Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Surse de apa si statii de tratare pentru orasele Scornicesti, Potcoava, Draganesti Olt si Piatra Olt


Anunt de participare (utilitati) numarul 78418/28.05.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE APA OLT SA
Adresa postala: str. Artileriei, nr. 2, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230072, Romania, Punct(e) de contact: ALIN PREDA, Tel.0249 431750, In atentia: ing. Gheorghe BUICA - Director General, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0349 401168, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Surse de apa si statii de tratare pentru orasele Scornicesti, Potcoava, Draganesti Olt si Piatra Olt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Scornicesti, Potcoava, Draganesti Olt si Piatra Olt, judetul Olt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Tratarea apei, statie de clorinare, rezervoare de inmagazinare a apei, mentinerea statiei in regim de exploatare conform Listelor de Garantii
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71320000-7 - Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
45221230-3-Puturi (Rev.2)
45232430-5-Statii de tratare a apei (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiectare, obtinere avize, pregatire personal de exploatare si constructii pentru statii de tratare (Scornicesti 11.884 locuitori, Potcoava 5.644 locuitori, Piatra Olt 5.636 locuitori si Draganesti Olt 11.758 locuitori);
Valoarea estimata fara TVA: 9, 491, 664RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
33 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Scrisoare de garantie bancara de participare - 189833 lei. Scrisoare de garantie bancara de buna executie - 10% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri Europene - 85%Co-finantare natioanla - 15%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere/subcontractare legalizat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formular 30: Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Formular 10: Informatii generale despre ofertant
Formular 11: Date despre asociati/subcontractanti societatea mixta/consortiu
Formular 12: Imputernicirea notariala Privind autorizarea semnaturii ofertei si contractului.
Cazier judiciar al companieiFormular 13 -Trecutul Litigios, semnatde catre persoanele autorizate
Formular 14: Declaratie privind eligibilitatea
Formular 15: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.
-Certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei - Oficiul National al Registrului Comertului
-Certificatul de atestare fiscala
Certificat pentru plata CASCertificat privind plata impozitelor si taxelor locale
Persoane juridice romane:
-Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului / autorizatie de functionare / altele echivalente valabile la data deschiderii ofertelor;
Persoane juridice straine:
Documente care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Formular 16: Identificare finaciara
-Scrisoare de bonitate bancara
-Formular 34: Declaratie privind cifra de afaceri si profitul
-Rapoartele auditorilor financiari si contabililor autorizati sau cenzori, dupa caz, 31.12.2006, 31.12.2007, 31.12.2008 din care sa rezulte conformitatea sub toate aspectele semnificative a valorilor reprezentand activele circulante, datoriile curente si veniturile din exploatare reflectate in acestea.
Formular 17 - Declaratie financiara recapitulativa
Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani sa fie mai mare sau egala cu echivalentul in lei a 6.900.000 euro.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
La evaluarea capacitatiitehnice si profesionalenu se iau in considerare datele subcontractantilor
-Formular 18: Sistemul de Asigurare a Calitatii
Formular 29 Planul de management al mediului (EMP).
-Formular 19Experienta ca antreprenor/proiectant
-Formular 20Experienta similara-Formular 21Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani
-Formular 27Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere
-Formular 26: Alte informatii privitoare la ofertanti-Formular 22 Personalul cheie angajat in contract
-Formular 23 Experienta profesionala a personalului cheie
-Formularul 35 Declaratie de exclusivitate si disponibilitate
Formularul 28 Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
Formular11: Date despre asociati/subcontractanti.
-Formular 24: Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarile acestora. completata de ofertant/liderul Asocierii.
-Formular 25: Formularul principalilor furnizoriDeclaratii de conformitate a produselor (model tip CE )
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.07.2009 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.07.2009 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.07.2009 11:00
Locul: Sediul SC Compania de Apa Olt SA, str.Artileriei nr.2, Slatina 230072, Olt
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si observatori UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Operational Sectorial de Mediu Axa 1 - Proiectul se numeste: "Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul olt"
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Craiova, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: : B-dul. Nicolae Titulescu, nr. 4, ,Localitatea: Craiova, Cod postal: 200188, Romania, Tel.(+40)251.418.568, Email: [email protected], Fax: (+40)251.415.600
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor CNSC
Adresa postala: Strada Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+40) 21.310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+40) 21.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Compania de Apa Olt SA,
Adresa postala: str. Artileriei nr.2, ,Localitatea: Slatina, Cod postal: 230072, Romania, Tel.(+40)249.431.750, Email: [email protected], Fax: (+40)349.401.168
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.05.2009 12:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer