Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Table de otel


Anunt de participare numarul 139917/24.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TARGU-JIU
Adresa postala: STRADA TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: TARGU-JIU, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Atribuire Contracte Produse, Tel. +40 374171129, In atentia: Cerasela Scurtu, Fax: +40 253222015
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TARGU-JIU
Adresa postala: STRADA TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: TARGU-JIU, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Atribuire Contracte Produse, Tel. +40 374171129, In atentia: Cerasela Scurtu, Fax: +40 253222015
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TARGU-JIU
Adresa postala: STRADA TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: TARGU-JIU, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Atribuire Contracte Produse, Tel. +40 374171129, In atentia: Cerasela Scurtu, Fax: +40 253222015
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate administrata in sistem dualist
Activitate (activitati)
Altele: Prospectare si extragere a carbunelui si a altor combustibile solizi
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Table de otel
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TARGU-JIU, BAZA DE APROVIZIONARE ROVINARI
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Produsele se achizitioneaza pentru activitatea de reparatii din cadrul exploatarilor de lignit, ce fac parte din S.C.CEO S.A
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44171000-9 - Placi (constructii) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
caracteristicile tehnice, PRECUM SI CANTITATILE MINIME SI MAXIME se regasesc in Caietul de sarcini.
Cantitatile minime reprezinta cantitatile cerute pana la 31.12.2012.
Cantitatile maxime reprezinta posibilitatea suplimentarii pentru primele 4 luni ale anului 2013, cf.art.6, alin3 din HG 925/2006.
Lotul 1 ?valoare estimata conform Anexa B;
-reperele sunt descrise in Caietul de sarcini;
Lotul 2 ?valoare estimata conform Anexa B;
-reperele sunt descrise in Caietul de sarcini;
Valoarea estimata fara TVA: intre 191, 089.62 si 248, 385.04RON
II.2.2) Optiuni
Da
248385.04lei =191089.62lei/2012 +57295.42lei/4luni2013;prel.contractcu 4luni/2013-HG925/2006
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare : GP Lotul 1= 566 lei, GP Lotul 2= 2300 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de minim 90 de zile calendaristice de la data limita de primire a ofertelor. Modul de constituire a garantiei pentru participare: conform art. 86 din HG 925/2006.Autoritatea contractanta are dreptul de a vira garantia pentru participare in bugetul propriu, conform art. 87 din HG 925/2006 si art. 278¹ din OG 34/2006. Dovada constituirii garantiei de participare pentru oferta depusa se va prezenta cel mai tarziu o data cu inceperea sedintei de deschidere a ofertelor.Garantia de participare se restituie de autoritatea contractanta conform art. 88 din HG 925/2006 cu modificarile ulterioare. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizare produse reprezinta unprocent de 10% din valoarea totala a contractului si se va constitui conform art. 90 din HG 925/2006 (Formular 11) . *** In situatia in care contractantul doreste sa constituie garantia de buna executie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante in conformitate cu hotararea nr. 1045/19.10.2011.Garantia de buna executie se va restitui in termen de 14 zile de la finalizarea contractului , conform H.G. nr. 925/2006 cu modificarile ulterioare, art.92.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii. Plata se face la 60 de zile, conform cap. 10 din Proiectul de contract.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitateaPrezentarea declaratiei conform Formular nr. 1(inclusiv tert sustinator, daca este cazul)
Incadrarea in situatiaprevazutala art. 180din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181
Prezentarea declaratiei conform Formular nr. 2(declaratia tertului sustinator va face referire doar la literele a, c¹ si d, daca este cazul).
Incadrarea in una din situatiileprevazutede art. 181din OUG 34/2006 da dreptul autoritatii contractante de a exclude ofertantul din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69¹.
Prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere din care sa reiese ca ofertantul nu se afla in nicio situatie prevazuta de art. 69¹ din OUG 34/2006 , conform Formular nr. 3 (inclusiv subcontractant si tert sustinator, daca este cazul)Incadrarea in situatiaprevazutala art. 69¹ din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Lista persoanelor de decizie si a persoanelor care verifica si aproba prezenta documentatie din cadrulS.C.Complexul Energetic Rovinari S.A., Sucursala Divizia Miniera Targu-Jiu1.-Director: Vasile Ogarlaci-Director Economic: Nicolae Viasu-Director Adjunct Achizitii Publice: Ion Rebedea-Sef Departament Mentenanta Mecanica: Radu Gugu
-Sef Birou Tehnic: Angheloiu Tudor-Sef Birou Atribuire Contracte Produse: Ion Scurtu-Sef Birou Legislatie Comerciala si Contencios: Mihaela Lazar-Andrei-Responsabil procedura: Cerasela Scurtu
4.Certificatul de participare la licitatii cu oferta independenta. Completare Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta- Formularul nr.4
5.Informatii generale- Completare Fisa de informatii generale - Formularul5 1.Persoane juridice/fizice romane - Certificat constatator (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?cu semnatura si stampila operatorului economic) emis cu cel mult 30 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, emis de Oficiul National al Registrului Comertului(ONRC) de pe langa Tribunalul Teritorial sau alte organisme abilitate, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.In etapa evaluarii ofertelor, inainte de incheierea Raportului privind rezultatul procedurii de atribuire, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, sa prezinte pentru confirmare documentul in original sau copie legalizata, daca acesta nu a fost prezentat astfel la deschiderea ofertelor.
2.Persoane juridice/fizice straine- Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse (produse ofertate sau produse similare) efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Se va completa declaratia privind lista principalelor livrari de produse (produse ofertate sau similare) in ultimii 3 ani - formular Conditia minima stabilita pentru calificarea ofertantului este prezentarea a cel putin undocument ca de exemplu: un proces verbal de receptie, contract, o copie dupa un document constatator din partea unor beneficiari / clienti conf. art.97¹ din HG.925/2006 sau oricare alt document relevant, din care sa rezulte livrarea produsului/lor ofertat/e sau produse similare a caror valoare sa fie cel putin egala cu valoarea estimata de autoritatea contractanta pentru anul2012 pentru fiecare lot in parte, functie de loturile pentru care se depune oferta, dupa cum urmeaza: -lotul1=37700lei-lotul2=153389, 62 lei.
Documente emise de catre beneficiari/clienti din care sa rezulte livrarea produselor ofertate sau produse similare. Conditia minima stabilita pentru calificarea ofertantului este prezentarea unui document ca de exemplu: un proces verbal de receptie, o recomandare (formular nr. 6), o copie dupa un document constatator din partea unor beneficiari / clienti conf. art.97¹ din HG.925/2006 sau oricare alt document relevant, din care sa rezulte livrarea produsului ofertat sau produse similare si care contin informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale fata de alti beneficiari .
Certificare ISO ? sistemul de management al calitatii calitatii in conformitate custandardulSR- EN ISO 9001 / editia 2008 sau echivalent.Ofertantul trebuie sa prezinte copia certificatului acordat, pentru certificarea sistemului de management al calitatii in conformitate custandardulSR- EN ISO 9001/editia 2008 sau echivalent, de catre un organism de certificare acreditat in tara sau strainatate, pentru domeniul de activitate din sfera produsului ofertat sau a produselor similare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.11.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.11.2012 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.11.2012 13:00
Locul: Sala de licitatii a Directiei Economice-etaj3, str.Tudor Vladimirescu, nr.1-15, Tg-Jiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici participanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Ofertantii care fac dovada ca sunt intreprinderi mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si garantia de buna executie, conform Legii nr. 346/2004, art.16, alin.2.2. Ofertantul este obligat sa prezinteeventualele obiectiuni asupra proiectului de contract si alte clarificari pentru elaborarea ofertei, in conditiile prevazute in O.U.G. nr. 34/2006 si H.G. 925/2006( cu modificarile ulterioare). Sub rezerva respingerii ofertei prezentate, ofertantul poate prezenta obiectiuni asupra clauzelor contractuale din proiectul de contract, dar comisia de evaluare are obligatia ca inainte de a lua hotararea de respingere a ofertei sa incerce o negociere a obiectiunilor prezentate cu respectivul ofertant, prin comunicari scrise.3.Pentru clarificari la documentele existente in oferta, comisia de evaluare va acorda un termen de maxim 3 zile lucratoare de la momentul solicitarii. In situatia in care clarificarile nu vor fi transmise in termenul stabilit, ofertele vor fi respinse. 4. Dupa efectuarea clasamentului, in cazul in care pe locul 1 sunt oferte cu preturi egale, se va solicita o noua oferta financiara, in plic inchis, numai acestor societati pina la departajare.In cadrul sedintei de deschidere se va consemna : -Daca ofertele au fost depuse pana la data si ora mentionate in Fisa de date si Anuntul de participare; - Daca a fost constituita garantia de participare.- Vor fi deschise ofertele financiare si se vor citi si consemna in procesul verbal preturile ofertate, verificandu-se daca a fost ofertata intreaga cantitate a lotului.- Lista documentelor depuse (veridicitatea lor va fi verificata ulterior sedintei de deschidere). Orice decizie cu privire la calificarea ofertantilor sau dupa caz cu privire la evaluarea ofertelor, va fi luata de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta, in conditiile prevazute la art.256² din OG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament Legislatie, Biroul Legislatie Comerciala si Contencios
Adresa postala: Str. TUDOR VLADIMIRESCU , NR.1-15, Localitatea: Targu- Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 371171177, Fax: +40 253222015
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.10.2012 10:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer