Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Studiu sociologic


Anunt de participare numarul 61606/18.08.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.202A, Sect.6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Punct(e) de contact: Palangean Daniela, Tel.021.3152520, Email: [email protected], Fax: 0213152520, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
Altele: Cadastru si Publicitate Imobiliara
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Studiu sociologic
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
10 - Servicii de studiere a pietei si sondaje
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Efectuarea unui studiu sociologic pentru doua proiecte corelate: Proiectul Cadastrului General si Publicitatii Imobiliare si Proiectul privind completarea sprijinului financiar acordat de UE pentru restructurarea agriculturii.In urma realizarii studiului sociologic vor fi furnizate informatiile necesare pentru evaluarea impactului social al proiectului Cadastrului General si Publicitatii Imobiliare (proiect cofinantat de Banca Mondiala prin Imprumutul 4258-RO si Guvernul Romaniei) si se vor crea profilurile socio-economic si demografic ale persoanelor care alcatuiesc grupul tinta al Proiectului privind Completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeana pentru restructurarea agriculturii (CESAR Complementing EU Support for Agricultural Restructuring).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74131120-3 - Servicii de efectuare de studii (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
a) Un sondaj pentru gospodariile rurale apartinand celor 10 judete CESAR (Alba, Arges, Brasov, Buzau, Bihor, Calarasi, Mures, Suceava, Timis, Vaslui).Dimensiunea/volumul esantionului: aproximativ 2500 de gospodarii/persoane;b) Un sondaj pentru personalul furnizorilor de servicii imobiliare (institutii), acoperind toate judetele Romaniei, aplicat pe un esantion reprezentativ pentru institutiile cu responsabilitati in domeniul tranzactiilor imobiliare. Volumul esantionului: aproximativ 385, din 103 orase si resedinte de judet.c) Un sondaj pentru clientii institutiilor de mai sus (punctul b), aplicat pe un esantion reprezentativ pentru persoanele implicate in procesul de transfer de proprietate. Volumul esantionului: aproximativ 1200 clienti.
Valoarea estimata fara TVA: 378, 151RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
126 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare va fi de: 7.500 lei.Perioada de valabilitate a garantiilor de participare va fi de 90 de zile, respectiv pana la data de 17.12.2008.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de Asociere autentificat la notariat.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea (referitor la art. 180, OUG 34/2006);
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, OUG 34/2006;
3. Imputernicire legala pentru semnatarul ofertei;
4. Declaratie privind protectia muncii;
5. Persoane juridice romane: Prezentare certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (original).
6. Persoane juridice straine: Prezentare documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. (traducere legalizata)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Fisa de informatii generale despre ofertant cu declararea cifrei de afaceri pe ultimii trei ani fiscali (ex: 2005 - 2007;
2. Bilant contabil pentru fiecare din ultimii trei ani fiscali (2005 - 2007)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani fiscali trebuie sa fie de minim 600.000 lei; valorile vor fi exprimate in lei si in euro, la cursul leu/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv (2005/2006/2007).Anul EUR2005 3, 6234 lei2006 3, 5245 lei2007 3, 3373 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Experienta similara Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani;
2. Informatii privind subcontractantii carora li se subcontracteaza minim 10% din valoarea ofertei;
3. Lista software propus pentru prestarea serviciilor ofertate;
4. Calificari personal propus;
5. Informatii privind asociatii (in cazul unei oferte depuse de un grup de operatori economici)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Experienta in derularea unor contracte similare (studii de piata derulate la nivel national), din care maxim 3 contracte similare, care sa fi avut o valoare cumulata de minim 150.000 lei, fara TVA si sa fi fost finalizate in perioada ianuarie 2005 august 2008.3. Necesarul minim de software: a. Software SPSS 1 licenta;b. Software Microsoft Office Access 1 licenta;4. Project manager-ul: calificari relevante pentru executarea acestui contract; experienta de minim 3 ani in conducerea unor proiecte similare (studii de piata).Personalul de specialitate (personalul care prelucreaza si interpreteaza datele): experienta in specialitate de minim 2 ani.5. Prezentare Acord de asociere cu urmatoarele prevederi minime: - asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului;
- nominalizarea liderului asociatiei;
- comunicarile se vor face cu liderul asociatiei;
- platile se vor face catre liderul asociatiei.(original sau traducere legalizata in limba romana, unde este cazul)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
359326/15.08.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.09.2008 10:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.09.2008 10:45
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 17.12.2008
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.09.2008 11:00
Locul: Sediul ANCPI din Splaiul Independentei 202A, etaj 1, cam 3 (Sala de Consiliu), sector 6, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor care doresc sa participe la sedinta publica de deschidere a ofertelor vor prezenta imputernicire scrisa in acest sens, semnata de persoana care a semnat oferta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 8.09.2008.Data limita de transmitere a raspunsului la solicitarile de clarificari: 10.09.2008.Solicitarile de clarificari vor fi transmise conform modelului din Formularul 1, Cap. IV al Documentatiei de atribuire.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sect. 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt prevazute la art. 272 + 280(5) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ANCPI, Directia juridica
Adresa postala: Spl. Indepenedentei 202A, et. 11, cam 14, sector 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060022, Romania, Tel.021/3176283, Fax: 021/3165224, Adresa internet (URL): www.ancpi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.08.2008 13:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer