Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Studiu de conformare la normele de igiena si sanatate publica a PATZ pentru : judetul DOLJ Coridor IV , tronson Arad Craiova ( Lotul 1 ) , judetul Mehedinti Coridor IV , tronson Arad Craiova ( Lotul 2 ) , judetul DOLJ


Anunt de participare (utilitati) numarul 57112/01.07.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: Bdul. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 ( Palat CFR ), Etaj 3 , Camera 48 , Aripa Grivita, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Directia Comerciala Serviciul Achizitii Publice, Tel.021.310.71.55, In atentia: d-luiConstantin CezarMihaescu, Email: [email protected], Fax: 021/310.71.55, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Studiudeconformarelanormeledeigienasisanatate publicaaPATZpentru: judetulDOLJ Coridor IV , tronson Arad Craiova( Lotul 1 ) , judetulMehedinti Coridor IV , tronson Arad Craiova( Lotul 2 ) , judetulDOLJ Pod peste fluviul Dunarea , tronsonCalafat Vidin( Lotul 3 ) , judetulHARGHITA Coridor IV , tronsonBrasov Simeria ( Lotul 4 )
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Judetul DOLJ ( loturile 1 si 3 ) , judetulMEHEDINTI( lotul 2 )sijudetul HARGHITA( lotul4 )
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intocmirea unui studiu de conformarelanormeledeigienasisanatate publicaaPATZ, conform cu Ordinul nr. 117/2002 al Ministrului Sanatatii si Familiei, publicat in Monitorul Oficial nr.181/18.03.2002, art. 5, anexa 1, pct.20 (alte obiective economice si social culturale in care se desfasoara activitati cu nu sunt supuse inregistrarii si autorizarii de functionare prin Biroul Unic al Camerei de Comert si Industrie).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74231720-0 - Servicii sanitare si de siguranta (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Obtinerea de la Ministerului Sanatatii Publice Institutul de Sanatate Publica Bucuresti a avizelor sanitare.
Valoarea estimata fara TVA: 490, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
40 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Cuantumul garantiei este de: 1.400 lei loturile 1 , 2 SAU 3 ; 1.100 lei lotul 4 (IMM reducere 50%), prin : - scrisoare de garantie bancara, ordin plata + extras cont, depunere numerar casierie
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de Stat-Lotul 1 si Lotul 2 ; Fonduri neeligibile ISPA de la Bugetul deStat - masura 2004 / RO / 16 / P / PA / 009 Lotul 3 , masura 2004 / RO / 16 / P / PA / 003 Lotul 4 .
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere. Grupul de operatori economici care se asociaza pentru a depune o oferta comuna trebuie sa prezinte asocierea si sa numeasca liderul de asociere.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind neincadrarea in sit. prevazute la art. 181 OUG 34
- Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea
- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale si de stat .
Ofertantiitrebuie sa prezinte certificate :
- Certificatul de inregistrare de la Camera de Comert- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte: obiectul de activitate si ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea legii 85/2006
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Fisa de informatii generale din care sa rezulte cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani a ofertantului
b) Bilanturile contabile, din anii 2006 si 2007, vizate si inregistratec) Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani de sustinere a serviciului pentru care ofertantul este considerat calificat trebuie sa fie egala sau mai mare de 260.000 lei pt. fiecare dintre loturile 1, 2 sau 3 ; 200.000lei pt. lotul 4
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii trebuie sa demonstreze ca au mai intocmit cel putin un un astfel de serviciu. Lista serviciilor executate in ultimii 3 ani. Contractele vor fi insotite de recomandari semnate si stampilate de beneficiar. Cerinta minima = cel putin 1 contract cu val. egala sau mai mare decat 39.000 lei pentru fiecare lot (judet) in parte - pt. loturile 1, 2 si 3 ; cel putin 1 contract cu val. egala sau mai mare decat 30.000 lei pt. lotul 4 ; Se pot prezenta pana la 3 contracte cu valori cumulate conf. FDA.
- Certificatului de calitate SR EN ISO 9001 :2001.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofetei
70%
Descriere:
2.
Durata de executie
30%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.07.2008 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 200 RON
Conditii si modalitate de plata: La casieria autoritatii contractante
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.07.2008 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.07.2008 11:00
Locul: CNCF "CFR" SA , Directia Comerciala - Serv. Achizitii Publice, mezanin , cam. 24 sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, care vor prezenta copii dupa BI / CI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Corespondenta, comunicarile si clarificarile dintre autoritatea contractanta si operatorii economici se vor face in LIMBA ROMINA .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, sector 5 , Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021.319.5180, Email: [email protected], Fax: 021.319.51.83, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravropoleos, nr. 6, sector 3 , Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.321.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNCF CFR SA -DirectiaAsistenta Juridica
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1 , (Palatul CFR), Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021.3151117, Fax: 021.3151117
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.06.2008 10:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer