Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Tehnica de calcul


Anunt de participare (utilitati) numarul 103992/20.07.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
C.N.POSTA ROMANA S.A.
Adresa postala:  B-dul Dacia, nr. 140, Parter, ET 3-11, Sector 2, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020065, Romania, Punct(e) de contact:  Ion Margaritescu, Tel. 021/2009331, Email:  [email protected], Fax:  021/2007411, Adresa internet (URL):  www.posta-romana.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie Nationala
Activitate (activitati)
- Servicii po?tale
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Tehnica de calcul
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul CNPR, CRRP Brasov, CRRP Bucuresti, CRRP Cluj-Napoca, CRRP Constanta, CRRP Craiova, CRRP Iasi, CRRP Ploiesti, CRRP Timisoara, Sucursala Servicii Integrate, Sucursala Posta Rapida, Sucursala Servicii Financiare, Sucursala Muzeul National Filatelic, Sucursala Fabrica de Timbre
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 6, 000, 000EUR
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie tehnica de calcul(25buc.- Servere;3000buc.- statii de lucru cu monitor;100buc.- UPS; 400buc.- Imprimante A4; 400buc.- Imprimante A3; 400buc.- Imprimante de retea; 250buc.- Imprimante format variabil; 4000buc.- Cititoare Cod Bar; 15buc.- Router; 15 buc.- Firewall) si servicii de garantie si asistenta tehnica aferente acestor echipamente
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30213000-5 - Computere personale (Rev.2)
30216130-6-Cititoare de coduri de bare (Rev.2)
30232110-8-Imprimante laser (Rev.2)
30232120-1-Imprimante matriciale (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitie tehnica de calcul(25buc.- Servere;3000buc.- statii de lucru cu monitor;100buc.- UPS; 400buc.- Imprimante A4; 400buc.- Imprimante A3; 400buc.- Imprimante de retea; 250buc.- Imprimante format variabil; 4000buc.- Cititoare Cod Bar; 15buc.- Router; 15 buc.- Firewall) si servicii de garantie si asistenta tehnica aferente acestor echipamente
Valoarea estimata fara TVA: 6, 000, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 500.000 lei si se va depune constitui in conformitate cu art. 86 din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii CN Posta Romana SA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Conform art. 44 OG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OG 34/2006; Certificat privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat;Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale;Certificat de cazier fiscal; Declaratie privind calitatea de participant la procedura.Certificat constatator emis de ORC;Certificat de inregistrare al ofertantului emis de Oficiul Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2009; Declaratie privind cifra de afaceri globala medie anual;a pe ultimii 3 ani(2007, 2008, 2009), care va trebui sa fie egala sau mai mare cu 2.000.000 euro.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor furnizari de produse/prestari de servicii in ultimii 3 ani: ofertantul va face dovada ca are cel putin 1 contract finalizat in ultimii 3 ani avand obiect similar cu prezenta procedura cu o valoare de cel putin 1.000.000 euro;cel putin 1 contract prin care s-au asigurat servicii de reparare si intretinere echipamente la nivel national;ofertantul trebuie sa prezinte cel putin o referinta pentru un proiect in valoare de minim 100.000 euro de monitorizare infrastructura si servicii IT realizat in ultimii 3 ani pe solutiile ofertate;ofertantul va face dovada ca a realizat in ultimii 3 ani cel putin un proiect de implementare procese ITIL si solutie de management al interactiunii cu utilizatorii in valoare de minim 50.000 euro; ofertantul va prezenta cel putin 5 scrisori de recomandare de la beneficiari/clienti pentru care s-au asigurat livrari similare.OHSAS 18001;ISO27001.Ofertantul trebuie sa aiba cel putin 15 puncte de lucru situate in localitati distincte.Autorizatie de la producator pentru livrare, instalare si servicii de suport;Lista cu personalul de specialitate in conformitate cu solicitarile din Fisa de date cap.V.4).ISO9001.ISO14001.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.09.2010 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.09.2010 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.09.2010 11:00
Locul: Sediul CN Posta Romana SA, Bd. Dacia, nr. 140, sector 2, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Licitatie restransa (cf: art.81, 83 alin2, 3, art.89 alin6, art250 alin1 lit.b si art.55 alin 2 lit.b din OUG34/2006)cu minim 5 - maxim 6 candidati.Criterii de precalificare: conform documentatiei de atribuire.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 5, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021/3118090
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiilor este de cel mult 10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre actul autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.N. POSTA ROMANA S.A. - Directia Juridica
Adresa postala:  B-dul Dacia, nr. 140, parter, etaj 3-11, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020065, Romania, Tel. 021/2009258, Fax:  021/2009260
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.07.2010 11:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer