Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Transformatoare de distributie 1/0,4kV


Anunt de participare (utilitati) numarul 149038/29.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: IASI , Str. CIURCHI, NR.146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii Retea Electricitate, Tel. +40 232405529, In atentia: Emilia Patrichi, Email: [email protected], Fax: +40 0232405316, Adresa internet (URL): www.eon-romania.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: Str. Ciurchi, Nr. 146 - 150, La Registratura, Etaj 1, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Registratura, Tel. +40 232405298/99, In atentia: Emilia Patrichi
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate pe actiuni
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Transformatoare de distributie 1/0, 4kV
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Judetele Iasi, Bacau, Neamt, Vaslui, Botosani, Suceava.
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Da
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 601, 600 si 3, 203, 200RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se preconizeaza incheierea unui contract subsecvent anual.Criteriul de atribuire la reluarea competitiei intre semnatarii acordului cadru: pretul cel mai scazut.Se va transmite invitatie cf prevederilor legale.Val celui mai mare ctr subsecvent este de 1.601.600 lei. Cantitatile ce ar putea fi solicitate pe parcursul derularii acordului cadru: cant min = 260 buc si cant max = 520 buc.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Echipamentele supuse achizitiei "Transformatoare de distributie 1/0, 4kV" vor respecta cerintele Caietului de Sarcini nr. 191588/16.10.2013 si a Specificatiei Tehnice ST 214/09.10.2013.Cantitati estimate acord cadru pe intreaga valabilitate de 24 luni:
- Cantitate minima: 260 buc- Cantitate maxima: 520 buc.Cantitati estimate contract subsecvent:
- Cantitate minima: 130 buc- Cantitate maxima: 260 buc.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31170000-8 - Transformatoare (Rev.2)
31172000-2-Transformatoare de tensiune (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Acord Cadru Transformatoare de distributie 1/0, 4 kV: Cantitati si valori estimate acord cadru pe intreaga valabilitate de 24 luni:
- Cantitate minima: 260 buc;
- Cantitate maxima: 520 buc;
- Valoare minima: 1.601.600 lei;
- Valoare maxima: 3.203.200 lei.Cantitati estimate contract subsecvent:
- Cantitate minima: 130 buc;
- Cantitate maxima: 260 buc;
- Valoare minima: 800.800 lei;
- Valoare maxima: 1.601.600 lei.
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 601, 600 si 3, 203, 200RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum garantie de participare = 48.048 lei (24.024 lei pentru IMM). Echivalenta leu/alta valuta se va face la curs BNR din data publicarii anuntului de participare. Valabilitatea Garantiei de Participare curge de la data limita de depunere a ofertelor si este valabila cel putin 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Mod de constituire: conform art. 86 alin.(1) din H.G. nr. 925/2006 prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in contul RO83BRDE040SV14134800400 deschis la BRD ? filiala Bacau, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada mai sus mentionata. Nu se accepta constituirea garantiei de participare prin depunere numerar la casieria Autoritatii Contractante, fila CEC sau Bilet la Ordin(BO). In conf. cu art 278prim-(1) din OUG34/2006. In situatia respingerii contestatiei de catre CNSC ca nefondata sau in cazul in care contestatarul renunta la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare, aut contractanta va retine contestatarului din garantia de particip in raport cu val estimata dupa cum urmeaza: 6.983, 20 lei (cf litera b). In cazul depunerii de candidaturi in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. In cazul candidatilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Garantia de buna executie se solicita prin raportare la valoarea fiecarui contract subsecvent si nu la cea a acordului cadru. Garantia de buna executie solicitata: 10% (respectiv 5% pentru IMM-uri) din valoarea fiecarui contract subsecvent, fara TVA. Modul de constituire al garantiei de buna executie: Scrisoare de garantie de buna executie sau alt instrument de garantare, emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau prin retineri succesive, conform art. 90 din HGR 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006.Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006(completare Formular 12A).2)Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr. 34/2006.Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006(completare Formular 12B lit. a, c1, d).3-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006.Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere ( completare Formular 13A).Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante definite conform art. 3 lit.s indice 2 din OUG nr. 34/2006 sunt urmatoarele: Director General: Roglin Torsten; - Director General Adjunct: Livioara Sujdea; Director General Adjunct: Radu Petre;Persoanele implicate in organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de achizitie care aproba si semneaza documente emise in legatura cu prezenta achizitie sunt: Bogdan Cirstea, Codruta Schwartz, Gabriela Pasarica, Emilia Patrichi, Loredana Temneanu, Chriac Radu, Ciobanu Marius, Brinza Constantin, Gheorghe Melinte, Angela Vasile, Oana Birladeanu.4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura.Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (completare Formular 12C).5.Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta".Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular 13B) 1)Pentru persoanele juridice romaneModalitatea de indeplinire: - prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora. Informatiile cuprinse in acest document vor fi
reale /actuale la data limita de depunere a candidaturilor.2)Pentru persoanele juridice straineModalitatea de indeplinire: - prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a candidatului.- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabila pentru anul calendaristic in curs.3)Pentru persoane fizice se vor prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este rezident.Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceri globala (CA) pe ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013)
Modalitatea de indeplinire
Completare formular F3 cuprins in Sectiunea III - Modele de formulare. Autoritatea Contractanta solicita ca, candidatul, sa
prezinte situatia privind cifra de afaceri realizata in ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013). Valoarea cifrei de afaceri se va actualiza la cursul mediu anual lei/alta valuta stabilit pentru fiecare an in
parte. Atunci cand un grup de operatori economici (asociati) depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta o lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3
ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia
din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse
se vor confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Lista (insotita de certificate/documente) trebuie sa contina cel putin unul, maxim 5 contracte care prezinta furnizarea de produse similare in valoare cumulata de minim: 1.601.600 lei. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic - cerinta minima de calificare. Se va utiliza si mentiona cursul mediu de referinta la care se face echivalenta leu/alta valuta stabilit de BNR aferent fiecarui an.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formular 12D si Formular F4
Declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare.
Modalitatea de indeplinire
Se va depune declaratia referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare.
Informatii privind asociatii (daca este cazul). In Formularul F6 se va specifica
liderul asociatiei. Criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului, la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
(inregistrare), la standardele de asigurare a calitatii si standardele de protectie a mediului trebuie prezentate de fiecare asociat in parte. Situatia ec-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formular F6 si a propriului dosar de calificare de catre asociat.
Informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate de care dispune candidatul sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat in special pentru asigurarea controlului calitatii.
Modalitatea de indeplinire
Se va depune lista personalului responsabil cu controlul calitatii.
Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante: Operatorul economic participant la procedura de achizitie publica va depune : Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de calitate, conform ISO 9001:2008 sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, caz in
care se va prezenta si raportul de audit emis de un organism de certificare.
Modalitatea de indeplinire
Se va depune: Copia Certificatului ISO 9001:2008 sau
echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
In licitatia electronica se va configura pretul. Vor fi invitati la licitatia electronica ofertantii cu oferte admisibile din prima etapa. Durata licitatiei electronice este de o zi lucratoare - o runda. Licitatia electronica nu va incepe mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data transmiterii invitatiei. La licitatia electronica participa doar operatorii inregistrati in SEAP. Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta, nu pot vedea nr. de participanti inscrisi. Licitatia se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului si se va utiliza pasul de licitatie elctronica. Valoarea procentuala a pasului este de 0, 25% configurabil de catre Aut. Contractanta la definirea licitatiei electronice.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.03.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.03.2014 11:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.03.2014 13:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Documentatia de Atribuire este publicata integral in SEAP, anexata prezentului Anunt de participare. Ofertele intarziate depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cea stabilita in anuntul de participare vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere. Ofertantii nu au dreptul de a-si retrage oferta in perioada de valabilitate a ofertei. Autoritatea contractanta solicita depunerea solicitarilor de clarificari asupra documentatiei de atribuire, depunerea candidaturilor si a ofertelor tehnice si financiare in limba romana. Raspunsurile la eventualele clarificari la documentatia de atribuire, solicitate de operatorii economici la e-mail: [email protected] sau la fax: 0232/405316, se vor atasa prezentului Anunt de participare la sectiunea: ?Documentatie, clarificari si decizii?. Conf. OUG 34/2006 - art.116- numarul minim preconizat al candidatilor calificati este 3. Autoritatea contractanta nu doreste limitarea numarului de agenti economici. Toti agentii economici care indeplinesc cerintele de calificare vor fi selectati pentru etapa a II-a. Acordul cadru se va incheia cu operatorii economici de pe primele 3 locuri in clasamentul ofertelor. In caz de egalitate acordul-cadru se va incheia cu toti operatorii clasati pe locurile aferente numarului maxim de operatori economici cu care autoritatea contractanta a anuntat ca va incheia acordul-cadru. In cazul in care, la procedura de reofertare, vor fi punctaje totale, egale, departajarea ofertelor economice se va face in functie de cea mai avantajoasa oferta de pret. In situatia in care si ofertele financiare sunt egale, atunci departajarea acestora se va realiza in baza unei noi ofertari in plic inchis. Term de plata propus este de 45 zile de la inregistrarea facturii la autoritatea contractanta. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP op ec tb sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Nu sunt aplicabile prevederile art. 29 alin 2 indice 1 din OUG 34/2006.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256 ind. 2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA - Departament Juridic
Adresa postala: Str. Ciurchi, Nr. 146 - 150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Tel. +40 365403769
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.01.2014 14:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer