Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - tractor articulat forestier


Anunt de participare numarul 148868/14.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Dolj
Adresa postala: str Iancu Jianu, 19 Craiova, Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200142, Romania, Punct(e) de contact: comp. achizitii si comp. mecanizare, Tel. +40 251421363
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Silvica Dolj
Adresa postala: str Iancu Jianu, 19 Craiova, Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200142, Romania, Punct(e) de contact: comp. achizitii si comp. mecanizare, Tel. +40 251421363
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Dolj
Adresa postala: str Iancu Jianu, 19 Craiova, Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200142, Romania, Punct(e) de contact: secretariat, Tel. +40 251421363
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
tractor articulat forestier
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Leasing
Locul principal de livrare: Directia Silvica Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Firnizare Tractor articulat forestier in sistem de leasing financiar conform caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
16600000-1 - Utilaje agricole sau forestiere specializate (Rev.2)
66114000-2-Servicii de leasing financiar (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 300, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
5000 leiData la care se va face echivalenta leu/valuta, pentru situatia in care se va depune garantia de participare in valuta este data publicarii anuntului de participare (curs BNR). Forma de constituire a garantiei de participare: - virament bancar cu conditia confirmariide catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor in urmatoarul cont: RO24RZBR0000060002216605 deschis la Raiffeisen Bank Agentia N.Titulescu, Craiova sau - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau societate de asigurarij. In cazul in caredovada constituirii garantiei de participare nu este prezentata pana cel mai tarziu la deschiderea ofertelor precum si in cazul in care nu este constituita in conditiile prezentate mai sus, in cuantumul stabilit in prezenta documentatie, respectiva oferta va fi considerata inacceptabila si va fi respinsa.Perioada de valabilitate a garantiei va fi de 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta are dreptul de a incasa in nume propriu garantia de participare, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din situatiile prevazute de art. 87 din H.G.925/2006. Restituirea garantiei de participare se va face in baza cererii depuse in original, de catre ofertant, la sediul autoritatii contractante ( formularul ?Cerere de restituire a garantiei de participare? - formulare), cu precizarea valorii de restituit. Restituirea garantiei de participare se face conform art. 88 din H.G.925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
se vor depune documentele:
1)INFORMATII GENERALE- completarea formularului, ,informatii generale, , din sectiunea FORMULARE2)DECLARATIE PV. ELIGIBILITATEA- completarea formularului, ,declaratie pv. eligibilitatea, , din sectiunea FORMULARE3)DECLARATIE PV. NEINCADRAREA IN PREV. ART 181 DIN OUG 34/2006 -completarea formularului, ,declaratie pv. neincadrarea in prev. art 181 din OUG 34/2006, , din sectiunea FORMULARE
Prezentare: Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat;certificat privind plata taxelor si impozitelor locale, eliberat de primaria locala. Din certificate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor de plata scadente la nivelul lunii anterioare celei in care in care este data limita de depunerea documentelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art 11 alin.4 din hg 925/2006. In aceasta situatie devin aplicabile prev art 9 alin 3 din ordinul 509/2011.In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla in una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34 / 2006, acesta va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri de plata ( amanari, esalonari, etc.) de catre organele competente, nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor.anterioara celei in care este termenul limita de depunere a ofertelor.
4)DECLARATIE PV. NEINCADRAREA IN PREV. ART.69 IND.1 DIN OUG 34/2006-completarea formularului, declaratie pv. neincadrarea in prev. art.69 ind.1 din OUG 34/2006, , din sectiunea FORMULARE.se va prezenta atat de ofertanti, cat si de ofertanti asociati, terti sustinatori.Persoanele cu putere de decizie in ceea ce priveste organizarea , derularea si finalizarea procedurii de atribuire din cadrul autoritatii contractante sunt: ing. Eugen GIOANCA ?director ,
director tehnic Dragos IGNAT -presedinte comisie evaluare
ec. Cristina BELETU ?director economic
ec. NicoletaEugeniaTOMA ? membru comisie
cons juridic Stefan Alin Velea - membru comisie
ing. Marian STOENESCU-membru comisie (de rezerva)
ing. Elena ANDREI ? membru comisie,
ing Liviu Jean SELARU ? membru comisieing.Nicolae PARVU?membru de rezerva comisie, ec. CorneliaSTANESCU- membru de rezerva comisie
5)DECLARATIA PV. CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA-completarea formularului, ,declaratie pv. calitatea de participant la procedura, , din sectiunea FORMULARE6)CERTIFICAT DE PARTICIPARE LA LICITATIE CU OFERTA INDEPENDENTA-completarea formularului, ,certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, , din sectiunea FORMULARE7)ACORD DE ASOCIERE- se depunenumai daca este cazul In cazul in care oferta este
depusa de o asociatie, fiecare operator economic din cadrul asocierii va
trebui sa indeplineasca conditiile privind Situatia personala a
ofertantului. CERTIFICAT CONSTATATOR eliberat de O.R.C. de pe langa instanta competenta, in original sau copie legalizata sau xerocopie certificata pt.conformitate cu originalul cu semnatura si stampila, din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al ofertantului. Informatiile cuprinse in acestea sa fie reale/actuale la data limita de depunere aofertei.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Dovada asigurarii unui nivel corespunzator al calitatii, in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent, valabila la data limita de depunere a ofertelor.Atestarea indeplinirii acestei cerinte se demonstreaza prin prezentarea certificarii sistemului de management al calitatii ofertantului sau orice alte probe sau dovezi in masura in carea acestea confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. Se accepta documente in care precizeaza ca auditul de certificare a fost finalizat, urmand sa fie transmisa certificarea propriu ? zisaIn cazul in care oferta este depusa de o asociatie, fiecare operator economic din cadrul asocierii vatrebui sa indeplineasca conditiile privind Standarde de asigurare a calitatii pentru partea de contract pe care o realizeaza
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Dovada asigurarii unui nivel corespunzator al calitatii, in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent, valabila la data limita de depunere a ofertelor.Atestarea indeplinirii acestei cerinte se demonstreaza prin prezentarea certificarii sistemului de management al calitatii ofertantului sau orice alte probe sau dovezi in masura in carea acestea confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. Se accepta documente in care precizeaza ca auditul de certificare a fost finalizat, urmand sa fie transmisa certificarea propriu ? zisaIn cazul in care oferta este depusa de o asociatie, fiecare operator economic din cadrul asocierii vatrebui sa indeplineasca conditiile privind Standarde de asigurare a calitatii pentru partea de contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9678
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.01.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.02.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.02.2014 12:30
Locul: sediul Directiei Silvice Dolj , str. Iancu Jianu, 19 , Craiova
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii Comisiei si reprezentantii sau imputernicitii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
[1].Procesul verbal de deschidere a ofertelor /solicitarile de clarificari /comunicarile /alte documente privind defasurarea procedurii de atribuire vor fi transmise ofertantului prin fax, la numarul indicat in formularul ?Informatii generale?. Ofertantul are obligatia de a asigura buna functionare a acestei cai de comunicare si de a urmari cu regularitate procesul de atribuire. [2].Se considera ca odata cu depunerea ofertei, operatorul economic accepta conditiile cerute prin prezenta documentatie, printre care si clauzele contractuale (conform model contract prezentat). Eventualele propuneri de modificare /completare /eliminare clauze contractuale si /sau alte conditii cerute prin prezenta documentatie vor fi analizate dar pot duce la respingerea ofertei daca autoritatea contractanta considera propunerile ca fiind dezavantajoase pentru ea. [3].In conformitate cu Art. 215 din O.U.G. 34 /2006, dupa deschiderea ofertelor, documentele depuse de ofertanti au caracter de documente publice. Accesul oricarei persoane la acestea nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala ? situatii ce trebuie aduse la cunostinta autoritatii contractante prin scrisoare expresa, la depunerea ofertelor, urmand ca autoritatea contractanta sa analizeze cele prezentate. In lipsa acestei scrisori, autoritatea contractanta va intelege ca ofertantul este de acord cu caracterul public al tuturor documentelor pe care le-a depus. [4].Ofertantii incadrati in categoria IMM vor depune Declaratia privind incadrarea in categoria IMM intocmita conform prevederilor legale daca doresc sa beneficieze de facilitatile privind garantia de participare, garantia de buna executie si valoarea cifrei de afaceri solicitate in prezenta documentatie. In cazul unei asocieri, reducerea se aplica numai in situatia in care toti asociatii fac parte din categoria IMM. [5].Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente. 6. In cazulin care se constata caofertele clasate pe primul loc sunt egale, atuniciautoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor. Pretul prezentat in noua propunere financiara nu poate depasi pretul oferit initial.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Sunt prevazute la art. 256^2 din OUG nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al Directiei Silvice Dolj
Adresa postala: str Iancu Jianu. 19. Craiova, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200142, Romania, Tel. +40 251421363
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.01.2014 13:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer