Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - TRANSPORT PERSONAL LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA


Anunt de participare (utilitati) numarul 142511/15.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA DE INCHIDERI MINE VALEA JIULUI SA
Adresa postala: str. Timisoara, nr.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: DANA SIMONA MIREA, Tel. +40 0254506110, Email: [email protected], Fax: +40 0254506135, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SOCIETATEA NATIONALA DE INCHIDERI MINA VALEA JIULUI SA
Adresa postala: str. Mihai Viteazu, nr. 3, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332014, Romania
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
TRANSPORT PERSONAL LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: local- intre localitatile Vaii Jiului
judetean si interjudetean - intre oricare localitate din Valea Jiului si una dinafara
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
transportul personalului la si de la locul de munca, in regim de curse regulate, pe baza de grafice de transport, in functie de sucursala beneficiara.
Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata pana la 31.12.2013 (in functie de care se vor elabora si evalua ofertele), iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilei suplimentari.Respectivele valori ( cu si fara suplimentare ) la nivel de lot sunt precizate in anexa B.Cuantumul garantiei de participare precum si nivelurile impuse pentru cerintele de calificare se vor raporta la valoarea minima a intervalului(ce nu contine suplimentari)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60170000-0 - Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
8 microbuze 16-22 locuri inclusiv
3 autobuze minim 43 locuri
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 526, 750 si 2, 198, 084RON
II.2.2) Optiuni
Da
se aplica prevederile art.6, alin.3 din HG 925/2006
1 prelungiri posibile
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
2 % din valoarea estimata / loturi.Cuantumul garantiilor de participare / loturi este prevazut la informatii despre loturi. Perioada de valabilitate: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia pentru participare se exprima in lei si poate fi constituita in urmatoarele forme: 1. Instrument de garantare (emis de o banca sau o societate de asigurari) -original (nu se admit copii) - formular E 3.1. 2. Chitanta emisa de caseria autoritatii contractante (pentru sume mai mici de 5000 lei) original / copie 3. Ordin de plata ( in cont nr RO14RNCB0165130168580006, deschis la BCR Filiala Petrosani ) confirmat de banca emitenta sau fila CEC ? confirmat de banca pana la data si ora deschiderii ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la deschiderea ofertelor. IMM-urile beneficiaza de reducere cu 50% la criteriul: cuantumul garantiei de participare. Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor. Nota: Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006, corelat cu art. 278 indice 1 din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. Pentru garantiile de participare exprimate in alta moneda: data la care se face echivalenta lei/alta valuta: 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. 5 % din valoarea totala estimata a contractului / lot , fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui conform prevederilor art. 90 ( 1 ) din HG 925 / 2006, prin: 1. Instrument de garantare (emis de o banca sau o societate de asigurari) -original (nu se admit copii) - Formular E3.2.2. retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia SNIMVJ SA. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului.Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului. 3. casieria SNIMVJ SA pentru sume mai mici de 5000 lei.IMM-urile pot participa la procedura de achizitie beneficiind de reducere cu 50% la criteriul : cuantumul garantiei de buna executie a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii.Plata: compensare cu energie electrica; OP. Prestatorul are obligatia de a initia lantul de compensare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
in conformitate cu prevederile art. 5 ( 3 ) din Ordinul ANRMAP 509 / 2011, documentele intocmite de ofertant se vor prezenta in original, conform formularelor din SECTIUNEA MODELE DE FORMULARE1.Date generale ofertant- formular E1.12 Declaratie privind eligibilitatea-formular E1.23.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006-formular E1.3.Nu se exclud din procedura de atribuire ofertantii care nu si ?au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidate.4.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69 ind.1 din OUG 34/2006- formular E1.4.Declaratia se va prezenta atat de subcontractanti cat si de tertii sustinatori.Persoanele cu functie de decizie din cadrul SNIMVJ SA, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent achizitiei: ing. Dragoescu Petru, ec. Straut Delia, ing. Nicolescu Cristian, ing. Dragulescu Florica, ing. Abraham Beatrice, ing. Ghicajanu Nicolaie, ing. Popescu Alexandru, ing. Ibanescu Ion, ing. Mirea Dana, ec. Borca Simona, ing. Stancu Viorel, ing. Holingher Sorina, ing. Radescu Nicolae, ing. Sienerth Ion, ing. Boteanu Daniela, ing. Bogdan Emil, jr. Colda VeronicaValoarea necesara finantarii acestei achizitii a fost aprobata de Directorul ecnomic al SNIMVJ SA5.Declaratia privind calitatea de participant la procedura - formular E1.56.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta -formular E1.6 in conformitate cu prevederile art.5 (1) din Ordinul ANRMAP 509/2011, depunerea documentelor solicitate se poate face in oricare din formele original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Cerinta 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Operatorii economici isi asuma raspunderea ca informatiile cuprinse in acest document sunt valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.Din certificat trebuie sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificat.Cerinta nr. 2. Licenta de transport pentru firma. Documentul eliberat conform OG 27 / 2011 prin care se dobandeste calitatea de operator de transport rutier. In cazul in care documentul firmei (licenta de transport) este la A.R.R. pentru viza anuala sau pentru eliberare licente, se accepta un document de confirmare de la A.R.R.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Situatia economica si financiara a ofertantului. Ultimul bilant contabil vizat de Directia Generala a Finantelor sau alte documente edificatoare
Modalitatea de indeplinire
in conformitate cu prevederile art.5 (1) din Ordinul ANRMAP 509/2011, depunerea documentelor solicitate se poate face in oricare din formele original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? Ultimul bilant contabil vizat de Directia Generala a Finantelor sau alte documente edificatoare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Lista cuprinzand subcontractantii ( daca este cazul )
Modalitatea de indeplinire
se va completa Formularul E 4.1. In cazul in care oferta sa va fi desemnata castigatoare, operatorul economic are obligatia de a prezenta la incheierea contractului de achizitie publica, contractul incheiat cu subcontractantul / subcontractantii nominalizati in oferta. Contractul prezentat trebuie sa fie in concordanta cu oferta si va constitui anexa la contractul de achizitie publica
Cerinta nr. 2 Acord de asociere ( in cazul in care mai multi operatori economici doresc sa se asocieze cu scopul de a depune oferta comuna ).
Modalitatea de indeplinire
In cazul asocierii, toti operatorii implicati vor trebui sa indeplineasca cerintele solicitate la: - situatia personala; - capacitatea de exercitare a activitatii profesionale; - situatia economica si financiara si capacitata tehnica si profesionala (care se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului). In acest caz, oferta financiara si oferta tehnica va fi semnata de toti asociatii.
Cerinta nr. 3 Copie conforma a licentei de transport. Ofertantul declarat castigator se obliga ca pana la incheierea contractului sa obtina Copie conforma a licentei de transport pentru fiecare autovehicul implicat in realizarea contractului.
Modalitatea de indeplinire
Documentul eliberat conform OG 27 / 2011 in baza caruia se efectueaza transportul rutier.Ofertantul declarat castigator se obliga ca pana la incheierea contractului sa obtina Copie conforma a licentei de transport pentru fiecare autovehicul implicat in realizarea contractului.
Cerinta nr. 4 Declaratie pe proprie raspundere din care reiese in mod clar numarul minim de locuri/ autovehicul / lot ofertat.
Modalitatea de indeplinire
Se completeaza o declaratie pe proprie raspundere in continutul careia sa fie cuprins numarul minim de locuri / autovehicul / lot ofertat.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.04.2013 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.04.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.04.2013 11:00
Locul: sediul SNIMVJ SA, str. Mihai Viteazu, nr. 3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Evaluarea ofertelor/loturi se face in baza formulei de departajare: Val prest(lei)=98%x( 100 km x tarif lei/km local)+2% x(120 km x tarif lei/km judetean si interjudetean), unde: 100 km -parcurs de referinta pentru departajare;98%-ponderea prestatiei in regim local Valea Jiului;120 km-distanta dus intors pana la cea mai apropiata resedinta de judet;5 %-ponderea prestatiei in regim judetean si interjudetean. In caz de egalitate, oferta cu pretul cel mai mic la tariful lei/km local va fi declarata castigatoare, iar daca tarifele lei / km local sunt egale, autoritatea contractanta va solicita operatorului economic o reofertare in plic inchis.Reofertarea nu poate fi mai mare decat oferta initiala. Conform art. 11 ( 4 ) din HG 925 / 2006 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru demonstrarea criteriilor de calificare prevazute la III: 2, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul sa legal, prin care confirma ca au fost indeplinite cerintele de calificare, asa cum au fost ele solicitate la cap. III.2 . Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul va mentiona succint. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala ( utilaje, echipamente, personal ) invocand si sustinerea acordata de un tert, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm din partea unui tert, incheiat in forma autentica, in care sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului. Angajamentul ferm, in forma autentica, va face parte integranta din contractul de achizitie publica. Persoana ce asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.180 si 181 lit. a, c ^1, si d din OUG 34/2006, sens in care vor completa si prezenta formularele E 1.2, E 1.3, E 1.4 , dar precis, modul concret de indeplinire a cerintelor ( formular E 4.4 si anexa 1 la formular.)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256 ind.2 din OUG 34 / 2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SOCIETATEA NATIONALA DE INCHIDERI MINE VALEA JIULUI SA
Adresa postala: str. Mihai Viteazu, nr. 3, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332014, Romania, Tel. +40 0254506110, Fax: +40 0254506135
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.03.2013 07:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer