Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Tablouri de distributie: Dulapuri si cutii automatizare pentru benzile transportoare de carbune ? Benzi Centrala


Anunt de participare (utilitati) numarul 142081/20.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Produse, Tel. +40 253372556-306, In atentia: Mihaescu Gheorghe, Email: [email protected], Fax: +40 253371922, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI
Adresa postala: Str. Eneregticianului, nr. 25, ,Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Registratura unitatii, Tel. +40 253372556-6305, Fax: +40 253371922
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital majoritar de stat.
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Tablouri de distributie: Dulapuri si cutii automatizare pentru benzile transportoare de carbune ? Benzi Centrala
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. ? Sucursala Electrocentrale Rovinari, Depozitul Central al Termocentralei.
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
" Tablouri de distributie: « Dulapuri si cutii automatizare pentru benzile transportoare de carbune ? Benzi Centrala », CPV 31214510-7 ", cu respectarea cerintelor din Caietul de sarcini si a Proiectelor ISPE Bucuresti cod 25546/7250/2011/1 Vol.4.B.; 25734/17/ER/7439/2012/B.1.1, B.1.2 si B.2.1, B.2.2 , respectiv cod 25546/7250/2011/1 Vol.4.B.; 25734/17/ER/7439/2012/B.1.2 si B.2.2, anexe la documentatie.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31214510-7 - Tablouri de distributie (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Este obligatorie ofertarea tuturor tipodimensiunilor si cantitatilor din cele 2 loturi, respectiv: lotul nr.1 la Caietul de sarcini sia Proiectului ISPE BUCURESTI cod 25546/7250/2011/1 Vol.4.B.; 25734/17/ER/7439/2012/B.1.1, B.1.2 si B.2.1, B.2.2; lotul nr.2la Caietul de sarcini sia Proiectului ISPE BUCURESTI cod 25546/7250/2011/1 Vol.4.B.; 25734/17/ER/7439/2012/B.1.2 si B.2.2.
Valoarea totala estimata fara TVA: 150.952 LEI,
din care: lotul I = 49.852 lei; lotul II = 101.100 lei.
Valoarea estimata fara TVA: 150, 952RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumu total al garantiei de participare: 2100, 00 lei.Cuantumu garantiei de participare pentru fiecare lot: conf Anexa B.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de min 90 de zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare se constituie in conformitate cu art86 din HG925/2006. In cazul constituiri prin instrument de garantare, banca sau societatea de asigurari emitenta, va inserain mod expres situatile prevazute la art87 din HG 925/2006 si la art 278^1 din OUG 34/2006, in caz contrar, oferta depusa va fi respinsa fiind incidente prevederile art33, alin3, pct.b din HG 925/2006.Nota: Prevederile art278^1 din OUG 34/2006, se aplica doar pentru lot nr2 deoarece acesta are val estimata mai mare decat pragul prevazut la Art19 din OUG 34/2006.Modu de constituire a garantiei pentru participare conform HG 925/2006 in vigoare, art86, prin virament sau instrument de garantie bancara.De asemenea garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria SER, a unui ordin de plata sau fila CEC, cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta.In cazu constituiri prin instrument de garantare ofertantu va solicita banci sau societati de asigurari emitente a insera in mod expres situatile prevazute la art87 din HG925/2006 si la art 278¹ din OUG 34/2006(formular GB) Daca instrumentu de garantare nu respecta aceste cerinte oferta depusa va fi respinsa fiind incidente prevederile art33, alin3, pct.b din HG 925/2006.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituiri garantiei de participare vor fi respinse.Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila, aceasta se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art88 din HG 925/2006, corelat cu art278^1 alin(2) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare.Completare model prezentat in FORMULARE.Data pentru care se determina echivalenta leu/euro sau alta valuta: curs BNR valabilin ziua publicarii anuntului de participare Garantia de buna executie = 10% din valoarea contractului , fara TVA. Modul de constituie al G.B.E, conform HG925/2006, art. 90. In cazul constituirii prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante in conformitate cu Hotararea 1045/19.10.2011.Garantia de buna executie se va restitui in termen de 14 zile de la finalizarea contractului, conform art. 92 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.In cadrul ofertei (formularul 2) se va mentiona obligatoriu modul de constituire a GBE.Ofertantii care fac dovada ca sunt IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legategarantia de buna executie, conform Legii nr. 346/2004.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea - Prezentarea declaratiei conform Formular A (va fi prezentata si de tertul sustinator daca este cazul).Incadrarea in situatiaprevazutala art. 180din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 - Prezentarea declaratiei conform Formular B (va fi prezentata si de tertul sustinator daca este cazul)
Incadrarea in una din situatiileprevazutede art. 181din OUG 34/2006 da dreptul autoritatii contractante de a exclude ofertantul din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica (pentru tertul sustinator sunt aplicabile numaipct. a), c1) si d) din art. 181, OUG 34/2006.3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69¹ .Prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere din care sa reiese ca ofertantul nu se afla in nicio situatie prevazuta de art. 69¹ din OUG 34/2006, conform Formular C (va fi prezentata atat de subcontractant cat si de tertul sustinator daca este cazul)Incadrarea in situatiaprevazutala art. 69¹ din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Persoanele cu functii de decizie implicate in procedura de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
- Dir. Sucursala : ing. Pisc Ion
- Dir. Tehnic: ing. Teodorescu Raducu
- Dir. Adj. Tehnic: ing. Chirca Iosif
- Dir. Economic: ec. Valceanu Adriana
- Dir. Achizitii: ing. Chirca Delia.Persoanele care semneaza documentatia de atribuire: Grigorescu Ion; Teiu Sorin; Mihaescu Gheorghe; Bratuianu Preda; Varga Francisco; Dumitrescu Filimon; Pasareanu Flavia; Bujor Cristina;Pupazan Adela.
4. Certificatul de participare la licitatii cu oferta independenta -Completare Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta- Formular D. 1. Persoane juridice/fizice romane - Certificat constatator in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul? cu semnatura si stampila operatorului economic, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului(ONRC), din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentul in copie conforma cu originalul, se poate solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarilor, prezentarea certificatului constatator in original sau copie legalizata.2. Persoane juridice/fizice straine - Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale ? Completare Fisa de informatii generale - formularE.Formular E - Declararea cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani care trebuie sa fie de minim: - 90.000, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 1;
- 180.000, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 2.Pentru ofertantii care se incadreaza in categoria IMM sumele se reduc cu 50%.Pentru echivalenta lei/euro se va tine cont de cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR pentru anii respectivi.
Modalitatea de indeplinire
Se completeaza formularul E.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formular F - Lista principalelor livrari similare in ultimii 3 ani.Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, din care sa reiese ca a mailivrat produsele solicitate sau similare celor solicitate a caror valoare cumulata sa fie de minim:
-45.000, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 1;
-90.000, 00 lei pentru ofertantii lotului nr. 2.Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
Se completeaza formularul F.
Certificarea sistemului calitatii,
in conformitate cu standardele SR-EN ISO 9001, editia 2008 sau echivalent.
Documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii: Ofertantul trebuie sa prezinte copia certificatului acordat, pentru certificarea sistemului de management al calitatii in conformitate custandardul SR-EN ISO 9001/editia 2008 sau echivalent, de catre un organism de certificare acreditat in tara sau strainatate, pentru domeniul de activitate din sfera produselor ofertate sau a produselor similare.
Modalitatea de indeplinire
Se prezinta copia certificatului acordat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.03.2013 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.03.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 12.06.2013
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.03.2013 10:00
Locul: Sucursala Electrocentrale Rovinari, Str Energeticianului nr 25, Loc Rovinari
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRII COMISIEI SI PERSOANELE IMPUTERNICITE ALE OPERATORILOR ECONOMICI CARE AU DEPUS OFERTE
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Ofertantii care fac dovada ca sunt intreprinderi mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile solicitate, conform Legii nr. 346/2004, art. 16, aliniat 2.2. Ofertantul este obligat sa prezinte eventualele obiectiuni asupra proiectului de contract si alte clarificari pentru elaborarea ofertei, in conditiile prevazute in O.U.G. nr. 34/2006 si H.G. 925/2006 (cu modificarile ulterioare). Sub rezerva respingerii ofertei prezentate, ofertantul nu poate prezenta propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urma, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective, conform prevecerilor Art. 36, aliniatul 2, litera b) dinH.G. 925/20063. In cazul ofertantilor ce prezinta oferta individuala+sustinere, oferta comuna ca asociati, oferta comuna+sustinere, cerintele privind situatia personala, Capacitatea de executare a activitatii profesionale, Situatia economica si financiara , se aplica conform Anexei nr. 2 din Ordinul 509/2011 al ANRMAP publicat in M.O. partea I nr. 687/28.09.2011.4. La sedinta de deschidere vor fi respinse ofertele care se afla in una din situatiile de laart. 33, alin. 3 din H.G. 925/20065. Orice decizie cu privire la calificarea ofertantilor sau dupa caz cu privire la evaluarea ofertelor va fi luata de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor.6.In cazul ofertelor admisibile si potential castigatoare clasate pe primul loc, cu preturi egale, se va solicita o noua oferta financiara, in plic inchis, numai acestor ofertanti pana la stabilirea ofertei castigatoare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile O.U.G. 34/2006 cu modificarile ulterioare, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic
Adresa postala: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI, Str Energeticianului, nr 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 253372556-339, Fax: +40 253371922
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.02.2013 12:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer