Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta
Licitatii hot: bariere | barila | barja | barje | barla | barla apa | barlad | barna | barnova | barocamera +

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice, HIV/SIDA si TBC; Medicamentele folosite pentru tratamentul bolnavilor in spital.


Anunt de participare numarul 119607/19.04.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI
Adresa postala:  AVRAM IANCU NR.22, Localitatea:  Sighetu Marmatiei, Cod postal:  435500, Romania, Punct(e) de contact:  IOAN BUDA, Tel. 0262311541, Email:  [email protected], Fax:  0262311873, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital Municipal Sighetu Marmatiei
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice, HIV/SIDA si TBC; Medicamentele folosite pentru tratamentul bolnavilor in spital.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Farmacia Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract furnizare medicamente pentru tratementul bolnavilor cu afectiuni oncologice, Medicamente pentru tratamentul bolnavilor HIV/SIDA si Tratementul bolnavilor cu TBC.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33600000-6 - Produse farmaceutice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Comform caietului de sarcini penmtru fiecare lot.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 037, 335.5RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se regaseste in anexa cu loturi (anexa B), pe fiecare lot in parte;garantia de buna executie este de 5% din valoarea fara TVAa contractelor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla in oricare dintre situatiile prevazute la art.180 si 181 din OUG 34/2006 privind achizitiile publicesi/sau care nu prezinta documentele de calificare in forma solicitata.Documentele si informatiile solicitate la punctele B.1., B.2, B.3, reprezinta cerinte minime obligatorii pe care ofertantul trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerat calificat.Declaratia de eligibilitate completata pe propria raspundere in conformitate cu Formularul 2 din Sectiunea II.Declaratia pe proprie raspundere ca nu se incadreaza intr-una dintre situatiile prevazute la art.181 din OG 34/2006.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat. Aceste certificate vor atesta plata acestor datorii pana la 31.01.2011.Autorizatia de functionare pentru depozitul de medicamente emisa de Ministerul Sanatatii cf. Ord. 626/2001, in termen de valabilitate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nesolicitat
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia ofertantului pe proprie raspundere ca detineAutorizatia de punere pe piata pentru fiecare produs oferit, in termen de valabilitate, in conformitate cu Formularul 3 din sectiunea III. Nu este necesara prezentarea APP-urilor pentru fiecare produs oferit.
Autorizatia de livrare de la producator sau importator pentru firma distribuitoare, pentru fiecare produs oferit, in termen de valabilitate[autorizatia de dealer].
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.06.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.06.2011 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.06.2011 18:00
Locul: S.E.A.P.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National De Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei
Adresa postala:  Str. Avram Iancu nr.22, Localitatea:  Sighetu Marmatiei, Cod postal:  435500, Romania, Tel. 0262311541, Email:  [email protected], Fax:  0262311873
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.04.2011 15:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer