Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Substante agrochimice


Anunt de participare numarul 142813/29.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Dolj
Adresa postala: str Iancu Jianu, 19, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200142, Romania, Punct(e) de contact: compartiment achizitii siprotectia padurilor, Tel. +40 251421363
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Silvica Dolj
Adresa postala: str Iancu Jianu, 19, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200142, Romania, Punct(e) de contact: Comp. achizitii, Tel. +40 251421363
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Dolj
Adresa postala: str Iancu Jianu, 19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200142, Romania, Punct(e) de contact: Secretariatul Directiei Silvice Dolj, Tel. +40 251421363
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Substante agrochimice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul directiei Silvice Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare insecticide si fungicide necesare pentru tratamente fitosanitare in pepiniere si erbicide pentru combaterea buruienilor in pepiniere
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24453000-4 - Erbicide (Rev.2)
24452000-7-Insecticide (Rev.2)
24457000-2-Fungicide (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Erbicide, insecticide si fungicide conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 26, 070RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
lot 1-insecticide=60 lei, lot 2-erbicide=160 lei, lot 3-fungicide=60 leiEchivalenta pentru garantia de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limite de depunere a ofertei cu 5 zile.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este 60 zile de la data limita de primire a ofertelor; Garantia de participare poate fi constituita prin: - Ordin de plata cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, in contul Directiei Silvice Dolj RO24RZBR000006002216605 deschis la RAIFFEISEN BANK AGENTIA NICOLAE TITULESCU, Craiova, Cod fiscal Ro 1590120, un instrument de garantare emis de o societate bancara sau o societate de asigurari cf. art 86, alin1/hg 925/2006 sau poate fi depusa la casieria directiei Silvice Dolj. Dovada constituirii garantiei de participare va fi prezentata lacel mai tarziu de catre toti operatorii economici pana la data si ora limita stabilita pentru deschidereaofertelor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Fisa de informatii generale - Mod. indeplinire: Completarea Formularului din sectiunea , ,Formulare"
2. Declaratie privind eligibilitatea - Mod. indeplinire: Completarea Formularului
3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Mod. indeplinire: Completarea Formularului
4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 - Mod. indeplinire: Completarea Formularului
5. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 - Mod. indeplinire: Completarea Formularului Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
ing. Eugen GIOANCA ?director , director tehnic Dragos IGNAT, ec. Cristina BELETU ?director economic, ing. Marian STOENESCU , ing .Nicolae PARVU ? compartiment impaduriri, ec. Nicoleta TOMA ?comp. financiar ?contabil, Elena ANDREI ?comp. Achizitii, ing Gheorghe FOLEA ?comp. productie , cons juridic Stefan Alin Velea, Ec Stanescu Cornelia.
6. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Mod. indeplinire: Completarea Formularului Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunerea a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator; Certificatul constatator va fi prezentat in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1918/14.03.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.04.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.04.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.04.2013 12:00
Locul: sediul directiei silvice dolj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei si imputernicitii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In situatia in care 2(doua) sau mai multe oferte au acelasi pret cel mai scazut, autoritatea contractanta va solicita ca si clarificare depunerea de noi oferte de pret.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art.256^2 alin.2 lit. b din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al D.S. Dolj
Adresa postala: str.Iancu Jianu, 19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200142, Romania, Tel. +40 251421363
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.03.2013 17:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer