Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta
Licitatii hot: 111320 | 111923 | 11207 | 11216 | 112856 | 113070 | 1131 | 113118 | 113410 | 113552 +

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - TRATAREA APEI DE RACIRE DIN STATIILE DE COMPRESOARE


Anunt de participare (utilitati) numarul 143768/21.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Str. GHE . GR. CANTACUZINO , NR. 184, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100492, Romania, Punct(e) de contact: SISGN PLOIESTI ? SERVICIUL CONTRACTE, Tel. +40 244503720, In atentia: Doamnei Madalina Moise, Email: [email protected], Fax: +40 244545230, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SOCIETATE NATIONALA
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
TRATAREA APEI DE RACIRE DIN STATIILE DE COMPRESOARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: - loc. Sarmasel, jud. Mures;
- BUTIMANU, loc. Butimanu, jud. Dambovita;
- Urziceni, loc Urziceni, jud. Ialomita
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
PRESTARI SERVICII: ? TRATAREA APEI DE RACIRE DIN STATIILE DE COMPRESOARE ?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
76110000-7 - Servicii privind extractia gazelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini publicat pe SEAP.
Valoarea estimata fara TVA: 80, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare = 800 lei? Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi de 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor .? Forma de constituire a garantiei de participare: - virament bancar in contul RO 74RNCB0205044860130001deschis la BCR PLOIESTI , Beneficiar: SISGN PLOIESTI;
- se prezinta O.P. confirmat debanca emitenta - copia documentului, sau- instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezintain original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat conform prevederilor art.86 aliniat (3) din HG 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioareSe va completa Formularul 1.? Garantia trebuie sa fie irevocabila.Nota: Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006, corelat cu art. 2781 alin. (2) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare.Ofertantul va depune in acest sens o adresa de solicitareprivind restituirea acesteia, insotita de o copie a documentului de constituire.In masura in care Consiliul respingeca nefondata o contestatie, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma de :800 lei -conform art.278¹ din O.U.G. 34/2006. Conversia valorilor se va face la cursul lei/euro BNR inainte cu 10 zile de data limita de depunere a ofertelor.Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizatain limba romana. ? Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de prestari de serviciireprezinta 5% din valoarea contractului, fara T.V.A.? Modul de constituire a garantiei de buna executie este sub forma: - unui instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat conform prevederilor art.90 aliniat (1) din HG 925/2006 cutoate modificarile si completarile ulterioaresau-retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul creat nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului conform art. 90, al. 3 din H.G. 925/2006 cu modificarile si copletarile ulterioare. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract, conf. art 91 din H.G. 925/2006 cu modificarile si copletarile ulterioare. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia contractantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.Se va completa Formularul 2.? Modalitatea de restituire a garantiei de buna executie: Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in conformitate cu prevederile art. 92 aliniat (2) din HG.925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse Proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Declaratie pe propria raspundere, in temeiul art.180 din OUG 34/2006 Se va completa Formularul 3.
Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezentaprocedura.
2) Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.181 din OUG 34/2006 Se va completa Formularul 4.;
Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezentaprocedura.
3) Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1(evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoane cu functie de decizie din cadrul institutiei implicati in procedura de achizitie:
- dl. Corin Cindrea - director general SNGN Romgaz SA;
- dl. Lucian Birsan - director departament tehnic-achizitii SNGN Romgaz SA;
-dl. Vasile Carstea - director SNGN Romgaz S.A. S.I.S.G.N. Ploiesti;
- dna. Elena Stanciu ? director economic SNGN Romgaz S.A. S.I.S.G.N. Ploiesti -
- dl. Scarlatescu Virgil ? presedinte comisie evaluare - director comercial SNGN Romgaz S.A. S.I.S.G.N. Ploiesti;
- dl. Zamfirescu Marin ? membru comisie evaluare - director tehnic SNGN Romgaz S.A. S.I.S.G.N. Ploiesti;
-dna. Moise Madalina ? membru comisie de evaluare - sef serviciu contracte SNGN Romgaz S.A. S.I.S.G.N. Ploiesti;
-dna. Vutescu Sanda - inginer Serviciu Contracte S.N.G.N. ROMGAZ S.A. S.I.S.G.N. Ploiesti;
?dl. Soptea Nicolae ? membru comisie de evaluare - Sef Serviciu Mecanic SNGN Romgaz S.A. S.I.S.G.N. Ploiesti;
- dl. Adrian Avram - membru comisie de evaluare- consilier juridic SNGN Romgaz S.A. S.I.S.G.N. Ploiesti;
- dna. Daniela Panait - membru comisie de evaluare - economist SNGN Romgaz S.A. S.I.S.G.N. Ploiesti Se va completa Formularul 5 ;
Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 69^1din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezentaprocedura.
Se va prezenta atat de catre subcontractant cat si de tertul sustinator.4) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului (copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata ) Din certificatul mentionat la punctul 4) trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.5) Declaratie pe propria raspundere, conform Ordin nr. 314 din 12 octombrie 2010, publicatin Monitorul Oficialnr. 701 din 20 octombrie 2010, privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cuoferta independenta Fiecare ofertant va prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la respectiva procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.Se va completa Formularul 6: ??Certificat de participare la procedura cu oferta independenta?.
6) Fisa de informatii generale Se va completa Formularul 7 - Fisa de informatii generale. 1)Persoane juridice /fizice romaneCerinte obligatorii: ? Persoane juridice/fizice romane:
1. Certificat constatator emis de ONRC in baza Legii nr.26/1990 (doc. in original sau copie lizibila certificata?conform cu originalul? semnata si stampilata), din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Ofertantul clasat pe primul loc, va prezenta certificatul ONRC in original sau copie legalizata.
2. Autorizatia de mediu: conformLegiiprotectiei mediului -, Ord. MinisteruluiMediului si dezvoltarii durabile nr. 1798/2007privind Autorizarea activitatilor cu impact asupra mediului.3. Autorizatia pentru vehicularea substantelor chimice periculoase: conform H.G. 1408 / 04.11.2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase.
Ofertantul va prezenta autorizatiile , valabile pentru anul 2013 in oricare dintre formele: original, copie legalizata, copie lizibila certificata?conform cu originalul? semnata si stampilata.2)Persoane juridice /fizice straine? Persoane juridice /fizice straine:
Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizatain limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Listaprincipalelor servicii prestatein ultimii 3 ani continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari / confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Se impune ca cerinta minima pentru experienta similara in ultimii 3 ani:
- prezentarea unei certificari care sa confirme prestarea de servicii similare in bune conditii cuo valoare egala sau mai mare decat 80.000 lei .Pentru echivalenta lei/euro se va tine cont de cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR.
pt 2010?1euro=4.20 lei;
pt 2011?1euro=4.23 lei;pt 2012?1euro=4.45 lei.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 8.
2) Informatiile privind dotarile
Ofertantul va prezenta o declaratie care contine :
- informatii referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare;
-informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.
Candidatul va prezenta ca cerinta minima, privind dotarile specifice , dovada ca poate asigura :
- pompe dozatoare -4 buc.;
- ambalaje depozitare ;
- reactivi de laborator specifici indeplinirii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract;
- aparatura de laborator specifica indeplinirii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract;
Modalitatea de indeplinire
Se vor completa: Formularul 9
3) Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratie care sa contina:
a) informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii;b) informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii;c)informatii referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;Va fi prezentata o declaratie privind numele persoanelor care vor duce la indeplinire viitorul contract si specializarea acestora .Operatorul economic va prezenta ca cerinta minima obligatorie, dovada ca are ca personal angajat cel putin un angajat inginer chimist, cu vechime in domeniu de cel putin trei ani.
Operatorul economic va prezenta ca cerinta minima obligatorie, dovada ca poate asigura asistenta tehnica pentru urmarirea procesului de tratare a apei de racire din statiile de compresoare saptamanal .
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul trebuie sa prezinte declaratii pe propria raspundere
4) Informatii privind subcontractantii
Se va prezenta obligatoriu:
a) lista cuprinzand subcontractantii insotita de acordurile de subcontractare;
b) partea/partile pe care ofertantul are intentia sa le subcontractezec) datele de recunoastere ale subcontractantilor.Se va completa o declaratie care va contine toti subcontractantii cu care ofertantul intentioneaza sa incheie contracte de subcontractare, indiferent de contributia acestora la indeplinirea contractelor. Subcontractantii au obligatia de a prezenta declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 69^1 conform O.U.G. 34/2006.
Se solicita, la incheierea contractului, contractele incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 10.
5. Informatii privind Angajamentul ferm al tertului sustinator ? In cazul in care pentru indeplinirea contractului ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unei alte persoane (indifferentde natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, in original, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate . In acest caz persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, avand obligatia de a prezenta declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 si 181-lit. a, c¹ si d din OUG 34/2006, si Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederi art. 69^1 conform legii 279/2011-art 19, 20.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 11.
Documentele emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii ISO 9001 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii pentru prestarea serviciilorsupuse prezentei proceduri, conform ISO 9001 valabil la data limita de depunere a ofertelor ? se va prezenta copia certificatului sau certificat echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
Documentele emise de organisme acreditate, care confirma certificarea de mediu ISO 14001 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii mediului pentru prestarea serviciilorsupuse prezentei proceduri, conform ISO 14001 valabil la data limita de depunere a ofertelor ? se va prezenta copia certificatului sau certificat echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare, cu conditia ca respectivele elemente sa fie cuantificabile si sa poata fi exprimate in cifre sau procente;?PretulInformatiile la care vor avea acces ofertantii in cursul licitatiei electronice sunt: -- ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: NU-- ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: NU-Numarul de runde ale licitatiei electronice :1 (una);.Licitatia electronica va incepe la 2 (doua ) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (e-mail)inregistrata in sistem ca adresa de contact..Durata unei runde :1(una) zi, respectiv 24 ore;
- NU EXISTA PAS DE LICITATIEOperatorul economic trebuie sa fie inregistrat in SEAP si a detina certificat digital valid pentru acces in sistem.5)In cazul in care in urma licitatiei electronice vor fi mai multe oferte cu acelasi pret (cel mai scazut) autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis pentru departajarea ofertelor.Dupa incheierea rundei de L.E., op. economic care si-a imbunatatit of. are oblig. sa transmita autorit. contractante Form.de oferta, precum si oferta refacuta cu valorile rez in urma L.E. Transm. ofertei se va face in cel mult doua zile lucra. de la ultima runda de L.E. in original, semnate si stampilate de catre reprezentantul op. economic.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.06.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.06.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.06.2013 10:00
Locul: SNGN ROMGAZ SA- SISGN PLOIESTI, STR. GHE. GR. CANTACUZINO, NR. 184
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR SI PERSOANE AUTORIZATE ALE FIRMELOR OFERTANTE
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Orice solicitare de clarificare catre autoritatea contractanta din partea operatorului economic se face prin fax: +40244545230. Raspunsul autoritatii contractante va fi publicat in SEAP .Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. In cazul in care in urma licitatiei deschise vor fi mai multe oferte cu acelasi pret (cel mai scazut) autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis pentru departajarea ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul limita pentru depunerea contestatiilor este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act de catre contestator al autoritatii contractante, pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROUL JURIDIC din cadrul S.I.S.G.N. PLOIESTI
Adresa postala: STR.GHE.GR.CANTACUZINO, NR. 184, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100492, Romania, Tel. +40 244503101, Fax: +40 244545230
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.05.2013 11:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer