Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta
Licitatii hot: 134.179 | 134247 | 134543 | 13477 | 134954 | 135021 | 135309 | 135565 | 135803 | 135849 +

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Transport salariati de la domiciliu la locul de munca si retur pentru UMC Jilt Nord,UMC Jilt Sud si ELCFU Motru sectia CFU Jilt


Anunt de participare (utilitati) numarul 148494/13.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: DADALAU GRIGORE, Tel. +40 253335045, In atentia: DUNGAN COSMIN, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): wwwceoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Transport salariati de la domiciliu la locul de munca si retur pentru UMC Jilt Nord, UMC Jilt Sud si ELCFU Motru sectia CFU Jilt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: Trasee intre subunitatile miniere si localitatile de domiciliu ale salariatilor din judetul Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: 8, 992, 023.6RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Primul contr.subs. se va incheia concomitent cu atrib. A-C .Contr. subsecv.nr.2 se va incheia la sfarsitul anului 2014.Cantit.(nr de trasee) max. ale unui subs. sunt in nr. de 56.Cant. (nr de trasee) min. ale unuisubs sunt in nr. de 50.Val.estim.a celui mai mare subsecv. va fi 4496011.8 lei.Cant. (nr de trasee) max. si min. ale Acordului-cadru sunt identice cu cele anuntate la contr. subs.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inchirierea de autovehicule destinate transportului de persoane in vederea transportului salariatilor de la domiciliu la locul de munca si retur(28 de trasee pentru UMC Jilt Nord si 21 de trasee pentru UMC Jilt Sud si 7 trasee pentru ELCFU Motru sectia CFU Jilt).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60172000-4 - Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
-UMC JILT NORD -28 DE TRASEE
-UMC JILT SUD -21 DE TRASEE
-ELCFU MOTRU-SECTIA CFU JILT -7 TRASEE
TOTAL 56 DE TRASEE
Valoarea estimata fara TVA: 8, 992, 023.6RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 170.000 lei. Se poate depune in contul RO49RNCB0149034562550007 BCR Sucursala Gorj. Modul de constituire: prin virament bancar sau print-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (care va trebui sa prevada in mod explicit angajamentul emitentului de a retine din garantia de participare suma de 8459.2 lei, calculata conform art 278^1 alin.(1)din OUG 34/2006-in cazul in care ofertantul a depus o contestatie care a fost respinsa ca nefondata de catre CNSC), care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire (de exemplu instrument de garantare in original, completat conform formularului model); ordin de plata, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data deschiderii ofertelor; numerar la casieria autoritatii contractante. Perioada de valabilitate: cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (90 zile).Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Se va constitui de catre ofertantul declarat castigator inaintea incheierii contractului, in valoare de 10% din valoarea acestuia fara TVA (5% in cazul Intreprinderilor Mici si Mijlocii). Modul de constituire a garantiei de buna executie: - de regula printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract - caz in care valabilitatea instrumentului de garantare va fi cu minim 14 zile mai mare decat valabilitatea contractului; Se va completa de exemplu formularul model. -prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conformitate cu prevederile art.90, alin.(3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare prin HG 1045/27.10.2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006 (declaratia de eligibilitate) cu modificarile sicompletarile ulterioare;
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/12.10.2010;
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Director Sucursala Divizia Miniera Tg-jiu ?Antonie Daniel, Director RUA-Lazaroiu Constantin, Director Economic ?Ghimis Vasile, Director Achizitii Publice-Mocioi Dumitru, Sef Birou Administrativ ?Stoichitescu Ion , Compartiment Legislatie- Popescu
Cosmin , Sef Serviciu Atribuire Contracte Lucrari-Oita Vasile, Serviciu Atribuire Contracte Lucrari-Dungan Cosmin , Sef UMC Jilt Nord- Vulpe Viorel, SefUMC Jilt Sud ?Dragu Dumitru, Sef ELCFU Motru-Tatomir Valentin , Birou Administrativ SDM -Barbulescu Emanuel. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?(informatiile cuprinse in Certificatul Constatator sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor).
2. Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.
3.Licenta de transport rutier public(In conformitate cu Ordinul Ministrului transporturilor si infrastructurii nr 980/2011, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind aplicarea prevederiilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin OG nr.27/2011 privind transporturile rutiere).Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de o traducere autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Informatii generale, inclusiv cifra medie anuala de afaceri globala pe ultimii 3 ani, care trebuie sa
fie cel putin egala cu 8.800.000 lei .
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Fisa de informatii generale (formular model). Echivalenta leu/alta moneda luata in calcul de catre ofertant la calcularea nivelului pentru cifra de afaceri va fi cea stabilita pe baza cursurilor medii anuale publicate de Banca Nationala a Romaniei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Informatii privind experienta similara - prestatia de servicii similare duse la bun sfarsit, in ultimii 3 ani, in valoare de cel putin 4.400.000 lei . Ofertantul va prezenta cel putin un
certificat/document/care sa confirme executia de servicii similare prestate si duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani (calculati prin raportare la data limita pentru depunerea ofertelor), care sa confirme executia de servicii similare (valoarea poate fi realizata prin insumarea valorilor mai multor contracte).
Pentru echivalenta leu/valuta (daca este cazul), se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei.
Modalitatea de indeplinire
-Se vor prezenta fise de informatii privind
experienta similara formular model-DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII PRESTATE IN ULTIMII 3 ANI.
Cerinta nr. 2 - Informatii privind personalul. Se va prezenta o declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani. Ofertantul are obligatia sa asigure cel putin un responsabil de contract, pentru care se va prezenta CV.
Modalitatea de indeplinire
-Se va prezenta formularul model- declaratie
DECLARATIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT SI AL CADRELOR DE CONDUCERE IN ULTIMII 3 ANI
(cont.cer.2) Conducatorii auto care vor deservii cursele (traseele) trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii: - conducatorul auto sa aiba atestat pentru transportul de persoane conform
prevederilor legale; - sa fie apt medical si psihologic conform examinarilor periodice
Modalitatea de indeplinire
In acest sens, se vor prezenta pentru fiecare
conducator auto , urmatoarele documente: -
certificatul de competenta profesionala pentru
conducatorii auto care efectueaza transport de
persoane , valabil la data limita de depunere a ofertelor(in copie
conform cu originalul), prevazut de O.M.T.
nr.3/2008, publicat in Monitorul Oficial nr.34/16
ianuarie 2008; -aviz psihologic si
medical , prevazute de Ordinul nr.447 din 24 martie 2003 al Ministerului Lucrarilor Publice , Transportului si Locuintei
cerinta 3 .Informatii privind dotarea tehnica solicitata.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a
verifica existenta dotarii necesare prestarii de servicii propusa prin documentatia de atribuire,
verificarea finalizandu-se printr-un proces-verbal. In cazul in care operatorul economic ofertant nu este
de acord cu punctul de vedere al comisiei numite de SDM Tg.-Jiu, acesta are obligatia de a-si exprima
propriul punct de vedere in scris, chiar in cuprinsul procesului-verbal. Numarul de mijloace de transport persoane din RT2 va fi de 25 % din parcul activ al pachetului ofertat, iar tipul de mijloace de transport persoane de rezerva trebuie sa acopere plaja tipurilor ofertate in RT1(14 mijloace de transport persoane). Inlocuirile
efectuate cu mijloace de transport persoane de rezerva nu pot depasi 20% din totalul celor din RT1.
Modalitatea de indeplinire
-
(cont.cer.3.)Mijlocul de transport persoane din parcul activ(RT1) poate fi inlocuit numai cu un mijloc de
transport persoane din parcul de rezerva (RT2) similar celui contractat, acest lucru urmand a fi notificat imediat subunitatii beneficiare.Ofertantul va comunica in scris, odata cu depunerea ofertei, cele 2locatii in care se va face vizualizarea mijloacelor de transport din RT1si RT2 de peraza judetului Gorjsi data, in perioada imediat urmatoare datei cand a avut loc sedinta de deschidere(in maximum 3 zile), unde pot fi verificate toate mijloace de transport persoane ofertate
conform RT1(56 buc) si RT2(14 buc), de catre comisia de evaluare si vizualizare
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta o declaratie privind utilajele,
instalatiile, echipamentele tehnice (mijloace de
transport, dispozitive, dotari si SDV-urile
specifice) , a laboratoarelor de care dispune
operatorul economic pentru indeplinirea
corespunzatoare a DS1- 4 - declaratie cu dotarile
tehnice specifice contractului de prestari servicii,
precum si documente care sa ateste detinerea
(dotare proprie sau leasing , inchirierea sau alte
forme de punere la dispozitie). Se vor completa : -
formula declaratie privind utilajele instalatiile, etc.
- formularul model
(cont.cer.3.))Parcurile RT1 si RT2 vor trebui sa respecte prevederiile art.5 punct.1-5 din legea 92/2007, pentru efectuarea curselor pe trasee intrajudetene(cu autobuze detinute in proprietate , inmatriculate in judet sau in baza unui contract de leasing) si a Ordin nr.980/2011 pentru aprobarea normelor metodologice privind aplicarea prevederiilor referitoare la organizarea si
efectuarea trasporturiilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin ordonanta guvernului
nr.27/2011 si Ordin 1640/2012 , pentru celalalte trasee.Fisele de prezentare ale mijloacelor de
transport persoane, vor fi verificate si completate cu ocazia vizualizarii de catre comisia de vizualizare
si evaluare tehnica, acordand in final calificativul admis/respins.Se considera calificat acel ofertant
care prin asigurarea tehnica propusa si prezentata , conduce la confirmarea existentei unei capacitati
tehnice de executie a contractului de prestari servicii la cerintele de calitate din caietul de sarcini(capitolul 5.1.Conditii de calitate ale mijlocului de transport) si indeplineste conditiile ca parcul RT1 sa fie activ in proportie de 100%, iar parcul de rezerva sa fie activ in proportie de cel putin 50%. In cazul in care numarul de mijloace de transport persoane admise dinparcul activ si de rezerva evaluat, in urma inspectiei de comisia de evaluare tehnica, nu indeplinesc cele mentionate mai sus, ofertantul nu este calificat, oferta tehnica este neconforma
Modalitatea de indeplinire
formularul RT 1-parc activ mijloace de transport persoane, ofertat pentru exploatare si va avea 56 pozitii;
- formularul RT2 - parc activ de rezerva , mijloace de transport persoane, ofertat pentru inlocuire mijloace de transport defecte din parcul de exploatare in caz de defectiuni si va avea 14 pozitii ;
cont.cer.3.)Pentru toate mijloacele de transport inscrise in formularele RT1 si RT2 ofertantul va
completa cate o ? FISA DE PREZENTARE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT PERSOANE? , la care
se ataseaza urmatoarele documente :1.Cartea de identitate si certificatul de inmatriculare a mijlocului
de transport persoane.2. Copie conforma a licentei de transport.Se accepta si prezentarea copiei
conforme pentru cel putin 1 autovehicul destinat transportului de persoane , iar pentru celalalte
autovehicule din RT1 se va completa o declaratie de obligare a prezentarii acestora pana la data
semnarii contractului in cazul desemnarii ca si castigator;Pentru cele din RT2 se va da o declaratie din
care sa rezulte ca la momentul utilizarii autovehicolului se va prezenta si copia conforma a licentei de
transport. ; 3.contract de leasing incheiat intre titularul licentei de transport rutier public si detinatorul
autovehiculului , dupa caz;(cont.cer.3)4.Certificate de clasificare ?certificat eliberat de comisia de
clasificare, prin care se atesta gradul de confortal unui autobus sau microbus; Aceste copii vor fi
lizibile si vor purta pentru conformitate semnatura si stampila in original a ofertantului. Se va completa
o declaratie din care sa rezulte ca ofertantul se obliga sa prezinte dupa semnarea contractului de
prestari-servicii in termen de maximum 20 zile "Licenta de executie pentru traseu", in cazul
desemnarii acestuia ca si castigator. Toate aceste documente reprezinta conditie eliminatorie in caz
de neprezentare, urmand ca ele sa fie confruntate cu originalele, de catre comisia de vizualizare si
evaluare tehnica.
Modalitatea de indeplinire
-
Cerinta nr. 4 - Informatii privind subcontractarea, conform art. 45 din OUG 34/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare. Se va completa (dupa caz) formularul model, insotit de lista cuprinzand
subcontractantii si de acordurile de subcontractare (formular model), cu precizarea partilor din
contract care urmeaza a fi subcontractate si a datelor de recunoastere a subcontractantilor propusi
Modalitatea de indeplinire
Se vor completa (dupa caz) formularele model-
DECLARATIE PRIVIND INFORMATII DESPRE SUBCONTRACTANTI
Cerinta 5.Operatorii economici ofertanti vor preciza in cadrul ofertei daca sa tinut cont la
fundamentarea acesteia, de prevederile Legii 265/2006 ? pentru aprobarea OUG 195/2005 privind
Protectia Mediului.Institutiile competente de la care operatorii economici ofertanti pot obtine informatii
detaliate privind reglementarile referitoare la Protectia Mediului sunt urmatoarele: Agentia pentru
Protectia Mediului, Sistemul de Gospodarire a Apelor sau Directiile de Ape si Comisariatele Garzii de
Mediu
Modalitatea de indeplinire
Operatorii economici ofertanti vor preciza in
cadrul ofertei daca sa tinut cont la fundamentarea
acesteia, de prevederile Legii 265/2006 ? pentru
aprobarea OUG 195/2005 privind Protectia
Mediului. Institutiile competente de la care
operatorii economici ofertanti pot obtine informatii
detaliate privind reglementarile referitoare la
Protectia Mediului sunt urmatoarele: Agentia
pentru Protectia Mediului, Sistemul de
Gospodarire a Apelor sau Directiile de Ape si
Comisariatele Garzii de Mediu.
Cerinta nr. 1 - Certificare a sistemului de management al calitatii ISO 9001 sau
similara. MOD DE INDEPLINIRE-Conform prevederilor legale, se vor prezenta
documente care atesta o Certificare a sistemului de management al calitatii ISO 9001 sau similara, pentru categoria de servicii care sunt ofertate sau alte documente echivalente care sa ateste ca operatorul economic asigura un nivel corespunzator al calitatii. Documentele trebuie sa fie valabilela data limita de depunere a ofertelor si se vor prezenta in copie certificata ?conform cu originalul?.
Modalitatea de indeplinire
Conform prevederilor legale, se vor prezenta documente care atesta o Certificare a sistemului de management al calitatii ISO 9001 sau similara, pentru categoria de servicii care sunt ofertate
sau alte documente echivalente care sa ateste ca operatorul economic asigura un nivel corespunzator al calitatii. Documentele trebuie sa fie valabilela data limita de depunere a ofertelor si se
vor prezenta in copie certificata ?conform cu originalul?.
Cerinta nr. 2 Standarde de asigurare a protectiei mediului .Documente emise de
organisme de certificare acreditate in tara sau in strainatate , care confirma
certificarea sistemului de asigurare a protectiei mediului de catre Ofertant. Prezentare certificat SR EN ISO 14001/2005 sau echivalent in domeniul de activitate al
contractului valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta certificat SR EN ISO 14001/2005 sau echivalent in domeniul de activitate al contractului valabil la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
25198 -III-J
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.01.2014 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.01.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.01.2014 11:00
Locul: sala de licitatii, etaj 3, Directia Achizitii Publice, S.D.M.Tg-Jiu, str.Tudor Vladimirescu nr.1-15
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de analiza si evaluare numiti prin decizie de directorul S.D.M. si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Primul contract subsecvent se va incheia concomitent cu atribuirea acordului cadru .Contractul subsecvent nr.2 se va incheia la sfarsitul anului 2014.Nr.de trasee /curse(mijloace de transport)sunt in functie de necesitatiile AC in locatiile respective si se prognozeaza ca numarul acestora va fi acelasi ca si in primul an.Pentru primul an, pentru UMC Jilt Nord sunt necesare 28 de trasee, pentru UMC Jilt Sud sunt necesare 21 de trasee sipentru ELCFU sectia CFU Motru sunt necesare 7 trasee, in total fiind necesare 56 de trasee(centralizator oferta financiara).In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, se va solicita reofertarea in plic inchis , numai daca acele oferte au pretul cel mai scazut si nu se poate adjudeca oferta castigatoare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal , conf.art.256^2, alin.1 lit.a din OUG34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Legislatie al Sucursalei Divizia Miniera Tg-jiu
Adresa postala: Adresa postala: Str.Tudor Vladimirescu, nr1-15, jud.Gorj, Localitatea: Targu-jiu , ,Localitatea: Targu-jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 3741177, Fax: +40 253222015
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.12.2013 07:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer