Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Supervizarea lucrarilor de constructii din cadrul proiectului ?Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Alba?


Anunt de participare numarul 147973/16.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Alba
Adresa postala: Piata Ion I.C.Bratianu nr.1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Punct(e) de contact: Camelia Elena Galac Vitan, Tel. +40 258813380/ +04 258811982, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 258813325, Adresa internet (URL): www.cjalba.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Supervizarea lucrarilor de constructii din cadrul proiectului ?Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Alba?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Locul principal de prestare
judetul Alba
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Supervizarea lucrarilor de constructii din cadrul proiectului ?Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Alba?
Contractul are ca scop acordarea de catre Prestator de asistenta tehnica specifica in supervizarea executiei lucrarilor si furnizarii de echipamente :
Contract de lucrari 1: Construirea Centrului de management integrat al deseurilor (depozit de deseuri, statie de sortare, statie de tratare mecanico-biologica) Galda de Jos, judetul Alba (executie pentru depozit si proiectare si executie pentru statia de sortare si statia de tratare mecano-biologica)
Contract de lucrari 2: Inchiderea depozitelor neconforme de deseuri din mediul urban din Judetul Alba (proiectare si executie)
Contract de lucrari 3: Construirea a doua statii de transfer deseuri in judetul Alba
Lot 1 ? Lucrari de constructie (proiectare si executie)
Lot 2 ? Furnizare de echipamentePerioada de notificare a defectelor (PND) este de 24 luni pentru fiecare contract de lucrari.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimata: 5.056.412lei fara TVA, din care 147.274 lei lei fara TVA aferent procentului de 3% de cheltuieli diverse si neprevazute.Incadrarea ofertei in categoria ofertelor inacceptabile (art. 36 lit. e) si lit. e1) din H.G. nr. 925/2006) se va face prin raportare la valoarea estimata fara valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute.
Valoarea estimata fara TVA: 5, 056, 412RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
47 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare bancara emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantum de 70.000 lei pentru perioada de 120 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, adica cel putin egala cu perioada de valabilitate a oferteiEchivalenta pentru garantia de participare constituita in valuta se face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se constituie in contul UAT Judetul Alba RO03TREZ0025006XXX000171 deschis la Trez. Mun.Alba-Iulia CF 4562583. IMM-urile beneficiaza de reducere cu 50% a cuantumului. In cazul unei asocieri, reducerea cu 50% se aplica daca toti asociatii sunt IMM.In baza prevederilor Art. 278^1 lit a) din OUG 34/2006, in masura in care CNSC respinge contestatia, ca nefondataAutoritatea Contractanta va retine contestatorului din garantia de participare sumade 8050, 91 leiGarantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in orginal si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si trebuie sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. (Formular 21)Demonstrarea calitatii de IMM se face de catre ofertant si/sau toti asociatii din cadrul consortiului prin completarea documentului?DECLARATIE PRIVIND INCADRAREA INTREPRINDERII IN CATEGORIA IMM? ? Formular 23Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentruparticipare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitatesolicitate vor fi respinse la deschidere.Restituirea garantiei de participare se va face pe baza solicitarii transmise de operatorul economic. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de achizitie publica este de: 10 % din pretul contractului fara TVA. Garantia de buna executie se constituie conform art 90 alin. 1-3 din HGR nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, si devine anexa la contract. In cazul in care se constituie prin scrisoare de garantie, se va respecta Formularul 22.In cazul ofertantilor aflati in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens prin completarea Formularului 23) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. In cazul unei asocieri, reducerea cu 50% se aplica daca toti asociatii sunt IMM.Nu se admite prezentarea unor documente de garantare de buna executie comune cu alte investitii.In cazul unei asocieri, documentul/contul privind garantia bancara de buna executie va fi emis/deschis integral in numele si pentru Liderul asocierii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat, bugetul propriu al CJ Alba, si Programul Operational Sectorial de Mediu
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (Formular 2 )Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.Cerinta nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006
Conditie de calificare: autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) ? din documentele prezentate trebuie sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (Formular nr.3)
Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi prezentate si de tertul sustinator, care are obligatia neincadrarii in prevederile art. 181 lit a) c)^1 si d) .Cerinta nr. 3Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" ? conform Ordin ANRMAP 314/2010
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (Formular nr. 5 )Cerinta nr. 4
Declaratia privind calitate de participant la procedura Formularul 4, Sectiunea Formulare
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, acest formular trebuie prezentat de catre fiecare asociat.Cerinta nr. 5
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (model Formular nr.6)
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat, sunt urmatoarele: Ion Dumitrel ? Presedintele Consiliului Judetean AlbaAlin Florin Cucui ? Vicepresedinte Consiliul Judetean AlbaRoman Florin Claudiu ? Vicepresedinte Consiliul Judetean AlbaBumb Sorin Ioan ? administrator public
Hurbean Mariana ? Secretarul Judetului AlbaPopescu Dan Mihai- Director executiv ? Diretia TehnicaAitai Marian Florin ? Director executiv ? Directia de Dezvoltare si BugeteOpruta Elena ? Director executiv adjunct.Bodea Ioan ? Director executiv ?Directia Relatii Publice si InformaticaNegrut Liliana ? Director executiv ? Directia Juridica si Administratie PublicaConsilieri judeteni:
Bibolar Horatiu Mugur; Cenusa Marin; Chiriac Raul Dumitru; Cira Grigorescu Gabriel; Cojocaru Igor; Cretu Simion; Daramus Eugenia Marcela; Petru Cristea; Dragosin Petru Romi; Filipescu Cornel; Fulea Dumitru; Fulea Ioan; Florea Ioan; Hategan Marius Nicolae; Marincas Ion; Mihai Nicusor Mircea; Morar Lucian Mihai; Narita Virgil Nicolae; Pasca Cristian Dan; Popa Romul; Pusca Nicolae; Racuci Claudiu Vasile; Sandea Dorin Gheorghe; Simion Marcel; Stan Marcel Ioan; Tatar Virgil; Truta Nicolae; Oprea Maria Daciana; Albu NicolaeDocumentele solicitate pentru neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi prezentate si de tertul sustinator si de subcontractant, daca este cazul, conform Ordin ANRMAP 170/2012.Cerinta nr. 6
Certificat de atestare fiscala privind plata contributiilor la bugetul general de stat eliberat de Ministerul Finantelor Publice, din care trebuie sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor - original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul".Cerinta nr. 7
Certificat fiscal privind plata impozitelor si taxelor locale eliberat de Primarie, din care trebuie sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor - original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul".
Persoanele juridice straine vor prezenta in original sau copie legalizata orice documente edificatoare pentru dovedirea indeplinirii obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat, catre bugetul local si catre bugetul asigurarilor sociale, eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente).
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, nu se emit asemenea documente, ofertantul va prezenta in acest sens o declaratie pe proprie raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratie pe propria raspundere, o declaratie autentica in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau juridice care are competente in acest sens.
Nota: Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare la zi a acestor esalonari, in original sau copii legalizate.In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul:
Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului sau echivalent din care sa rezulte domeniul de activitate al ofertantului care sa includa si obiectul prezentei achizitii (supravegherea lucrarilor prin diriginti de santier), codurile CAEN aferente acestora , numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori - original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul".
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata. Documente de confirmare: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesarea http: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra de afaceriCifra medie de afaceri globala a ofertantului (individual sau asociere de operatori economici) pe ultimii 3 (trei) ani financiari trebuie sa fie cel putin egala sau echivalentul a 6.000.000 lei.
Prezentare:
Formular nr. 8 - Informatii generale
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Informatii generale (Formular nr. 8)2. Documente relevante: Conform art. 185 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, autoritatea contractanta accepta orice documente edificatoare lasand la latitudinea operatorilor economici documentele ce vor fiprezentate in vederea indeplinirii acestei cerintei de calificare.Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare suntintocmite in alta moneda, se va lua in calcul cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 Experienta similaraOfertantul sa prezinte o lista a serviciilor prestate in ultimii 3 ani, impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, insotita de un numar maxim de 3 (trei) certificari de buna executie pentru cele mai importante prestari /documente/ contracte/ parti din contract/ procese verbale de receptie/ etc. emise sau contrasemnate de beneficiar, prin care sa se confirme prestarea de servicii similare cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Servicii similare inseamna servicii de supervizare a lucrarilor de constructii de infrastructura de mediu. Din aceste documente trebuie sa reiasa beneficiarul, valoarea serviciilor prestate, obiectul, perioada (inclusiv data semnarii contractului), inclusiv locul de prestare a acestora .
Valoarea insumata aferenta serviciilor similare prestate trebuie sa fie de cel putin 4.500.000 lei.
Cerinta 2 Personal
EXPERTI CHEIE/PRINCIPALI
Expert cheie 1: Lider de Echipa (Team Leader)Cerinte minime
Calificare si competente:
? Studii superioare absolvite cu diploma de licenta
? Certificare profesionala/diploma de manager de proiect recunoscuta de o autoritate nationala/internationala sau studii postuniversitare in management de proiect
Experienta profesionala generala: ? Minim 5 aniExperienta profesionala specifica: ? Experienta in cel putin 1 contract prestat care a inclus servicii de supervizare lucrari de constructie in domeniul infrastructurii de mediu.Expert cheie 2: Asistent Lider de Echipa/Inginer RezidentCerinte minime
Calificare si competente:
? Studii superioare tehnice absolvite cu diploma de licenta;
Experienta generala? Minim 5 aniExperienta specifica:
Experienta in supervizare lucrari in conditii de contract FIDIC, ca inginer rezident /adjunct Team Leader sau echivalent, in cel putin un proiect in domeniul infrastructurii de mediuDiriginti de santier: Expert cheie 3 Diriginte de santier atestat pe domeniul de atestare 2.2 Constructii civile, industriale si agricole ?categoria de importanta C;
Cerinte minime:
-atestat pe domeniul de atestare Constructii civile, industriale si agricole;Expert cheie 4 - Diriginte de santier atestat pe domeniul de atestare 3.3 Drumuri, poduri, piste de aviatie, transport pe cablu ? de interes local;Cerinte minime:
-atestat pe domeniul de atestare Drumuri, poduri, piste de aviatie, transport pe cablu;Expert cheie 5 Diriginte de santier atestat pe domeniul 6 Constructii edilitare si de gospodarie comunala
Cerinte minime:
-Atestare pe domeniul de atestare Constructiilor edilitare si de gospodarie comunala;Expert cheie 6 Diriginte de santier atestat pe domeniul de atestare 5.2 Lucrari hidrotehnice-categoria de importanta C sau pe domeniul 7 Lucrari de imbunatatiri funciare
Cerinte minime:
-atestat pe domeniul de atestare Lucrari hidrotehnice sau Lucrari de imbunatatiri funciare.Expert cheie 7 Diriginte de santier atestat pe domeniul de atestare 8 Instalatii aferente constructiilor ( 8.1 Instalatii electrice si 8.2 Instalatii sanitare si de termoventilatii) si 9.1 Retele electriceCerinte minime:
-Atestare pe domeniul de atestare instalatii sanitare si termoventilatii, respectiv retele electrice.Atentie!!!: Se vor nominaliza persoane diferite pentru fiecare din pozitiile mentionate mai sus. Ofertele in care nu se vor nominaliza persoane diferite pentru fiecare post vor fi respinse.
Cerinta 3 Informatii privind dotarile
Declaratie privind utilajele, instalatiile, mijloacele de transport, echipamentele tehnice si soft-urile de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii, pe care ofertantul se angajeaza sa le foloseasca pentru indeplinirea cerintelor din Caietul de Sarcini
Cerinta 4 Subcontractanti
Ofertantul are obligatia de a prezenta informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Informatii privind asociatii
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent
Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Lista principalelor prestari de servicii prestate in ultimii 3 ani (Formular. 9)Fisele de experienta similara pentru fiecare contract (Formular. 10)Conform art. 185 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, autoritatea contractanta accepta orice documente edificatoare lasand la latitudinea operatorilor economici documentele ce vor fi prezentate in vederea indeplinirii acestei cerintei de calificare.Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/valuta comunicat fie de BNR pentru fiecare an in parte. Pentru conversia monedei LEI/EURO se va utiliza rata de schimb a Bancii Nationale a RomanieiNumarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.Se vor prezenta: 1.Lista personalului de specialitate utilizat, direct responsabil de indeplinirea contractului (expertii-cheie) ? Formularul nr. 11Aceasta trebuie sa contina nominalizari cel putin pentru expertii principali (cheie).In cazul unei asocieri ofertantii vor prezenta in modobligatoriu lista comuna cu expertii propusi pentruimplementarea proiectului, cu nominalizarea expresa a pozitiei pe care o ocupa fiecare in cadrul proiectului si firma de la care provin.2. Pentru expertii cheie 1 si 2 se vor prezenta CV-urile (Formularul 12 )3.Pentru personalul nominalizat in Formularul 11 se vor depunedeclaratiile de disponibilitate semnate in original de fiecare expert principal propus in oferta ? Formularul nr. 13.4. Copii ale diplomelor de studii /certificatelor/atestatelor/autorizatiilor profesionale obtinute care sa dovedeasca experienta si calificarea(dupa caz).5. Copii ale documentelor care dovedesc vechimea in munca (copii dupa carnetul de munca/contractul individual de munca, recomandari emise de angajatori din care sa reiasa perioadele mentionate in CV)6. Copii ale certificatelor emise de angajatori sau referinte care sa probeze experienta profesionala specifica indicata in CVAutoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita, inaintea comunicarii rezultatelor procedurii, doar in cazul ofertantului clasat pe primul loc, copii ale recomandarilor/referintelor emise de beneficiari si angajatori pentru a demonstra indeplinirea cerintelor minime solicitate.Prestatorul va pune la dispozitia echipei sale facilitati de transport adecvate pentru a putea calatori in judet catre diversele localitati in care se realizeaza investitii in cadrul prezentului proiect;(Formularul nr. 14 din Documentatia de atribuire - Sectiunea IV- Formulare).Se va prezenta Formularul 17 Acord de subcontractareFara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art.45 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a include inpropunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi (Formular 15 )Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.Lista cuprinzand asociatii si subcontractantii (Formularul 15 - Declaratie privind lista asociatilor si a subcontractorilor si partea/partile din contract care sunt indeplinite de acestia), completata de liderul Asocierii.Acordul de asociere ? Formular 16 - Oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere in care sa se mentioneze cotele de participare ale fiecarui asociat, faptul ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului.Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante, inainte de momentul semnarii contractului.Asocierea trebuie sa indeplineasca in mod cumultiv cerintele privind capacitatea tehnica si profesionala si situatia economica fi financiara conform criteriilor detaliate in prezenta fisa de date. Ofertele depuse de operatori economici care sunt parteneri intr-o asociere trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: a) Oferta trebuie sa cuprinda toate informatiile solicitate pentru fiecare partener din cadrul asocierii precum si categoriile de servicii executate de acestia;b) Oferta trebuie sa fie semnata intr-un mod care obliga legal toti partenerii; c) Unul din membrii asocierii trebuie numit ca partener conducator (Lider de asociatie) - responsabil de contract si aceasta numire trebuie sa fie confirmata printr-o imputernicire scrisa semnata de fiecare partener in parte;d) Oferta trebuie sa includa un acord de asociere prin care sa se stipuleze ca toti partenerii sunt responsabili in mod legal, uniti si individual, pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia si tuturor partenerilor si ca realizarea contractului, inclusiv platile, vor fi in responsabilitatea partenerului conducator (Liderului);e) Toti partenerii din cadrul asocierii trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului;f) Structura sau constituirea asocierii nu va fi modificata, pe durata executarii contractului, decat cu aprobarea prealabila a Autoritatii Contractante si numai in situatii exceptionale. Noua asociere trebuie sa indeplineasca cel putin aceleasi criterii de eligibilitate si de conformitate ca cea initiala.Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organismindependent, valabil la data limita de depunere a ofertelor, care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001 sau echivalent, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.In cazul unei asocieri fiecare dintre asociati trebuie sa prezintecertificatul mai sus mentionat pentru partea sa de implicare.Nu se admit ofertanti in curs de certificare. Se accepta ofertantul care dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si reiese din el ca ofertantul va primi certificarea.Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organismindependent, valabil la data limita de depunere a ofertelor, care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001 sau echivalent, un sistem de management de mediu pentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.In cazul unei asocieri fiecare dintre asociati trebuie sa prezintecertificatul mai sus mentionat pentru partea sa de implicare.Nu se admit ofertanti in curs de certificare. Se accepta ofertantul care dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si reiese din el ca ofertantul va primi certificarea.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.01.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.01.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.01.2014 12:00
Locul: Consiliul Judetean Alba, Piata Ion I.C.Bratianu nr.1, Alba Iulia
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membri comisiei de evaluare, reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor si reprezentanti UCVAP - daca este cazul
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
In cazul in care exista doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. In cazul in care situatia se repeta, se va solicita reofertarea pretului pana cand pe primul loc, cu cel mai mic pret, se va situa un singur ofertant.Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fi?ierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).In conformitate cu art 11 alin (4) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art.176 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere (Formular 20), semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte, inclusiv diverse valori, cantitati sau altele asemenea. In cazul in care uzeaza de acest drept prevazut la art.11, alin.(4) din HGR nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termen de 3 zile lucratoare de la primirea acesteia. Documentele edificatoare trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.In conformitate cu art.11^1 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ofertantii isi pot demonstra situatia economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament de sustinere din partea unui tert. In acest caz ofertantii vor respecta Formularul 18 si/sau Formularul 19. Acestea vor fi insotite de copiile actelor care atesta indeplinirea cerintelor minime, asa cum au fost ele formulate in fisa de date.In pretul total al ofertei, prezentat de Ofertant in cadrul Propunerii Financiare, vor fi incluse si cheltuielile diverse si neprevazute, ca element constitutiv distinct al ofertei. Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute rezulta prin aplicarea procentului de 3% la valoarea ofertata.Durata contractului de supervizare este de 47 luni de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de incepere a serviciilor, din care 24 de luni reprezinta perioada de notificare a defectelor
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic Contencios al Consiliului judetean Alba
Adresa postala: P-ta Ion I.C.Bratianu, nr.1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel. +40 258813380, Email: [email protected], Fax: +40 258811325, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.11.2013 11:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer