Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Studiu de sinteza si interpretare a datelor rezultate din inregistrarile seismice la statiile seismice de la Baraj Gura Apelor pe perioada august 2006- august 2007


Anunt de participare (utilitati) numarul 21756/02.07.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: Str. Constantin Nacu nr.3, Sector 2, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020995, Romania, Punct(e) de contact: SH Hateg, Tel.0254207422, In atentia: Petru Tasala, Email: [email protected], Fax: 0254777761
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Sucursala Hidrocentrale Hateg
Adresa postala: Str. Progresului, Nr. 38 bis, Localitatea: Hateg, Cod postal: 335500, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii, Tel.0254207422, In atentia: Petru Tasala, Email: [email protected], Fax: 0254777761
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Sucursala Hidrocentrale Hateg
Adresa postala: Str. Progresului, Nr. 38 bis, Localitatea: Hateg, Cod postal: 335500, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii, Tel.0254207422, In atentia: Petru Tasala, Email: [email protected], Fax: 0254777761
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Sucursala Hidrocentrale Hateg
Adresa postala: Str. Progresului, Nr. 38 bis, Localitatea: Hateg, Cod postal: 335500, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii, Tel.0254207422, In atentia: Petru Tasala, Email: [email protected], Fax: 0254777761
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Studiu de sinteza si interpretare a datelor rezultate din inregistrarile seismice la statiile seismice de la Baraj Gura Apelor pe perioada august 2006- august 2007
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
8 - Servicii de cercetare - dezvoltare
Locul principal de prestare: SH Hateg, conform caietului de sarcini.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Studiul va servi la determinarea efectelor activitatilor seismice asupra barajelor, dar si a acumularilor hidroenergetice asupra seismicitatii induse.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74272113-1 - Servicii de prelucrare de date seismice (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 12, 200RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
35 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare in valoare de 1400 Lei, Garantie de buna executie a contractului, 5 % din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii de finantare. Plata se va face in termen de maxim 30 de zile de la data emiterii facturii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Declaratii privind eligibilitatea. 2)Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181.3)Prezentare documente privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat inclusiv cele locale.4)Copie legalizata a certificat de inmatriculare si codul unic de inregistrare emis de oficiul registrului comertului.5)Copie legalizata a certificatului constatator emis de oficiul national alcomertului, de unde sa rezulte ca are ca obiect de activitate prestarea de servicii de proiectare. Altele echivalente, conform fisei de date a achizitiei.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Copie legalizata bilant contabil din anul precedent si bilantul contabil pe primele 6 luni a anului in curs, vizat de organele in drept.
2)Informatii privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: valoarea minima impusa pentru cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani este de: 36 000 LEI
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Lista principalelor prestari de servicii similare din ultimii 3 ani, de unde sa rezulte ca a derulat cel putin un contract sau maxim doua, similare cu contractul ce urmeaza a fi incheiat, la valoarea prezenta in oferta.2)Informatii privind subcontractantii.3)Declaratie privind echipamentele tehnice.4)Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul Ofertei
90%
Descriere:
2.
Experienta specifica in servicii similare
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
Studii 1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.08.2007 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.08.2007 15:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.08.2007 10:00
Locul: Sediul SH Hateg
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Alba Iulia
Adresa postala: B-dul I.C. Bratianu, nr. 1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258810289, Fax: 0258810286
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al SH Hateg
Adresa postala: Strada Progresului nr. 38 bis, Localitatea: Hateg, Cod postal: 335500, Romania, Tel.0254207404, Fax: 0254777761
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.07.2007 10:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer