Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Suprainaltare dig mal drept rau Prut in zona Sculeni si km 70 + 200 ? 77 + 600, Judetul Iasi.


Anunt de participare numarul 105098/30.07.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT BARLAD
Adresa postala:  Str. Th. Vascauteanu nr.10, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700462, Romania, Punct(e) de contact:  lacramioara vlad, Tel. 0232218192, Email:  [email protected], Fax:  0232213884, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Suprainaltare dig mal drept rau Prut in zona Sculeni si km 70 + 200 ? 77 + 600, Judetul Iasi.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de supraveghere tehnica a executiei lucrarilor de constructii prin diriginti de santier pentru obiectivul de investitii: ?Suprainaltare dig mal drept rau Prut in zona Sculeni si km 70 + 200 ? 77 + 600? Judetul Iasi.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71247000-1 - Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Constructii hidrotehnice
Valoarea estimata fara TVA: 46, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
11 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie de participare: 900 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea , Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, Prezentare certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, somajului, asigurarilor de sanatate (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul este rezident) si orice alte datorii la bugetul de stat, in original sau in copie legalizata;Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial Autorizatie de functionare / altele echivalente, in original sau copie legalizata, forma de inregistrare/atestare/autorizare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in original sau copie legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceri
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita ca valoarea cifrei de afaceri a operatoruluieconomic in ultimii 3 anisa fie cel putin egala cu92.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista principalelor prestari de servicii de supraveghere tehnica in ultimii 3 ani, Pentru fiecare contract se va completa Formular L. recomandare, Informatii privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispunesau al carui angajament de participare a fost obtinut pentru asigurarea controlului calitatii, Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala a persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii (CV-urile). asigurarea personalului de specialitate care este considerat strict necesar pentru indeplinirea contractului de servicii si verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii, pentru obiectivul de investitii, sa se faca prin diriginti de santier autorizati de Inspectoratul de Stat in Constructii in domeniile: -Lucrari Hidrotehnice, pentru constructii de importanta ?C?
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Experienta similara: se solicita ca suma valorilor serviciilor de supraveghere tehnica din domeniul constructiilor hidrotehnice de tipul lucrari de prevenire a inundatiilor, incluse in contractele prezentate de catre operatorul economic, ca dovada a experientei lui similare, sa fie cel putin egala cu46.000 LEI.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
diriginti de santier autorizati de Inspectoratul de Stat in Constructii in domeniile: -Lucrari Hidrotehnice, pentru constructii de importanta ?C?
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.08.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.08.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
70zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.08.2010 13:00
Locul: ABA PRUT BARLAD, str. T.Vascauteanu nr. 10 iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii ofertantilor pe baza de imputernicire prezentata la sedinta de deschidere
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CNSC
Adresa postala:  Bd. Stavropoleos nr. 6, Localitatea:  bucuresti, Cod postal:  030081, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala:  A.Panu nr. 25 iasi, Localitatea:  iasi, Cod postal:  700024, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
oficiul juridic ABA PRUT BARLAD
Adresa postala:  t. vascauteanu, nr. 10, Localitatea:  iasi, Cod postal:  700462, Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.07.2010 12:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer