Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - TR-CL9 " Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Videle "


Anunt de participare (utilitati) numarul 141304/22.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC APA SERV SA
Adresa postala: str. Vedea nr. 31, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140052, Romania, Punct(e) de contact: FLORICICA CHIVU, Tel. +40 247311272, Email: [email protected], Fax: +40 247313218, Adresa internet (URL): www.apaservteleorman.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
alte institutii guvernate de legea publica
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
TR-CL9 " Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Videle "
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Locul principal de executare
Orasul Videle - jud.Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
a) Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic sidetaliile de executiepentru statia de epurare. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic si a detaliilor de executie in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie.
b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executieia) Lucrari de constructie
b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice
c) Testare si punere in functiune
d) Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar.
e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 luni.
f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Sistem de epurare a apelor uzate menajere din aglomerarea Videle cu o capacitate de 10.600 PE incluzand: proiectare, obtinere avize, constructii pentru reabilitare, pregatire personal de exploatare, testare si punere in functiune, asistenta tehnica.
Descriere succinta:
Tratare primara, secundara, tertiara ape uzate, tratarea namolului, ingrosarea stabilizarea si deshidratarea namolurilor, dezafectare si demolare structuri vechi, testare, mentinerea statiei in regim de exploatare pe perioada executarii lucrarilor conform Listelor de Garantii.
Valoarea estimata fara TVA: 21, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
26 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 420.000, 00 lei. (2% din valoarea estimata )Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006, in limba romana. Garantia emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea in limba romana autorizata si legalizata.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 dezile de la data limita de depunere a ofertelor .Se poate constitui siprin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Garantia trebuie sa fie irevocabila si va cuprinde cerintele minime prevazute in Formularul nr. 1 , in caz contrar Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a respinge garantia de participare .In cazul in careofertantul alege sa constituie garantia prin virament, plata se va face in contul AUTORITATATII CONTRACTANTEnr. RO TREZ 6065 069X XX00 4259, deschis la Trezoreria Municipiului Alexandria. Ordinul de plata/fila CEC cu care s-a efectuat viramentul trebuie sa contina confirmarea bancii asupra transferului sumei catre Autoritatea contractanta , pana la data deschiderii ofertelor. In aceasta situatie ofertantul va prezenta sio declaratie pe propria raspundere , semnata de reprezentantul legal al ofertantului , din care sa reeasa ca Autoritatea Contractanta poate sa retina garantia de participare astfel constituitaneconditionat , in cazurile prevazute de art . 87 din HG 925/2006 siart. 278indice 1 din OUG 34/2006 .In cazul ofertelor in asociere garantia va fi constituita in numele asocierii cu mentiunea ca acopera in mod solidar toti asociatii.Garantia depusa in alta moneda decat RON ( lei ) : echivalenta se va face la cursul Bancii Nationale a Romaniei din data de 15.01.2013 , acoperitoare pentru suma de 420.000, 00 lei Garantia de buna executie in cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari , care devine anexa la contract , conform prevederilor art. 89 si 90din HG 925/2006 . Prevederile art.86 alin(2)-(4) se aplica in mod corespunzator .Daca partile convin se pot aplica si prevederile art 90 alin (3) din HG 925/2006 modificat prinHG 1045/2011Se completeaza Formularul 2
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- Fonduri Europene- 81%- Co-finantare nationala - 19%Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 ??Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata?
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180Ofertantul, asociatii, sustinatorii nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitatii criminale.
Modalitatea de indeplinire: declaratie pe propria raspundere(Formular nr. 4), Cazier judiciar al operatorului economic/ al administratorului/directorului general
2 Declaratie privind nancadrarea in prevederile art. 181 ? conformFormular nr. 4A
Autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local -documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Ofertantul va prezenta si: certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala competent, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la bugetul consolidat general, in luna anterioara celei in care se depunofertele. Pt. Statele in care autoritatile fiscale nu colecteza si CAS se prezinta certificat pt. plata CAS care sa ateste indeplinirea obligatiilor respective fata de bugetul de stat.
certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii scadente catre bugetele locale in luna anterioara celei in care se depun ofertele.In cazul persoanelor juridice straine data la care expira termenul de achitare a datoriilor se va corela cu termenul de scadenta prevazut de legislatia nationala a tarii de origine. In acest caz se va prezenta si o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte temeiul legal al scadentei de plata pentruobligatiile de plata mentionate.
cazier fiscal al persoanei juridice
cazier judiciar al persoanei juridice
Precizari:
In cazul depunerii unei oferte fiecare asociat are obligatia de a depune Formularul nr. 4 si 4A, precum sicertificatele de atestare fiscala solicitate
In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinute de catre terti, fiecare sustinator are obligatia de a completa Formularul nr. 4A -Declaratie privind nancadrarea in prevederile art. 181 lit a), lit c) indice 1si litera d) din OUG 34/20063 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69 indice 1 din OUG nr 34/2006Formularul nr. 5
Se va completa de fiecare ofertant, asociat, subcontractor, sustinator.
Persoanele cu putere de decizie din cadrul autorita?ii contractante sunt:
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt: AGA
Tudor Simona Mihaela
Tabacitu StefanRadulescu IonGratiela Badescu
Dinca Gheaorghe
Enache IulianCONSILIU DE ADMINISTRATIE
Dumitrescu Mircea
Boboc Valentin Gabriel
Carstea Viorel
Toma Ilie
Belu Valeriu
Cocea Dumitru Ion
Dobanda Marian
CONDUCERE
Slabescu ConstantinCosma TheodorSandu Tatiana VeronicaChivu FloricicaPrecizari:
- In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat are obligatia de a depune Formularul nr. 5
- In cazul unei oferte individuale/comune sustinute de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a depune Formularul nr. 5
- In cazul in care exista subcontractanti, fiecare subcontractant are obligatia de a depune Formularul nr. 54.Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" Ofertantul va prezenta un certificat de participare cu oferta independenta potrivit Ordinului presedintelui ANRMAP nr 314/2010 - Formularul nr. 6
Precizari:
- In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat are obligatia de a depune Formularul nr. 6
NOTA- Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi depuse/prezentate in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Documentele solicitate se prezinta in original, copie legalizata sau conforma cu originalul, iar in cazul persoanelor juridice straine documentele vor fi insotite si de traducere autorizata si legalizata.
Pentru persoanele juridice romane
Prezentarea certificatului constatator emis de O R C de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii iar pentru activitatea specifica obiectului contractului sa faca dovada autorizarii conf. Art. 15 din Legea nr. 359/2004.
Pentru persoanele juridice straine
Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.
Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1 Ofertantul sa aiba capacitatea economica si financiara pt. desfasurarea activitatilor contractului si a obligatiilor contractuale.
Media/ Cifra de afaceri globala, pe ultimii 3 ani financiari incheiati, sa aiba o valoare de minim: 30.000.000, 00lei.- Bilantul contabil sau extras din bilant inregistrat la organele fiscale competente , raport de audit , dupa caz , sau orice alte documente .Pentru evaluarea indeplinirii criteriilor referitoare la cifra minima de afaceri se va utiliza cursul de referinta dintre leu si moneda tarii de origine a ofertantului publicat de Banca Central Europeana pentru anul respectiv.2 Ofertantul va demonstra ca, la momentul semnarii contractului, va avea resurse reale, pentru a realiza cash-flow de executie pe o perioada de 4 luni, in valoare de minim 3.230.769lei independent de angajamentele pentru alte contracte aflate in desfasurare
Poate fi sustinut economico financiar de o terta persoana
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1Experienta similara
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 aniOfertantul va face dovada finalizarii lucrarilor de executie a 2 statii de epurare de minim 10.000 PE fiecare in cadrul unor contracte de proiectare si executie.
Cerinta este indepl. si prin prezentarea de contracte distincte, de proiectare si de executie a 2 statii de epurare de minim 10.000 PE. pentru fiecare cerinta(executie si proiectare)- Capacitatea tehnica si/sau profesionala poate fi sustinuta si de o terta persoana cf. Art 190 din OUG 34/2006 . printr-un angajament ferm in forma autentica- copii dupa parti relevante ale contractelor declarate sau documentele constatatoare eliberate de autoritatile contractante la finalizarea contractelor. Din acestea sa reiasa: denumirea contractului, data incheierii contractului, beneficiarul, obiectul, cantitatea, perioada si locul executiei lucrarilor;
- procesul-verbal de receptie finala/ la terminarea lucrarilor sau partiala, care sa ateste ca lucra
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 siimplementarea standardului de management de mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001 sau echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001 si ISO 14001, un sistem de management al calitatii si de mediu pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificari vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardele specificate sau daca nuurmeaza aceleasi metode din standarde, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acestea.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
costul operational
50%
Descriere: costul operational total calculat ca si cost operational anual maxim garantat inmultit cu 25 ani va fi prezentat in cadrul formularuluiofertei
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
TR- CL9
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2010/S56-083698din20.03.2010
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.02.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.02.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.02.2013 12:00
Locul: Sediul SC APA SERV SA , Alexandria , Str. Vedea nr. 31 , cod 140052 , jud. Teleorman
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii ofertantilor , cu imputernicire ; reprezentantul UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 ??Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata?
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
Criterii de atribuire 1. Punctaj financiar : Pretul ofertei - 50 de punctePentru cel mai mic pret ofertat se acorda maximul de punctajPentru alt pret ofertat decat cel mai mic se acorda punctaj conform formulei: Pn = [Pretmin/Pretn] x 50Unde: - Pn este punctajul obtinut de oferta n- Pretmin - cel mai mic pret ofertat- Pretn - pretul ofertei n2. Punctaj tehnic: Costul operational total calculat ca si cost operational anual maxim garantat inmultit cu 25(pentru 25 de ani)- 50 de punctePentru cel mai mic cost operational (CO) total ofertat se acorda maximul de punctajPentru alt cost operational ofertat decat cel mai mic se acorda punctaj conform formulei: PnCO = [COmin/COn] x 50Unde: - PnCO este punctajul obtinut de oferta n- COmin - cel mai mic cost operational ofertat- COn - cost operational aferent ofertei nOfertele vor fi clasificate in ordinea descrescatoare a a punctajului total , calculat conform formulei Punctaj total =Punctaj pret + punctaj cost operational Oferta cu punctajul total cel mai mare va fi declarata castigatoare. Daca doua sau mai multe oferte au punctaje egale se va declara castigatoare oferta cu pretul cel mai mic.Daca doua sau mai multe oferte au preturi egale si ofertele se claseaza pe primul loc , autoritatea contractanta va solicita reofertarea preturilor in plic inchisin vederea departajarii acestora . Ofertantii pot solicita inspectarea locatiei contractului pentru a evalua pe propria raspundere cheltuielile, riscurile si datele necesare pentru a pregati oferta. Vizitarea se va face la o data care va fi stabilita si comunicata celor interesati printr-o clarificare SEAP , ulterior publicarii anuntului de participare in SEAP. Intentia de vizitare a amplasamentului va fi anuntata in scris cu minim 48 ore inaintea datei stabilite. Participantii la vizita isi vor asigura transportul .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC APA SERV SA
Adresa postala: Str. Vedea nr. 31, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140052, Romania, Tel. +40 247310442, Email: [email protected], Fax: +40 247313218, Adresa internet (URL): www.apaservteleorman.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.12.2012 11:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer