Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Terminal GPL cap. 4.000 mc in Portul Midia, Linie ferata industriala la Terminal GPL din Portul Midia - Construirea jonctiunii si modificarea infrastructurii CFR


Anunt de participare (utilitati) numarul 113537/28.12.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala RCF Constanta, Aleea Albastrelelor nr.10, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900132, Romania, Punct(e) de contact:  Daniela belu, Tel. 0241/617402, Email:  [email protected], Fax:  0241/617402, Adresa internet (URL):  www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Terminal GPL cap. 4.000 mc in Portul Midia, Linie ferata industriala la Terminal GPL din Portul Midia- Construirea jonctiunii si modificarea infrastructurii CFR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Port Midia
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conform prevederilor caietului de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234100-7 - Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform prevederilor caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 874, 642RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 13.100 lei.Garantia de buna executie este de 5 % din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare a contractului care urmeaza sa fie atribuit: fonduri asigurate de catre terti ? S.C. OCTOGON GAS + S.C. LOGISTIC SRL Constanta
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii pe proprie raspundere privind art. 180, 181, art 69^1 din OUG 34/2006, certificate privind plata impozitelor la bugetul consolidat al statului si a taxelor locale, certificat de inregistrare la Camera de Comert si Industrie a ORC (copie), certificat constatator emis de ORC privind obiectul de activitate, documente care atesta calitatea de IMM;Declaratie privind calitatea de participant la procedura;Acord de asociere, daca este cazul, autorizari, agremente AFER, declaratie pe proprie raspundere privind Ordinul ANRMAP nr. 314/2010 (Formular 12B-2).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale cu cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani (2007, 2008, 2009)- minim 1.749.284 lei, bilanturi contabile 31.12.2008 si 31.12.2009, inregistrate si vizate de organele competente; angajament privind sustinerea capacitatii economice si financiare (daca este cazul).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principatelor lucrari executate in ultimii 5 ani; Recomandari din partea beneficiarilor contractelor , insotite de copii ale contractelorce sustin experienta similara (maxim trei contracte avand o valoare de minim 874.642 lei fara TVA ;Declaratii privind personalul angajat si dotarile;CV-uri ;Certif ISO 9001 sau certif echival. emise de organismele stabilite in alte state UE;Informatii cu partea din contract ce va fi subcontractata (daca este cazul)si datele de recunoastere ale subcontractantilor; angajament privind sustinerea capacitatii tehnice(daca este cazul).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
Perioada de garantie acordata
15%
Descriere:
3.
Durata de executie
5%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.01.2011 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.01.2011 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.01.2011 11:00
Locul: Sediul Sucursalei RCF Constanta, Aleea Albastrelelor, nr. 10, eta 3, sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire (caietele de sarcini, memorii tehnice, planse desenate) sunt puse la dispozitie cu titlu gratuit si se pot ridica de la sediul SRCF C-ta, Al.Albastrelelor, nr. 10, Birou Achizitii Publice, et.2, cam. 212.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala:  str.Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0241/3104641, Email:  [email protected], Fax:  0241/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Constanta
Adresa postala:  str. Traian, nr. 23, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900743, Romania, Tel. 0241/606598, Fax:  0241/616003
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In cel mult cinci zile din ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator, despre un act al autoritatii contractante, pe care l-a considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul SRCF Constanta
Adresa postala:  Aleea Albastrelelor nr. 10, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900132, Romania, Tel. 0241/589840, Fax:  0241/587240
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.12.2010 12:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer