Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - TRANSPORT PERSOANE DE LA DOMICILIU LA LOCUL DE MUNCA SI RETUR PENTRU SALARIATII EMC JILT


Anunt de participare (utilitati) numarul 141823/06.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, In atentia: DUNGAN COSMIN, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
TRANSPORT PERSOANE DE LA DOMICILIU LA LOCUL DE MUNCA SI RETUR PENTRU SALARIATIIEMC JILT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: JUD.GORJ SI LOCALITATI INVECINATE JUDETULUI CU SALARIATII AI EMC JILT
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
TRANSPORTUL PERSONALULUI DE LA DOMICILIU LA LOCUL DE MUNCA SI RETUR PENTRU SALARIATII EMC JILT PRIN INCHIRIEREA A 47 DE TRASEE.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60172000-4 - Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
INCHIRIEREA A 47 DE TRASEE PENTRU TRANSPORTUL SALARIATILOR LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA
Valoarea estimata fara TVA: 3, 161, 787.88RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 63.000 lei. Se poate depune in contul RO49RNCB0149034562550007 BCR Sucursala Gorj. Modul de constituire: prin virament bancar sau print-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (care va trebui sa prevada in mod explicit angajamentul emitentului de a retine din garantia de participare suma de 6941, 78 lei, calculata conform art 278^1 alin.(1)din OUG 34/2006-in cazul in care ofertantul a depus o contestatie care a fost respinsa ca nefondata de catre CNSC), care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire (de exemplu instrument de garantare in original, completat conform formularului model); ordin de plata, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data deschiderii ofertelor; numerar la casieria autoritatii contractante. Perioada de valabilitate: cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (60 zile).Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Se va constitui de catre ofertantul declarat castigator inaintea incheierii contractului, in valoare de 10% din valoarea acestuia fara TVA (5% in cazul Intreprinderilor Mici si Mijlocii). Modul de constituire a garantiei de buna executie: - de regula printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract - caz in care valabilitatea instrumentului de garantare va fi cu minim 14 zile mai mare decat valabilitatea contractului; Se va completa de exemplu formularul model. - prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conformitate cu prevederile art.90, alin.(3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare prin HG 1045/27.10.2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii. Modalitatile legale de plata in functie de disponibilitatile achizitorului, in termen de 60 de zile de la inregistrarea facturilor la sediul subunitatilor beneficiare ale SDM Tg-Jiu.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006 (declaratia de eligibilitate) cu modificarile si completarile ulterioare;
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/12.10.2010;
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Ogarlaci Vasile -Director SDM Tg-Jiu, Miniera, Viasu Nicolae -Director Economic SDM Tg-Jiu, Manea Elena Laura-Sef Departament Juridic SDM Tg-Jiu , Rebedea Ion -Director Adjunct Achizitii Publice SDM Tg-Jiu, Lazaroiu Constantin -Director RUA SDM Tg-Jiu, Lazar Andrei Mihaela-Sef Birou Legislatie si Contencios SDM Tg-Jiu, Ghioc Stefan -Sef Birou ACL SDM Tg-Jiu, Dungan Cosmin -Birou ACL SDM Tg-Jiu, Ceausescu Mihai Cosmin-Director EMC Jilt, Tanasoiu Aristica-Sef Dep RUA EMC Jilt, Cioanca Cornel -Director Economic EMC Jilt, Stoichitescu Ion-Sef Birou Administrativ SDM Tg-Jiu, Barbulescu Manuel-Birou Administrativ SDM Tg-Jiu. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertuluiin original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?(informatiile cuprinse in Certificatul Constatator sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor).
2.Informatii generale sau prezentare generala ? formular model.
3. Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.
4.Licenta de transport rutier public
Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de o traducere autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Informatii generale, inclusiv cifra medie anuala de afaceri globala pe ultimii 3 ani, care trebuie sa fie cel putin egala cu 6.300.000 lei .
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Fisa de informatii generale (formular model). Echivalenta leu/alta
moneda luata in calcul de catre ofertant la calcularea nivelului pentru cifra de
afaceri va fi cea stabilita pe baza cursurilor medii anuale publicate de Banca
Nationala a Romaniei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 4 - Informatii privind subcontractarea, conform art. 45 din OUG
34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa (dupa
caz) formularul model, insotit de lista cuprinzand subcontractantii si de
acordurile de subcontractare (formular model), cu precizarea partilor din
contract care urmeaza a fi subcontractate si a datelor de recunoastere a
subcontractantilor propusi. Ofertantul declarat castigator, va prezenta atunci
cand se prezinta la semnarea contractului, contractele de subcontractare,
semnate deja, in aceleasi conditii in care el semneaza contractul.
Modalitatea de indeplinire
-Se vor completa (dupa caz) formularele model-DECLARATIE
PRIVIND INFORMATII DESPRE SUBCONTRACTANTI
cont.cer.3.)Pentru toate mijloacele de transport inscrise in formularele RT1 si RT2 ofertantul va completa cate o ? FISA DE PREZENTARE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT PERSOANE? , la care se ataseaza urmatoarele documente :1.Copie conforma a licentei de transport ;2.contract de leasing incheiat intre titularul licentei de transport rutier public si detinatorul autovehiculului , dupa caz;
(cont.cer.3)3.Certificate de clasificare ?certificat eliberat de comisia de clasificare, prin care se atesta gradul de confortal unui autobus sau microbus;
4.Declaratie din care sa rezulte ca ofertantul se obliga sa prezinte dupa semnarea contractului de prestari-servicii "Licenta de executie pentru traseu", in cazul desemnarii acestuia ca si castigator. Aceste copii vor fi lizibile si vor purta pentru conformitate semnatura si stampila in original a ofertantului. Toate aceste documente reprezinta conditie eliminatorie in caz de neprezentare, urmand ca ele sa fie confruntate cu originalele, de catre comisia de vizualizare si evaluare tehnica.
Modalitatea de indeplinire
-
(cont.cer.3.))Fisele de prezentare ale mijloacelor de transport persoane, vor fi verificate si completate cu ocazia vizualizarii de catre comisia de vizualizare si evaluare tehnica, acordand in final calificativul admis/respins.
Se considera calificat acel ofertant care prin asigurarea tehnica propusa si prezentata , conduce la confirmarea existentei unei capacitati tehnice de executie a contractului de prestari servicii la cerintele de calitate din caietul de sarcini si indeplineste conditiile ca parcul RT1 sa fie activ in proportie de 100%, iar parcul de rezerva sa fie activ in proportie de cel putin 50%.
(cont.cer.3)In cazul in care numarul de mijloace de transport persoane admise din parcul activ si de rezerva evaluat, in urma inspectiei de comisia de evaluare tehnica, nu indeplinesc cele mentionate mai sus, ofertantul nu este calificat, oferta tehnica este neconforma.
Modalitatea de indeplinire
formularul RT 1-parc activ mijloace de transport persoane, ofertat pentru exploatare; - formularul RT2 - parc activ de rezerva , mijloace de transport persoane, ofertat pentru inlocuire mijloace de transport defecte din parcul de exploatare in caz de defectiuni;
(cont.cer.3.)Mijlocul de transport persoane din parcul RT1 poate fi inlocuit numai cu un mijloc de transport persoane din parcul de rezerva RT2 similar celui contractat, acest lucru urmand a fi notificat imediat subunitatii beneficiare.Ofertantul va comunica in scris, odata cu depunerea ofertei, locatiile( max.2) si data, in perioada imediat urmatoare datei cand a avut loc sedinta de deschidere, unde pot fi verificate toate mijloace de transport persoane ofertate conform RT1 si RT2, de catre comisia de evaluare si vizualizare.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta o declaratie privind utilajele, instalatiile,
echipamentele tehnice (mijloace de transport, dispozitive, dotari
si SDV-urile specifice) , a laboratoarelor de care dispune
operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a DS1-4 - declaratie cu dotarile tehnice specifice
contractului de prestari servicii, precum si documente care sa
ateste detinerea (dotare proprie sau leasing , inchirierea sau
alte forme de punere la dispozitie). Se vor completa : - formula
declaratie privind utilajele instalatiile, etc. - formularul model
cerinta 3 .Informatii privind dotarea tehnica solicitata.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica existenta dotarii necesare prestarii de servicii propusa prin documentatia de atribuire, verificarea finalizandu-se printr-un proces-verbal. In cazul in care operatorul economic ofertant nu este de acord cu punctul de vedere al comisiei numite de SDM Tg.-Jiu, acesta are obligatia de a-si exprima propriul punct de vedere in scris, chiar in cuprinsul procesului-verbal. Numarul de mijloace de transport persoane din RT2 va fi de cel mult 20% din parcul activ al pachetului ofertat, iar tipul de mijloace de transport persoane de rezerva trebuie sa acopere plaja tipurilor ofertate in RT1. Inlocuirile efectuate cu mijloace de transport persoane de rezerva nu pot depasi 20% din totalul celor din RT1.
Modalitatea de indeplinire
-
(cont.cer.2) Conducatorii auto care vor deservii cursele (traseele) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
-conducatorul auto sa aiba atestat pentru transportul de persoane conform prevederilor legale;
- sa fie apt medical si psihologic conform examinarilor periodice;
Modalitatea de indeplinire
In acest sens, se vor prezenta pentru fiecare conducator auto , urmatoarele documente:
-certificatul de competenta profesionala pentru conducatorii auto care efectueaza transport de persoane , in perioada de valabilitate (in copie conform cu originalul), prevazut de O.M.T. nr.3/2008, publicat in Monitorul Oficial nr.34/16 ianuarie 2008;
-aviz psihologic si medical , prevazute de Ordinul nr.447 din 24 martie 2003 al Ministerului Lucrarilor Publice, Transportului si Locuintei:
Cerinta nr. 2 - Informatii privind personalul. Se va prezenta o declaratie
referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani. Ofertantul are obligatia sa asigure cel putin un responsabil de contract, pentru care se va prezenta CV.
Modalitatea de indeplinire
-Se va prezenta formularul model- declaratie DECLARATIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT SI AL CADRELOR DE CONDUCERE IN ULTIMII 3 ANI.
Cerinta nr. 1 - Informatii privind experienta similara - prestatia de servicii similare duse la bun sfarsit, in ultimii 3 ani, in valoare de cel putin 3.150.000 lei . Ofertantul va prezenta cel putin un certificat/document/care sa confirme executia de servicii similare prestate si duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani (calculati prin raportare la data limita pentru depunerea ofertelor), care sa confirme executia de servicii similare (valoarea poate fi realizata prin insumarea valorilor mai multor contracte). Pentru echivalenta leu/valuta (daca este cazul), se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei.
Modalitatea de indeplinire
-Se vor prezenta fise de informatii privind experienta similara
formular model-DECLARATIE PRIVIND LISTA
PRINCIPALELOR SERVICII PRESTATE IN ULTIMII 3 ANI.
Cerinta nr. 2 Certificare a sistemului de management al mediului ISO 14001 sau
similara.Se va prezenta certificarea ISO 14001 ? standard de certificare a
managementului de mediu sau echivalenta, emisa de organisme stabilite in alte
state ale Uniunii Europene. Operatorii economici ofertanti vor preciza in cadrul
ofertei daca sa tinut cont la fundamentarea acesteia, de prevederile Legii
265/2006 ? pentru aprobarea OUG 195/2005 privind Protectia
Mediului.Institutiile competente de la care operatorii economici ofertanti pot
obtine informatii detaliate privind reglementarile referitoare la Protectia Mediului
sunt urmatoarele: Agentia pentru Protectia Mediului, Sistemul de Gospodarire a
Apelor sau Directiile de Ape si Comisariatele Garzii de Mediu.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta o certificare ISO 14001 ? standard de certificare a
managementului de mediu sau echivalenta, emisa de organisme
stabilite in alte state ale Uniunii Europene. Operatorii economici
ofertanti vor preciza in cadrul ofertei daca sa tinut cont la
fundamentarea acesteia, de prevederile Legii 265/2006 ? pentru
aprobarea OUG 195/2005 privind Protectia Mediului. Institutiile
competente de la care operatorii economici ofertanti pot obtine
informatii detaliate privind reglementarile referitoare la Protectia
Mediului sunt urmatoarele: Agentia pentru Protectia Mediului, Sistemul
de Gospodarire a Apelor sau Directiile de Ape si Comisariatele Garzii
de Mediu.
Cerinta nr. 1 - Certificare a sistemului de management al calitatii ISO 9001 sau
similara. MOD DE INDEPLINIRE-Conform prevederilor legale, se vor prezenta
documente care atesta o Certificare a sistemului de management al calitatii ISO
9001 sau similara, pentru categoria de servicii care sunt ofertate sau alte
documente echivalente care sa ateste ca operatorul economic asigura un nivel
corespunzator al calitatii. Documentele trebuie sa fie in termen de valabilitate si
se vor prezenta in copie certificata ?conform cu originalul?.
Modalitatea de indeplinire
Conform prevederilor legale, se vor prezenta documente care atesta o
Certificare a sistemului de management al calitatii ISO 9001 sau
similara, pentru categoria de servicii care sunt ofertate sau alte
documente echivalente care sa ateste ca operatorul economic asigura
un nivel corespunzator al calitatii. Documentele trebuie sa fie in termen
de valabilitate si se vor prezenta in copie certificata ?conform cu
originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Procedura de achizitie publicase va desfasura cu etapa finala de licitatie electronica offline.Numarul de runde electronice :1.Durata rundei: 1 zi.Pas de licitare :1%din valoarea estimata a contractului.Alte informatii sectiunea VI.3
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
24882 J
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.03.2013 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.03.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.03.2013 11:00
Locul: sala de licitatii , etaj 3, situata in sediul Sucursalei Divizia Miniera Tg-jiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Procedura de achizitie publica se va desfasura cu etapa finala de licitatie electronica offline. In faza finala a licitatiei electronice vor participa doar operatorii economici inregistrati in SEAP si doar ofertele declarate admisibile in prima etapa desfasurata la sediul autoritatii contractante, in conformitate cu art.165, alin.2 din OUG 34/2006. Prin oferta admisibila se intelege oferta al carei pretinclus in propunerea financiara nu depaseste valoarea fondurilor disponibilizate in vederea achizitiei serviciilor. Invitatia se va transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor respectivi (art. 165, alin.3 din OUG 34/2006). Licitatia electronica va incepe nu mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data la care vor fi transmise invitatiile. Numarul de runde electronice: 1 runda.Durata rundei: 1 zi. Pas de licitare: 1% din valoarea estimata a contractului. Ofertantii nu pot vedea cea maibuna oferta de pret. Ofertantii nu pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie . Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului. Elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul, in baza criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut?. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a depune la autoritatea contractanta noua ofertafinanciara. Ofertele depuse in cadrul licitatiei electronice de catre ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze, conform art. 43, alin. (4) din HG nr.1660/2006. In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform critetiului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, se va solicita reofertarea in plic inchis , numai daca acele oferte au pretul cel mai scazut si nu se poate adjudeca oferta castigatoare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal , conf.art.256^2, alin.1 lit.a din OUG34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Legislatie al Sucursalei Divizia Miniera Tg-jiu
Adresa postala: Str.Tudor Vladimirescu, nr1-15, jud.Gorj, Localitatea: Targu-jiu, Cod postal: 210132 , ,Romania, Tel. +40 0374171177, Fax: +40 0253222015
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.02.2013 12:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer