Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Transport minereu de fier in subteran pe cale ferata ingusta, intretinerea cailor de transport


Anunt de participare numarul 2533/20.02.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
FILIALAIARAMINS.A. IARA
Adresa postala: com IARA saT MASCA judCLUJ, Localitatea: Iara, Cod postal: 407315, Romania, Punct(e) de contact: SIMION MOTIOC, Tel.0264333269, Email: [email protected], Fax: 0264333281
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
exploatare miniera din cadrul CNCAF MINVEST DEVA
Activitate (activitati)
Altele: EXPLOATAREA MINEREULUI DE FIER SI A NISIPULUI CUARTOS (MINERIT)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Transport minereu de fier in subteran pe cale ferataingusta, intretinerea cailor de transport
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
18 - Servicii de transport feroviar
Locul principal de prestare: Filiala IARAMIN, subteran orizontul -300m
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Incarcarea minereului de fier in vagoneti cu capacitate de 1 mc in zona abatajelor, transportul minereului cu locomotive LDM 45 pe cale ferata ingusta la putul principal de extractie si evacuarea acestuia la suprafata.Utilajele apartin Filialei IARAMIN.Se va face si intretinerea cailor de transport.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60121600-8 - Transport feroviar de produse uscate in vrac (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru toate loturile
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
96 000 t minereu/an in loturi de 8000t/luna, pretul maxim acceptat 1.9 euro/t.
Valoarea estimata fara TVA: 185, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de buna executie - 18500 euro
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii, lamaxim 30 zile de la facturare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
daca licitatia este adjudecata de mai multe firme este preferabila legalizarea asocierii
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Copie dupa certificatul de inmatriculare, CUI, certificat de atestare fiscala vizat de DGFP prin care sa dovedeasca ca si-a achitat datoriile la bugetul de stat, o adeverinta eliberata de primarie privind achitarea datoriilor la bugetul local, ultima balanta de verificare, ultimul bilant contabil.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
cifra de afaceri pe anul 2006 mai mare de 18500 euro
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
sa faca dovada ca la data inscrierii la licitatie poate sa puna la dispozitia beneficiarului personal calificat pentru lucrari in subteran cu experienta in subteran conform listei care va face parte din Caietul de sarcini.Experienta in lucrari similare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.04.2007 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.04.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.04.2007 12:00
Locul: sediul firmei
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei si persoanele autorizate de ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL CLUJ
Adresa postala: str. Stefan cel Mare, nr.1, judetul Cluj, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264593865, Fax: 0264593866
Organism competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.0213104641, Fax: 021304642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Filiala IARAMIN- jurist Usatiuc Adrian
Adresa postala: sat Masca, fn, jud. Cluj, Localitatea: Iara, Cod postal: 407315, Romania, Tel.0264333269, Fax: 0264333281
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.02.2007 10:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer