Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Suprainaltarea compartimentului I al depozitului de zgura si cenusa Garla, la cota 178,00 mdMN ? celula 1


Anunt de participare (utilitati) numarul 142399/07.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI , STRADA ENERGETICIANULUI NR 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii Lucrari Servicii, Tel. +40 253372556-457, In atentia: ING.LUPULESCU GRIGORE, Email: [email protected], Fax: +40 0253371590, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.-SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI
Adresa postala: STRADA ENERGETICIANULUI NR 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: REGISTRATURA UNITATII, Tel. +40 0253372556-6305, Fax: +40 0253372590
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital majoritar de stat.
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Suprainaltarea compartimentului I al depozitului de zgura si cenusa Garla, la cota 178, 00 mdMN ? celula 1
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Groapa de zgura si cenusa Garla
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Suprainaltarea compartimentului I al depozitului de zgura si cenusa Garla, la cota 178, 00 mdMN ? celula 1, cu respectarea cerintelor din Caietul de Sarcini- Valoarea totala estimata a lucrarii este de 2.186.000, 00 lei compusa din :1.996.000, 00 lei, suma carereprezinta valoarea estimata a cantitatilor de lucrari aferente caietului de sarcini nr. 76 / 07.02.2013 sisuma de 190.000, 00 lei care reprezinta valoarea maxima a lucrarilor diverse si neprevazute care pot fi solicitate pe parcursul executiei lucrarii.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45247200-2 - Lucrari de constructii de baraje si de structuri fixe similare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Total ?Suprainaltarea compartimentului I al depozitului de zgura si cenusa Garla, la cota 178, 00 mdMN ? celula 1, ? conform Caiet de Sarcini
? Valoarea estimata fara TVA :2.186.000, 00 LEI
Valoarea estimata fara TVA: 2, 186, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare = 35.000 lei sau valuta, cu valabilitate minim 120 zilecalendaristice de la data limita de depunere a ofertelor. Echivalentul pentru valuta se va determina corespunzator cursului de schimb valutar anuntat de BNR pentru data de ... (5 zile inainte de data limita a depunerii ofertei transmisa in anuntul de participare). Modul de constituire a GP conform HG 925/2006 in vigoare, art.86. In instrumentul de garantare ( un model de completare este prevazut in Formularul nr. 16) , banca sau societatea de asigurari emitenta, va insera in mod expres, cerintele prevazute la art. 86 din H.G. 925/2006 sila art. 278¹ din OUG 34/2006. Daca instrumentul de garantare nu respecta aceste cerinte oferta depusa va fi respinsa fiind incidente prevederile art. 33, alin. 3, pct. b, din HG 925 / 2006. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii GP in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire vor fi respinse. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG nr. 925/2006, corelat cu art. 2781 din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare.Cont euro: RO68 BACX 0000 0001 9285 1001 deschis la UNICREDIT TIRIAC BANK sucursala Gorj cod SWIFTBACXROBUXXXCont lei: RO18 RZBR 0000 0600 1467 7139 deschis la RAIFFEISEN BANK TG-JIU. Garantia de Buna Executie = 10 % din valoarea contractului, fara TVA. Modul de constituire a GBE, conform HG 925/2006 in vigoare, respectiv: a) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract si pe care prestatorul il va preda achizitorului, in original, in 15 zile de la semnarea contractului de ambele partib) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, caz in care contractantul va deschide un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului, in 15 zile de la semnarea contractului de ambele parti.Garantia de buna executie se va restitui de catre achizitor, conform HG 1045/2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii investitii alocate in anul 2013
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta completare Formular 12E (cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010)
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Formular 12D se va completa si decatre subcontractant/asociat (inclusiv pentru tertul sustinator)
Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: -Director SERovinari ?Pisc Ion
-Director Economic ? Vilceanu Mirela
-Director Achizitii ? Chirca Delia
-Director Dezvoltare ? Bosnari Marius-Persoanele care semneaza/aproba documentele emise in legatura cu sau pentru procedura de achizitie -Ozon Grigore, Chirculescu Gabriel, Bujor Cristina, Lupulescu Grigore, Ciurel Nicoleta, Teiu Sorin, Pupazan Adela, Pasareanu Flavia si Dumitrescu Filimon.
3.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completare Formular A(se va prezenta inclusiv de persoanele care asigura sustinerea financiara si/sau tehnico-profesionala).
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare completare Formular B (se va prezenta inclusiv de persoanele care asigura sustinerea financiara si/sau tehnico-profesionala va face referire doar la literele a), c1 ) si d))
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
5.. Documente care demonstreaza indeplinirea obligatiilor exigibile de plata
Se vor prezenta ca documente edificatoare:
1. Pentru Persoane Juridice Romane
a) Certificat de Atestare Fiscala privind impozitele si taxele catre stat, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat si a pensiei suplimentare, emis de Directia Generala a Finantelor publice (pentru persoane fizice/juridice romane), in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata ;
b) Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul local, eliberate de Primaria in raza careia se afla sediul societatii, in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata.
2. Pentru Persoane Juridice StraineDeclaratie pe propria raspundere, pentru persoanele juridice straine, daca in tara de resedinta nu se elibereaza certificatele mentionate anterior.
Prin certificatele mentionate la punctele a) si b) ofertantul trebuie sa faca dovadaca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Note :
1. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate in limba romana
2. In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute. 1.Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original, copie legalizata sau copie ?conforma cu originalul?, avand date reale/actualizate la data limita a depunerii ofertelor, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar executia de lucrari solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire va prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata, in situatia in care a fost prezentat in copie conform cu originalul
2.Declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346 /2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute. ( daca este cazul)
Documentele vor fi prezentate in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1. Formular B2
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani sa fie: in valoare de minim 3.900.000 lei
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular B2
Conversia leu-euro se face prin raportare la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR/BCE aferent fiecarui an in parte.2010:1euro = 4, 2099 lei2011:1euro = 4, 2379 lei2012:1euro = 4, 4560 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1. Formular nr. 4
Informatii privind experienta similara, ofertantul trebuie sa mai fi executat si dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani cel putin una (maxim 3) lucrare/lucrari similara/similare cu lucrarea solicitata in CS nr. 76/07.02.2013, in valoare de minim 1.800.000 lei ( pentru 2 sau 3 lucrari 1.800.000 lei reprezinta valoarea cumulata a acestora), document constatator din partea beneficiarului pentru lucrarea/lucrarile respectiva / respective.
(Formular nr. 5) / certificare de buna executie / document constatator, indiferent daca beneficiarul este autoritate contractanta sau client privat.
Modalitatea de indeplinire
1. Formular nr. 4 si Formular nr. 5- Prezentare (obligatoriu pentru fiecare lucrare prezentata in sustinerea experientei similare) de documente emise sau contrasemnate de beneficiar care sa contina obligatoriu informatii privind: numele beneficiarului, obiectul si valoarea lucrarii executate, perioada executiei, valoarea executata in ultimii 5 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), precizari privind modul in care a fost executata lucrarea si daca a fost dusa la bun sfarsit, astfel incatofertantii sa demonstreze indeplinirea cerintei. Un model de document este prezentat in Formularul nr.5.Documentele se prezinta inoriginal sau copii lizibile certificate ?conform cu originalul?
Cerinta nr.2. Formular F
Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurareacalitatii.Ofertantul trebuie sa desemneze un responsabil de lucrare care sa coordoneze efectiv executia lucrarii si RTE sa fie autorizat MLPAT, topometrist.Ofertantul trebuie sa prezinte dovada ca are disponibil in vederea executarii lucrarii personal specializat si autorizat in meseriile, betonist, dulgher, fierar betonist, zugrav vopsitor, lacatus mecanic si sudor.
Modalitatea de indeplinire
2.completare Formular F
In cazul asocierii sau subcontractarii unor parti din contract, ofertantul va include in declaratia din Formularul nr. F, resursele umane ale asociatilor / subcontractantilor asigurand indentificarea lor.
Prezentarea urmatoarelor documente pentru fiecarespecialist tehnic mentionat in lista: curriculum vitae, actul de studii (diploma studii superioare / medii), dovadacalificarii /atestarii/autorizarii pentru specializarea respectiva.
Prezentarea listei cu personalul de executie folosit (betonist, dulgher, fierar betonist, zugrav vopsitor, lacatus mecanic, sudor, etc.).
Cerinta nr.3. Formular EInformatii privind dotarea tehnica si utilaje. Pentru executia lucrarii ofertantul trebuie sa detina (prin dotare propie/inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie) urmatoarele: grup termic de sudura minim 2 buc., macara pe pneuri minim 9tf, minim1 buc., excavator minim 3 buc., buldozer senile 80-180 CP minim 2 buc., compactor autopropulsat minim 4 buc., autocisterna cu dispozitiv de stropire minim 2 buc., lansator conducte minim 1 buc., autobasculante minim 16t, minim 12 buc., laborator de incercari geotehnice
Modalitatea de indeplinire
3. Completare Formular E
In cazul asocierii sau subcontractarii unor parti din contract, ofertantul va include in declaratia din Formularul nr. E, resursele tehnice ale asociatilor / subcontractantilor asigurand indentificarea lor.
Prezentare documente care atesta detinerea (prin dotare proprie/inchiriere sau prin alte forme de punere la dispozitie) utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice necesare pentru realizarea contractului, in copii lizibile certificate ?conform cu originalul? astfel incatofertantii sa demonstreze indeplinirea cerintei.
Cerinta nr.4.Informatii privind subcontractantii (daca este cazul) - In cazul subcontractarii unor parti din contract, ofertantul trebuie sa prezinte urmatoarele: - Formularul nr. 12 G si tabelul/anexa acestuia - Declaratie privind subcontractantul / subcontractantii, partea/partile din contract pe care acesta / acestia urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora.;
- Formular AS - ?Acord de subcontractare?, incheiat intre ofertant si subcontractant;
- Informatii cu privire la resursele umane si tehnice, inclusiv certificatele, atestatele, autorizatiile solicitate in fisa de date, pentru partea de implicare a subcontractantului / lor. Note: (1) In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publica respectiv, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
Modalitatea de indeplinire
4. Completare (daca este cazul): 1. Formular nr. 12 G 2. Anexa la formularul 12 G- Lista cuprinzand sucontractantii 3 Prezentare si completare formular AS
Cerinta nr.5.Formular AAInformatii privind asocierea (daca este cazul): In cazul asocierii, ofertantul trebuie sa prezinte urmatoarele: - Formular AA - ?Acordul de asociere?, (in original sau copie legalizata, in limba romana sau traducere autorizata) - Formular Anexa la Formular AA - ?Imputernicire pentru reprezentare la procedura?, (in original sau copie legalizata, in limba romana sau traducere autorizata)Note: In cazul asocierii se va respecta art. 44 din OUG 34/2006. Ofertele depuse de operatori economici care sunt parteneri intr-o asociere trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: a) Oferta trebuie sa cuprinda toate informatiile solicitate pentru fiecare partener din cadrul asocierii precum si partea de contract indeplinita de fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv resursele tehnice si umane ( certificate / atestate / autorizatii solicitate in fisa de date, pentru partea de implicare a respectivului asociat); b) Oferta trebuie sa fie semnata intr-un mod care obliga legal toti partenerii;
Modalitatea de indeplinire
5. Completare (daca este cazul): - Formular AA- Acord de asociere- Formular Anexa la Formular AA ? Imputernicire pentru reprezentare la procedura
c) Unul din membrii asocierii trebuie numit ca partener conducator (Lider de asociatie) - responsabil de contract si aceasta numire trebuie sa fie confirmata printr-o imputernicire scrisa semnata de fiecare partener in parte;d) Oferta trebuie sa includa un acord de asociere prin care sa se stipuleze ca toti partenerii sunt responsabili in mod legal, uniti si individual, pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia si tuturor partenerilor si ca realizarea contractului.e) Toti partenerii din cadrul asocierii trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului;f) Structura sau constituirea asocierii nu va fi modificata, pe durata executarii contractului, decat cu aprobarea prealabila a Autoritatii Contractante si numai in situatii exceptionale. Noua asociere trebuie sa indeplineasca cel putin aceleasi criterii de eligibilitate si de conformitate ca cea initiala.
Modalitatea de indeplinire
5. Completare (daca este cazul): - Formular AA- Acord de asociere- Formular Anexa la Formular AA ? Imputernicire pentru reprezentare la procedura
In cazul asocierii documentele solicitate a fi prezentate prin fisa de date a achizitiei, vor fi prezentate de fiecare operator economic din cadrul asociatiei.In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerintele privind capacitatea economico-financiara si tehnica si/sau profesionala pot fi indeplinite prin cumul.
In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, asocierea va fi legalizata, iar actul incheiat va fi prezentat autoritatii contractante. Contractul de asociere trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se va constitui ca anexa la contractul de achizitie publica.
Neprezentarea unuia dintre documentele solicitate, in cazul asocierii, atrage declararea ofertei ca inacceptabila.
Modalitatea de indeplinire
5. Completare (daca este cazul):
- Formular AA- Acord de asociere
- Formular Anexa la Formular AA ? Imputernicire pentru reprezentare la procedura
Cerinta nr.1. CertificareaSistemului calitatiiin conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/2008, sau echivalent.
Se vor prezenta document(ele) emis(e) de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate care confirma ca ofertantul are certificat un sistem de management al calitatii pentru domeniul de activitate din sfera domeniului activitatilor aferente obiectului contractului
Modalitatea de indeplinire
1. Prezentare certificat SR EN ISO9001/2008, sau echivalent, in copie legalizata sau copie lizibila, certificata ?conform cu originalu?.
Cerinta nr.2. CertificareaSistemului de management de mediu in conformitate cu standardul SR EN ISO 14001/2005, sau echivalent.
Se vor prezenta document(ele) emis(e) de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate care confirma ca ofertantul are certificat un sistem de mediu, pentru domeniul activitatilor aferente obiectului contractului
Modalitatea de indeplinire
2. Prezentare certificat SR EN ISO 14001/2005, sau echivalent, in copie legalizata sau copie lizibila, certificata ?conform cu originalu?
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.03.2013 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.03.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 27.06.2013
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.03.2013 10:00
Locul: Sucursala Electrocentrale Rovinari, Str Energeticianului nr 25, Loc Rovinari
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRII COMISIEI SI REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OPERATORILOR ECONOMICI CARE AU DEPUS OFERTA
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Toate documentele de calificare solicitate prin FDA trebuie sa fie prezentate in ofertele depuse, altfelofertele vor fi considerate inacceptabile, exceptie fiind situatia prevazuta la art. 11, alin. 4, cu respectarea alin. 5, HG 925/2006. Nu se admit completari cu documente dupa data limita de depunere a ofertei. Dupa deschiderea ofertelor se vor cere numai clarificari la documentele depuse, daca este cazul.2. Ofertantul/candidatul isi poate demonstra situatia economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert, in conditiile art. 186 si 190 din OUG 34/2006.3.Daca mai multi operatori economici prezinta oferte egale, cu pretul cel mai scazut, se va solicita reofertarea propunerilor financiare , in plic inchis, pana la departajare4. Persoanele care asigura sustinerea financiara si/sau capacitatea tehnico-profesionala vor prezenta obligatoriu decalaratiile de neincadrare in situatiile prevazute la art 180 si 181 din OUG 34/2006 in vigoare.5. Ofertantul va putea sa efectueze o vizita in teren pentru a vizualiza locul in care se va executa lucrarea, in urma unei cereri scrise adresata achizitorului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Se va completa in conformitate cu prevederile art.256²din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: STRADA ENERGETICIANULUI NR 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 0253372556-339, Fax: +40 0253372590
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.03.2013 10:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer