Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Studiu privind determinarea variantei optime de dezvoltare a unui parc eolian de cca. 50 MW in zona Frumusita jud. Galati


Anunt de participare (utilitati) numarul 95241/03.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ELECTRICA S.A.
Adresa postala: Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, Sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010621, Romania, Punct(e) de contact: MIRCEA CLAUDIU TITA, Tel.2085309, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 2085314, Adresa internet (URL): www.electrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Studiu privind determinarea variantei optime de dezvoltare a unui parc eolian de cca. 50 MW in zona Frumusita jud. Galati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: S.C. ELECTRICA S.A.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Determinarea variantei optime de dezvoltare a unui parc eolian de cca. 50 MW in zona Frumusita jud. Galati
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71335000-5 - Studii tehnice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Investitii in surse regenerabile
Valoarea estimata fara TVA: 424, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare in cuantum de 7.000 lei. Garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare: surse proprii. Plata se va face prin OP conform contractului
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Au obligatia de a-si legaliza formal asocierea printr-un contract scris, semnat de partile asociate, care va fi prezentat autoritatii contractante inainte de semnarea contractului.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitateaDeclaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj), eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de StatCertificat constatator emis cu cel mult 30 de zile inainte de data solicitata de prezentare a acestuia de Oficiul Registrului Comertului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Prezentarea unei liste a principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.-Se va prezenta o copie de pe prima si ultima pagina pentru unul sau mai multe contracte declarateca experienta similara, a caror valoare cumulata sa acopere valoarea estimata a contractului de 424000 Lei.-Prestarile de servicii in baza contractelor prezentatese confirma prin prezentarea de recomandare/ recomandari
-Informatii privind subcontractantii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
9900/2258/2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.03.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.03.2010 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 31.05.2010
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.03.2010 11:00
Locul: S.C ELECTRICA S.A. Bucuresti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, Sector 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor, experti cooptati precum si imputerniciti ai operatorilor economici ce au depus candidatura in conditiile stipulate in documentatia de atribuire
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire se poate obtine gratuit, fiind atasata la prezentul anunt.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.5, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel..021/3195180, Email: [email protected], Fax: 021/3195176, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la data luarii la cunostinta in conformitate cu dispozitiile art. 256^2 din OUG 34/2006 despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Electrica SA Directia Juridica si Resurse Umane
Adresa postala: Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1, Localitatea: Bucuresti , ,Cod postal: 010621, Romania, Tel.021/2085010, Email: [email protected], Fax: 021/2085314, Adresa internet (URL): www.electrica.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.03.2010 13:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer