Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Supreveghere tehnica "Regularizare rau Suciu la Grosii Tiblesului", jud. Maramures


Anunt de participare numarul 88605/13.10.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA APELOR SOMES TISA
Adresa postala: Vanatorului nr. 17, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400213, Romania, Punct(e) de contact: Ana Semerean, Tel.0264-433028, Email: [email protected], Fax: 0264-433026
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Supreveghere tehnica "Regularizare rau Suciu la Grosii Tiblesului", jud. Maramures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: localitatea Grosii Tiblesului, jud. Maramures
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se solicita servicii de supraveghere tehnica din punct de vedere cantitativ si calitativ a lucrarilor de constructii pentru obiectivul de investitii "Regularizare rau Suciu la Grosii Tiblesului" jud. Maramures
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prestarea serviciilor de supraveghere tehnica a executiei lucrarilor de constructii prin diriginti de santier
Valoarea estimata fara TVA: 67, 436RON
II.2.2) Optiuni
Da
Daca nu incheie contract cu ofertantul castigator si in cazul serviciilor suplimentare
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare solicitata este de 550 lei; garantia de buna executie 5% din valoarea fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Credite externe si bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata la data semnarii contractului
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita: Declaratie privin eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre stat, inclusiv cele locale, Documente care dovedesc o forma de inregistare/atestare/ certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/ altele echivalente in original sau copie legalizata din care sa rezulte obiectul de activitate si nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea legii 64/1995
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani 79.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita: Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, Fisa de experienta similara, Informatii privind personalul tehnic de specialitate, CV-urile persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii, Atestare ISC in domeniul produselor pentru constructii si lucrari hidrotehnice, Recomandari din partea altor beneficiari
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
Dirigintii de santier trebuie sa fie autorizati de Inspectoratul de Stat in Constructii pentru domeniile Produse pentru constructii si Lucrari hidrotehnice pentru ctii de importanta "C"-Normala
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.11.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.11.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.11.2009 12:00
Locul: Directia Apelor Somes Tisa, str. Vanatorului, nr. 17 Cluj Napoca, jud. Cluj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputernicitii ai operatorilor economici participanti la procedura
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Prestarea serviciilor de supraveghere a lucrarilor de constructii pentru obiectivul de investitii mai sus mentionat se va face pentru restul lucarilor de executat, pentru toata perioada de la data atribuirii contractului pana la data receptiei la terminarea lucrarilor a obiectivului de investitii. In functie de valoarea fondurilor alocate pentru acest obiectiv de investitii , perioada de prestare se va modifica corespunzator. Astfel, in situatia in care datorita lipsei de fondurilor alocate executia lucrarilor este sistata, prestarea serviciilor de supraveghere a executiei se va sista iar contractul de supraveghere se va prelungi
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 300084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr. 1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 3400, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Apelor Somes Tisa - Compartimentul Juridic si Contencios
Adresa postala: Str. Vanatorului, nr. 17, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400213, Romania, Tel.0264433028, Fax: 0264433026
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.10.2009 17:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer