Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - STUDIU DE SOLUTIE, STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC PRIVIND INLOCUIREA SISTEMULUI ACTUAL DE RACIRE A GAZELOR COMPRIMATE SI A COMPRESOARELOR PENTRU 12 COMPRESOARE LA S.C. BAND


Anunt de participare (utilitati) numarul 139987/25.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: str. Salcamilor, nr. 23, Localitatea: Tg.Mures, Cod postal: 540202, Romania, Punct(e) de contact: Florina Fratila, Tel. +40 0265402173, Email: [email protected], Fax: +40 0265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
STUDIU DE SOLUTIE, STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC PRIVIND INLOCUIREA SISTEMULUI ACTUAL DE RACIRE A GAZELOR COMPRIMATE SI A COMPRESOARELOR PENTRU 12 COMPRESOARE LA S.C. BAND
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Statia de comprimare Band, jud. Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
STUDIU DE SOLUTIE, STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC PRIVIND INLOCUIREA SISTEMULUI ACTUAL DE RACIRE A GAZELOR COMPRIMATE SI A COMPRESOARELOR PENTRU 12 COMPRESOARE LA S.C. BAND
Statia de comprimare Band este echipata cu 12 electrocompresoare de tip C260, cu instalatiile aferente de proces si instalatiile auxiliare necesare.Sistemul actual de racire gaze comprimate si compresoare este de tipul racire cu apa in circuit deschis. Racirea apei se face in turnul de racire, prin tiraj natural, iar recircularea apei se face cu pompe centrifugale.Pentru a asigura o racire eficienta, cu randament mare si cheltuieli specifice minime este necesara montarea pe fiecare compresor a cate unui racitor cu doua sectiuni: une pentru racire gaz comprimat si una pentru racire compresor, in circuit inchis.La toate compresoarele se vor reface circuitele de racire a compresorului si se va schimba racitorul de ulei cu unul performant.Numarul de compresoare ce vor fi echipate cu sistemul propus va fi de 12 compresoare C 260.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71320000-7 - Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
STUDIU DE SOLUTIE, STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC PRIVIND INLOCUIREA SISTEMULUI ACTUAL DE RACIRE A GAZELOR COMPRIMATE SI A COMPRESOARELOR PENTRU 12 COMPRESOARE LA S.C. BAND
Statia de comprimare Band este echipata cu 12 electrocompresoare de tip C260, cu instalatiile aferente de proces si instalatiile auxiliare necesare.Sistemul actual de racire gaze comprimate si compresoare este de tipul racire cu apa in circuit deschis. Racirea apei se face in turnul de racire, prin tiraj natural, iar recircularea apei se face cu pompe centrifugale.Pentru a asigura o racire eficienta, cu randament mare si cheltuieli specifice minime este necesara montarea pe fiecare compresor a cate unui racitor cu doua sectiuni: une pentru racire gaz comprimat si una pentru racire compresor, in circuit inchis.La toate compresoarele se vor reface circuitele de racire a compresorului si se va schimba racitorul de ulei cu unul performant.Numarul de compresoare ce vor fi echipate cu sistemul propus va fi de 12 compresoare C 260.
Valoarea estimata fara TVA: 130, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
105 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei pentru participare: 1.300 leiGarantia este valabila 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se constituie conform art. 86 (1) si (6) din HG 925/2006.Contul pentru virarea garantiei de participare este: RO60 BTRL 0270 1202 1673 46XX Banca TransilvaniaRO 14056826Recomandam atasarea la oferta a dovezii constituirii garantiei de participare.In masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge o contestatie autoritatea contractanta va retine contestatarului, din garantia de participare o suma in conformitate cu art.278ยน alin(1) din OUG 34/20006 actualizata, modificata si completata de OUG 76/30.06.2010 in cuantum de 1.300 lei. a) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de lucrari va fi de 5 % din valoarea fara TVA a contractului de prestari servicii .b) Garantia de buna executie a contractului se constituie conform art.90 alin. (1) din H.G. 925/2006 ? forma la zi , dupa cum urmeaza : -printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art.86 alin.(2) ? (4) din H.G. 925/2006-actualizata, se aplica in mod corespunzator.si alin.(3) din H.G. 925/2006 ? actualizata prin HG 1045/2011Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia AC, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia AC.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii; plata facturilor se face in maxim 30 de zile de la primirea facturii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare-se va completa Formularul 2
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006-se va completaFormularul 3
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG34/2006, articol nou introdus la pct.21 din OUG 76/2010 care modifica si completeazaOUG 34/2006- persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: Pantelimon Avram, Caraivan Viorica, Claudiu Ilinca, Gheorghe Matei, Ovidiu Ciurca, Camelia Pop, Rodica Saseanu, Suzana Vig, Calin Baraian, Florina Fratila-se va completa Formularul 4
Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr.314/12.10.2010-se va completa Formularul 5 Persoane juridice/fizice romane-Certificat constator emis de ONRC, care trebuie sa fie emis cu maxim 30 zile inainte de data depunerii ofertei (copie cu specificatia ?conform cu originalul?)din care sa reiasa obiectele de activitate.
Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator in original sau copie legalizata.
Persoane juridice /fizice straine-Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional .
Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator in original sau copie legalizata.
Autorizatii de specialitate-Societatile ofertante vor prezenta autorizatii- ANRE tip PP conform prevederilor din Regulamentul pentru autorizarea si verificarea operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul nr. 89/12.11.2009, valabil la data deschiderii ofertelor:
?? Obiectivele / sistemele din domeniul gazelor sunt proiectatenumai de operatori economici autorizati de Autoritatea competenta .....?
- atestat ANRE tip B ? conform Ordinului nr, 24/20.07.2007 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza , executa , verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electromaagnetic: ??....operatorii economici care desfasoara activitati de proiectare si executare de instalatii electrice racordate la SEN trebuie sa detina atestat emis de ANRE ...??
- atestat privind capacitatea realizarii de activitati specifice, eliberat de INSEMEX Petrosani pentru proiectare lucrari in atmosfere potential explozive, conform NEX 01-06, aprobat prin Ordinul nr. 1636/392 din 24.04.2007.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale. Se va completa Formularul 6
Ultimul bilant contabil vizat si inregistrat de organismecompetente, forma prescurtata.
Media cifrei de afaceri globalepe ultimii 3 ani (fara a fi luat in considerare anul in curs). Nivelul minim impus este 260.000 lei. Pentru calculul in euro se va folosi cursul mediu anual leu/euro comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Se va prezenta orice document disponibil care sa demonstreze cerinta solicitata.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va completa Formularul 7
Se va prezenta o lista cu principalele servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de executie, beneficiari indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.Valoarea solicitata pentru experienta similara trebuie sa fie egala sau mai mare decat 65.000lei, obtinuti dintr-o singura prestare de servicii. Pentru echivalenta leu/euro se va tine cont de cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR.In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privitoare la experienta similara trebuie sa fie indeplinita de cel putin unul din asociati.
Ofertantul va prezenta in mod obligatoriu un document care sa ateste indeplinirea obligatiilor contractuale de catre contractant ( ex. Document constatator conf. Art.97^1 din HG 925/2006)din partea unui/unor beneficiari privind prestarea de servicii similare celor supuse prezentei achizitii.
Se va prezenta obligatoriu: a) lista cuprinzand subcontractantii insotita de acordurile de subcontractare;
b) partea/partile pe care ofertantul are intentia sa le subcontracteze, cu mentionarea naturii acestora.c)datele de recunoastere ale subcontractantilor.Se va completa Formularul 10.
Se solicita la incheierea contractului, acordurile de contractare incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta.Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se va prezenta obligatoriu un acord de asociere in care se va mentiona faptul ca toti asociatii isi asuma raspunderea pentru indeplinirea viitorului contract de achizitie publica, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Intelegerea trebuie sa stipuleze , de asemenea ca toti asociatii din Asociere sunt obligati sa ramana in Asociatie pe intreaga durata a contractului.Se solicita, la incheierea contractului, acordul de asociere legalizat din care sa reiasa cine este liderul de asociere si partea fiecaruia din contractul pe care urmeaza sa il duca la indeplinire. Acordul de asociere prezentat trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se va constitui in anexa la contractul de achizitie publica.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.11.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.11.2012 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.11.2012 11:30
Locul: SNGN ROMGAZ SA SUCURSALA TG.MURES
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare si membrii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Evaluarea ofertelor se realizeaza prin compararea preturilor, fara TVA, a fiecarei oferte admisibile in parte si prinintocmirea, in ordine descrescatoare a preturilor respective, a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoareIn situatia in care doi sau mai multi ofertanti au acelasi pret , comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locul, data si ora la care se vor deschide noile propuneri financiare, precum si persoanele autorizate sa asiste la deschidere.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de executare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN ROMGAZ SA Sucursala Tg-Mures, Serviciul Contracte
Adresa postala: str. Salcimilor nr.23, Localitatea: Tg-Mures, Cod postal: 540202, Romania, Tel. +40 0265402173, Email: [email protected], Fax: +40 0265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.10.2012 10:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer