Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Supervizarea Lucrarilor pentru Proiectul Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara


Anunt de participare (utilitati) numarul 132978/11.02.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA PROD SA DEVA
Adresa postala: STR.CALEA ZARANDULUI NR.43, Localitatea: Deva, Cod postal: 330092, Romania, Punct(e) de contact: IOANA RADU, Tel. +40 254222345, Email: [email protected], Fax: +40 254206007, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Operator regional de apa
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Supervizarea Lucrarilor pentru Proiectul Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Localitatile Deva, Hunedoara, Calan, Simeria, Hategsi Brad din judetul Hunedoara
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Implementarea contractului de supervizare trebuie sa conduca la finalizarea cu succes din punct de vedere al calitatii, costurilor si perioadei de timp a contractelor de lucrari propuse in cadrul proiectului de investitii, in conformitate cu decizia/contractul de finantare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
71311300-4-Servicii de consultanta in infrastructura (Rev.2)
71313000-5-Servicii de consultanta in ingineria mediului (Rev.2)
71800000-6-Servicii de consultanta pentru alimentarea cu apa si servicii de consultanta in materie de deseuri (Rev.2)
90713100-9-Servicii de consultanta pentru alimentarea cu apa si servicii de consultanta in materie de ape reziduale, altele decat cele pentru constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor, conform informatiilor prezentate in caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 18, 751, 962RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
43 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a) Cuantumul garantiei de participare: 375.039 lei.b) Cuantumul ce se va retine in conditiile art. 2781 din O.U.G. nr. 34/2006:9.436 lei (reprezentand 7.980 lei + 0, 01% din ceea ce depaseste 4.200.001 lei).c) Perioada de valabilitate a garantiei: 90 de zile de la data stabilita pentru depunerea ofertelor.d) Forma de constituire a garantiei de participare: - instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari sau- ordin de plata cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data depunerii ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea totala a contractului.Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus, cel mai tarziu in termen de 15 zile dela data semnarii contractului de achizitie publica, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat, buget local, credit operator regional si fonduri structurale nerambursabile - Fondul de Coeziune, Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind eligibilitatea
-Completarea si prezentarea Formularului nr. 1;
-Prezentarea Cazierului judiciar pentru operatorul economic;
-Prezentarea Cazierului fiscal pentru operatorul economic.Cerinta nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006
-Completarea si prezentarea Formularului nr. 2.
-Prezentarea Certificatului eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat pentru luna anterioara celei in care se depun ofertele.
-Prezentarea Certificatului eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local pentru luna anterioara celei in care se depun ofertele.
-Prezentarea Certificatului de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010, prin completarea si prezentarea Formularului nr. 13.
-Prezentarea Declaratiei pe propria raspundere privind neancadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
-Victor Arion, Director General;
-Cristina Peczka, Director Economic;
-Simona Petrutiu, Sef Unitatea de Implementare Programe;
-Ing. Peczka Claudiu, Compartiment Achizitii;
-Ing. Doana Delia, Departament Tehnic;
-Av. Tomescu Cristian, Departament Juridic.
Nota:
a.Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse;
b.Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de aprezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2011 ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
c.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita pentru conformitate ofertantului clasat pe primul loc prezentarea certificatelor constatatoare privind plata impozitelor si taxelor catre stat in original/copie legalizata, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire. Cerinta nr. 1
Prezentarea de documente care dovedesc forma de inregistrare in calitate de operator economic
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului aflat in perioada de valabilitate din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantii legali si obiectul de activitate. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.
Nota:
a.Persoanele fizice autorizate vor prezenta Autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract.
b.Operatoriieconomici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.
c.Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
d.In situatia in care ofertantul nu este afiliat la nicio organizatie profesionala, punctul b din prezenta sectiune nu este aplicabil.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie sa fie egala sau mai mare decat suma de 37.503.924 lei.Cerinta nr. 2
Dovada prin mijloace agreate de banca operatorului economic prin care se confirma ca acesta are acces la (dispune de) o linie de credit (sau alte forme de finantare) neconsumata de cel putin 5.233.106 lei care va fi destinata exclusiv indeplinirii viitorului contract pentru o perioada de minim 12 luni de la data semnarii contractului de achizitie cu autoritatea contractanta, independent de alte angajamente contractuale ale operatorului economic.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani (36 de luni calculate de la data limita de depunere a ofertelor) in cadrul unuia sau mai multor contracte similare, servicii de natura si complexitatea celor prevazute in cadrul caietului de sarcini, respectiv servicii de supervizare (dirigentie de santier) in domeniul infrastructurii de apa si/sau apa uzata pentru lucrari de constructie si/sau reabilitare si/sau extindere sisteme de apa si/sau sisteme de canalizare cu o valoare egala sau mai mare decat suma de 18.751.962 lei.
Cerinta nr. 2
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are acces (proprietate, leasing sau prin contracte/conventii de inchiriere) la echipamentele necesare pentru indeplinirea contractului, respectiv:
- Calculator tip laptop pentru fiecare dintre expertii nominalizati in cadrul proiectului cu responsabilitati de management;
- Facilitati imprimare si multiplicare documente format A0, A1, A2, A3 si A4 (minim un echipament);
- Software pentru verificarea situatiilor de lucrari si intocmirea documentelor de decontare a lucrarilor;
- Software proiectare;
- Facilitati de comunicare (voce/date) /expert nominalizat in cadrul proiectului;
- Statie totala si terminal GPS pentru masuratori topografice;
- Laborator geotehnic de gradul II acreditat pentru verificarea terasamentelor si umpluturilor.
Cerinta nr. 3
Ofertantul trebuie sa prezinte o lista cuprinzand toate contractele pe care le are in desfasurare - daca exista.
Cerinta nr. 4
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are la dispozitie urmatoarea echipa de proiect:
Conform subcerinte de mai jos.Cerinta comuna pentru expertii mentionati la punctele 4.1 la 4.24 - absolvent de studii superioare de lunga durata, profilul tehnic;4.1 Manager de proiect: a) detinerea de competente relevante privind managementul de proiect dovedite prin certificate recunoscute cel putin la nivel national, cum ar fi ?Manager de proiect? - cod C.O.R. 241919 sau echivalent;
b) pregatire profesionala relevanta in derularea activitatilor de asistenta tehnica / supervizare / constructie in domeniul infrastructurii de apa - canal de minim 3 ani;
c) coordonarea in calitate de manager/adjunct manager de proiect a cel putin unui contract de asistenta tehnica/supervizare/proiectare de lucrari in domeniul infrastructurii de apa ? canal.
4.2 Inginer de proces pentru sisteme de alimentare cu apa (captare, tratare, inmagazinare): a) pregatire profesionala relevanta in pozitia de inginer de proces pentru sisteme de sisteme de alimentare cu apa de minim 3 ani;
b) participarea in calitate de inginer de proces la cel putin un contract de asistenta tehnica/supervizare de lucrari in domeniul infrastructurii de apa - canal in cadrul caruia sa fi realizat cel putin activitatiprivind tehnologia statiilor de tratare a apei potabile.
4.3 Inginer de proces pentru sisteme de canalizare (epurare si pompare): a) pregatire profesionala relevanta in pozitia de inginer de proces pentru sisteme de canalizare de minim 3 ani;
b) participarea in calitate de inginer de proces la cel putin un contract de asistenta tehnica/supervizare de lucrari in domeniul infrastructurii de apa - canal in cadrul caruia sa fi realizat cel putin activitati privind tehnologia statiilor de epurare apa uzata, apele uzate industriale si namolul rezultat de la statiile de tratare apa si epurare apa uzata.
4.4. Inginer rezident pentru contractele de lucrari de tip proiectare si executie ? CL4, CL5 ? Lot 1 si CL5 ? Lot 2:
a) absolvent de studii superioare de lunga durata, profilul tehnic;
b) pregatire profesionala relevanta privind sistemele de alimentare cu apa si canalizare de minim 3 ani;
c) participarea in calitate de de inginer rezident ori o pozitie echivalentala cel putin un contract in domeniul infrastructurii de apa - canal in cadrul caruia sa fi realizat activitati de supervizare a lucrarilor de constructie/reabilitare/extindere pentru o statie de epurare a apei uzate.
4.4 Inginer rezident pentru contractele de lucrari de tip proiectare si executie - CL1, CL2 si CL3:
a) pregatire profesionala relevanta privind sistemele de alimentare cu apa si canalizare de minim 3 ani;
b) participarea in calitate de inginer rezident ori o pozitie echivalentala cel putin un contract in domeniul infrastructurii de apa - canal in cadrul caruia sa fi realizat activitati de supervizare a lucrarilor de constructie/reabilitare/extindere pentru o statie de tratare a apei potabile.
4.5 Inginer rezident pentru contractele de lucrari de tip proiectare si executie ? CL4, CL5 ? Lot 1 si CL5 ? Lot 2:
a) pregatire profesionala relevanta privind sistemele de alimentare cu apa si canalizare de minim 3 ani;
b) participarea in calitate de de inginer rezident ori o pozitie echivalentala cel putin un contract in domeniul infrastructurii de apa - canal in cadrul caruia sa fi realizat activitati de supervizare a lucrarilor de constructie/reabilitare/extindere pentru o statie de epurare a apei uzate.
4.6 Inginer rezident pentru contractele de lucrari de tip executie ? CL6, CL7:
a) pregatire profesionala relevanta privind sistemele de alimentare cu apa si canalizare de minim 3 ani;
b) participarea in calitate de de inginer rezident ori o pozitie echivalentala cel putin un contract in domeniul infrastructurii de apa - canal in cadrul caruia sa fi realizat activitati de supervizare a lucrarilor de constructie/reabilitare/extindere pentru retele de aductiune, retele de distributie si retele de canalizare.
4.7 Inginer rezident pentru contractele de lucrari de tip executie ? CL8si CL9:
a) pregatire profesionala relevanta privind sistemele de alimentare cu apa si canalizare de minim 3 ani;
b) participarea in calitate de de inginer rezident ori o pozitie echivalentala cel putin un contract in domeniul infrastructurii de apa - canal in cadrul caruia sa fi realizat activitati de supervizare a lucrarilor de constructie/reabilitare/extindere pentru retele de aductiune, retele de distributie si retele de canalizare.4.8 Diriginte de santierpentru contractul CL1: a) atestare de diriginte de santier pentru domeniul 6.1. -Lucrari tehnico - edilitare de alimentare cu apa si canalizare;
b) participarea in calitate de diriginte de santier la cel putin un contract de executie de lucrari in domeniul infrastructurii de apa ? canal.
de apa ? canal.
4.9 Diriginte de santier - CL2:
a) atestare de diriginte de santier pentru domeniul 6.1. -Lucrari tehnico - edilitare de alimentare cu apa si canalizare;
b) participarea in calitate de diriginte de santier la cel putin un contract de executie de lucrari in domeniul infrastructurii de apa ? canal.4.10 Diriginte de santier - CL3:
a) atestare de diriginte de santier pentru domeniul 6.1. - Lucrari tehnico - edilitare de alimentare cu apa si canalizare;
b) participarea in calitate de diriginte de santier la cel putin un contract de executie de lucrari in domeniul infrastructurii de apa ? canal.4.11 Diriginte de santier - CL4:
a) atestare de diriginte de santier pentru domeniul 6.1. -Lucrari tehnico - edilitare de alimentare cu apa si canalizare;
b) participarea in calitate de diriginte de santier la cel putin un contract de executie de lucrari in domeniul infrastructurii de apa ? canal.
4.12 Diriginte de santier - CL5 Lot 1si Lot 2 -a) atestare de diriginte de santier pentru domeniul 6.1. -Lucrari tehnico - edilitare de alimentare cu apa si canalizare;
b) participarea in calitate de diriginte de santier la cel putin un contract de executie de lucrari in domeniul infrastructurii de apa ? canal.- Diriginte de santier CL6:
a) atestare de diriginte de santier pentru domeniul 6.1. -Lucrari tehnico - edilitare de alimentare cu apa si canalizare;
b) participarea in calitate de diriginte de santier la cel putin un contract de executie de lucrari in domeniul infrastructurii de apa ? canal.4.13 Diriginte de santier - CL7:
a) atestare de diriginte de santier pentru domeniul 6.1. -Lucrari tehnico - edilitare de alimentare cu apa si canalizare;
b) participarea in calitate de diriginte de santier la cel putin un contract de executie de lucrari in domeniul infrastructurii de apa ? canal.
4.14 Diriginte de santier - CL8:
a) atestare de diriginte de santier pentru domeniul 6.1. - Lucrari tehnico - edilitare de alimentare cu apa si canalizare;b) participarea in calitate de diriginte de santier la cel putin un contract de executie de lucrari in domeniul infrastructurii de apa ? canal.4.15 Diriginte de santier - CL9?:
a) atestare de diriginte de santier pentru domeniul 6.1. - Lucrari tehnico - edilitare de alimentare cu apa si canalizare;b) participarea in calitate de diriginte de santier la cel putin un contract de executie de lucrari in domeniul infrastructurii de apa ? canal.4.16 Diriginte de santier - inginer electrice:
a) atestare de diriginte de santier pentru domeniul 8.1. - Instalatii electrice, conform legislatiei nationale;
b) participarea in calitate de diriginte de santier la cel putin un contract de executie de lucrari in domeniul infrastructurii de apa - canal;
4.17 Diriginte de santier - lucrari constructii civile:
a) atestare de diriginte de santier pentru domeniul 2.1. - Constructii civile, industriale si agricole;
b) participarea in calitate de diriginte de santier la cel putin un contract de executie de lucrari in domeniul infrastructurii de apa ? canal.4.18 Diriginte de santier - lucrari drumuri:
a) atestare de diriginte de santier pentru domeniul 3.1. - Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu de interes national;
b) participarea in calitate de diriginte de santier la cel putin un contract de executie de lucrari in domeniul infrastructurii de apa - canal.4.19 Inginer proiectant:
a) pregatire profesionala relevanta in pozitia de inginer constructor pentru sisteme de alimentare cu apa si canalizare de minim 3 ani;
b) participarea in calitate de inginer proiectant la cel putin un contract in domeniul infrastructurii de apa - canal in cadrul caruia sa fi realizat actde proiectare si asistenta tehnica
4.20 Inginer cantitati:
a) pregatire profesionala relevanta in pozitia de inginer constructor de minim 3 ani;
b) participarea in calitate de inginer de cantitati la cel putin un contract de supervizare de lucrari in domeniul infrastructurii de apa - canal in cadrul caruia sa fi prestat servicii similare.4.21 Inginer constructii civile:
a) pregatire profesionala relevanta in pozitia de inginer constructor pentru sisteme de alimentare cu apa si canalizare de minim 3 ani;
b) participarea in calitate de inginer constructor la cel putin un contract in domeniul infrastructurii de apa - canal in cadrul caruia sa fi realizat activitatide asistenta tehnica si/sau supervizare de executie.
4.22 Inginer mecanic: a) pregatire profesionala relevanta in pozitia de inginer mecanic de minim 3 ani;
b) participarea in calitate de inginer mecanic la cel putin un contract de asistenta tehnica/supervizare de lucrari in domeniul infrastructurii de apa - canal in cadrul caruia sa fi realizat activitati de supervizare de lucrari de montaj si punere in functiune componente mecanice aferente statiilor de tratare apa si apa uzata.4.23 Inginer automatizari:
a) pregatire profesionala relevanta in pozitia de inginer automatizare pentru sisteme de alimentare cu apa si/sau canalizare de minim 3 ani;
b) participarea in calitate de inginer automatizari la cel putin un contract de proiectare/asistenta tehnica supervizare de lucrari in domeniul infrastructurii de apa - canal in cadrul caruia sa fi realizat activitati de supervizare de lucrari privind automatizarea proceselor tehnologice.
4.24 Inginer electrician:
a) pregatire profesionala relevanta in pozitia de inginer electrician pentru sisteme de alimentare cu apa si/sau canalizare de minim 3 ani;
b) participarea in calitate de inginer electricianla cel putin un contract de proiectare/asistenta tehnica supervizare de lucrari in domeniul infrastructurii de apa - canal in cadrul caruia sa fi realizat activitati de supervizare de executie de lucrari electrice.4.25 Inginer verificator de proiecte:
Atestat conform legislatiei nationale in vigoare pentru domeniile constructii (rezistenta si stabilitate), lucrari hidroedilitare si gospodarie comunala, igiena si sanatatea oamenilor, protectia si refacerea mediului, instalatii sanitare si instalatii electrice.
4.26 Expert asigurarea calitatii:
a) absolvent de studii superioare de lunga durata, profilul tehnic;
b) pregatire profesionala relevanta in domeniu de cel putin 3 ani;
c) coordonarea si finalizarea implementarii in domeniul care face obiectul prezentei proceduri (servicii tehnice asociate lucrarilor de constructie) a cel putin unui sistem de management al calitatii bazat pe ISO 9001:2008 sau echivalent.4.27 Coordonator securitate si sanatate in munca:
a) atestat conform legislatiei in vigoare;
b) experienta profesionala relevanta dovedita prin implicarea in aceasta calitate in cel putin un proiect investitional complex in domeniul constructiilor edilitare.
4.28 Expert dispute contractuale:
a)studii superioare de lunga durata, profilul tehnic si/sau juridic;
b)pregatire profesionala relevanta in derularea activitatilor corelative revendicarilor si disputelor contractuale in cadrul contractelor in domeniul infrastructurii de apa - canal de minim 3 ani;
c)competente relevante privind derularea contractelor de lucrariin ceea ce priveste solicitarile si disputele contractuale, demonstrate prin detinerea calitatii de inginer dispute contractuale sau echivalent intr-un contract de asistenta tehnica/supervizare la executie pentru lucrari in domeniul infrastructurii de apa - canal;
4.29 Expert juridic:
a)studii superioare de lunga durata in domeniul juridic;
b)pregatire profesionala relevanta in activitatea juridica de minim 3 ani;
c)participarea la cel putin un proiect in cadrul caruia sa fi ocupat o pozitie similara si/sau dovada detinerii pe parcursul profesional a unei pozitii in cadrul careia sa fi desfasurat acest tip de activitati
Cerinta nr. 5
Informatii privindsubcontractantii
Cerinta nr. 1
Implementarea standardului de management al sistemului calitatii din seria ISO 9001 pentru activitati de consultanta tehnica in domeniul constructiilor.Cerinta nr. 2
Implementarea standardului de management al mediului din seria ISO 14001 pentru activitati de consultanta tehnica in domeniul constructiilor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.04.2012 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.04.2012 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.04.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Buget de stat, buget local, credit operator regional si fonduri structurale nerambursabile - Fondul de Coeziune, Programul OperationalA Sectorial de Mediu Axa 1.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
Numarul documentatiei transmise anterior: 11696/19.01.2012.Instructiuni aplicabile in situatia in care doua sau mai mute oferte vor obtine acelasi punctaj: In situatia in care doua sau mai multe oferte vor oferta acelasi pret, comisia de evaluare va solicita ofertantilor in cauza sa depuna noi oferte de pret prin intermediul S.E.A.P.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la publicarea anuntului de participare, respectiv de la data luarii la cunostiinta a actului administrativ considerat nelegal, conform art. 255 si urmatoarele din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. APA PROD S.A. DEVA
Adresa postala: Calea Zarandului nr. 43, Judetul Hunedoara, Localitatea: Deva, Cod postal: 330092, Romania, Tel. +40 254222345, Email: [email protected], Fax: +40 254206007
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.02.2012 11:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer