Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - STUDIU PRIVIND EVALUAREA SI GESTIONAREA RISCURILOR PSIHO-SOCIALE PENTRU PERSONALUL DIRECT PRODUCTIV SI TESA DIN CADRUL SUCURSALEI DIVIZIA MINIERA


Anunt de participare (utilitati) numarul 144929/12.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: SUCURSALA DIVIZIA MINIERA, Tel. +40 253335045, In atentia: CIUCU ADRIAN, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG JIU
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL ATRIBUIRE CONTRACTE LUCRARI SERVICII, Tel. +40 374171171/ +40 374171161, In atentia: CIUCU ADRIAN
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG JIU
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL SSM, Tel. +40 374171171/ +40 374171161, In atentia: POPESCU N. ION
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG JIU
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL ATRIBUIRE CONTRACTE LUCRARI SERVICII, Tel. +40 374171171/ +40 374171161, In atentia: CIUCU ADRIAN
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
STUDIU PRIVIND EVALUAREA SI GESTIONAREA RISCURILOR PSIHO-SOCIALE PENTRU PERSONALUL DIRECT PRODUCTIV SI TESA DIN CADRUL SUCURSALEI DIVIZIA MINIERA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Sucursala Divizia Miniera si subunitatile sale aflate pe teritoriul jud. Gorj, Valcea, Mehedinti.
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
STUDIU PRIVIND EVALUAREA SI GESTIONAREA RISCURILOR PSIHO-SOCIALE PENTRU PERSONALUL DIRECT PRODUCTIV SI TESA DIN CADRUL SUCURSALEI DIVIZIA MINIERA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71335000-5 - Studii tehnice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
SERVICII DE ELABORARE DE STUDII
Valoarea estimata fara TVA: 50, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul, in lei, al garantiei de participare, este de 900 lei.Perioada de valabilitate, cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Modul de constituire: - virament bancar sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Garantia va fi irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei de participare se va executa conditionat sau neconditionat, in conformitate cu art. 86 alin. (3) din HG 925/2006.- depunerea la casieria unitatii a unui OP/fila cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor. Contul in care se poate face depunerea este RO49RNCB0149034562550007 BCR-Agentia Gorj- depunere in numerar la casieria autoritatii contractante.Indiferent de modalitatea de constituire aleasa, dovada constituirii garantiei de participare trebuie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 87 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de participare la licitatie se poate constitui si in alta valuta, cursul de schimb valutar care se va lua in calcul fiind cel comunicat de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertei, comunicata in anuntul de participare. Modul de constituire: - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara/de asigurari, care devine anexa la contract. Garantia va fi irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei de buna executie se va executa conditionat sau neconditionat, in conformitate cu art. 86 alin. (3) din HG 925/2006;
- depunerea in casierie a unei sume in numerar;
- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis va fi de 2% din pretul contractului.Garantia de buna executie ce se va constitui, prin alegerea unei modalitati din cele enumerate, de catre ofertantul declarat castigator, va fi in valoare de 10% din valoarea acestuia, fara TVA (5% in cazul Intreprinderilor Mici si Mijlocii).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii din activitatea de productie.Modalit. legale de plata, in fct. de disponibilitatile achizitorului, in 60 de zile de la inreg. fact. la pct. de lucru a Suc. Div. Min. Tg-Jiu.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006 (declaratia de eligibilitate) cu modificarile si completarile ulterioare ? formular model;
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? formular model;
- Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura de achizitie-formular model;
- Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/12.10.2010 - formular model;
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Director Sucursala Divizia Miniera ?Daniel ANTONIE, Director Directie Economica ? Vasile GHIMIS, Director Directie Achizitii Publice ? Dumitru MOCIOI, Director Directia Productie ? Moise MATYAS, Sef Serviciu Securitate si Sanatate in Munca - Popescu N. Ion, Sef Serviciu Atribuire Contracte Lucrari Servicii ? Vasile OITA, Serviciu Atribuire Contracte Lucrari Servicii - Adrian CIUCU, formular model.
- Declaratie cu privire la datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator, conform art. 69^2, alin. 2, din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. - Se va prezenta Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din
certificatul constatator. Acest certificat va fi prezentat in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul??. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate Certificatul constatator emis de O.R.C. in original/copie legalizata, in cazul in care acesta a fost prezentata in copie cu mentiunea conform cu originalul.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.
Pentru operatorii economici inregistrati ca I.M.M.-uri, se vor prezenta:
a) Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului care atesta statutul de I.M.M. al ofertantului, sau
b) Declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346 /2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute.
Pentru persoane juridice/fizice straine:
- Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.
Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de o traducere autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declararea mediei cifrei de afaceri globale care vizeaza activitatea din cel
mult ultimii trei ani. Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani sa fie cel
putin egala cu 95.000 lei. Pentru informatii prezentate in alta valuta se va
avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta si de o
alta persoana, caz in care acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de
care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei
respective.
Modalitate de indeplinire: Completarea formularului model ? INFORMATII
GENERALE. Pentru informatii prezentate in alta valuta se va avea in vedere
cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Dupa caz, se va completa formularul ? ANGAJAMENT PRIVIND SUSTINEREA FINANCIARA A
OFERTANTULUI/CANDIDATULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI.
Modalitatea de indeplinire
Completarea formularului model ? INFORMATII GENERALE.
Pentru informatii prezentate in alta valuta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare
an in parte. Dupa caz, se va completa formularul ? ANGAJAMENT PRIVIND SUSTINEREA FINANCIARA A OFERTANTULUI/ CANDIDATULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta, dupa caz, informatii privind partea din contract pe care
operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.Modalitate de indeplinire: Completarea formularului model ? DECLARATIE PRIVIND INFORMATII DESPRE SUBCONTRACTANTI, precum si ACORD DE SUBCONTRACTARE.
Modalitatea de indeplinire
Modalitate de indeplinire (daca este cazul): Completarea formularului model - DECLARATIE PRIVIND INFORMATII DESPRE SUBCONTRACTANTI, precum si ACORD DE SUBCONTRACTARE.
Se vor prezenta informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului respectiv.
Ofertantul va face dovada ca, in echipa care va duce la bun sfarsit contractul de servicii, va folosi minim un psiholog atestat pentru exercitarea profesiei de catre Colegiul Psihologilor din Romania pe psihologia muncii, in conformitate cu Legea 213/2004, un medic de medicina muncii si un specialist evaluare risc in domeniul S.S.M.
Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta si de o alta persoana, caz in care acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective.
Modalitate de indeplinire: se vor prezenta declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind asigurarea cu personal de specialitate considerat strict necesar pentru indeplinirea contractului respectiv, CV-uri ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului, documente suplimentare prin care se confirma competentele si abilitatile declarate in CV-urile prezentate, semnate si stampilate pentru conformitate cu originalul.Dupa caz, se va completa formularul ? ANGAJAMENT
PRIVIND SUSTINEREA TEHNICA SI PROFESIONALA A
OFERTANTULUI/CANDIDATULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI.
Modalitatea de indeplinire
Modalitate de indeplinire: se vor prezenta declaratie pe propia raspundere a ofertantului privind asigurarea cu personal de specialitate considerat strict necesar pentru indeplinirea contractului respectiv, CV-uri ale persoanelor responsabile
pentru indeplinirea contractului, documente spulimentare prin care se confirma competentele si abilitatile declarate in CV-urile prezentate, semnate si stampilate pentru conformitate cu originalul. Completarea formularului model ? DECLARATIE
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT SI AL CADRELOR DE CONDUCERE IN ULTIMII 3 ANI. Dupa caz, se va completa formularul ? ANGAJAMENT
PRIVIND SUSTINEREA TEHNICA SI PROFESIONALA A
OFERTANTULUI/CANDIDATULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI.
Se va prezenta o declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Modalitate de indeplinire: completarea formularului model - DECLARATIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT SI AL CADRELOR DE CONDUCERE IN ULTIMII 3 ANI.
Modalitatea de indeplinire
Modalitate de indeplinire: Completarea formularului model ? DECLARATIE
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT SI AL CADRELOR DE CONDUCERE IN ULTIMII 3 ANI.
Se va prezenta lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, insotita de certificari/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, prin care ofertantul va face dovada prestarii de servicii similare obiectului contractului, in valoare de minim 45.000 lei.
Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt
autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul prestarii serviciilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele
profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Numarul de ani
solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin
raportare la data limita de depunere a ofertelor.Modalitate de indeplinire: Completarea formularelor model ? DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII PRESTATE IN ULTIMII 3 ANI si EXPERIENTA SIMILARA. Pentru informatii prezentate in alta valuta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Modalitate de indeplinire: Completarea formularelor model ? DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII PRESTATE IN ULTIMII 3 ANI si EXPERIENTA SIMILARA.
Pentru informatii prezentate in alta valuta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare
an in parte.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
24850
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.07.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.07.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.07.2013 10:00
Locul: SUCURSALA DIVIZIA MINIERA-DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE, SALA DE LICITATII, ETAJ III
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRII COMISIEI DE ANALIZA SI EVALUARE SI REPREZ. IMPUTERNICITI AI OP. ECON.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1) In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu preturi egale, se va solicita ofertantilor care au depus aceste oferte, reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii.2) In cazul in care oferta declarata castigatoare este prezentata de catre o asociatie de operatori economici, acestia au obligatia de a prezenta, in momentul semnarii contractului, acordul de asociere legalizat ce va deveni anexa la contract. Aceasta asociatie va beneficia de facilitatileasigurate Intreprinderilor Mici si Mijlocii prin prevederile Legii nr. 346/2004, numai in cazul in care toti membrii asociatiei sunt Intreprinderi Mici si Mijlocii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Legislatie al SUCURSALA DIVIZIA MINIERA Targu-Jiu
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171177
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.07.2013 14:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer