Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Transformatoare de putere 16 MVA 110/20 kV


Anunt de participare (utilitati) numarul 148405/07.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Filiala de Distributie a Energiei ElectriceELECTRICADISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD S.A.
Adresa postala: str. Ilie Macelaru, nr. 28A, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400380, Romania, Punct(e) de contact: IOANA MIHAIELA OLTEAN, Tel. +40 0264205435, In atentia: Crina CALUGAR, Email: [email protected], Fax: +40 0264205425, Adresa internet (URL): www.electrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciale
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Transformatoare de putere 16 MVA 110/20 kV
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Huedin, Jud. Cluj si Tasnad, Jud. Satu Mare
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de transformatoare de putere 16 MVA 110/20 kV
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31213200-4 - Transformatoare de distributie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Transformatoare de putere 16 MVA 110/20 kV - 2 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
60.000 lei (respectiv 30.000 lei pentru IMM-uri) se va constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari si va avea valabilitate pe toata durata de valabilitate a ofertei - 90 de zile de la data limita de depunere a ofertei.In conformitate cu art. 278^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma de 6.779, 99 lei, daca contestatia este respinsa ca nefondata.Echivalenta leu/valuta se face tinand cont de cursul BNR din ziua publicarii invitatiei de participare. Garantia de buna executie este de 10% (5% pentru IMM-uri) din valoarea contractului fara TVA si va avea perioada de valabilitate egala cu durata contractului (Formular F18). Garantia de buna executie se constituie in termen de 10 zile de la data semnarii contractului si se restituie in termen de 14 zile de la indeplinirea obligatiilor asumate.Garantia de buna executie se constituie conform art. 90 din HG 925/2006 prin: - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau societate de asigurari, care devine anexa la contract, sau- retineri sucesive din sumele datorate pentru facturi partiale.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea - Completata in conformitate cu Formularul A din Sectiunea Formulare ? in original;
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 - Completata in conformitate cu Formularul B din Sectiunea Formulare ? in original;
3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 - completata in conformitate cu Formularul A1 din Sectiunea Formulare ? in original;
Nota: Persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire sunt Director General - ing. Vasile Filip, Director Economic - ec. Olivia Viorica Stanca, Director Tehnic 110 kV - ing. Constantin Buda, Director Dezvoltare - ing. Cristian Muresan, Sef SEM 110 kV, UCC - ing. Nicolae Bogdan, Sef BTUIR 110 kV - ing. Mirela Lung, Cons. Juridic Mihaela Torje, Sef Disc. Contractuala - ec. Maria Mandrean, Sef Serv. Achizitii - ing. Ioana Mihaiela Oltean, Serv. Achizitii - ing. Lucian Popa, ing. Liana Bogdan, responsabil achizitie - ing. Crina Calugar.
4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului 314/2010 - completat in conformitate cu Formularul A2 din Sectiunea Formulare;
5. Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj) - in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul";
6. Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale eliberat de Primaria locala - in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul";
Nota*: certificatele fiscale vor prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat, bugetele asigurarilor sociale de stat sau catre bugetul local vor fi exclusi de la procedura conf. art. 181, lit. c) din OUG 34/2006. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate a fi indeplinite daca operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu, conf. art. 9, alin.(1) din Ordinul 509/2011.
7. Declaratie pe proprie raspundere privind asocierea. Se va completa si depune, in original, Formularul D2 din Sectiunea Formulare. Asocierea trebuie sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.
Observatii: - Ofertantii/ Candidatii/ Ofertantii asociati vor depune declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1, art. 180, art. 181 din OUG nr. 34/2006;
- Tertii sustinatori vor depune declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1, art. 180, art. 181 lit. a), lit. c) indice 1 si lit. d) din OUG nr. 34/2006;
- Subcontractantii participanti in cadrul prezentei proceduri de atribuire vor depune declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006. Pentru persoane juridice romane: certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul") din care sa rezulte ca obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor;
Pentru persoane fizice romane: document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului (in copie nelegalizata cu mentiunea "conform cu originalul").
Pentru persoane fizice/juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (documentul se va prezenta in copie legalizata, anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana).
In etapa de evaluare a ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale ale ofertantului si media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune in original Formularul B2 din Sectiunea Formulare. Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR.
Bilantul contabil anual la 31.12.2012 inregistrat, vizat/insotit de dovada depunerii la organele competente (cu formularele 10; 20; 30 si 40) sau alte
documente edificatoare, in cazul in care din motive justificate corespunzator
operatorul economic nu poate prezenta bilantul contabil.
Modalitatea de indeplinire
Se va depune bilantul contabil anual la 31.12.2012 inregistrat, vizat/insotit de dovada depunerii la organele competente (cu formularele 10; 20; 30 si 40) sau alte
documente edificatoare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune formularul C1 din Sectiunea Formulare.
Experienta similara: fisa/fise de informatii privind experienta similara continand cantitati, perioade de livrare, beneficiari. Livrarile de produse similare in ultimii 3 ani (transformatoare de putere IT/MT) se confirma prin prezentarea unor certificate/ documente/ contracte/ cumul de contracte/ proces verbal de receptie emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta sau de catre beneficiar.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune in original Formularul B4 din Sectiunea Formulare. Livrarile de produse similare in ultimii 3 ani (transformatoare de putere IT/MT) se confirma prin prezentarea unor certificate/ documente/ contracte/ cumul de contracte/ proces verbal de receptie emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta sau de catre beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/ confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor se realizeaza printr-o declaratie pe propria raspundere a ofertantului.
Declaratie privind capacitatea profesionala referitoare la personalul/ organismul tehnic de specialitate de care dispune, in special pentru asigurarea controlului calitatii.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune in original Formularul F din Sectiunea Formulare.
Certificate sau alte documente care sa ateste conformitatea produselor cu standardele mentionate in Specificatia tehnica, cap. 1.2 Standarde de referinta.
Modalitatea de indeplinire
Certificate sau alte documente care sa ateste conformitatea produselor cu standardele mentionate in Specificatia tehnica, cap. 1.2 Standarde de referinta.
Standarde de asigurare a calitatii -certificat de atestare ISO-9001 sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta, in copie nelegalizata, certificate care atesta implementarea sistemului de calitate ISO 9001 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Operatorul economic trebuie sa fie inregistrat in SEAP, conform art. 38, alin. 3 din HG 925/2006 actualizata.Autoritatea contractanta are obligatia de a invita la licitatia electronica numai ofertantii care au depus oferte admisibile.Obiectul licitatiei electronice este pretul, pentru fiecare lot in parte, explimat in lei, fara TVA.Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de ofertare informatii referitoare la: - Ofertantii pot vedea cea mai buna ofarta: DA;
- Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la procedura: NU;
- Numarul de runde al licitatiei electronice: 1 runda;Calendarul de desfasurare va fi comunicat ofertantilor in invitatia de participare. Informatii suplimentare referitoare la procesul de licitatie electronica se pot obtine pe www.e-licitatie.ro.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
EDTN 16/UI 2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.01.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.01.2014 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.01.2014 11:00
Locul: str. Ilie Macelaru, nr. 28A, Cluj Napoca
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputernicitii legali ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Durata de furnizare/prestare este cea impusa de autoritatea contractanta prin documentatia de atribuire din considerente de eficienta a utilizarii fondurilor.2. Insusirea clauzelor obligatorii a contractului este conditie de acceptare a ofertei. Pentru clauzele specifice ale modelului de contract se pot depune amendamente odata cu depunerea ofertei.3. Ofertantul nu are dreptul de a retrage oferta sau/si documentele care insotesc oferta, dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei de participare.4.In cazul in care doi sau mai multi operatori economici clasati pe primul loc, au acelasi pret, pentru departajare, se va solicita depunerea unei noi oferte intr-un plic inchis, la o data care va fi anuntata.5. Ofertele intarziate, depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cea stabilita in anuntul de participare, vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere.6. Raspunsurile la eventualele clarificari la documentatia de atribuire, solicitate de operatorul economic, se vor atasa prezentului anunt de participare la sectiunea "Documentatie, clarificari si decizii".
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256^2, alin. (1), lit. a) - 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal. Data luarii la cunostinta este data publicarii documentatiei de atribuire in SEAP.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: str. Ilie Macelaru, nr. 28A, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400380, Romania, Tel. +40 264205045, Fax: +40 264205004
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.12.2013 10:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer