Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Tevi si coturi conform CS nr. 12 si 23.


Anunt de participare (utilitati) numarul 149092/31.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: SPEE Iernut , str.Energeticii, nr.1, Localitatea: Iernut, Cod postal: 545100, Romania, Punct(e) de contact: Zamfir Catana, Tel. +40 265471333, In atentia: Serv. Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 265471494, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Tevi si coturi conform CS nr. 12 si 23.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Iernut, str.Energeticii, nr.1
jud.Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Tevi si coturi conform CS nr. 12 si 23.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44163100-1 - Tevi (Rev.2)
44167300-1-Cotituri, profile T si accesorii de tevarie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
tevi si coturi conform CS nr. 12 si 23.
Lot 1 =Teviconform CS 12valoare estimate32462 lei
Lot 2 =CoturiconformCS 23valoare estimata2900 lei
Valoarea estimata fara TVA: 35, 362RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de600 lei pt. lotul 1 , 50 lei pt. lotul 2.Pentru echivalenta lei/alta valuta se va tine cont de cursul mediu lei/alta valuta comunicat de BNR in a cincia zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, precizata in Anuntul de participare.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 60zile calendaristice de la data limita pentru primirea ofertelor.In cazul ofertantilor din categoria IMM (facand dovada in acest sens prin prezentarea doc. prevazute in Legea nr.346/2004) GP se constituie in procent de 50 % din cuantumul precizat in DA.Modul de constituire a garantiei de participare (conform art.86 din HG 925/2006, republicata): printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara (scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatiicontractante - conform Formularul 11 din sectiunea ?Formulare?) sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in DA.prin virament de plata in contulRO90 RNCB 0189 13 13 8610 0001, deschis la BCR ?Agentia Iernut In acest caz ordinul de plata sau fila CEC trebuie sa fie confirmat de banca emitentaDepunerea la caseria unitatii a sumei in numerarDocumentul care dovedeste constituirea GP se va prezenta cel mai tarziula data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor(Atasat la vedere in exteriorul plicului). Nerespectarea termenului de depunere (data si ora), a cuantumului si formei de prezentare a garantiei de participare duce la respingerea ofertei in conformitate cu art.33 alin.(3) lit.b din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
alte surse
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea
Declaratie pe proprie raspundere completata in conformitate cu Formularul nr.6 din sectiunea III Formulare. Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi solicitate si vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006
Completare Formular nr.7 din sectiunea III Formulare. Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a) c1) , d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi solicitate si vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.Certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale.
Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) Se prezinta certificat de atestare fiscala din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale ) Se prezinta certificat de taxe si impozite locale din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.
Certificat de participare la cerere de ofertecu oferta independenta
Certificat de participare la cerere de oferte cu oferta independenta, din sectiunea III, completat, semnat si parafat de reprezentantul autorizat sa angajeze firma ofertanta in contract ?Formular 10
Declaratie privind calitatea de participant la procedura: Declaratie privind calitatea de participant la procedura, conform Formular nr.8din sectiunea III - ?Formulare?.
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691din OUG 34 / 2006 cu modificarile si completarile ulterioareDeclaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691din OUG 34 / 2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conform Formular nr.9 din sectiunea III - ?Formulare?.Persoane cu functii de decizie din cadrulSNGN Romgaz SA : Director General SNGN Romgaz SA : ing.Metea Virgil Marius ; - Director SPEE Iernut : ing. Bircea Angela;
- Director Adj.Tehnic SPEE Iernut : ing.David Stefan; -Director adj. Economic SPEE Iernut : ec. VlassaRamona; Director adj. Comercial-Marketing SPEE Iernut: ing. Maria Oprea;
inginer sef SPEE Iernut : Ocrainiciuc Mihail.Membri comisiei de evaluare : Oprea Maria-presedintecomisie;
membrii comisiei : Balea Cristina, Gheborean Dana, Maghiaru Dorin, Catana Zamfir . Formularul se va completa si pentru tert/subcontractant daca e cazul.Toate documentele intocmite/emise de catre candidat/ofertant cu scopul participarii la procedurile initiate in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinatori.
Pentru restul documentelor solicitate se va permite depunereain oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Certificat constatator
Certificat Constatator (original, copie legalizata sau copie lizibila, cu semnatura si stampila ofertantului si mentiunea ?in conformitate cu originalul?) emis de Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, in conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990 privind Registrul Comertului. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor.Ofertantul clasat peprimul loc, inainte de transmiterea comunicariiprivind rezultatul procedurii de achizitie , va prezenta , pentru conformitate documentul in original / copie legalizata.Pentru persoane fizice romane/straine ? Autorizatia de functionare
?Autorizatia de functionare? / altele echivalente (original, copie legalizata sau copie lizibila, cu semnatura si stampila ofertantului si mentiunea ?in conformitate cu originalul?), document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului. (completata, semnata si parafata de autoritatile competente) Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicitacertificat, emis de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta anumite standarde de asigurare a calitati - ISO 9001 sau echivalent. In cazul in care operatorul economic nu detine un astfel decertificat de calitate, AC va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitati.
Modalitatea de indeplinire
Se solicita prezentarea certificatului, emis de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta anumite standarde de asigurare a calitati - ISO 9001 sau echivalent. In cazul in care operatorul economic nu detine un astfel decertificat de calitate, AC va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitati.
Documentele vor fi valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul total/lot. Nu exista limite ale valorilor pana la care elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare poate fi imbunatatit. Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la: ? cea mai buna oferta si?numarul participantilor la licit. electronica.Nu se utilizeaza pasul de licitare. In cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ultima oferta depusa.Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1. Durata unei runde: 1 zi.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.02.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.02.2014 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.02.2014 13:00
Locul: SPEE, Iernut, str.Energeticii, nr.1, jud.Mures, sala de sedinte etaj 2.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare din partea AC si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
ALTE INFORMATII - pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).1. Daca ofertantul alege sa uzeze de dreptul prevazut la art.11, alin. (4) din HG 925/2006, atunci va prezenta toate documentele in termen de 3 zile lucratoare de la data deschiderii ofertelor (art. 11, alin. (5) din HG 925/2006) .2. Informatii suplimentare privind licitatia electronica: ? Operatorii economici participanti trebuie sa fie inregistrati in SEAP avand certificat digital valid .? Invitatia de participare este un mesaj generat si transmis (electronic) automat, de SEAP , tuturor ofertantilor care au depus oferte admisibile ; (asa cum sunt definite la art.37 din HG 925/2006).? Recomandam ofertantilor sa verifice zilnic casuta de e-mail (inregistrata in SEAP) deoarece nu va exista nici o alta notificare cu privire la acest moment al desfasurarii procedurii.3. Pentru verificarea ofertelor cu pret aparent neobisnuit de scazut, ofertantii vor depune, la sediul autoritatii contractante, in termen de 48 de ore de la finalizarea licitatiei electronice documente referitoare la fundamentarea pretului..4. Ofertantilor clasati pe primul loc, cu oferte egale, la finalul licitatiei electronice, li se vor solicita , pentru departajare, noi propuneri financiare in plic inchis. . Ofertantii au obligatia de a respecta data si ora limita de depunere a noii propuneri financiare, notificata in solicitarea autoritatii contractante. Ofertele depuse dupa data si ora notificata vor fi respinse ca inacceptabile in conformitate cu art.33 al.(3) lit a din HG 925/2006 . In cazul in care in urma etapei finale de licitatie electronica ofertantul declarat castigator si-a modificat valoarea ofertei initiale, el are obligatia de a depune la sediul autoritatii contractante, inaintea semnarii contractului, noua oferta financiara in original .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.2562 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Denumire oficiala: SNGN Romgaz SA ? SPEE Iernut , Biroul Juridic
Adresa postala: Iernut, str. Energeticii nr. 1, jud.Mures , cod postal: 545100, Tara: Romania, Localitatea: Iernut, Cod postal: 545100, Romania, Tel. +40 265471333, Email: [email protected], Fax: +40 265471494
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.01.2014 12:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer