Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - TEHNICA DE CALCUL SI SOFTWARE


Anunt de participare (utilitati) numarul 36544/18.10.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Adresa postala: Str. Polona, Nr. 65, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010494, Romania, Punct(e) de contact: Corina BARARU, Tel.+4 (021) 203 82 81, In atentia: Serviciului Procurare, Slavesti nr. 8, sector 1, Bucuresti, Email: [email protected], Fax: +4 (021) 316 98 04, Adresa internet (URL): http: //www.nuclearelectrica.ro/
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Sucursala CNE Cernavoda
Adresa postala: Str. Medgidiei nr. 1, Localitatea: Cernavoda, Cod postal: 905200, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL PROCURARE, Tel.: 021/203 13 06, In atentia: STEFAN ROLEA, Email: [email protected], Fax: 021/ 203 13 00
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Sucursala CNE Cernavoda
Adresa postala: Str. Medgidiei nr. 1, Localitatea: Cernavoda, Cod postal: 905200, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL PROCURARE, Tel.: 021/203 13 06, In atentia: STEFAN ROLEA, Email: [email protected], Fax: 021/ 203 13 00
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Sucursala CNE Cernavoda
Adresa postala: Str. Medgidiei nr. 1, Localitatea: Cernavoda, Cod postal: 905200, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL PROCURARE, Tel.: 021/203 13 06, In atentia: STEFAN ROLEA, Email: [email protected], Fax: 021/ 203 13 00
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
TEHNICA DE CALCUL SI SOFTWARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: CNE Cernavoda
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
TEHNICA DE CALCUL SI SOFTWARE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30241000-0 - Software pentru computer (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
57 buc. diferite tipuri de software de proiectare, o licenta tarif vamal, 3 imprimante si un sistem HP Blade
Valoarea estimata fara TVA: 527, 190RON
II.2.2) Optiuni
Da
SUPLIMENTARE CU 10 %
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIE DE PARTICIPARE :10.000 LEIGARANTIE DE BUNA EXECUTIE :10% DIN VALOAREA CONTRACTULUI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
VENITURI PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE LEGALIZATA LA NOTARIAT
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie eligibilitate
Declaratie neincadrare in art 181 din OUG 34/2006
Certificat constatator emis de Registrul Comertului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil ; Lichiditate mai mare de 100%; solvabilitate mai mare de 30%; Scrisori Bonitate; Cifra de afaceri 1.600.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari / prestari servicii similare din ultimii 3 ani; Informatii privind personalul propus pentru prestarea serviciilor, Certificat ISO 9001/2000; Certificat de acceptare pentru desfasurare de activitati in zona controlata a intreprinderilor operatoare emis de CNCAN ; Documente care sa dovedeasca ca are o structura de securitate in sistemul de colectare, transport, distributie si protectie pe teritoriul Romaniei a corespondentei clasificate ; Declaratie de conformitate; Lista subcontractanti
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
TD 21852
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.11.2007 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.11.2007 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.11.2007 11:00
Locul: CNE CERNAVODA, Str. Medgidiei nr 1, jud Constanta, Pavilion 2 Serviciul Procurare
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE A FOST PUBLICATA IN SEAP
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
- 5 zile de la luarea la cunostinta despre un act emis de autoritatea contractanta considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic, Contencios
Adresa postala: Str. Polona nr. 65, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010494, Romania, Tel.021/ 203 82 56, Email: [email protected], Fax: 021/ 311 98 04
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.10.2007 14:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer