Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - TRANSPORT AUTO PERSOANE


Anunt de participare (utilitati) numarul 149233/07.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE
Adresa postala: DR.TR.SEVERIN STR.NIC.IORGA NR.1, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220236, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE, Tel. +40 750250567, In atentia: IULIA MASUTI, Email: [email protected], Fax: +40 252/323685, Adresa internet (URL): www.raan.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma sub autoritatea Ministerului Economiei
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
TRANSPORT AUTO PERSOANE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: 1.RAAN ? Sucursala ROMAG-PROD, Sat Rascolesti, comuna Izvoru Barzii, Calea Targu?Jiului, km 7, jud: Mehedinti;
2.RAAN?Sucursala ROMAG-TERMO, sat Halanga, com. Izvoru Barzii, jud. Mehedinti.
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor achizitiona servicii de ? TRANSPORT AUTO PERSOANE?, conform caietului de sarcini nr. ACP 2706 CS si nr. 15019/17.12.2013 si anexelor acestora.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60130000-8 - Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor achizitiona servicii de ? TRANSPORT AUTO PERSOANE?, conform caietului de sarcini nr. ACP 2706 CS si nr. 15019/17.12.2013 si anexelor acestora.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 703, 415RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
IICuantumul garantiei de participare: 17.000 LEI ? LOT 1 si 16.000 LEI ? LOT 2Garantia de participare se constituie prin: 1.instrument de garantare Formular SGB - emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire- garantia trebuie sa fie irevocabila.2. virament bancar, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, in contul cont IBAN RO86UGBI0000552006027RON deschis la Garanti Bank - Agentia Drobeta Turnu Severin Perioada de valabilitate a garantiei de participare: cel putin egala cu valabilitatea ofertei.Dovada constituirii garantiei de participare reprezinta conditie de participare la licitatie.Pentru garantia de participare echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul BNR din data de 15.02.2014. Cuantumul garantiei de buna executie: 10% (5% pentru IMM) din valoarea contractului fara T.V.A.Garantia de buna executie a contractului de furnizarese constituie, prin : ? instrument de garantare (conform Formular GBE) in cel mult 15 zile calendaristice de la data semnarii contractului cu valabilitatea egala cu durata contractului.- daca partile convin ? retineri succesive din facturile partiale prin deschiderea unui cont la dispozitia autoritatii contractante la Trezoreria statului (conf.art.90, alin.3 din HG 925/2006 actualizata).- depunerea la casierie a unor sume in numerar in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este redusa ca valoare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie pe propria raspundere, in temeiul art.180 din OUG 34/2006, semnata si stampilata.
Se va prezenta Formularul 1
Cerinta nr. 2
Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.181 din OUG 34/2006, semnata si stampilata.
Se va prezenta Formularul 2
Cerinta nr. 3
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr.314/2010, semnat si stampilat.
Se va prezenta Formularul 3
Cerinta nr. 4
Declaratie privind la neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69^1 din OUG 34/2006. Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG 34/2006, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire.
Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
Danut ANDRUSCA ? director general
Mariana SIMION - director economicMarius ?Cristian PREDA ? director Sucursala Romag ProdPaul IVASCU ? director Sucursala Romag Termo
Cristina PANDURU ? contabil sef Sucursala Romag Prod
Emi MITROFAN ? contabil sef Sucursala Romag Termo
Georgeta ? Nicoleta CIOVICA?sef serv. contencios juridic
Angelica POPESCU?sef serviciu achizitii publice aprovizionare
Iulia MASUTI?membru comisie de evaluare ofertePetre LUCA ?membru comisie de evaluare oferteMihai CIOLAN ?membru comisie de evaluare oferteConstantin CROITORU ?membru comisie de eval. oferteEmilia CLAIN?CFP Sucursala Romag - Prod
G Gheorghe BULUM ?CFP Sucursala Romag - Termo
Ioana IOVAN - membru comisie de evaluare oferteD Dorina Mihaela MINZALA?membru comisie de evaluare oferte
A Adina Andreea CIOICA?membru comisie de evaluare oferteAmalia MIHART ?membru comisie de evaluare oferteLucian RAVEANU ?membru comisie de evaluare oferteValerica BOBOCEL ?membru comisie de evaluare oferte;Marian GULITA ? elaborare caiet de sarciniIoan Dorin FUSU? elaborare caiet de sarcini
Se va prezenta Formularul 4. Persoane juridice/fizice romane
Cerinta nr. 1
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului , in original, copie legalizata sau copie certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata.Informatiile din certificat trebuie sa fie reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor. In urma stabilirii clasamentului final, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantul clasat pe primul loc are obligatia de a transmite la solicitarea autoritatii contractante Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in original sau copie legalizata, daca in cadrul ofertei documentul a fost depus in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Se va prezenta certificatul constatator.Cerinta nr. 2
Declaratie pe propria raspundere (daca este cazul) ca firma este/nu este inscrisa in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, in conformitate cu conditiile art.3 din Lgea 346/2004.
Se va prezenta declaratia.
Cerinta nr. 3
Licenta de transport auto persoane emisa de ARR si toate documentele prevazute de lege pentru atestarea activitatii de transport persoane, aflate in perioada de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor - copie conforma cu originalul.
Se va prezenta Licenta de transport autopersoane
Persoane fizice/juridice straine
Cerinta nr. 4
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizatain limba romana.
Se vor prezenta documentele edificatoare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1?Informatii generale? cuprinzand informatii privind operatorul economic si cifra medie de afaceri globala din ultimii 3 ani (nu se va lua in considerare anul in curs ). Pentru echivalenta lei/alta valuta se va tine cont de cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR.
2011 - 1 euro= 4, 2379 lei;
2012 - 1 euro= 4, 4560 lei;
2013 - 1 euro= 4, 4189 lei.Pentru alte monede decat euro, valorile cifrei de afaceri se vor exprima in lei/valuta, la cursul de schimb mediu anual lei/ alta valuta comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul 5
Cerinta nr. 2
Dovezi privind asigurarea riscului profesional
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta asigurarea de persoane.Ofertantii vor depune o declaratie privind faptul ca in situatia in care va fi declarat castigator acesta va incheia asigurarea in cauza, cu valabilitatea pentru intreaga perioada de derulare a contractului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
O lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiari.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul 6 insotit de certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiari.
Cerinta nr. 2
Informatii privind asigurarea cu autovehicule specifice transportului rutier de persoaneOfertantul va prezenta o lista a autovehiculelor de care dispune pentru prestarea serviciilor solicitate aferente fiecarui lot pentru care se depune oferta.
Pentru fiecare autovehicul din lista se vor prezenta, in copii, urmatoarele documente: documente de proprietate, contract de leasing sau inchiriere.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si prezenta Formular 7, in original
Cerinta nr. 3
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si prezenta Formular 8, in original
Cerinta nr. 4
Informatii referitoare la personalul de conducere si conducatorii auto angajati, care intrunesc conditiile de a conduce autovehicule de tipul celui solicitat prin caietul de sarcini (la fiecare lot pentru care se depune oferta) si copii dupa documentele care atesta aceasta calitate (permise auto, atestate).
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si prezenta Formular 9, in original.
Cerinta nr. 5
?Acord de asociere?Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a exista obligatia legalizarii. Legalizarea asocierii se solicita numai daca oferta comuna este declarata castigatoare.
In cazul grupurilor de operatori economici, unul dintre parteneri trebuie desemnat ca lider.Ceilalti membri ai grupului trebuie sa prezinte o declaratie care sa ateste recunoasterea calitatii de lider a acestuia.
Oferta va fi transmisa de liderul grupului. Oferta va include si Acordul de asociere-Formularul 11, nelegalizat. In cazul ofertei comune castigatoare, grupul de operatori economici va prezenta, inainte de incheierea contractului, dovada legalizarii asocierii ? cu desemnarea unui lider de asociatie ? fara obligatia ca prin aceasta asociere sa se formeze o noua persoana juridica.
Un operator economic poate participa la procedura de atribuire numai cu o singura oferta, fie in nume propriu, fie in cadrul unui grup.
In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerintele privind situatia personala a ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrarea), trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte; celelalte cerinte privind capacitatea economico-financiara si tehnica pot fi indeplinite prin cumul.
Operatorii economici care se afla in oricare dintre situatiile prevazute la articolele 180 si 181, din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi exclusi din procedura de atribuire.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul 11 - ?Acord de asociere?
Alte informatii
Modalitatea de indeplinire
In situatia in care op ec isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta parte, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre op ec si persoana respectiva op ec trebuie sa prezinte un angajament ferm - Formular 12 ? ?Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului? al acestei persoane, prin care sa se confirme ca acesta va pune la dispozitia op ec resursele tehnice si profesionale invocate.Nota: Persoana care sustine op ec trebuie sa depuna declaratia de eligibilitate incheiata in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1 conform OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, declaratie privind situatia personala a ofertantului privind neincadrarea in prevederile art.181 lit.a, c1 si d, si sa faca dovada indeplinirii cerintelor minime de calificare privind capacitatea tehnica si profesionala.
Cerinta nr. 1
Document privind certificarea implementarii sistemului de management al calitatii in conformitate cu standardul roman SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, in copie certificata ?conform cu originalul?, valabil la data limita de depunere a ofertelor. Se va accepta si ofertantul care dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta documentul.
Cerinta nr. 2
Document privind certificarea implementarii sistemului de management de mediu, in conformitate cu standardul roman SR EN ISO 14001:2005 sau echivalent, in copie certificata ?conform cu originalul?, valabil la data limita de depunere a ofertelor. Se va accepta si ofertantul care dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta documentul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
La licitatia electronica pot sa participe numai operatorii economici care au depus oferta pentru aceasta procedura, care sunt inregistrati in SEAP si a caror oferte au fost declarate admisibile. Pe parcursul licitatiei electronice, sistemul informatic nu va dezvalui identitatea si numarul ofertantiilor participanti si nici cea mai buna oferta de pret. Licitatia electronica se va realiza si finaliza intr-o singura runda ? 1 zi (24 ore). Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei Se va utiliza pasul de licitare. Pasul de licitare va fi de max. 5% din valoarea estimata. Limitele valorilor pana la care pretul poate fi imbunatatit: nu exista limite. Elementul ofertei care va face obiectul licitatiei electronice va fi valoarea totala fara TVA.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.02.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.02.2014 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.02.2014 11:00
Locul: RAAN, STR NICOLAE IORGA, NR. 1, SALA DE LICITATII
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR SI REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
NOTA 1 : In cazul in care dupa desfasurarea etapei de licitatie electronica se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.NOTA 2 : Pentru I.M.M.-uri: daca dovedesc ca sunt indeplinite cerintele Legii nr. 346/2004, cu modif. si comp.ulterioare, pot participa la proc.de achizitie beneficiind de reducere cu 50% la: cuantumul gar.de participare si cuantumul gar.de buna executie a ctr.de furnizare . Op.economici care se asociaza trebuie sa faca dovada ca indeplinesc conditiile de I.M.M.. Lipsa acestei dovezi face ca ?asocierea? sa nu beneficieze de facilitatile legii I.M.M.-urilor. Dovada incadrarii op.economici in categoria IMM se va prezenta alaturi de gar.de participare. Grupul format exclusiv din op.ec.incadrati in categoria IMM, persoane fizice romane sau straine, care depun oferta comuna, beneficiaza de aceeasi reducere de 50%.NOTA 3:1. Pentru demonstrarea indeplinirii cer.de calificare prevazute mai sus, in conformitate cu HG 925/2006 cu modif.si comp.ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere ? Formular 18 ? ?Declaratie initiala privind indeplinirea cerintelor de calificare?, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in DA. In acest caz: - declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul va mentiona succint, dar precis modul concret de indeplinire a cerintelor solicitate Ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256^2, alin.1, lit.a din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
RAAN Serviciul Contencios Juridic
Adresa postala: Str. Nicolae Iorga, nr. 1, Localitatea: Dr Tr. Severin, Cod postal: 220236, Romania, Tel. +40 252323848, Fax: +40 252323685
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2014 10:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer