Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Teava preizolata?


Anunt de participare (utilitati) numarul 145573/06.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA S.R.L.
Adresa postala: str. Trandafirilor, nr.89, Localitatea: Brazii de Sus, Cod postal: 107084, Romania, Punct(e) de contact: Niculae Neicu, Tel. +40 244520312, Email: [email protected], Fax: +40 244597767, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate cu Raspundere Limitata
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?Teava preizolata?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Ploiesti -jud Prahova.
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 466, 000 si 1, 100, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contracte subsecvente anuale cantitatile minime si maxime ale acordului cadru si ale contractelor subsecvente se regasesc in caietul de sarcini. valoare CS1=466000 lei; valoare CS2=634000 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor incheia acord cadru si contracte subsecvente in vederea achizitionarii de ?Teava preizolata.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44163160-9 - Conducte de distributie si accesorii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime ale acordului cadru sunt trecute in caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: intre 466, 000 si 1, 100, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare in cuantumul 11 000lei. Valabila 120 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor, respectiv valabila pe toata perioada de derulare a procedurii pana la finalizarea acesteia.Se constituie conform art.86 al.(1) din HG.925/2006.Contul in care se va depune garantia de participare prin ordin de plata este: IBAN RO45 ABNA 3000 2641 0016 7351, deschis la RBS BANK- Ploiesti. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara cu 5 zile, datei limita de depunere a candidaturilor.Cuantumul ce se va retine in conditiile art.2781 din OUG nr.34/2006, litera a).?(1)In masura in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractantavaretinecontestatorului din garantia de participare suma de 4 880, 00lei;Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publiceNota: Restituirea garantiei de participare se va face in baza cererii de restituire depuse in original, de catre ofertant, la sediul autoritatii contractante( Formular III.1.1 din Sectiunea Formulare). Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 10 % din valoarea de atribuire a contractului subsecvent.Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie : conform art. 90din HG nr.925/2006. cu modificarile si completarile ulterioare.Operatorul economic va preciza clar inofertaoptiunea aleasa dintre celedoua modalitati de constituirea garantiei de buna executieIn conformitate cu prevederile art.86 si 90din HG nr.925/2006, modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului de lucrari garantia de participare se constituie: - prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original(Formularul corespunzator din Sectiunea Formulare) valabila pentru toata perioada de valabilitate a contractului, care devine anexa la contract.sau-In cazul in care valoarea garantiei de buna executie este redusa ca valoare se poate constitui prin depunerea la casierie a unor sume in numerar.Sau- daca partile convin , prin retineri succesivedin sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti, suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului, pentru toata perioada GBE propusa respectiv 12 luni-
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareVa fi depusa de : -ofertant/candidat-de tertul sustinator(daca este cazul) completare Formularul III.2.1.a) din Sectiunea Formulare ? in original2 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareVa fi depusa de : -ofertant/candidat-de tertul sustinator(daca este cazul) completare Formularul III.2.1.b) din Sectiunea Formulare. ? in original3
Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 691Va fi depusa de : -ofertant/candidat-subcontractant-de tertul sustinator(daca este cazul)
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
completare Formularul nr.III.2.1.c) .din Sectiunea Formulare. ? in original
Persoanele cu functe de decizie din cadrul autoritatii contractante;
D-nul Dr. ing. Noël Aime DIRECTOR GENERAL
D-na Lavinia Saniuta DIRECTORD-nul Adrian Tohaneanu Manager Departament Tehnic
D-nul Gheorghe Susu Dpecialist Mentenanta Mecanica
D-nul D-nul Neicu Nicolae Sef Serviciu Achizitii
D-na Gabriela Amira Agent Contractari
D-nul Cornel Constantinescu Agent Contractari
4Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta(cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010)completare Formularul nr. III.2.1.d)din Sectiunea Formulare. ? in original copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul Certificat constatator -informatiilecuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor -Eliberat de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Va fi prezentat in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? sau declaratie pe proprie raspundere in conf. cu art. 11 alineat 4 din HG925/2006 caz in care Certificat constatator va fi prezentat in original pentru conformitate documentul de ofertantul clasat pe primul loc inainta de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind cifra de afaceri globala
calculata ca medie anuala pe ultimi 3 ani sa fie minim=1 268 000 lei. Se va folosi un curs mediu BNR care va fi utilizat la calculul nivelului minim impus
1-capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.2- In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d)din OUG34/2006.3- Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).
Modalitatea de indeplinire
-se va completa si depune, in original, Formularul III.2.2.a) din Sectiunea Formulare
Bilant pe anul 2012
Modalitatea de indeplinire
Se va depune copie dupa Bilant pentru anul 2012..
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
o lista a principalelor produse similare livrate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de executie, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.-prezentarea acel putin 1(unu) maxim 3(trei) contracte prin care sa se confirme furnizarea de produse a caror valoare CUMULATA sa fie de cel putin 634000, 00 lei fara TVA.Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, Formularul III.2.3.a)si Anexa Formular III.2.3.a)din Sectiunea Formulare
Acord de asociere semnat de catre membrii asocierii, daca e cazul.
Modalitatea de indeplinire
-Se va completa si depune, in original, Formularul III.2.3.b)din Sectiunea Formulare.
Daca acordul de asociere este incheiat in altalimba decat in limba romana se va prezenta si traducerea autorizata in limba romana.
Se va prezenta de catre ofertant. Certificate care atesta implementarea sistemului de calitate ISO9001 sau echivalent, pentru sistemul de management al asigurarii calitatii sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene sau orice alte probe sau dovezi pentru tipul de produse solicitate, de la ofertant conf. Art. 192 si 193 din OUG 34/2006, valabile la data limita de depunere a candidaturilor.
Modalitatea de indeplinire
Documentele se vor prezenta, in copie,
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a)elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul fara TVA. b)eventuale limite ale valorilor pana la care elementele prevazute la lit. a) pot fi imbunatatite, astfel cum rezulta acestea din specificatiile care definesc obiectul contractului: NU exista limite. c)informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitatiei electronice si momentul cand aceste informatii vor fi disponibile - sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la: d)- existenta de preturi sau valori noi prezentate in cadrul licitatiei electronic - clasament. Durata unei runde 1(una)zi.Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
2013-PCP-033
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.08.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.08.2013 11:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.08.2013 12:00
Locul: sala licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantiilor pe baza de imputernicire scrisa in original. Imputernicirea va fi insotita de o copie a actului de identitate al persoanei imputernicite.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Preselectarea in functie de experienta in executia de contracte similare.-conf altgorit: a)pentru val. ctr.cea mai mare din contractele invocate ca experienta similara-100pct;b)pentru alta valoare a ctr. se acorda: Pn= (val. ctr.n / val. ctr.max)x100pct;Pentru evaluare se va completa-Formular D si Anexa D CRITERII DE PRESELECTARE inclusiv anexa 1a.Selectarea se va face in ordinea punctajului maxim obtinut de fiecare ofertant.In cazul in care, numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de preselectie este mai mic decat numarul minim indicat in anunt, autoritatea contractanta are dreptul in conformitate cu OUG nr.34/2006 art. 117 (2) litera a): fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare; litera b) fie de a continua procedura numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile solicitate. In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In situatia in care egalitatea persista se va reoferta in plic inchis pana la departajare. Clarificari: fax +40 0244597767, [email protected] data limita de transmitere a raspunsului la clarificari, conf. Art. 78, 79 din OUG 34/2006, in 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea op.ec.. Raspunsurile la clarificari, clarificarile din partea autoritatii contractante, notificarile, instiintarile privind aceasta procedura, vor fi publicate in SEAP, atasate la anuntul/Invitatia de participare, la sectiunea Documentatie si clarificari, Op. ec. au obligatia de a urmarii/accesa site-ul www.e-licitatie.ro unde este publicat anuntul/invitatia de participare, pana la data depunerii ofertelor/candidaturilor, pentru a lua cunostinta de acestea si de a se conforma conf. Legii nr. 346/2004 art. 16 alin. 2. Termen raspuns 3 zile
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.
Adresa postala: str Trandafirilor, nr.89, jud. Prahova., Localitatea: Brazii de Sus, Cod postal: 107084, Romania, Tel. +40 244520312, Fax: +40 244597767
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.08.2013 09:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer