Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Suprainaltare dig si consolidari de mal in zona loc. Sendreni, jud. Galati - etapa a II-a


Anunt de participare numarul 131361/02.11.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT BARLAD
Adresa postala: Str. Th. Vascauteanu nr.10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Punct(e) de contact: Robert Pantiru, Tel. 0232218192, Email: [email protected], Fax: 0232213884, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Suprainaltare dig si consolidari de mal in zona loc. Sendreni, jud. Galati - etapa a II-a
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Judetul Galati
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de proiectare si verificare tehn a doc tehnico-economice (fazele PT+CS, DE si PAC) si executia lucr de constructii montaj pentru ob de investitii "Suprainaltare dig si consolidari de mal in zona loc. Sendreni, jud. Galati - etapa a II-a".
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
45243510-0-Diguri de aparare (Rev.2)
45246200-5-Lucrari de protectie a malurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile de lucrari sunt cele conform Caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 12, 106, 660RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 240.000 lei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de Stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la procedura; Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta; Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din OUG nr. 34/2006; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006; Certificat de atestare fiscala eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale; Certificat de atestare fiscala de la bugetul general consolidat; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1/OUG nr. 34/2006; Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; Certificatul constatator, emis cu cel mult 30 zile inainte de data depunerii ofertei, de Oficiul Registrului Comertului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale; Fisa privind informatiile financiare; Obligatii contractuale in desfasurare; Bilantul contabil, contul de profit si pierderi, toate anexele la 31.12.2008, 31.12.2009 si 31.12.2010 vizate si inregistrate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 (trei) ani, respectiv 2008, 2009, 2010, sa fie cel putin egala sau mai mare decat 22.423.880 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 (cinci) ani (2006, 2007, 2008, 2009 si 2010); Lista serviciilor de proiectare executate in ultimii 3 (trei) ani (2008, 2009 si 2010); Experienta similara; Recomandari; Informatii privind efectivelemediianualealepersoanelorangajate si al cadrelor de conducere; Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru prestarea serviciilorde proiectare si respectiv ale persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului si al responsabilului tehnic cu executia lucrarilor si respectiv al responsabilului cu verificarea calitatii; Certificate de atestare eliberate de M.M. cnform Ordinului nr. 1671/2007 pentru domeniile: a)intocmirea studiilor hidrologice; b) intocmirea studiilor hidrogeologice; c) intocmirea studiilor de gospodarire a apelor; d)elaborarea documentatiilor pt obtinerea avizului de gospodarire a apelor; Certificate de autorizari eliberate de O.N.C.G.C. conform Ordinului nr. 538/2001 sau Ordinului nr. 107/2010 emis de M.A.I.-Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru: persoane fizice: categoria B sau C sau persoane juridice: clasa a II-a; Atestate verificatori proiecte conform Ordinului M.L.P.T.L. nr.777/2003, cerintele: A7-Rezistenta si stabilitate pentru constructii si amenajari hidrotehnice; B5-Siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice; D-igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia pentru toate domeniile; Se solicita RTE pentru domeniul V; Informatii privind Planul propriu de securitate si sanatate in munca pe santier; Informatii privind masuri de protectia mediului; Declaratie referitoare la utilaje, instalatii, echipamente tehnice pe specificul prestatiilor; Certificat ISO 9001 sau echivalent pentru sistemul de management alcalitatii; Certificat ISO 14001 sau echivalent pentru Sistemul de Management de Mediu.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Suma valorilor lucrarilor executate, incluse in contractele prezentate de catre operatorul economic ca dovada a experientei lui similare, sa fie cel putin egala (sau mai mare) cu valoarea estimata pentru lucrarile de constructii montaj si anume 11.211.940 lei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de executie
10%
Descriere: Durata de executie
3.
Programul calitatii
30%
Descriere: Programul calitatii propus
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.11.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.11.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.11.2011 11:00
Locul: Sediul ABA Prut-Barlad, str. Th. Vascauteanu, nr. 10, Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pe baza de imputernicire prezentata.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. 021/310.46.41
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256^2 din OUG 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al ABA Prut-Barlad
Adresa postala: Str. Th. Vascauteanu, nr.10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Tel. 0232/218.192, Fax: 0232/213.884
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.11.2011 10:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer