Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "Transformatoare de masura de inalta tensiune cu izolatie in SF6"


Anunt de participare (utilitati) numarul 45500/06.03.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice - ELECTRICA Muntenia Sud S.A.
Adresa postala: Bd. Ion Mihalachenr. 41-43, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: Serv. Achizitii PSL, Tel.2065999, In atentia: Ciprian Stefan, Email: [email protected], Fax: 3178490, Adresa internet (URL): www.electrica.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice - ELECTRICA Muntenia Sud S.A.
Adresa postala: Bd. Ion Mihalache nr. 41-43, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: Serv. Achizitii PSL, Tel.2065308, In atentia: Ciprian Stefan / Valentin Birchi, Fax: 3172400
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice - ELECTRICA Muntenia Sud S.A.
Adresa postala: Bd. Ion Mihalache nr. 41-43, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: Serv. Achizitii PSL, Tel.2065308, In atentia: Ciprian Stefan / Valentin Birchi, Fax: 3172400
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice - ELECTRICA Muntenia Sud S.A.
Adresa postala: Bd. Ion Mihalache nr. 41-43, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: Serv. Achizitii PSL, Tel.2065308, In atentia: Ciprian Stefan / Valentin Birchi, Fax: 3172400
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
"Transformatoare de masura de inalta tensiune cu izolatie in SF6"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Statii electrice Bucuresti, jud Ilfov si jud. Giurgiu conform lista Caiet de sarcini.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Procurare:
Lot 1 - a)transformator de masura de curent cu izolatie in SF6 , 2x300A/5/5/5A, cls. 0.2/5P/5Pb)transformator de masura de curent cu izolatie in SF6 , 2x200A/5/5/5A, cls. 0.5/5P/5Pc)transformator de masura de curent cu izolatie in SF6 , 2x150A/5/5/5A, cls. 0.5/5P/5Pd)transformator de masura de curent cu izolatie in SF6 , 2x100A/5/5/5A, cls. 0.5/5P/5Pe)transformator de masura de curent cu izolatie in SF6 , 2x75A/5/5/5A, cls. 0.5/5P/5P
Lot 2 a)transformator de masura de tensiune cu izolatie in SF6 , cu divizor capacitiv 115/v3 / 0.1/v3 / 0.1 kVb)transformator de masura de tensiune cu izolatie in SF6 , cu divizor capacitiv 110/v3 / 0.1/v3 / 0.1 kV
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31173000-9 - Transformator de masurare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1 - a) 165 buc.b) 6 buc.c) 45 buc.d) 18 buc.e) 3 buc.
Lot 2 - a) 55 buc.b) 13 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 8, 746, 700RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Gar. de particip. in valoare de 92.000 lei (46.000 lei -IMM-uri). Gar.de buna executie 5 % (2, 5 % - IMM)din valoarea contractului. Garantiile de participare pe loturi conform Anexa "Loturi".
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea (art. 180, 181 - OUG 34/2006), Certificat constatator emis de Registrul Comertului, declaratie privind incadrarea in categoria IMM (dupa caz), fisa informatii generale.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil la 30.06.2007
Nivel specific minim necesar : Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani pe loturi - conform Anexa "Loturi".
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista contracte furnizare produse similare similare ultimii 3 ani
Nivel specific minim necesar : Lista trebuie sa cuprinda pentru lotul 1 cel putin 1 contract ce a avut ca obiect furnizarea de transformatoare masura curent de cel putin 110 kV cu izol. in SF6 si pentru lotul 2 cel putin 1 contract ce a avut ca obiect furnizarea de transformatoare masura tensiune de cel putin 110 kV cu izol. in SF6.
Recomandari din partea beneficiarilor contractelor prezentate, tabel persoane responsabile de indeplinirea contractului, dotarea cu echipamente specifice pentru indeplinirea contractului, atestarea ofertantului de catre producator privind comercializarea produselor ofertate, autorizatie de comercializare emisa de SC Electrica SA si/sau certificat de calificare emis de catre Enel SpA, certificarea sistemului calitatii producator si furnizor, declaratie acceptare propunere contract.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
SA 15
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.05.2008 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: Numerar la casieria SC FDFEE Electrica Muntenia Sud SA sau prin O.P. in contul RO82RNCB0072002941480001 BCR Sector 1.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.05.2008 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.05.2008 10:30
Locul: Sediul SC FDFEE Electrica Muntenia Sud SA - Serv. Achizitii PSL, et 7, cam 702.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Directorii societatilor participante sau imputernicitii legali ai acestora.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOSNR. 6, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.3104641, Fax: 3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. FDFEE "ELECTRICA Muntenia Sud" S.A.- ServiciulAchizitii P.S.L.
Adresa postala: Bd-ul I. Mihalache nr. 41-43, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Afghanistan, Tel.2065308, Fax: 3172400
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.03.2008 18:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer