Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SURUBURI, PIULITE, SAIBE


Anunt de participare (utilitati) numarul 143016/10.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARIstrada Energeticianului, nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Produse, Tel. +40 253372556-409, In atentia: Rata Vasile, Email: [email protected], Fax: +40 253371922, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Sucursala Electrocentrale Rovinari
Adresa postala: Str Energeticianului nr 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Registratura unitatii, Tel. +40 253372556-6305, Fax: +40 253371922
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SURUBURI, PIULITE, SAIBE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: S.C. C.E. Oltenia S.A.
Depozitul Central al Sucursalei Electrocentrale Rovinari,
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 124, 864.42 si 162, 323.74RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Valoare contract subsecvent: minima 38.428, 77 lei, fara TVA - maxima 62.432, 21 lei, fara TVA.Contractele subsecvente vor fi atribuite trimestrial sau semestrial in functie de necesitatile societatii.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Organele de asamblare sunt necesare in asigurarea mentenantei curente in urmatoarele sectoare de activitate din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari: sistem preparare praf carbune, auxiliare cazan cota 92, sala masini, circuit hidrotehnic (inclusiv atelier mecanic), circuit chimic, circuit transport carbune.Valoarea estimata previzionata, fara TVA: minima 124.864, 42 lei, fara TVA. ? maxima 162.323, 74 lei, fara TVA.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44531510-9 - Bolturi si suruburi (Rev.2)
44531600-7-Piulite (Rev.2)
44532200-0-Saibe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile se regasesc in Anexa 1 a Caietului de sarcini
Valoarea estimata previzionata, fara TVA aferenta cantitatii minime este de 124.864, 42 lei.Valoareaestimataprevizionata, fara TVAaferenta cantitatiimaxime estede162.323, 74 lei.
Contract subsecvent cu valoarea de 62.432, 21 lei.
Valoarea estimata fara TVA: intre 124, 864.42 si 162, 323.74RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie in lei, in cuantum de :2000, 00 lei (sau in valuta); Echivalenta in valuta se va determina corespunzator cursului de schimb valutar anuntat de BNR pentru data de: (4 zile inainte de data limita adepunerii ofertelor).Valabilitatea garantiei de participare va fi de minim 90 zilecalendaristice de la data limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a garantiei pentru participare conform HG 925/2006 in vigoare, art.86. De asemenea garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieriaSUCURSALA ELECTROCENTRALE Rovinari, a unui ordin de plata sau fila CEC, cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta. In cazul constituirii prin instrument de garantare ofertantul va solicita bancii sau societatii de asigurari emitente a insera in mod expres situatiile prevazute la art. 87 din H.G. 925/2006 si situatiile prevazute la art. 278¹ din OUG 34/2006, (formular 9). Daca instrumentul de garantare nu respecta aceste cerinte oferta depusa va fi respinsa fiind incidente prevederile art. 33, alin. 3, pct. b, din HG 925 / 2006.Prevederea art.87, alin 1, lit. b din H.G. 925/2006nu este aplicabila.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006, corelat cu art. 2781 alin. (2) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare.Garantia de participare emisa in alta limba, decat limba romana, va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Cuantumul garantiei de buna executie a acordului cadru de furnizare produse reprezinta unprocent de 5 % din valoarea totala fara TVA a contactului subsecvent si se va constitui conform art. 90 din HG 925/2006 . Formular 10.*** In situatia in care contractantul doreste sa constituie garantia de buna executie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante in conformitate cu hotararea nr.1045/19.10.2011.Garantia de buna executie se va restitui in termen de 14 zile de la finalizarea contractului subsecvent, conform H.G. nr. 925/2006 (cu modificarile ulterioare), art.92, in sensul eliberarii la 14 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului subsecvent, daca nu s-a ridicat pretentii asupra acesteia.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii. Plata se face in termen de 45 de zile de la data primirii si inregistrarii facturilor la registratura achizitorului.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitateaPrezentarea declaratiei conform Formular nr. 1(inclusiv tert sustinator)
Incadrarea in situatiaprevazutala art. 180din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea acordului cadru de furnizare produse.
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181
Prezentarea declaratiei conform Formular nr. 2 (inclusiv tert sustinator)
Incadrarea in una din situatiileprevazutede art. 181din OUG 34/2006 da dreptul autoritatii contractante de a exclude ofertantul din procedura aplicata pentru atribuirea acordului cadru de furnizare produse. In cazul tertului sustinator declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 se refera doar la lit. a), c1) si d), conform art. 186 alin.(2) si art. 190 alin. (2) din OUG nr.34/2006.
3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69¹.
Prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere din care sa reiese ca ofertantul nu se afla in nicio situatie prevazuta de art. 69¹ din OUG 34/2006 , conform Formular nr. 3Incadrarea in situatiaprevazutala art. 69¹ din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea acordului cadru de furnizare produse. Persoanele cu functii de decizie implicate in procedura de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
Director S.E. Rovinari: Pisc Ion
Director Economic: Vilceanu Adriana Mirela
Director Achizitii: Chirca DeliaPersoane care semneaza/aproba documentele emise in legatura cu sau pentru procedura de achizitie: Chirca Iosif, Bujor Cristina; Teiu Sorin; Grigorescu Ion; Iacobescu Vasilica; Racoceanu Sorin; Stancioi Adrian, Rata Vasile.
4. Certificatul de participare la licitatii cu oferta independenta - Completare Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta- Formular nr. 4 1. Persoane juridice /fizice romane - Certificatul constatator (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?) . Informatiile cuprinseiin certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor
Obiectul acordului cadrutrebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator
emis de ONRC. In etapa evaluarii ofertelor inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, sa prezinte pentru confirmare documentul in original sau copie legalizata, daca acesta nu a fost prezentat astfel la deschiderea ofertelor.
In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.
2. Persoane juridice/fizice straine - Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani sa fie in valoare de minim: :62.432, 21 lei, fara TVA-
formularul nr. 5.
Cursul leu/euro avut in vedere pentru calculul achivalentei:
2010:1 euro = 4, 2099 lei
2011:1 euro = 4, 2379 lei
2012:1 euro = 4, 4560 lei
Modalitatea de indeplinire
Formularul nr. 5.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
.Lista principalelor livrari de produse (produse ofertate sau produse similare) efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Se va completa declaratia privind lista principalelor livrari de produse (produse ofertate sau produse similare) in ultimii 3 ani ? formularul nr.11
Modalitatea de indeplinire
Se va completa declaratia privind lista principalelor livrari de produse (produse ofertate sau produse similare) in ultimii 3 ani ?formularul nr.11 .
Certificare ISO ? Sistemul de management al calitatii, in conformitate cu standardul SR - EN ISO 9001/editia 2008 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul trebuie sa prezinte copia unui document emis de un organism acreditat care confirma certificarea sistemului calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.04.2013 08:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.04.2013 09:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.04.2013 10:00
Locul: Sucursala Electrocentrale Rovinari
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Ofertantii care fac dovada ca sunt intreprinderi mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, si garantiile solicitate, conf. Lg. 346/2004, art.16, alin.2.2. Ofertantul este obligat sa prezinte eventualele obiectiuni asupra proiectului de contract si alte clarificari pentru elaborarea ofertei, in conditiile prevazute in OUG 34/2006 si HG 925/2006(cu modificarile ulterioare). Sub rezerva respingerii ofertei prezentate, ofertantul poate prezenta obiectiuni de fond asupra clauzelor contractuale din proiectul de contract, dar comisia de evaluare are obligatia ca inainte de a lua hotararea de respingere a ofertei, sa incerce o negociere a obiectiunilor prezentate cu respectivul ofertant, prin comunicari scrise. Pentru clarificari la documentele existente in oferta, comisia de evaluare va acorda un termen de maxim 3 zile lucratoare, de la momentul solicitarii. In situatia in care clarificarile nu vor fi transmise in termenul stabilit, ofertele vor fi considerate neconforme si respinse, in conformitate cu art.36, aln.2, lit. b) din HG nr.925/2006.3. In cadrul sedintei de deschidere se va consemna: - daca ofertele au fost depuse pana la data si ora mentionate in Anuntul de participare;
- daca a fost constituita garantia de participare.- vor fi deschise ofertele financiare si se vor citi si consemna in procesul verbal preturile ofertate, verificandu-se daca a fost ofertata intreaga cantitate.- lista documentelor depuse(veridicitatea lor va fi verificata ulterior sedintei de deschidere).4. La sedinta de deschidere vor fi respinse ofertele care se afla in una din situatiile de la art. 33, alin. 3 din HG 925/2006.5. Orice decizie cu privire la calificarea ofertantilor sau dupa caz cu privire la evaluarea ofertelor, va fi luata de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor.6. In cazul in care pe locul 1 sunt oferte cu preturi egale, se va solicita o noua oferta financiara, in plic inchis, numai acestor ofertanti, pana la stabilirea ofertei castigatoare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta, in conditiile prevazute la art.256² din OG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CompartimentulJuridic
Adresa postala: Str. Energeticianului, Nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 253372556-409, Fax: +40 253371922
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.04.2013 08:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer