Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Suprainaltarea Depozitului de zgura si cenusa Valea Manastirii compartimentul III la cota 180 mdMB in tehnologia slamului dens


Anunt de participare (utilitati) numarul 144875/11.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Alexandru Ioan Cuza, nr.5, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: Silvica BOIANGIU, Tel. +40 253439, In atentia: Silvica BOIANGIU, Email: [email protected], Fax: +40 253227281, Adresa internet (URL): www.ceoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Suprainaltarea Depozitului de zgura si cenusa Valea Manastirii compartimentul III la cota 180 mdMB in tehnologia slamului dens
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., Sucursala Electrocentrale Craiova
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pentru asigurarea capacitatilor de depozitare a zgurii si cenusii in tehnologia slamului dens, rezultata din functionarea instalatiilor termoenergetice de la S.E. Craiova II este necesara suprainaltarea compartimentului III la cota +180, 0 mdMB.Valoarea estimata totala este de 4.880.291 lei, din care: 4.436.628 lei C+M.
Valoarea aferenta pentru "diverse si neprevazute" este de 443.663 lei, respectiv 10% din valoarea cheltuielilor pentru investitia de baza, asa cum rezulta din Devizul General al investitiei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45241300-1 - Lucrari de constructii de diguri (Rev.2)
45232450-1-Lucrari de constructii de drenaje (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
intreaga lucrare
Valoarea estimata fara TVA: 4, 880, 291RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: 88.732 lei.Forma de constituire a garantiei de participare, care va fi acceptata, este prin virament bancar in contul autoritatii contractante (cont IBAN RO 59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank Tg Jiu), cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data sedintei de deschidere a ofertelor sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se va prezenta in original; O.P. confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelorPerioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertelor (90 de zile de la data limita de limita de depunere a ofertelor)IMM constituie GP cuantum 50% valoare.Daca CNSC respinge contestatie ofertant ca nefondata, autoritate contractanta retine din GP suma calculata cf. art. 278^1, lit. c) din OUG34/2006, respectiv 8.003, 60 lei .Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantum GBEx: 10% val. contract, fara TVA.Constituire GBEx: a) Instrument garantare emis societate bancara/asigurari (Formular 4), b) Retineri succesive sume datorate din facturi partiale. Executantul este obligat sa deschida la Trezorerie, un cont disponibil distinct la dispozitia achizitorului. Suma depusa sa fie mai mare de 0, 5% valoare contract. Achizitorul alimenteaza cont din retineri succesive pana la valoarea GBEx. Achizitorul instiinteaza executant varsaminte. Din cont pot fi dispuse plati atat de executant, cu aviz scris achizitor, cat si de Trezorerie la solicitare scrisa achizitor, conf. art. 90 (3) HG 925/2006.Caz IMM, GBEx: 5% pret contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
As. conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modif.si completarile ulterioare.Pt fiecare as. se va prezenta o decl. pe proprie raspundere cu privire la neinc. in prev.art. 69^1 din OUG 34/2006.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind: eligibilitate, neincadrare in situatii art. 69^1/180/181 din OUG 34/2006 ? formularele 14, 16;Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: - Ciurel Dan Laurentiu ? Director General Executiv- Petroniu Ion ? Director Divizia Strategie Dezvoltare
- Scurtu Maria ? Director Divizia Financiara
- Dadalau Grigorie ? Director Directia Achizitii- Boiangiu Silvica ? Sef Serviciul Achizitii Lucrari si Servicii- Manea Laura Elena ? Sef Departament Juridic- Duma Leliana - Serviciul Achizitii Lucrari si Serviciicalitatea de participant la procedura ? formularul 9; participare cu oferta independent ? formularul 15; incadrare IMM. Completare formulare 17.
Pentru operatorii economici inregistrati ca I.M.M.-uri, se vor prezenta: a) Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului care atesta statutul de I.M.M. al ofertantului, saub) Declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346 /2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute.1) daca uzeaza drept prevazut art. 11 (4) HGR 925/2006, prezentare declaratie proprie raspundere privind indeplinire criterii calificare si anexa mentionare succint mod concret de indeplinire a cerintelor minime, ofertantul va prezenta/completa certificate/documente care probeaza/confirma indeplinire cerinte calificare, la solicitare autoritate contractanta, in termen mai mare 3 zile lucratoare. Se completeaza formularul 5 si anexa 1 la acesta.
2) daca sunt incertitudini/neclaritati documente, autoritate contractanta are drept sa solicite detalii/ precizari/confirmari suplim. ofertantului.3)Autoritatea contractanta are obligatia de adescalifica operatori economici aflati in situatii art. 181/69^1, 180 din OUG 34/2006. Pentru persoane juridice/fizice romane, prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului, din care sa reiese ca ofertantul are ca obiect principal sau secundar de activitate cod CAEN corespondent obiect contract ce reiese din documentatia de atribuire, respectiv executie lucrari de constructii diguri.
Pentru persoane juridice/fizice straine, prezentare documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Documente traduse in romana de traducatori autorizati si legalizate.
In etapa evaluare oferte si inainte de transmitere comunicare rezultat procedura, AC isi rezerva drept solicitare ofertant clasat pe primul loc, prezentare pt. conformitate Certificat constatator emis ONRC, original/copie legalizata/copie lizibila ?conform original
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Delaratie privind situatie economico-financiara; Fisa informatii generale
Prezentarea cifrei medii anuale de afaceri globale pe ultimii 3 ani, care sa fie in valoare de: 4.880.000 lei.Pentru conversia leu ? euro se va folosi un curs mediu BNR pentru ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
Cerinta minima: Completare Formular 10
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 4:
Informatii privind subcontractantii
Formularul anexat va contine informatii privind partea din contract pe care operatorul economic ofertant are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Pentru fiecare subcontractant se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere cu privire la neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul 13, anexate
Cerinta 3:
Informatii privind personalul de specialitate de care dispune sau al carui angajament a fost obtinut de ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii.Cerinta minima: Executantul va face dovada ca pentru executarea contractului dispune de personal care a mai participat la cel putin o lucraredupa cum urmeaza: - un responsabilul tehnic cu executia pentru care se va prezenta in copie atestat potrivit legislatiei in vigoare pentru acest gen de lucrari, 1 laborant calificat in scopul determinarilor de laborator si teren, respectiv 5 sudori autorizati ISCIR;
- dovada relatiei contractuale cu ofertantul sau acceptarea unui angajament de participare conform art. 188 , alin.3, lit. cdin OUG 34/2006, - un responsabil cu calitatea in constructii se vor prezenta documente ? atestat/decizieinterna cu experienta profesionala in domeniu, dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar.Pentru fiecare specialist nominalizat se vor atasa: copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa diplomele, adeverintele, autorizatiile, atestatele, legitimatiile sau certificatele detinute de persoanele respective.Pentru personalul desemnat pentru derularea acestui contract se vor prezenta CV-uri semnate in original continand informatii necesare pentru demonstrarea cerintelor;
Capacitatea tehnica/profesionala privind experienta similara a ofertantului poate fi sustinuta de alta persoana, indiferent natura relatii juridice, conform art. 190, ART. 1 si 2 din OUG 34/2006
Daca ofertant/candidat demonstreaza capacitate tehnica/profesionala cu sustinere alta persoana, are obligatia de a dovedi sustinerea, de regula, prin prezentare unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertatului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana sustinatoare nu trebuiesa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prev. art. 180 si 181 lit. a), c1), d) din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 8.Completare Formular 12, 12.2, 14, 16
Cerinta 2:
Informatii privind dotarea tehnica cu utilaje, instalatii, echipamente tehnice.Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind dotarile cu utilaje, instalatii, echipamente tehnice, etc., de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
Capacitatea tehnica/profesionala privind experienta similara a ofertantului poate fi sustinuta de alta persoana, indiferent natura relatii juridice, conform art. 190, ART. 1 si 2 din OUG 34/2006
Daca ofertant/candidat demonstreaza capacitate tehnica/profesionala cu sustinere alta persoana, are obligatia de a dovedi sustinerea, de regula, prin prezentare unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertatului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana sustinatoare nu trebuiesa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prev. art. 180 si 181 lit. a), c1), d) din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Se va completaFormularul 7.Completare Formular 12, 12.1, 14, 16
Cerinta 1:
Informatii privind experienta similara.Prezentarea listei principalelor lucrari similare, executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si vor preciza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
Cerinta minima: Se vor prezenta in copie: documente edificatoare privind executia a cel putin unul sau maxim 3 contracte de lucrarisimilare, prin care sa se confirme executarea lucrarilor in valoare cumulata deminimum 2.440.000lei.Capacitatea tehnica/profesionala privind experienta similara a ofertantului poate fi sustinuta de alta persoana, indiferent natura relatii juridice, conform art. 190, ART. 1 si 2 din OUG 34/2006
Daca ofertant/candidat demonstreaza capacitate tehnica/profesionala cu sustinere alta persoana, are obligatia de a dovedi sustinerea, de regula, prin prezentare unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertatului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana sustinatoare nu trebuiesa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prev. art. 180 si 181 lit. a), c1), d) din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Se va completaFormularul 6 si anexa 1. la acestasi formularul 18.
Completare Formulare 12, 14, 16.
Standarde de asigurare a protectiei mediului
Documente emise de organisme de certificare acreditate in tara sau in strainatate, care confirma certificarea sistemului de asigurare a protectiei mediului de catreofertant. Prezentare certificat SR EN ISO 14001/2005, sau echivalent, in domeniul de activitate al obiectului contractului, valabil la data limita de depunere a ofertelor
Modalitatea de indeplinire
Prezentare certificat SR EN ISO 14001/2005, sau echivalent, in domeniul de activitate al obiectului contractului, valabil la data limita de depunere a ofertelor; in cazul declaratiei se va completa Anexa 1 la Formular 5
Standarde de asigurare a calitatii
Documente emise de organisme de certificare acreditate in tara sau in strainatate, care confirma certificare sistem calitate ofertant. Prezentare certificat calitate SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, in domeniul de activitate al obiectului contractului, valabil la data limita de depunere a ofertelor
Modalitatea de indeplinire
Prezentare certificat calitate SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, in domeniul de activitate al obiectului contractului, valabil la data limita de depunere a ofertelor; in cazul declaratiei se va completa Anexa 1 la Formular 5.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care urmeaza sa faca procesul repetitiv de ofertare: pretul lei/lucrare. Nu sunt limite de imbunatatire a acestuia. La licitatia electronica au dreptul sa participe numai operatori ec. inregistrati in SEAP, conform art. 6 alin (2) din HG 1660/2006. Aut. contr. va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi. Invitatia se va transmite electronic in SEAP, simultan tuturor candidatilor. Licitatia electronica va incepe nu mai devreme de 2 zile lucratoare de la data transmiterii invitatiilor. Oferta depusa in cadrul lic. electr. de catre candidatii selectati are scopul de a imbunatati oferta depusa anterior organizarii acestei faze. Informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul lic. electr. sunt: nr. de runde si calendarul de desfasurare: - 1 runda, durata unei runde :1 zi, ofertantii nu pot vedea cea mai buna oferta, data si momentul de start al licitatiei electronice.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.07.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.08.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 30.10.2013
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.08.2013 11:00
Locul: Soc Complexul Energetic Oltenia SA - Tg-Jiu, Str. A.I. Cuza, nr. 5, Directia Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Toate documentele de calificare solicitate prin FDA trebuie sa fie prezentate in ofertele depuse, altfel ofertele vor fi considerate inacceptabile, exceptie fiind situatia prevazuta la art. 11, alin. 4, cu respectarea alin. 5, HG 925/2006. Nu se admit completari cu documente dupa data limita de depunere a ofertei. Dupa deschiderea ofertelor se vor cere numai clarificari la documentele depuse, daca este cazul. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul sau legal.2.Daca mai multi operatori economici prezinta oferte egale, cu pretul cel mai scazut, dupa licitatia electronica, se va solicita reofertarea propunerilor financiare, in plic inchis, pana la departajare
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 256^2, alin. 1, lit. b din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Societatea Complexul Energetic Oltenia SA- Departamnet Juridic
Adresa postala: Str. Alexandru Ioan Cuza, nr.5, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 253205411, Fax: +40 253227280, Adresa internet (URL): www ceoltenia.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.07.2013 14:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer