Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - TRANSPORT AUTO MARFA SI PERSOANE


Anunt de participare (utilitati) numarul 146520/13.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE
Adresa postala: DR.TR.SEVERIN STR.NIC.IORGA NR.1, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220236, Romania, Punct(e) de contact: IULIA MASUTI, Tel. +40 750250567, Email: [email protected], Fax: +40 252323685, Adresa internet (URL): www.raan.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma sub autoritatea Ministerului Economiei
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
TRANSPORT AUTO MARFA SI PERSOANE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: 1.RAAN ? Sucursala ROMAG-PROD,
Calea Targu?Jiului, km 7, jud: Mehedinti;
2.RAAN?Sucursala ROMAG-TERMO, sat Halanga, com. Izvoru Barzii, jud. Mehedinti.
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
-Prestarea serviciilor de transport auto marfa si persoane.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60100000-9 - Servicii de transport rutier (Rev.2)
60130000-8-Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile estimate, respectiv numarul de kilometri si orele de stationare sunt prezentate in anexele la Caietul de sarcini nr. ACP 2649 ? CS si Caietul de sarcini nr. 9645/29.07.2013
Valoarea estimata fara TVA: 2, 166, 530RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Autoritatea contractanta solicita constituirea gar. participare in cuantum de 11.000 lei pt.lotul 1 si 12.000 lei pt. lotul 2.Pt.a beneficia de prevederile L.346/2004, ofertantul va prezenta declararatie pe proprie raspundere privind incadrarea in categoria IMM, in original.Garantia de participare se constituie cf. art. 86 din HG 925/2006, prin virament bancar in contul autoritatii contactante (RO12 RNCB 0179 0345 7541 0001 BCR Sucursala Mehedinti) sau prin instrument de garantare (Formular SGB) emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care se va prezenta in original, in favoarea autoritatii contractante, mentionandu-se in mod expres: 1. valoarea;2. perioada de valabilitate, care va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei;3. caracterul irevocabil;4. daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat;5. dreptul autoritatii contractante de a retine garantia de participare atunci cand ofertantul se afla in oricare din urmatoarele situatii : a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a ofertei;b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei, d) dreptul autoritatii contractante de a retine o suma in situatia respingerii contestatiei de catre C.N.S.C. ca nefondata sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare conform art. 278^1, alin. 1, lit. b si alin. 2 din O.U.G. 34/2006.Echivalenta leu/alta valuta a garantiei de participare, se face la cursul de schimb stabilit de BNR cu 5 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului va fi de 10 % ( 5% pentru IMM-uri) din valoareacontractului fara T.V.A.Garantia de buna executie a contractului de servicii se constituie prin: ? instrument de garantare (Formular GBE) emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, in cel mult 15 zile calendaristice de la data semnarii contractului. Perioada de valabilitate a instrumentului de garantare trebuie sa fie cel putin egala cu durata contractului.? daca partile convin ? retineri succesive din facturile partiale prin deschiderea unui cont la dispozitia autoritatii contractante la Trezoreria statului (conf. art. 90, alin. 3 din H.G. 925/2006 actualizata.? depunerea la casierie a unor sume in numerar in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este redusa ca valoare.Garantia trebuie sa fie irevocabila.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; saub) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna (oferte in asociere), fiecare operator economic are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintelor privind situatia personala (cap. III.2.1.a) si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (III.2.1.b).Cerinta nr. 1.
Se va completa si prezenta Formular nr. 1 - ?Declaratie privind eligibilitatea? in originalConditie de calificare : Ofertantul/asociatul/tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180din O.U.G. 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare.Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezentaprocedura.Note: a. Acestdocument nu se solicita eventualilor subcontractantib. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune/sustinuta financiar si/sau profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
Cerinta nr. 2
Se va completa si prezenta - Formular nr. 2 - ?Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006?-in originalNote:
a) Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art. 181 din ordonanta, nu se solicita a fi indeplinite de eventualii subcontractanti.
b) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna(oferta in asociere), cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta, vor fi demonstrate de fiecare operator economic (asociat)c) In cazul depunerii unei oferte individuale/comune/sustinuta financiar si/sau profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra neincadrarea in dispozitiile art. 181 lit. a), c^1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006.
Cerinta nr. 3Se va completa si prezenta Formular nr. 3?Declaratie privind neincadrarea insituatia prevazuta la art. 69^1 din OUG 34/2006? - in original.Note:
1. Vor depune declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 toti ofertantii/ candidatii/ofertantii asociati/subcontractantii/tertii sustinatori participanti in cadrul prezentei proceduri de atribuire.
2. In sensul prevederilor art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele din cadrul autoritatii contractante ce detin functii de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, care se pot afla in conflict de interese cu ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul, sunt: Danut ANDRUSCA, Aurora ISTRATESCU, Paul IVASCU, Marius ? Cristian PREDA, Cristina PANDURU, Petre LUCA, Constantin VRABIOIU, I.D. FUSU, M. GULITA, Laurentiu ? Octavian GRAURE, Emi MITROFAN, Rio SVOBODA, Alexandrina DINCA, Gheorghe BULUM, Vasile DOBRE, Constantin GRECU, Constantin RADOI, Constantin CROITORU, Angelica POPESCU, Anca POPESCU, Georgeta CIOVICA, Adelina JALBA, Dorina MINZALA, Lucian RAVEANU, Ioana IOVAN, Iulia MASUTI, Adina CIOICA.
3. Ofertantul/Ofertantul asociat/Tert sustinator/Subcontractantul care are drept membri in cadrul Consiliului de administratie/Organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante va fi exclus din procedura de atribuire.Cerinta nr. 4
Se va prezenta Declaratie pe propria raspundere ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?, prin care se certifica faptul ca participarea la aceasta procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta (conform Ordinului ANRMAP 314/2010) completata in conformitate cu Formular nr. 4, in original. Cerinta nr. 1
Ofertantii vor prezenta certificate/documente emise de organisme abilitate care confirma inregistrarea si domeniul de activitate.A. Pentru persoane juridice/fizice romane se solicita prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile precizate in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Documentul se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata , ,conform cu originalul??.Conditie de calificare: Din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului trebuie sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC.B. Persoanele juridice /fizice straine vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? semnata si stampilata si vor fi insotite de o traducere autorizata in limba romana.Cerinta nr. 2
Ofertantii vor prezenta Licenta de transport auto marfa si persoane emisa de ARR si toate documentele prevazute de lege pentru atestarea activitatii de transport persoane si marfa, aflate in perioada de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor - copie conforma cu originalul.
Note: a) In urma stabilirii clasamentului final, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantul clasat pe primul loc are obligatia de a transmite la solicitarea autoritatii contractante Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in original sau copie legalizata, daca in cadrul ofertei documentul a fost depus in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.b) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna(oferte in asociere), fiecare operator economic are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru partea din contract pe care o realizeaza.c) Documentele privind Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertisustinator/sustinatori.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Informatii generale despre ofertant cuprinzand informatii privind operatorul economic si cifra medie de afaceri globala din ultimii 3 ani.
Nu se impune o valoare privind cifra de afaceri pe care ofertantul trebuie sa o indeplineasca.In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua in considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate.
Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual comunicat de BNR, dupa cum urmeaza:
2010 - 1 euro= 4, 2099 lei;2011 - 1 euro= 4, 2379 lei;
2012 - 1 euro= 4, 4560 lei.
Pentru alte monede decat euro, valorile cifrei de afaceri se vor exprima in lei/valuta, la cursul de schimb mediu anual lei/ alta valuta comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si prezenta Formular nr.5
Cerinta nr. 2
Dovezi privind asigurarea riscului profesional
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta asigurarea de persoane.Ofertantii vor depune o declaratie privind faptul ca in situatia in care va fi declarat castigator acesta va incheia asigurarea in cauza, cu valabilitatea pentru intreaga perioada de derulare a contractului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
O lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiari.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si prezenta Formular nr. 6 - in original, insotit de certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiari.
Cerinta nr. 2
Pentru dovedirea experientei similare ofertantul trebuie sa prezinte prin cel putin un contract, prestarea de servicii similare cu obiectul lotului in cauza si a carui valoare sa fie egala sau mai mare decat 500.000 lei pentru lotul 1; 600.000 lei pentru lotul 2In cazul in care contractul contine clauze de confidentialitate, care impiedica prezentarea acestuia in integralitate, operatorul economic va prezenta paginile din contract ce contin informatii relevante si care dovedesc indeplinirea cerintei minime obligatorii, precum si pagina continand semnaturile/ stampila partilor.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezentao Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani pe fiecare lot insotita de certificate/documente (constatator/recomandare/proces verbal de receptie) prin care sa se confirme prestarea de servicii similare, continand referiri la: beneficiarul contractului; tipul serviciilor prestate; perioada in care s-a realizat contractul;valoarea contractului; in cazul in care clientul este un beneficiar privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Echivalenta leu/alta valuta se face la cursul de schimb stabilit de BNR pentru data de 01.10.2013.
Cerinta nr. 3
Informatii privind asigurarea cu autovehicule specifice transportului rutier de persoane si marfa
Ofertantul va prezenta o lista a autovehiculelor de care dispune pentru prestarea serviciilor solicitate aferente fiecarui lot pentru care se depune oferta.
Pentru fiecare autovehicul din lista se vor prezenta, in copii, urmatoarele documente:
a) documente de proprietate, contract de leasing sau inchiriere;
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si prezenta Formular nr.7- in original.
Cerinta nr. 4
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si prezenta Formular nr. 8 ? in original
Cerinta nr. 5
Informatii referitoare la personalul de conducere si conducatorii auto angajati, care intrunesc conditiile de a conduce autovehicule de tipul celui solicitat prin caietul de sarcini (la fiecare lot pentru care se depune oferta) si copii dupa documentele care atesta aceasta calitate (permise auto, atestate).
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si prezenta Formular nr. 9 ? in original.
Cerinta nr. 6
Declaratie privind subcontractantii, cu subcontractantii si specializarea acestora.In situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze parti din contract, are obligatia de a preciza: 1. partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze;2. indicarea activitatilor ce vor fi realizate de subcontractanti si valoarea acestora;3. datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si specializarea acestora..Nota:
Subcontractarea este permisa cu respectarea urmatoarelor conditii: - ofertantul nu are dreptul ca in cadrul aceleiasi proceduri sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
- resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.
- in cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publica respectiv, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modif. prop. tehnice sau financiare initiale
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si prezenta Formular nr. 10 ? in original.Daca operatorul economic nu are subcontractanti, se va completa formularul cu datele de identificare si cu textul: ?Nu exista subcontractanti?
Cerinta nr. 7
Informatii privind asocierea (daca este cazul)
NOTE:
1. Un ofertant nu are dreptul ca in cadrul aceleiasi proceduri:
- sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie atuturor ofertelor in cauza.;
- sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat..
2. In cazul grupurilor de operatori economici, unul dintre parteneri trebuie desemnat ca lider.Ceilalti membri ai grupului trebuie sa prezinte o declaratie care sa ateste recunoasterea calitatii de lider a acestuia.
3. Asociatii vor desemna din randul lor pe acela care, in cazul atribuirii contractului, sa ii reprezinte in raporturile cu autoritatea contractanta, in calitate de lider de asociere.
4. Oferta va fi transmisa de liderul grupului.
5. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare si numai daca o astfel de masura reprezinta conditie necesara pentru buna indeplinire a contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si prezenta ?Acord de asociere? - Formular nr.11 - in original, daca este aplicabi
Alte informatii
Modalitatea de indeplinire
In situatia in care op ec isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta parte, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre op ec si persoana respectiva op ec trebuie sa prezinte un angajament ferm - Formular nr. 18 ? ?Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului? al acestei persoane, prin care sa se confirme ca acesta va pune la dispozitia op ec resursele tehnice si profesionale invocate.Nota: Persoana care sustine op ec trebuie sa depuna declaratia de eligibilitate incheiata in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1 conform OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, declaratie privind situatia personala a ofertantului privind neincadrarea in prevederile art.181 lit.a, c1 si d, si sa faca dovada indeplinirii cerintelor minime de calificare privind capacitatea tehnica si profesionala.
Cerinta nr. 1
Document privind certificarea implementarii sistemului de management al calitatii in conformitate cu standardul roman ? SR EN ISO 9001/2008 sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Certificat sau alte documente care atesta ca acesta are implementat si mentine conform ISO 9001 sau echivalent, un sistem de management al calitatii pentru servicii ce fac obiectul achizitiei, valabil la data limita de depunere a ofertelor ? in copie certificata conform cu originalul.Se va accepta si ofertantul care dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea.
Cerinta nr. 2
Document privind certificarea implementarii sistemului de management de mediu, in conformitate cu standardul roman SR EN ISO 14001:2005 sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Certificat sau alte documente care atesta ca acesta are implementat si mentine in conformitate cu standardul roman SR EN ISO 14001:2005 sau echivalent un sistem de management de protectie a mediului pentru obiecte de activitate relevante in raport cu obiectul contractului, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor - in copie certificata conform cu originalul.Se va accepta si ofertantul care dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
In vederea participarii la licitatia electronica operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAP avand certificat digital valid (pt. informatii: http: //www.e-licitatie.ro)In cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul total al ofertei.Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei.Conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: 1.In cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ultima oferta depusa.2.Numarul de runde :1.3.Durata runda: o ziPe parcursul licitatiei electronice, sistemul informatic nu va dezvalui identitatea si numarul ofertantiilor participanti si nici cea mai buna oferta de pret.Dupa runda de reofertare, se solicita operatorilor economici sa transmita autoritatii contractante, in termen de 72 ore, Formular de oferta si anexele la formularul de oferta cu noile preturi rezultate in urma licitatiei electronice.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.10.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.10.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.10.2013 13:00
Locul: RAAN, strada Nicolae Iorga, nr. 1, localitatea Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare a ofertelor si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
I. Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelorde calificare, in conformitate cu HG 925/2006 modificata prin HG 834/2009, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. (Formular nr. 17)In acest caz: - declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul va mentiona succint, dar precis modul concret de indeplinire a cerintelor de la pct. III.- ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii.II. In cazul, in care, in urma stabilirii clasamentului dupa licitatia electronica, comisia de evaluare constata ca pe primul loc sunt clasate doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare o noua propunere financiara in plic inchis, in urma careia vor fi departajati.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, de catre contestator, despre un act al autoritatii contractante, pe care acesta il considera nelegal conform art. 256^2, alin. (1), lit. a) din OUG 34/2006;
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Contencios Juridic R.A.A.N.
Adresa postala: Str. Nicolae Iorga nr.1, Localitatea: Localitate: Drobeta Tr.Severin, Cod postal: 220236, Romania, Tel. +40 252326147, Fax: +40 252323685, Adresa internet (URL): www.raan.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.09.2013 15:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer