Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Supravegherea executiei lucrarilor de constructie - reabilitare drumuri forestiere DS Arad


Anunt de participare numarul 135689/18.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: Daniel Vasile Robu, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Arad
Adresa postala: Str.Episcopiei, nr.48, Localitatea: Arad, Cod postal: 310084, Romania, Tel. +40 257280261, In atentia: Cuzman Avram, Email: [email protected], Fax: +40 257280361
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Silvica Arad
Adresa postala: Str.Episcopiei, nr.48, Localitatea: Arad, Cod postal: 310084, Romania, Tel. +40 257280261, In atentia: Cuzman Avram, Email: [email protected], Fax: +40 257280361
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Arad
Adresa postala: Str.Episcopiei, nr.48, Localitatea: Arad, Cod postal: 310084, Romania, Tel. +40 257280261, In atentia: Cuzman Avram, Email: [email protected], Fax: +40 257280361
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Supravegherea executiei lucrarilor de constructie - reabilitare drumuri forestiere DS Arad
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Directia Silvica Arad si amplasamentul drumurilor forestiere
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Supraveghere executiei a 4 drumuri forestiere
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71247000-1 - Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Oferta serviciilor se va face pentru toate cele 4 drumuri forestiere
Valoarea estimata fara TVA: 105, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
2100 lei.Garantia se constituie prin depunere in numerar la casseria DS Arad/prin virament bancar in contul DS Arad, deschis la Trezoreria Arad, cu numarul RO 57 TREZ 0215069XXX008354/printr-un instrument de garantare, emis in conditiile legii, de catre o societate bancara sau de asigurari.Valabilitatea ofertei va fi de 60 de zile , de la data limita de depunere a ofertelor. 5% din valoarea contractului.Garantia se constituie prin depunere in numerar la casseria DS Arad/prin virament bancar in contul DS Arad, deschis la Trezoreria Arad, cu numarul RO 57 TREZ 0215069XXX008354/printr-un instrument de garantare, emis in conditiile legii, de catre o societate bancara sau de asigurari.Valabilitatea va fi de 12 luni si se depune in original, in 5 zile de la semnarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri provenite din Fondul de accesibilizare a fondului forestier.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea;2.Declaratie privind neincadrarea in art.181 din OUG 34/2006;3.Declaratie privind participarea cu oferta independenta;4.Declaratie privind neincadrarea in art.69^1 din OUG 34/2006 ? persoane cu responsabilitati in derularea procedurilor de achizitie : Meches Mircea, Bradean Florica, Trifon Daniel, Pascalau Mircea, Mustata Dan, Cuzman Avram, Toader Emil;5.Atestat fiscal privind situatia datoriilor la bugetul de stat ? in luna antarioara depunerii ofertei;6.Certificat fiscal privind obligatiile de plata la bugetele locale ? in luna anterioara depunerii ofertei. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la pct.5 si 6 sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Certificat constatator emis de ORC, cu cel mult 30 zile inainte de data limita a depunerii ofertei.Ofertantii straini vor dovedi o forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul/candidatul este stabilit.Fiecare ofertant/subcontractant/asociat va prezenta aceste dovezi ale capacitatii de exercitare a profesiei.Documentele se vor prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila semnata de conformitate.Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita sa depuna documentele in original/copie legalizata, inainte de comunicarea rezultatului procedurii, daca nu le-a depus initial in aceasta forma .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Informatii generale.In cazul in care ofertantul subcontracteaza o parte din servicii, subcontractantii care vor indeplini mai mult de 10% din contract vor prezenta formularul Informatii generale2.Cifra medie de afaceri in domeniul aferent contractului, pe ultimii 3 ani - minim 105 000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani
Prezentarea cel putin a unui document/contract/p.v.receptie din care sa rezulte ca ofertantul a prestat in ultimii 3 ani servicii similare in valoare de min.
50 000 lei.
Personalul raspunzator de contract sa detina atestat emis de ISC pt. domeniile 2.3constructii civile, industriale si agricole.
ISO 9001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.06.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.06.2012 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
12luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.06.2012 10:00
Locul: Directia Silvica Arad, Str.Episcopiei, nr.48
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Administratorul/directorul sau delegatul operatorului economic
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care mai multe oferte sunt clasate pe primul loc se va solicita depunerea , la sediul DS Arad, a unei noi oferte financiare (in plic inchis)de catre ofertantii clasati pe primul loc.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile de la data luarii la cunostiinta a unui act emis de autoritatea contractatnta si considerat ilegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comp. Achizitii
Adresa postala: Str. Episcopiuei, nr.48, Localitatea: Arad, Cod postal: 310084, Romania, Tel. +40 257280261, Email: [email protected], Fax: +40 257280361
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.05.2012 08:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer