Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Supervizarea constructiei variantei de ocolire Stei


Anunt de participare numarul 143795/23.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii cu Finantare Externa, Tel. +40 212643292, In atentia: Dlui Stefan Scorus, Director Directia Achizitii cu Finantare Externa, Email: [email protected], Fax: +40 213186662, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CNADNR - Directia Achizitii cu Finantare Externa - Serviciul Licitatii FEDR / IFI
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii FEDR / IFI, Tel. +40 212643292, In atentia: Dlui Stefan Scorus, Director Directia Achizitii cu Finantare Externa, Email: [email protected], Fax: +40 213186662, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
CNADNR - Directia Achizitii cu Finantare Externa - Serviciul Licitatii FEDR / IFI
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii FEDR / IFI, Tel. +40 212643292, In atentia: Dlui Stefan Scorus, Director Directia Achizitii cu Finantare Externa, Email: [email protected], Fax: +40 213186662
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CNADNR - Directia Achizitii cu Finantare Externa
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii cu Finantare Externa, Tel. +40 212643292, In atentia: Dlui Stefan Scorus, Director Directia Achizitii cu Finantare Externa, Email: [email protected], Fax: +40 213186662, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Supervizarea constructiei variantei de ocolire Stei
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Bucuresti si Judetul Bihor
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul contractului este reprezentat de prestare de servicii de supervizare in calitatea sa de ?Inginer? conform Conditiilor de Contract FIDIC - Cartea Rosie, editia 1999 pentru obiectivul de investitii "Constructia Variantei de ocolire Stei". De asemenea, in cadrul contractului, conform Caietului de sarcini, sunt incluse si servicii de instruire si publicitate.
Termenele prrivind aprobarea raportelor (45 zile/60 zile) si termenele privind platile (60 zile) specificate in contract la clauzele 22 si 23 sunt justificate de complexitatea proiectului de infrastructura rutiera (proiecte de interes major)precum si de circuitul financiar al fondurilor care implica mai multe institutii ale statului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Supervizarea constructiei variantei de ocolire Stei.Obiectivele specifice ale proiectului sunt furnizarea de servicii de supervizare de inalta calitate (inclusiv serviciile de urmarire a lucrarilor pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectiunilor) pentru contractul de constructie a variantei de ocolire Stei, in vederea urmaririi corectei utilizari a fondurilor disponibile si pentru a se asigura ca Antreprenorul executa lucrarile in conformitate cu obligatiile contractuale, in special in ceea ce priveste durata, cantitatea, calitatea si costul lucrarilor. Consultantul va avea rolul de Inginer conform Conditiilor de Contract FIDIC 1999, Cartea Rosie.
Valoarea estimata a contractului contine si suma de 663.475 lei reprezentand ?cheltuieli diverse si neprevazute?.
Valoarea estimata fara TVA: 7, 298, 220RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
51 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Autoritatea Contractanta solicita Garantie de participare eliberata in numele ofertantului, care va fi emisa de catre o societate bancara/societate asigurari, in cuantum de 132.500 Lei. Garantia de participare poate fi eliberata in numele ofertantului si in Euro, in cuantum de 30.249, 76 Euro, calculat la un curs mediu afisat de BNR, aferent lunii aprilie 2013, de 1 Euro = 4, 3802 Lei. Pentru calculul valorii garantiei de participare, in cazul in care ofertantul doreste sa prezinte garantia de participare in alta moneda decat euro se va utiliza cursul aferent lunii aprilie 2013 publicat pe http: //ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm. II. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. III. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. IV. Garantia de participare trebuie sa prevada explicit daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Se va completa dupa caz Formularul 14A/14B Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare, in cuantumul, forma si perioada de valabilitate solicitate in Documentatia de Atribuire vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor. Referitor la Garantia de Participare se vor aplica prevederile art. 278 ind 1/OUG34/2006. Informatii suplimentare privind garantia de participare se gasesc la pct IV.4.3, Modul de prezentare al ofertei. Pt. garantia de participare constituita prin virament bancar, conturile CNADNR SA deschise la BCR SUCURSALA UNIREA sunt: RO67 RNCB 0082 0080 9408 0001 LEI sau RO13 RNCB 0082 0080 9408 0003 EUR Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante o garantie de buna executie a contractului, in original, in cuantum de 10% din valoarea de contract acceptata, fara TVA, constituita in conformitate atat cu prevederile art. 90, alin (1) ? (3) din HG 925/2006 cat si cu prevederile clauzelor contractuale si completata conform Formularului nr. 23A/ Formularului nr. 23B din Sectiunea 2 ?Formulare? aDocumentatiei de Atribuire. Garantia de buna executie se va prezenta Autoritatii Contractante in termen de maxim 15 zile de la semnarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiectul este finantat din Fonduri Europene Nerambursabile (FEDR) din cadrul POST si din Bugetul de stat al Romaniei.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor/cerintelor de calificare se vor prezenta:
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006.Ofertantul va prezenta Formularul nr. 1 din Sectiunea 2 ?Formulare?a Documentatiei de Atribuire, semnat de catre reprezentantul sau legal.Nota 1: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documentele mai sus mentionate pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 2: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr. 1 din Sectiunea 2 ?Formulare?a Documentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 si Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plataOfertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 2 din Sectiunea 2 ?Formulare? a Documentatiei de Atribuire, semnat de catre reprezentantul sau legal.2. Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume: A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local ;
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice).B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 2: Certificatele /documentele edificatoare vor prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun oferteleNota 3: Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Nota 4: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 5: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr. 2 din Sectiunea 2 ?Formulare? aDocumentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator cuprinzand numai literele a), c1), d)ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Operatorii economici care prin certificatele/ documentele edificatoare depuse in oferta sau ulterior prezentate nu fac dovada achitarii obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, vor fi exclusi din prezenta procedura de achizitie publicac. Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (toti membrii asocierii) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor/ compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora.d. Pentru persoanele juridice straine, certificatele/ documentele edificatoare, care atesta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, se vor prezenta in conformitate cu legislatia nationala a tarii de origine a ofertantului/operatorului economic membru al asocierii sau a tarii in care ofertantul/operatorul economic membru al asocierii este stabilit.Ofertantul/Ofertantul asociat la procedura de achizitie publica are obligatia de a prezenta Formularul B, din Sectiunea 2 Formulare a Documentatiei de Atribuire ? Declaratia ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta".Ofertantul/Ofertantul asociat/Tertul sustinator/Subcontractantul la procedura de achizitie publica are obligatia de a prezenta Formularul A, din Sectiunea 2 Formulare a Documentatiei de Atribuire ? Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie: ? Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.? Persoane responsabile cu atribuirea contractului din partea Autoritatii Contractante precum si persoanele din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau procedura de atribuire sunt: Director General Interimar ?dl Mircea Pop, Director DirectiaAchizitii cu Finantare Externa ? dl. Stefan Scorus, Director Adjunct DirectiaAchizitii cu Finantare Externa- dl. Horia Nicolae, Sef Serviciu Licitatii FEDR/IFI- dna. Nicoleta Margarit, Laura Axente, Ioana Filip, Madalina Popescu, Daniela Preda ? salariati in cadrul Serviciului Licitatii FEDR/IFISef Serviciu Contractare Fonduri Externe- dna.Anca Bobalca,
Anca Gaitan, Cecilia Gheorghe, Andreea Wisosenschi, Florentina Mihai, Eduard Constantin, Nicoleta Rusu ? salariati in cadrul Serviciului Contractare Fonduri Externe.Director Directia Legislatie Contencios si Contracte - dl. Andrei Filipescu
Mihaela Hliboceanu ? Serviciul Contracte cu Finantare Externa
Laura Cambosie, Cristian Codreanu ? salariati in cadrul Serviciului Contracte cu Finantare ExternaDirector General Adjunct Economic - dl. Ionut Masaladl. Dan Givan ? Sef Serviciul CFP si Avizare contracte
Catalin Ticu ? Serviciul CFP si Avizare contracteDaniela Vovec ? Director Directia Proiecte Fonduri Externe Nerambursabile Drumuri Nationale
Unitatea de Implementare Proiecte FEDR 1 ? Dna Claudia Ciuca? Sef ProiectSimona Seghete, Otilia Nae, Remus Cristian Dumitru Mocanu, Dragos Constantin Popescu, Ana Maria Masaru, Florentina Ana Maria Dima, Ruxandra Madalina Ercusi, Sorin Craciunel Dicu - salariati in cadrul Unitatii deMembrii Organelor decizionale ale Autoritatii ContractanteConsiliul de Administratie -lista acestora se afla pe pagina web a Autoritatii Contractante ? www.cnadnr.ro.Adunarea Generala a Actionarilor-lista acestora se afla pe pagina web a Autoritatii Contractante ? www.cnadnr.ro.In conformitate cu prevederile Hotararii nr. 1 al AGA din 20.02.2008, membrii Consiliului de Administrarie nu au competente de aprobare a Documentatiei de atribuire cat si a semnarii contracteloraferente acelor contracte incluse inMemoradumurile de Finantare / Contractele de finantare.Persoanele juridice responsabile cu intocmirea documentatiilor tehnico ? economice incluse in Documentatia de Atribuire (denumirea PROIECTANTULUI si/sau supervizorului si/sauconsultantului, dupa caz) ? nu este cazulPersoanele juridice carora li s-au incredintat executia lucrarilor (denumirea antreprenorului) ? nu este cazulAutoritatea Contractanta pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si sau manifestarea concurentei neloiale in conformitate, atat cu prevederile art. 66 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cat si in conformitate cu prevederile contractuale. In acest sens, autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura de atribuire orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie: ?ofertantul/ofertantul asociat/subcontractorul/tertul sustinator are relatii cu Antreprenorul (daca este desemnat) de natura sa afecteze impartialitatea supervizorului/consultantului in derularea contractului (relatii comerciale, membrii in consiliul de administratie/organul de conducere, parti sociale, parti de interes, actiuni, actionari, actionari persoane fizice)?Autoritatea Contractanta pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si / sau manifestarea concurentei neloiale, in conformitate cu prevederile art. 66; 67; 70 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, Autoritatea Contractanta va exclude din procedura de atribuire orice ofertant care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire, sau care are ca ofertanti asociati, subcontractanti, terti sustinatori, experti, persoane fizice sau juridice implicate in elaborarea documentatiei de atribuire, persoane mentionate de Autoritatea Constractanta in prezenta Fisa de Date a Achizitiei, numai in cazul in care implicarea sa in elaborarea documentatiei de atribuire este de natura sa distorsioneze concurenta.Autoritatea Contractanta pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si sau manifestarea concurentei neloiale in conformitate cu prevederile art. 66 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, Autoritatea Contractanta va verifica pentru fiecare ofertant daca acesta detine pachetul majoritar de actiuni la alte firme/operatori economici participanti in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica.Autoritatea Contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul/ofertantii care nu respecta prevederile Art 46 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.? Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are capacitate de exercitare a activitatii profesionaleModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Ofertantul va prezenta Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte obiectul de activitate (Obiectul Contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN principal sau secundar din Certificatul Constatator), datele de identificare, actionarii/asociatii, organele de conducere, administratorii, cotele de participare, , in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.? Pentru verificarea existentei unui posibil conflict de interese, Subcontractantii/Tertii Sustinatori vor prezenta Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte datele de identificare, actionarii/asociatii, organele de conducere, administratorii, cotele de participare, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Nota 1: Pentru persoanele juridice straine este necesara prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta.Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. In cazul in care obiectul contractului include mai multe tipuri de activitati complementare, de exemplu: executie lucrari si proiectare sau supervizare si proiectare sau categorii specializate de lucrari, sau alte asemenea, iar un membru/membrii participa doar la realizarea anumitor parti din contract, pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate (principal sau secundar) al acestuia/acestora sa fie in concordanta doar cu partea din contract pe care o va/vor realiza.ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pentru anii 2010 si 2011 trebuie sa fie in valoare de minim13.000.000 Lei.
NOTA: Informatii privind indeplinirea criteriului privind capacitatea economica si financiara cu sprijinul unui Tert sustinator
1. Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 186 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art.11.1 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).
2.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica. In acest sens se va prezenta Formularul nr. 24A din Sectiunea 2 - ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.3.Cerinta privind cifra de afaceri va fi indeplinita in intregime de catre o singura persoana astfel: (*)
-Indiferent daca exista un singur sau mai multi terti sustinatori, cerinta privind cifra de afaceri va fi indeplinita in intregime de catre un singur tert sustinator.
-In cazul in care ofertantul prezinta oferta individula si sustinere, cerinta privind cifra de afaceri va fi indeplinita in intregime fie de catre un singur tert sustinator, fie de catre ofertant.
(*) In conformitate cu Ordinul nr. 509 din 14.09.2011, al Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind formularea criteriilor de calificare si selectie
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta: -Formularul nr. 3 din Sectiunea 2 ?Formulare? ? a Documentatiei de Atribuire, semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului-Bilanturile contabile pentru anii 2010 si 2011 inregistrate la organele competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si insotite de Raportul de Audit aferent fiecarui an.Raportul de audit aferent fiecarui an (2010, 2011) va fi prezentat numai de catre acei operatorii economici care au obligativitatea auditarii situatiilor financiare anuale: pentru persoanele juridice romane in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 si OMFP 3055/2009, iar pentru persoanele juridice straine in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit.Daca din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare, si pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare.Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele/documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta certificatele/ documentele edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 3: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Nota 4: a)Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2010 - 1 Euro = 4, 2099 lei, 2011-1 Euro=4, 2379 Lei).b)Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul http: //ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.NOTA: Informatii privind indeplinirea criteriului privind capacitatea economica si financiara cu sprijinul unui Tert sustinatorOfertantul va prezenta, daca este cazul, Formularul nr. 24A din Sectiunea 2 ?Formulare? a Documentatiei de Atribuire
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Capacitatea TehnicaOfertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat (a dus la bun sfarsit) in ultimii 3 ani* cel putin 1 contract de supervizare**/ consultanta** pentru realizarea lucrarilor*** de constructie noua si/ sau reabilitare si/ sau modernizare si/ sau largire aferente drumurilor nationale si/ sau drumurilor expres si/ sau drumurilor judetene si/ sau autostrazilor, iar valoarea serviciilor receptionate partial sau la sfarsitul prestarii aferente participarii ofertantului la acest contract a fost de minim 6.500.000 Lei fara TVA in ultimii 3 ani*.*)ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor. Se vor lua in considerare numai serviciile prestate si duse la bun sfarsit in aceasta perioada. Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege: servicii receptionate partial sau servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie)**In sensul prezentelor cerinte, prin ?contract de supervizare/consultanta? se intelege activitatea desfasurata de catre o firma angajata de catre Beneficiar/Investitor, prin care a fost asigurata supravegherea/verificarea lucrarilor executate de catre Antreprenor, in scopul certificarii conformitatii calitative si cantitative a acestora cu contractul, documentatia de executie si reglementarile tehnice si legislative in vigoare.***Serviciile de supervizare a lucrarilor ce vor fi luate in considerare exclud servicii de supervizare aferente unor lucrari de tipul: reciclare, lucrari de intretinere periodica, consolidare versanti si altele asemenea aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau autostrazilor. Serviciile de supervizare a Lucrarilor ce vor fi luate in considerare includ si servicii de supervizare aferente unor lucrari de tipul: reabilitarea primara, asternere covor asfaltic, reparatie capitala, consolidare drum, ranforsare sistem rutier aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau autostrazilor.
NOTA: Informatii privind indeplinirea criteriului privind capacitatea tehnica cu sprijinul unui Tert sustinator1.Capacitatea tehnica a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 190 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art.111 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)
2.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica. In acest sens se va prezenta Formularul nr. 24B din Sectiunea 2 - ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate.3.Cerinta nr. 1 va fi indeplinita in intregime de catre o singura persoana astfel: (*)
-Indiferent daca exista un singur sau mai multi terti sustinatori, cerinta nr. 1 va fi indeplinita in intregime de catre un singur tert sustinator.
-In cazul in care ofertantul prezinta oferta individula si sustinere, cerinta nr. 1 va fi indeplinita in intregime fie de catre un singur tert sustinator, fie de catre ofertant.
(*) In conformitate cu Ordinul nr. 509 din 14.09.2011, al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind formularea criteriilor de calificare si selectie.
Capacit prof - Cerinta nr. 1
Ofertantul tb sa demonstreze ca dispune de urmatorul personal cheie : I.Diriginte de santier - Sef echipa.
CERINTE: Detine autorizare valabila ca diriginte de santier in domeniul Drumuri, poduri de interes national (art. 8 alin 4 ordinul 1496/13.05.2011 modificat prin Ordinul 277/2012) ? codul domeniu/subdomeniu de autorizare 3.1
Capacitatea profesionala - Cerinta nr. 2Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorul personal cheie: II. Inginer asigurarea calitatii- Responsabil calitateCERINTE: CERINTE: a)detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul constructiilor de drumuri si/ sau poduri si/ sau tuneleb)minim 3 ani experienta profesionala in contracte/ proiecte de lucrari**/ supervizare* de constructie noua si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau largire de drum national si/sau drum expres si/sau drumuri judetene si/sau autostrada intr-o pozitie de Responsabil control calitate/ Responsabil tehnic cu calitatea/ Responsabil cu asigurarea calitatii/ Inginer calitate* In sensul prezentelor cerinte, prin ?Supervizarea lucrarilor? se intelege activitatea desfasurata in cadrul unei firme/echipe de consultanta angajata de catre Beneficiar/Investitor, prin care a fost asigurata supravegherea/verificarea lucrarilor executate de catre Antreprenor, in scopul certificarii conformitatii calitative si cantitative a acestora cu contractul, documentatia de executie si reglementarile tehnice si legislative in vigoare. Evaluarea indeplinirii cerintelor minime privind experienta profesionala in supervizare a expertilor propusi, se va face in baza prezentei definitii. Nu vor fi considerate acele proiecte/perioade in care supervizarea a vizat activitatea de proiectare desfasurata de catre Antreprenor.** Lucrarile ce vor fi luate in considerare exclud lucrari de tipul: reciclare, lucrari de intretinere periodica, consolidare versanti si altele asemenea aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau autostrazilor. Lucrarile ce vor fi luate in considerare includ si lucrari de tipul: reabilitarea primara, asternere covor asfaltic, reparatie capitala, consolidare drum, ranforsare sistem rutier aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau autostrazilor.
Capacitatea profesionala - Cerinta nr. 3Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorul personal cheie: III. Inginer constructor ? responsabil cantitatiCERINTE:
a)detine Diploma de Inginer al unei Facultati/Universitati in domeniul constructiilor de drumuri si/sau poduri si/sau tuneleb)minim 3 ani experienta profesionala in supervizarea* lucrarilor** de constructie noua si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau largire de drum national si/sau drum expres si/sau drum judetean si/sau autostrada* In sensul prezentelor cerinte, prin ?Supervizarea lucrarilor? se intelege activitatea desfasurata in cadrul unei firme/echipe de consultanta angajata de catre Beneficiar/Investitor, prin care a fost asigurata supravegherea/verificarea lucrarilor executate de catre Antreprenor, in scopul certificarii conformitatii calitative si cantitative a acestora cu contractul, documentatia de executie si reglementarile tehnice si legislative in vigoare. Evaluarea indeplinirii cerintelor minime privind experienta profesionala in supervizare a expertilor propusi, se va face in baza prezentei definitii. Nu vor fi considerate acele proiecte/perioade in care supervizarea a vizat activitatea de proiectare desfasurata de catre Antreprenor.**Lucrarile ce vor fi luate in considerare exclud lucrari de tipul: reciclare, lucrari de intretinere periodica, consolidare versanti si altele asemenea aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau autostrazilor. Lucrarile ce vor fi luate in considerare includ si lucrari de tipul: reabilitarea primara, asternere covor asfaltic, reparatie capitala, consolidare drum, ranforsare sistem rutier aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau autostrazilor.
NOTA: Informatii privind indeplinirea criteriului privind capacitatea profesionala cu sprijinul unui Tert sustinator1.Capacitatea profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 190 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art.111 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)
2.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica. In acest sens se va prezenta Formularul nr. 24B din Sectiunea 2 - ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele profesionale invocate.3.Cerintele nr. 1, nr. 2, nr. 3 se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, inclusiv a sustinerii acordata de catre o alta persoana (tertul sustinator).
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.ATENTIE!a) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, pentru incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.b) Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti.
INFORMATII PRIVIND ASOCIEREAMai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
Ofertantul va demonstra ca respecta standardele de asigurare a calitatii, respectiv detine certificare ISO 9001 sau echivalent.
Ofertantul va prezenta urmatoarele:
1. Formularul nr. 9 din Sectiunea 2 ?Formulare? - a Documentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.2.Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1.Formularul nr. 4 din Sectiunea 2 ?Formulare? a Documentatiei de Atribuire reprezentand lista serviciilor prestate in ultimii 3 ani prin care se confirma faptul ca ofertantul indeplineste criteriul de calificare.2. Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume: Documente emise de Beneficiarul serviciilor/ Procese verbale de receptie finala a serviciilor prestate/ Procese verbale de receptie partiala a serviciilor prestate, din care sa reiasa receptia la sfarsitul prestatiei sau receptia partiala a serviciilor, precum si toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei privind Capacitatea Tehnica.Nota 1: In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate si in masura in care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documentele mentionate sau detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.Nota 2: Declaratia privind Capacitatea Tehnica (Formularul nr. 4 impreuna cu Anexa 1) va fi completat in numele ofertantului si trebuie sa cuprinda atat contractele liderului cat si cele ale celorlalti membrii ai asocierii, contracte care sunt relevante pentru indeplinirea cerintei. Declaratia privind Capacitatea Tehnica (Formularul nr. 4 impreuna cu Anexa 1) va fi semnata si stampilata de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.Nota 3: Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei, ofertantul poate prezenta, pentru acelasi contract, fie un singur fie mai multe procese verbal/e de receptie partiala a serviciilor prestate prin care sa demonstreze indeplinirea Cerintei privind Capacitatea tehnica.Nota 4: Pentru transformarea in Lei (RON) a valorilor contractelor/lucrarilor stabilite in Euro sau alte monede decat Euro se va utiliza cursul mediu anual indicat de Banca Nationala a Romaniei publicat pe site-ul www.bnr.ro (2010 - 1 Euro=4, 2099 Lei, 2011-1 Euro=4, 2379 Lei, 2012-1 Euro=4, 4560 Lei, 2013 - 1 Euro=4, 3821 Lei) Cursul mediu anual utilizat este doar cel aferent anului in care au fost prestate serviciile. Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul http: //ec.europa.eu/budget/inforeuroNOTA: Informatii privind indeplinirea criteriului privind capacitatea tehnica cu sprijinul unui Tert sustinatorOfertantul va prezenta, daca este cazul, Formularul nr. 24B din Sectiunea 2 ?Formulare? aDocumentatiei de AtribuireOfertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 5 din Sectiunea 2 ?Formulare? semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.2. Pentru expertii cheie care sunt angajati ai ofertantului se va prezenta - Formularul nr. 6 pentru fiecare expert cheie propus completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare? si semnat de reprezentantul legal al operatorului economic.3.Pentru expertii cheie care nu sunt angajati ai ofertantului se va prezenta - Formularul nr. 7 pentru fiecare expert cheie propus completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare? si semnat de catre expertul propus.4. Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, ofertantul va depune: a) Formularul nr. 8 ?Curriculum Vitae? completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare?, in original si semnat de catre expertul propus. b) copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? a actului/actelor de autorizare ca diriginte de santier in domeniul Drumuri, poduri de interes national (art. 8 alin 4 ordinul 1496/13.05.2011 modificat prin Ordinul 277/ 2012) ? codul domeniu/ subdomeniu de autorizare 3.1.Pentru expertii straini se pot prezenta: - fie documente echivalente din tara de origine care sa ateste calitatea de diriginte de santier conform legislatiei din tara respectiva in domeniul mai sus mentionat.- Fie in cazul in care expertul nu detine calitatea de diriginte de santier sau nu se emit astfel de autorizari in tara de origine, acestia vor prezenta autorizatia de diriginte de santier in conformitate cu prevederile Ordinului 1496/13.05.2011 modificat prin Ordinul 277/2012 referitoare la obtinerea autorizarii de diriginte de santier pe teritoriul Romaniei.Inainte de finalizarea atribuirii, se va solicita ofertantilor posibili castigatori, care au prezentat personal cheie strain dovada recunoasterii de catre ISC (Inspectoratul de Stat in Constructii) a autorizatiei de diriginte de santier emisa in alt stat.In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate si in masura in care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documentele mentionate sau detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 5 din Sectiunea 2 ?Formulare? semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.2. Pentru expertii cheie care sunt angajati ai ofertantului se va prezenta - Formularul nr. 6 pentru fiecare expert cheie propus completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare? si semnat de reprezentantul legal al operatorului economic.3. Pentru expertii cheie care nu sunt angajati ai ofertantului se va prezenta - Formularul nr. 7 pentru fiecare expert cheie propus completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare? si semnat de catre expertul propus4.Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, ofertantul va depune: a) Formularul nr. 8 ?Curriculum Vitae? completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare?, in original si semnat de catre expertul propus.b) copii legalizate/copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor obtinute si mentionate in Curriculum Vitae si ale actelor de identitate (buletin/ pasaport/ carte de identitate) sau a altor documente din care rezulta datele de identificare ale expertului.c)pentru experienta profesionala se vor prezenta - documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator pentru proiectele/ contractele care demonstreaza indeplinirea criteriilor din care sa reiasa elementele necesare indeplinirii cerintei de calificare.Inainte de finalizarea atribuirii, se vor solicita ofertantilor posibili castigatori, prezentarea documentelor. In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate si in masura in care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documentele mentionate sau detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 5 din Sectiunea 2 ?Formulare? semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.2. Pentru expertii cheie care sunt angajati ai ofertantului se va prezenta - Formularul nr. 6 pentru fiecare expert cheie propus completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare? si semnat de reprezentantul legal al operatorului economic.3. Pentru expertii cheie care nu sunt angajati ai ofertantului se va prezenta - Formularul nr. 7 pentru fiecare expert cheie propus completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare? si semnat de catre expertul propus4.Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare ofertantul va depune: a) Formularul nr. 8 ?Curriculum Vitae? completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare?, in original si semnat de catre expertul propus.b) copii legalizate/copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor obtinute si mentionate in Curriculum Vitae si ale actelor de identitate (buletin/ pasaport/ carte de identitate) sau a altor documente din care rezulta datele de identificare ale expertului.c)pentru experienta profesionala se vor prezenta - documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator pentru proiectele/ contractele care demonstreaza indeplinirea criteriilor din care sa reiasa elementele necesare indeplinirii cerintei de calificare.Inainte de finalizarea atribuirii, se vor solicita ofertantilor posibili castigatori, prezentarea documentelor. In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate si in masura in care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documentele mentionate sau detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.NOTA: Informatii privind indeplinirea criteriului privind capacitatea profesionala cu sprijinul unui Tert sustinatorOfertantul va prezenta, daca este cazul, Formularul nr. 24B din Sectiunea 2 ?Formulare? a Documentatiei de AtribuireIn vederea respectarii prevederilor art. 69 indice 2 din OUG nr. 34/2006, ofertantul va prezenta Formularul nr. 10 si anexa 1 aferenta acestuia din Sectiunea 2 ?Formulare? a Documentatiei de Atribuire ?Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si sustinerea acordata de tert sustinator?, semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.Subcontractorul/rii va/vor prezenta Formularul A din Sectiunea 2 ?Formulare? - a Documentatiei de Atribuire prin care se atesta faptul ca acesta nu are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau nu are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.Nota 1: In conditiile in care oferantul nu va subcontracta o parte din acest contract , acesta are totusi obligatia de a prezenta Formularul nr. 10 ?Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si sustinerea acordata de tert sustinator? mentionandu-se in anexele aferente acestuia ?Nu este cazul?, in vederea respectarii prevederilor art. 69 indice 2 din OUG nr. 34/2006. Nota 2: Cerintele privind situatia personala a ofertantului, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, capacitatea economica si financiara, capacitatea tehnica, standarde privind asigurarea calitatii nu pot fi indeplinite prin intermediul unui sau unor subcontractori.Nota 3: Cerintele privind resursele materiale si umane se iau in considerare numai pentru partea de implicare a subcontractantului.Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 11 ?Informatii privind asocierea? din Sectiunea 2 ?Formulare? ? aDocumentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.2. Formularul nr. 12 ?Acordul de Asociere? din Sectiunea 2 ?Formulare? aDocumentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantii legali ai membrilor asocierii.Nota 1: In conditiile in care ofertantul este contractant unic acesta are totusi obligatia de a prezenta Formularul nr. 11 si Formularul nr. 12 mentionandu-se ?Nu este cazul?.Nota 2: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii : Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 9 din Sectiunea 2 ?Formulare? ? aDocumentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.2.Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte.Nota 2: Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor, pentru partea de contract pe care o realizeaza.Nota 3: Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).Nota 4: In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.07.2013 10:59
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.07.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.07.2013 13:00
Locul: CNADNR SA, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor in baza unei imputerniciri in acest sens insotita de o copie a actului de identitate, observatori UCVAP, alte persoane imputernicite din partea Autoritatii Contractante.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEDR in cofinantare cu Bugetul de Stat. Axa Prioritara 2 ? Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem national durabil de transport Domeniul major de interventie 1 ? ?Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale rutiere?.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Transport - POS Transport
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile pot fi depuse in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al Autoritatii Contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Achizitii cu Finantare Externa - Serviciul Licitatii FEDR / IFI
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 212643292, Email: [email protected], Fax: +40 0213186662, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.05.2013 16:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer