Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - TR-CL9 " Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Videle "


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
18.758.128 RON

Castigatorul Licitatiei: SC EDAS EXIM SRL
Anunt de atribuire numarul 141304/16.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141868
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC APA SERV SA
Adresa postala: str. Vedea nr. 31, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140052, Romania, Punct(e) de contact: FLORICICA CHIVU, Tel. +40 247311272, Email: [email protected], Fax: +40 247313218, Adresa internet (URL): www.apaservteleorman.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
TR-CL9 " Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Videle "
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Locul principal de executare
Orasul Videle - jud.Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
a) Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic sidetaliile de executiepentru statia de epurare. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic si a detaliilor de executie in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie.b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executieia) Lucrari de constructieb) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologicec) Testare si punere in functiuned) Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar.e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 luni.f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
18, 758, 128RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
TR- CL9
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S248-411330din27.12.2012
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2010/S56-083698din20.03.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12112 Denumirea: TR-CL9 " Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Videle "
V.1) Data atribuirii contractului 04.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EDAS EXIM SRL
Adresa postala: str. Banat nr.23 , sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010933, Romania, Tel. 0040213130506, Email: [email protected], Fax: 0040213111503, Adresa internet (URL): www.edas.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 21000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18758128.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 11
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
SC CAZAN IMPEX93 SRLBUCURESTI , str. EPISCOP RADU nr. 5 , sector 2 - 4 % - servicii de proiectareSC MOTRIS COMPANY SRL Bacau , str. Prelungirea Bradului nr. 127/D/8- 7 % - furnizare utilaje
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 ??Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata?
VI.2) Alte informatii
Criterii de atribuire 1. Punctaj financiar : Pretul ofertei - 50 de punctePentru cel mai mic pret ofertat se acorda maximul de punctajPentru alt pret ofertat decat cel mai mic se acorda punctaj conform formulei: Pn = [Pretmin/Pretn] x 50Unde: - Pn este punctajul obtinut de oferta n- Pretmin - cel mai mic pret ofertat- Pretn - pretul ofertei n2. Punctaj tehnic: Costul operational total calculat ca si cost operational anual maxim garantat inmultit cu 25(pentru 25 de ani)- 50 de punctePentru cel mai mic cost operational (CO) total ofertat se acorda maximul de punctajPentru alt cost operational ofertat decat cel mai mic se acorda punctaj conform formulei: PnCO = [COmin/COn] x 50Unde: - PnCO este punctajul obtinut de oferta n- COmin - cel mai mic cost operational ofertat- COn - cost operational aferent ofertei nOfertele vor fi clasificate in ordinea descrescatoare a a punctajului total , calculat conform formulei Punctaj total =Punctaj pret + punctaj cost operational Oferta cu punctajul total cel mai mare va fi declarata castigatoare. Daca doua sau mai multe oferte au punctaje egale se va declara castigatoare oferta cu pretul cel mai mic.Daca doua sau mai multe oferte au preturi egale si ofertele se claseaza pe primul loc , autoritatea contractanta va solicita reofertarea preturilor in plic inchisin vederea departajarii acestora . Ofertantii pot solicita inspectarea locatiei contractului pentru a evalua pe propria raspundere cheltuielile, riscurile si datele necesare pentru a pregati oferta. Vizitarea se va face la o data care va fi stabilita si comunicata celor interesati printr-o clarificare SEAP , ulterior publicarii anuntului de participare in SEAP. Intentia de vizitare a amplasamentului va fi anuntata in scris cu minim 48 ore inaintea datei stabilite. Participantii la vizita isi vor asigura transportul .
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC APA SERV SA
Adresa postala: Str. Vedea nr. 31, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140052, Romania, Tel. +40 247310442, Email: [email protected], Fax: +40 247313218, Adresa internet (URL): www.apaservteleorman.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.11.2013 13:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer