Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Studiu de impact asupra sanatatii populatiei generat de stramutarea cimitirului Dumbravita in extinderea cimitirului Opranesti la Cariera Husnicioara


Anunt de participare (utilitati) numarul 138635/05.09.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: EXPLOATAREA MINIERA DE CARIERE MOTRU str. Calea Severinului nr.19, Localitatea: MOTRU, Cod postal: 215200, Romania, Punct(e) de contact: BIROU ACPLS, Tel. +40 374178372, In atentia: Ec. CAPRIORU GABRIEL DORIN, Email: [email protected], Fax: +40 253410422, Adresa internet (URL): www.snlo.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SOCIETATE COMERCIALA in subordinea MECMA
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Studiu de impact asupra sanatatii populatiei generat de stramutarea cimitirului Dumbravita in extinderea cimitirului Opranesti la Cariera Husnicioara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: EMC MOTRU -CARIERA HUSNICIOARA
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Studiu de impact asupra sanatatii populatiei generat de stramutarea cimitirului Dumbravita in extinderea cimitirului Opranesti, la CARIERA HUSNICIOARA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71220000-6 - Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
UN STUDIU
Valoarea estimata fara TVA: 40, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
800 LEISe poate depune in contul RO26 RZBR 0000 0600 1468 1554, deschis la Raiffeisen Bank, Agentia Motru.Perioada de valabilitate: cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (30 zile de la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor).Modul de constituire: -conform prevederilor art. 86 alin. (1) din HG 925/2006; sau-depunere in numerar la casieria autoritatii contractanteRetinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 87 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Garantia de buna executie se va constitui de catre ofertantul declarat castigator inaintea incheierii contractului, in valoare de 10% dinvaloarea acestuia fara TVA (5% in cazul Intreprinderilor Mici si Mijlocii);Modul de constituire: -conform prevederilor art. 90 alin. (1) si (2) din HG 925/2006; sau-prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conformitate cu prevederile art. 90, alin. (3) din HG 925/2006 cumodificarile si completarile ulterioare prin HG 1045/27.10.2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii. Modalitatile legale de plata in functie de disponibilitatile achizitorului, in termen de 60 de zile de la inregistrarea facturilor la sediul EMC MOTRU
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006 (declaratia de eligibilitate) cu modificarile si completarile ulterioare - formularul 3-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare formularul4-Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura de achizitie-formularul nr. 5-Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/12.10.2010-formularul nr. 6
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
-Director General SC Compexul Energetic Oltenia SA ? Constantin Balasoiu-Director Divizie Financiara CEO ? Veronica Nica
-Director Adjunct Achizitii Publice ? Grigorie Dadalau
-Director Sucursala Divizia Miniera - Ogarlaci Vasile-Director Strategie Dezvoltare - Trotea Tiberu
-Director Economic - Viasu Nicolae
-Director Adjunct Achizitii Publice - Rebedea Ion
-Director E.M.C. MOTRU ? Rabu V. Vasile
-Director Economic ? Dondera Ion-Director Directie Strategie Miniera ? Stelian Vasile-Ing. Sef Investitii ? Alecu Adrian
-Sef Departament Achizitii Publice ? Mantog Dumitru
-Sef Birou ACPLS ? Ion Claudiu Savescu
-Sef Birou Investitii ? Murgea Gheorghe
-Sef Birou Legislatie ? Petcu Ion
-Birou ACPLS ?Caprioru Gabriel Dorin----------formularul nr. 7 Pentru persoane juridice/fizice romane:
-Se va prezenta Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului (emis cu maxim 30 zile inainte de data depunerii ofertei). Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.
Acest certificat va fi prezentat in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul??. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate Certificatul constatator emis de O.R.C. in original/copie legalizata, in cazul in care acesta a fost prezentata in copie cu mentiunea conform cu originalul.
Prestatorul/laboratorul care face analizele toxicologice si de mediu trebuie sa fie atestat de:
? Ministerul Mediului, pentru elaborarea de studii de impact si bilanturi de mediu(RNEM 257/2010);
?Ministerul Sanatatii pentru analize de noxe profesionale(132/2011) si monitorizare calitate apa potabil (110/2011) si de catre RENAR ca si Laborator de analize toxicologice si de mediu (gaze-emisii, imisii, aer, sol praf, sange uman, urina, LI 942/2012)
? Ministerul Educatiei si Cercetatii pentru activitati de cercetare (hotarare ANCS 9751/2008).Pentru persoane juridice/fizice straine:
-Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.
Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de o traducere autorizata in limba romana
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Informatii generale, inclusiv cifra medie anuala de afaceri globala din cel mult ultimii 3 ani (fara a fi luat in considerare anul in curs), care trebuie sa fie, cel putin egala cu 80000 LEI
MOD DE INDEPLINIRE - Se va prezenta Fisa de informatii generale (formularul nr. 8). Echivalenta leu/alta moneda luata in calcul de catre ofertant la calcularea nivelului pentru cifra de afaceri va fi cea stabilita pe
baza cursurilor medii anuale publicate de Banca Nationala a Romaniei/Banca Centrala Europeana.
- 4, 2373 lei/euro pentru anul 2009
- 4, 2099 lei/euro pentru anul 2010- 4, 2335 lei/euro pentru anul 2011
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Informatii privind experienta similara - prestarea de servicii cu operatii similare duse la bun sfarsit, in ultimii 3 ani, in valoare, 40000 LEI
MOD DE INDEPLINIRE - Se vor prezenta fise de informatii privind
experienta similara-formularul nr. 9.
-Ofertantul va prezenta cel putin un document/contract/proces-verbal de receptie care sa confirme prestarea de servicii similare duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani (calculati prin raportare la data limita pentru depunerea ofertelor), care sa confirme prestarea de servicii similare in valoare de cel putin 40000 lei(valoarea poate fi realizata prin insumarea valorilor
mai multor contracte). Pentru echivalenta leu/valuta (daca este cazul), se va
tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de Banca Nationala
- 4, 2373 lei/euro pentru anul 2009
- 4, 2099 lei/euro pentru anul 2010- 4, 2335 lei/euro pentru anul 2011
Cerinta nr. 2 - Informatii privind personalul.MOD DE INDEPLINIRE-Se va prezenta o declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3
ani - formularul 10.
Cerinta nr. 3. - Informatii privind subcontractarea, conform art. 45 din OUG
34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
MOD DE INDEPLINIRE-Subcontractare. Se va completa (dupa caz)formularul 12, insotit de lista cuprinzand subcontractantii si de acordurile de subcontractare (formular 13), cu precizarea partilor din contract care
urmeaza a fi subcontractate si a datelor de recunoastere a subcontractantilor propusi.Ofertantul declarat castigator, va prezenta atunci cand se prezinta la semnarea contractului, contractele de subcontractare, semnate deja, in aceleasi conditii in care el semneaza contractul.
Cerinta nr. 1 -Certificare a sistemului de management al calitatii ISO 9001 sau similara
MOD DE INDEPLINIRE-Conform prevederilor legale, se vor prezenta documente care atesta o Certificare a sistemului de management al calitatii ISO 9001 sau similara, pentru categoria de servicii care sunt ofertate sau
alte documente echivalente care sa ateste ca operatorul economic asigura un nivel corespunzator al calitatii. Documentele trebuie sa fie in termen de valabilitate si se vor prezenta in copie certificata ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
23880
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.09.2012 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.09.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.09.2012 11:00
Locul: sediul EMC Motru
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele nominalizate prin dispozitia directorului autoritatii contractante, persoanele imputernicite ale operatorilor economici participanti la procedura de achizitie publica
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
-In cazul in care, dupa derularea etapei de licitatie, doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu preturi egale, se va solicita ofertantilor care au depus aceste oferte, reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii.-Eventualele obiectiuni la Proiectul de Contract se vor depune odata cu oferta. Ulterior, obiectiunile formulate nu vor fi luate in considerare. Nu se admit negocieri de clauze contractuale care nu au fost obiectate prin oferta initiala.-In cazul in care oferta este prezentata de catre o asociatie de prestatori, aceasta asociatie va beneficia de facilitatile asigurate Intreprinderilor Mici si Mijlocii prin prevederile Legii nr. 346/2004, numai in cazul in care toti membrii asociatiei sunt Intreprinderi Mici si Mijlocii.-Ofertantii vor completa formularele 15-21, daca este cazul
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor art. 256^2 din OUG 34/2006 de catre contestatar, despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
EXPLOATAREA MINIERA de CARIERE MOTRU -Biroul Legislatie
Adresa postala: str. Calea Severinului nr.19, Localitatea: MOTRU, Cod postal: 215200, Romania, Tel. +40 374178146, Fax: +40 253410422
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.09.2012 07:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer