Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Tratament bituminos DJ 412 Prundu-Colibasi, Km.0+000 - 2 + 000, 2,000 Km


Anunt de participare numarul 27676/13.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL GIURGIU
Adresa postala: str. Bucuresti, nr.10, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080045, Romania, Punct(e) de contact: Pana Lidia, Tel.0246215685, In atentia: Bigica Elena , ,Email: [email protected], Fax: 0246212434, Adresa internet (URL): www.cjgiurgiu.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Tratament bituminos DJ 412 Prundu-Colibasi, Km.0+000 - 2 + 000, 2, 000 Km
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DJ 412 Prundu-Colibasi, Km.0+000 - 2 + 000
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Sapaturi, umpluturi, terasamente, tratament bituminos dublu, imbracaminte asfaltica, tratament bituminos simplu, podet tubular, santuri laterale.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
cantitatile de lucrari se regasesc in listele de lucrari cuprinse in documentatia de atribuire (Tratament bituminos DJ 412 Prundu-Colibasi, km.0+000 - 2 + 000, 2, 000 km.)
Valoarea estimata fara TVA: 840, 336RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 12000 lei, garantia de buna executie 5 % din valoarea contractului fara T.V.A.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul propriu al Consiliului judetean Giurgiu
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere cu obligatia de legalizare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.decl ca ofertantul nu se incadreaza in sit. art. 180 si 181din O.U.G. nr.34/20062.certif. de atest fiscala -DGFP ca nu are datorii, conf. balantei 31.07.2007
3.certif. taxele si impozitele locale, ca nu are datorii, la 31.08.2007
4.decl. privind calitatea de participant la procedura5. certif. constatator, ORC ca ob de activ al of include exec lucr iar pt pers juridice/fizice straine, doc edif care sa dovedeasca o forma de inregistrare, elib cu cel mult 30 zile inainte dedeschiderea of
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. bilantul de verificare 31.12.20062. informatii generale
3. inf. sit. financiara, vizata de Adm Fin.-Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii trei ani, sa fie egala sau mai mare decat 2.300.000 lei, echiv 724.569 euro
- Solvabilitate patrimoniala, val peste 30%, conf Bilant contabil 31.12.2006;
- Lichiditate globala val peste 100 %, conf Bilant contabil 31.12.2006;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-decl lista princ. 3 lucr, exec. in ultimii 5 ani- 2 fise de inf. exp. similara - un contr. similar cu o val. egala sau mai mare de 250.000 lei, resp 78.757 euro, copii 2 contr prezentate la exp. similara, copii pv receptie si recomandari vizate ISC, pt cele 2 lucrari
- decl. pers.tehnic de spec., dovada asig. pers. de spec. Sef santier spec. drumuri, Resp.tehnic cu executia, Resp.cu calitatea, CVurile pers. resp. cu indepl contr, copie certif. de atestare tehnico-prof., copie legitim RTE, copie aut control calitate, decl ref la efectivele medii anuale ale pers angajat in ultimii 3 ani
- decl. ref. la util, instal, echip teh, mijl de tr. si alte mijloace fixe
- inf. ref subcontr si specializarea acestora
- asigurarea calitatii - certificat ISO 9001- protectiea mediului certificat ISO 14001
- decl ref la cond munca si prot a muncii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.09.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 30 RON
Conditii si modalitate de plata: Numerar la casieria Cons.Jud.Giurgiu, str.Bucuresti, nr.10, cam 310 sau O.P.in ct: RO74TREZ32121360250XXXXX desc. la Trez.Giurgiu.Cod.fiscal 4938042
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.09.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.09.2007 16:00
Locul: Consiliului judetean Giurgiu, str.Bucuresti, nr.10, camera 10, parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor (maxim 2 reprezentanti din partea fiecarui ofertant)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos, nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: www.cnsc.ro, Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): [email protected]
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos, nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: www.cnsc.ro, Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): [email protected]
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta de contestator despre un act al autoritatii contractante pe care il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica din cadrul Consiliului judetean Giurgiu
Adresa postala: str.Bucuresti, nr.10, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 070045, Romania, Tel.0246/218301, Email: www.cjgiurgiu.ro, Fax: 0246/216511, Adresa internet (URL): www.cjgiurgiu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.08.2007 14:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer