Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - „Supra?ltare dig mal st? r?Jijia amonte confluenta cu r? Prut", judetul Iasi


Anunt de participare numarul 100467/19.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT BARLAD
Adresa postala:  Str. Th. Vascauteanu nr.10, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700462, Romania, Punct(e) de contact:  vlad lacramioara, Tel. 0232218192, Email:  [email protected], Fax:  0232213884, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
„Supra?ltare dig mal st? r?Jijia amonte confluenta cu r? Prut", judetul Iasi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de spraveghere tehnica
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71247000-1 - Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
domeniul constructii hidrotehnice
Valoarea estimata fara TVA: 110, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare 2000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
in conditiile art.122 lit. j din O.U.G. nr. 34/2006;durata contractului : pana la receptia finala a lucrarilor
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea; Declaratie privind ne?adrarea ?prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006; Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul activitatii; Autorizatie de functionare / altele echivalente; Prezentare certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale; Forma de ?egistrare
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Informatii privind cifra de afaceri.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Valoarea cifrei de afaceri a operatorului economic sa fie cel putin egala cu 220.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Lista principalelor prestari de servicii ?ultimii 3 ani, in domeniul constructiilor hidrotehnice; o recomandare din partea unui beneficiar/client; Informatii privind personalul/organismul tehnic de specialitate; Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala a persoanelor responsabile de indeplinirea contractului de servicii (CV-urile); Diriginti de santier autorizati in domeniile: Lucrari Hidrotehnice pentru constructii de importanta "B", Constructii civile, industriale, agricole – categoria de importanta "C". Se vor prezenta copii dupa aceste diplome.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
se solicita ca suma valorilor serviciilor de supraveghere tehnica din domeniul constructiilor hidrotehnice sa fie cel putin egala cu 110.000lei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
diriginti de santier autorizati de Inspectoratul de Stat in Constructii in domeniile: -Lucrari Hidrotehnice, pentru constructii de importanta "B"-Constructii civile, industriale, agricole – categoria de importanta "C".
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.06.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.06.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
70zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.06.2010 12:00
Locul: ABA PRUT BARLAD STR TH VASCAUTEANU NR 10 IASI
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTII OFERTANTILOR PE BAZA DE IMPUTERNICIRE
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL IASI
Adresa postala:  STR. A PANAU NR 25, Localitatea:  IASI, Cod postal:  700024, Romania, Tel. 0232.217808
Organism competent pentru procedurile de mediere
CNSC
Adresa postala:  STR.STAVROPOLEOS NR 6, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021.2104641
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC ABA PRUT BARLAD
Adresa postala:  TH VASCAUTEANU NR 10, Localitatea:  IASI, Cod postal:  700462, Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.05.2010 09:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer