Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Traverse din lemn pentru calea ferata


Anunt de participare (utilitati) numarul 147598/29.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Directia Comerciala - Serviciul APSPBS, Tel. +40 213192433, In atentia: Daniela Manea, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213192433, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Traverse din lemn pentru calea ferata
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Conform graficelor de livrare
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea produselor: Traverse normale din lemn impregnate
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34947100-8 - Traverse (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Traverse normale din lemn impregnate - 16.000 bucati
Valoarea estimata fara TVA: 1, 548, 387.1RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare eliberata in numele ofertantului in cuantum de: 15.000 leiGarantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei).In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. (Formular nr.2).Garantia de participare poate fi eliberata in numele ofertantului si in valuta la cursul mediu BNR, stabilit cu 5 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.Cont garantie de participare: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02, Banca Italo-Romena Ag. Mihalache.Intreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care acestea vor prezenta garantia de participare insotita de declaratia privind statutul de IMM. 5% din valoarea contractului , fara TVA .Intreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de buna executie a contractului se va constitui prinscrisoare de garantie bancara, retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale aplicandu-seprevederile HG 1045/2011 ; sau orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in conformitate cu art. 90 alin. 1 sialin 3 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 5(cinci) zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti.Garantia de buna executie se va restitui la solicitarea scrisa a ofertantului in care se va mentiona modalitatea de restituire.In cazul contractului de livrare produse, autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat ? Plata se va face in 5 zile de la data primirii fondurilor de catre CNCF CFR SA de la bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Eligibilitatea
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla in una sau mai multedinsituatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006. In acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
-Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea in conformitate cu Formularul A.Declaratia se depune in original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator.Cerinta nr. 2
Neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla in una sau mai multe din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006.In acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere.De asemenea, ofertantul va depune Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv catre bugetele locale . Din
certificatele fiscale trebuie sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut data limita de depunere aofertelor.In cazul unei asocieri, certificatele constatatoare se depun pentru fiecare ofertant asociat din asociereModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
- o declaratie in conformitate cu Formularul B1. Declaratia se depune dupa caz, de fiecare ofertant / ofertant asociat/tert sustinator (tertul sustinator doar pentru art.181 lit.a), lit.c1) si lit.d)) din OUG nr.34/2006) ?in original.- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv catre bugetele locale in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Cerinta nr. 3
Neincadrarea la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care se afla in situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 .Nota: persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: George MICU -Dir.General; Sophocleous Dimtrios-Dir.General pana la data de la data 15.04.2013 ; Corneliu Cretu - Dir.Gen.Adj.Ec.; Moldovan Macarie Alexandru- Dir.Gen. Adj.Teh.; Viorel Scurtu - Dir.Gen.Adj.Exp; Ovidiu Mihaescu-Dir. Instalatii;Jana Iacob- Sef serviciu Reprezentare-Dir.Asistenta Juridica, Stroe Claudiu ?sef Servicu recuperari creante; Daniela Manuela Dumitrescu ? Dir.Comercial; Director Financiar - Daniela Cristea;Constantin Manea ? Director Linii; Florina Mirica- Sef SACPE; Craciun Dorina Mihaela ? Sef Serv.APSBBS; Baicu Sorina - Sef STCD; Marius Dobre ? Sef Serviciu linii; Olteanu Pompiliu ? sef proiect;Laslo Adrian ?ing ; Oprea Ion ? ing, Bogdan Branzan Fedeles ? Sef pr.STCD; Valentin Mitroi ? sef birou STCD; Constantinescu Simona-Ec; Popescu Constantin Cornel- Ec .; Daniela Manea ? Sef birou AL; Raluca Munteanu-ing., Staicu Iulia-ing; Tudor Gherghina-ing; Preda Georgiana-cons.jur; Buholt Mariana-cons.jur.; Laudat Mirela Gabriela-cons.jur; Melinte Ionut-Sef pr.; Papa Traian-cons. jur; Violeta Petrescu-cons.jur.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiFormularul B2 ?in original. Formularul se depune in original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant.Cerinta nr. 4
Participarea la licitatie cu oferta independenta
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta, sau il depune, insa nu este conform Ordinului 314 / 2010 emis de ANRMAP.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
- Formularul B3 ? in original
- Se depune in original de catre fiecare ofertantDovada privind calitatea de IMM
Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare in vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia pentru participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie, conform prevederilor din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare
Documente care se depun pentru dovedirea calitatii de IMM a ofertantului:
- in cazul intreprinderilor autonome ? se va depune:
? ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1)-in cazul intreprinderilor partenere ? se vor depune: ? ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1);
? ?Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2);
? ?Fisa de parteneriat?;
? ?Intreprinderi partenere?
- in cazul intreprinderilor legate - se vor depune: -? ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1);
? ?Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2);
? ?Intreprinderi legate?;
? ?Fisa privind legatura dintre intreprinderi?Incadrarea in una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.Modelele formularelor enumerate se regasesc - Formulare.Ofertantii vor depune documentele in original. Cerinta nr. 1
Obiectul de activitate si forma de inregistrare
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului, in original sau copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? (ofertant, asociat, dupa caz). Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertei, iar obiectul prezentului contract trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. In cazul asocierii, fiecare asociat va prezenta certificatul constatator pentru partea de contract pe care o va realiza.In cazul in care ofertantii sunt persoane juridice straine, acestia vor prezenta traduceri autorizate in limba romana a unor documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica si a unor documente de atestare ori apartenenta din punct
In cazul ofertelor comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial - se depune in original/copie legalizata/ copie lizibila conform cu originalul. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat
Cerinta nr. 2
Cerinta minima obligatorie referitoare la atestate AFER
Autorizatie / Agrement tehnic feroviar / Omologare tehnica feroviar conform H.G. nr.626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane si Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000 pentru produsele supuse achizitiei, clasa de risc 1A, valabile la data limita de depunere a ofertelor.a) Daca ofertantul are calitatea de producator, va prezenta: - Autorizatie de furnizor feroviar, valabila la data limita de depunere a ofertelor.- Certificat de omologare tehnica feroviara de tip si fabricatie pentru produs.b) Daca ofertantul are calitatea de comerciant /intermediar , va prezenta: - Agrement Tehnic Feroviar de comercializare pentru comerciant/ intermediar , valabil la data limita de depunere a ofertelor.- Certificat de omologare tehnica feroviara de tip si fabricatie al producatoruluipentru fiecare tip de produs (in situatia in care produsele nu provin din import).
c) Ofertantii straini care nu detin autorizari/agremente /certificate AFER, vor prezenta copii ale documentelor echivalente eliberate de autoritatile relevante din tarile de origine (copiile vor fi traduse de un traducator autorizat). De asemenea, acestia vor prezenta un angajament scris de prezentare a autorizatiei/agrementului /certificate AFER pana la semnarea contractului.
Nota: Ofertantul are obligatia de a prezenta un angajament prin care, in cazul expirarii autorizatiei de furnizor feroviar sau agrementului tehnic AFER pe perioada de derulare a contractului va proceda la prelungirea valabilitatii acestora in termen util, din proprie initiativa, aducand acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.Operatorii economici asociati in vederea depunerii unei oferte comune, vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare operator economic din asociere, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociatidetine Autorizarea/agrementarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea.Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizatii, operatorul economic ofertant, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiAutorizatie de furnizor feroviar sau agrement pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice, Certificat de omologare tehnica feroviara pentru produsele licitate.Documentele se depun in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra de afaceri
Fisa de informatii generale din care sa rezulte cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani, care sa reflecte capacitatea ofertantului de a sustine contractul de furnizare in valoarea egala sau mai mare de: 1.000.000 lei
Ofertantul care prezinta documentele care cuprind alta moneda decat LEI, vor utiliza cursul de schimb mediu anual leu/valuta stabilit de catre BNR pentru fiecare an in parte (2010, 2011, 2012).In cazul in care ofertantul invoca sustinerea privind situatia financiaraa unui tert, se va prezenta in original, un angajament de sustinere financiara din partea tertului, intocmit conform art. 11 indice 1 din HG 925/2006.Demonstrarea cifrei de afaceri se face fie de ofertant, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii- Fisa de informatii generale(Formular G) - formularul se depune in original.
- Angajament de sustinere incheiat cu tertul, intocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006, daca este cazul.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Experienta similaraExperienta similara se va dovedi prin depunerea unei listei cu produsele similare livrate in ultimii 3 ani, care va contine valori, cantitati si beneficiarii (Formular E ? in original).
Livrarile de produse se vor confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul nu poate obtine certificarile/ confirmarile din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Ofertantii vor face dovada experientei similare prin prezentarea de orice documente/certificari ce demostreaza faptul ca acestia au furnizat produse similare, printr-un contract maxim 3 contracte a caror valoare cumulata sa fie de cel putin: 500.000 lei fara TVA. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv
In cazul in care ofertantul invoca sustinerea privind experienta similara a unui tert, se va prezenta in original, un angajament de sustinere din partea tertului, intocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006.Tertul nu trebuie sa se afle in situatii care determina excludereaconform art. 69 indice 1, 180 si 181 lit. a, c1 si d.
Demonstrarea experientei similare se face fie de ofertant, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii- Lista cu produsele similare livrate in ultimii 3 ani, in original, care va contine valori, cantitati, modul de indeplinire a obligatiilor si beneficiarii (Formular E? in original).-Angajament de sustinere din partea tertului, intocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006, dupa caz ?in original
Informatii privind asocierea
In cazul asocieriiOfertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o insotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare). In cazul declararii ofertantuluica si castigator, Acordurile de asociere vor fi prezentate in forma autentica pana la semnarea contractului
Modalitatea de indeplinire
- Acord de asociere -in original
In cazul declararii ofertantuluica si castigator, Acordurile de asociere vor fi prezentate in forma autentica pana la semnarea contractului
- Formularul privind identificarea privind asocierii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.11.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.11.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.11.2013 10:30
Locul: B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Palat CFR, etaj 5, cam 75
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si imputernicitii ai candidatilor care au asupra lor imputernicire si act de identitate BI/CI/pasaport
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. Corespondenta se va purta in limba romana, sub forma de acte oficiale transmise pe una din urmatoarele cai: - prin fax, la nr. 0213192433, intre orele 9-14, prin incredintare directa, la punctul de contact din anunt, intre orele 9-14.2. Toate documentele depuse de ofertant vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana.3. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii si clarificari" a anuntului din SEAP.4. Toata documentatie de atribuire se regaseste in anuntul de participare accesand site-ul www.e-licitatie.ro.Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia a altor monede in lei, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a tarii respectivesi vor specifica ratele utilizate si sursa acestora, in oferta depusa.DATE REFERITOARE LA CLAUZE CONTRACTUALE: Clauzelecontractualeobligatoriisunt: obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile prestatorului si ale achizitorului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie a contractului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNCF ?CFR? SA - Directia Asistenta Juridica
Adresa postala: Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 213151117, Fax: +40 213151117, Adresa internet (URL): www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.10.2013 15:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer