specificat la fiecare activitate si subactivitate, de cel putin 3 ani, pentru expertii cheie ai fiecarei activitati/subactivitati.NOTA: Experienta profesionala specifica nu este solicitata pentru TEAM LEADER, COORDONATORUL INTREGII ECHIPE.- In cazul unei asocieri se va prezenta un Acord de asociere Nota: a. Pentru evitarea oricaror confuzii pe parcursul procesului de evaluare a ofertelor, in cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic nu va completa formularul 15 mentionat mai sus. b. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul, care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor. Formularul 14 - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora. In cazul in care ofertantul la momentul depunerii ofertei nu are subcontractanti, nu va completa acest formular, nu e cazul. In cazul unei asocieri se va prezenta un Acord de asociere Formularul 15 din Sectiunea III ?Formulare? ? Oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. - Daca ofertantul declarat castigator foloseste subcontractanti, inainte de incheierea contractului, operatorul economic ofertant va prezenta Autoritatii Contractante contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale. Conform prevederilor art. 44 din cadrul sectiunii a 4-a, din O.U.G. 34/2006.Standarde de asigurare a calitatii: Certificatul SR EN ISO 9001 sau echivalent trebuie sa fie valabil la data limita de depunerea a ofertelor. Se pot accepta si operatori economici in curs de certificare doar daca acesta prezinta un document in care se precizeaza ca auditul de certificare a fost finalizat, urmand ca acesta sa primeasca in curand certificarea propriu-zisa, conform art. 193 din OUG nr.34/2006.Certificatul privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management al Calitatii, in conformitate cu cerintele specificatiei SR EN ISO 9001 sau echivalent ? copie lizibila certificata pe proprie raspundere cu mentiunea ?conform cu originalul? si stampila operatorului economic. Cerificatul trebuie sa fie valabil la data limita de depunerea a ofertelor. In cazul unei asocieri, fiecare asociat va indeplini aceasta cerinta cf. Ordinului nr.509/2011, individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.Standarde de protectie a mediului: Certificat SR EN ISO 14001 sau echivalent, valabil la data limita de depunerea a ofertelor. Se pot accepta si operatori economici in curs de certificare doar daca acesta prezinta un document in care se precizeaza ca auditul de certificare a fost finalizat, urmand ca acesta sa primeasca in curand certificarea propriu-zisa, conform art. 193 din OUG nr.34/2006.Certificatul privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management de Mediu, in conformitate cu cerintele specificatiei SR EN ISO 14001 sau echivalent ? copie lizibila certificata pe propria raspundere, cu mentiunea ?conform cu originalul? si stampila operatorului economic. Cerificatul trebuie sa fie valabil la data limita de depunerea a ofertelor. In cazul unei asocieri, fiecare asociat va indeplini aceasta cerinta cf. Ordinului nr.509/2011, individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
20%
Descriere: Componenta financiara-20pct
2.
Punctaj tehnic (Contab. etapelorde desfas.a activit. si/sau subactivit.+Contabililiz. obiectivelor si rezultatele asteptate+Riscuri identificate+Planuri de contingenta propuse)
80%
Descriere: Punctaj tehnic total = T = T1+T2+T3+T4=30+20+15+15=80pct
Punctaj maxim componenta tehnica: 80
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.04.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.04.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.04.2014 17:00
Locul: Vatra Dornei, str Unirii nr 138, Localitatea: Vatra Dornei
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor; Observatori UCVAP; Reprezentantii legali ai ofertantilor sau persoane imputernicite(dupa caz);
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial Mediu, Axa prioritara 4, "Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protectia Naturii" Proiectul ?Conservarea biodiversitatii in situl Natura 2000 Rarau-Giumalau printr-un management integrat si participativ? finantat prin Programul Opertional Sectorial Mediu 2007-2013
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
In cazul in care, dupa verificarea si evaluarea ofertelor, doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au punctaje egale si preturi egale, autoritatea contractanta va atribui contractul ofertantului care are punctajul cel mai mare obtinut la factorul de evaluare "Contabilizarea etapelorde desfasurarea activitatilor/subactivitatilor, in unitatide timp, corelatacu specialistiiimplicatiin derulareaproiectului".
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.02.2014 19:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer