Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - TRAVERSE NORMALE SI SPECIALE DIN LEMN


Anunt de participare (utilitati) numarul 144406/17.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: ALEXANDRU IOAN CUZA, NR.5, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: GRIGORIE DADALAU, Tel. +40 253205411, In atentia: ELISABETA VIOLETA HUICA, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253227281, Adresa internet (URL): www.ceoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
TRAVERSE NORMALE SI SPECIALE DIN LEMN
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SE TURCENI
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIE TRAVERSE NORMALE SI SPECIALE DIN LEMN, CONFORM CAIET SARCINI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34947100-8 - Traverse (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT 1 = 800 BUC TRAVERSE NORMALE DIN LEMN;
LOT 2 = 24, 024 MC TRAVERSE SPECIALE DIN LEMN
Valoarea estimata fara TVA: 110, 073.58RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 2100 LEI, astfel: (LOT 1=1650 LEI, LOT 2=450 LEI). Data pentru care se determina echivalenta leu/euro (curs BNR) :5 zile calendaristice inainte de data limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Garantia pentru participare se va constitui, conform art.86 din HG 925/2006. Contul autoritatii contractante este RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank Tg Jiu, (dovada se depune la sediul Achizitor pana cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertei); GP se poate depune si la casierie Achizitor sume in numerar. Ofertantii cu statut de IMM constituie GP cuantum 50% din valoare.In cazul respingerii contestatiei de catre CNSC sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie, potrivit art. 2781, alin (1), litera b) din OUG 34/2006 se va retine suma de 846, 72 lei pt. lotul 1. Cuantumul GBE este in procent de 10 % din val contractului, fara T.V.A. Se constituie prin: - orice instrument de garantare emis in cond legii de o soc. bancara sau de o soc. de asigurari; - retineri succesive din val facturilor partiale, cu conditia ca suma initiala care se depune de catre contractant intr-un cont deschis la Trezoreria Statului, sa nu fie mai mica de 0, 5% din val contractului, conf art. 90, alin.3, din H.G.925/2006, cu complet si modif aduse de H.G. 1045/2011. Din acest cont pot fi dispuse plati atat de contractant cu avizul scris al autorit contractante cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autorit contractante. Ofertantul va opta pentru una din modalitatile de constituire a GBE, din modelul de contract, parte a docum de atrib, completand Formularul de oferta ? Formularul 8, pct.6. Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre autoritatea contractanta. Caz IMM, GBEx: 5% pret contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
NOTA: In cazul in care in tara de origine in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.1.Certificat de atestare fiscala privind situatia obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiei pentru asigurari sociale de stat catre bugetul general si cel local, scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (formular tip
eliberat de autoritatile competente), in original, sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu original?.2. Declaratie privind eligibilitatea, conf. art. 180 din O.U.G. 34/2006 si declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, completata cu O.U.G. 76/2010 - (Formular nr. 1)3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura de achizitie (Formular nr. 2)4. Certificat de participare la procedura de achizitie cu oferta independenta (Formularul nr. 3)5. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1(evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006(Formular nr.4).Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Laurentiu Dan Ciurel - Director General Executiv; Daniel Pitaroiu - Director Divizia Financiara; Maria Scurtu - Director Financiar-Contabilitate; Laura Elena Manea -Sef Departament Juridic; Grigorie Dadalau - Director Achizitii; Cosmin Ioan Rogobete - Sef Serviciu Achizitii Produse; Elisabeta Huica - Serviciu Achizitii Produse.). Autoritatea contractanta are obligatia sa-i excluda din procedura pe operatorii economici care se afla in situatiile prevazute de art.180 si art. 69^1 si are dreptul sa-i excluda din procedura pe operatorii economici care se afla in situatiile prevazute de art.181 din OUG 34/2006. Daca se uzeaza de drepturile prevazute de art. 11 (4) din HGR 925/2006, prin prezentarea doar a unei declaratii pe propria raspundere privind indeplinirea criteriilor de calificare, ofertantul va prezenta/completa certificate/documente care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, la solicitarea autoritattii contractante, in termen de 3 zile lucratoare.Daca sunt incertitudini/neclaritati privind documentele, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite detalii/ precizari/confirmari suplim. ofertantului/candidatului sau autoritatii competente. 1. Pers fizice/juridice romane, prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului/autorizatie de functionare/alte documente echivalente, din care sa rezulte obiectul de activ al operatorului economic (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din ONRC) in original/copie legalizata/copie lizibila "conform cu originalul". Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.2. Pers fizice/juridice straine, prezentarea documentelor care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.3. Atestate, autorizatii, certificate etc., in functie de specificul contractului, ofertantul va prezenta: Autorizatie de furnizor feroviar eliberata de Autoritatea Feroviara Romana - AFER, pentru furnizarea produselor incadrate in clasa de risc 1A, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu
originalul?, valabila la data limita de depunere a ofertelor. Ofertantul are obligatia de a prezenta un angajament prin care, in cazul expirarii autorizatiei de furnizor feroviar sau agrement tehnic/certificat de omologare tehnica pe perioada de derulare a contractului, va proceda la
prelungirea valabilitatii acestora in termen util, din proprie initiativa, aducand acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.Documentele vor fi traduse in limba romana de traducatori autorizati si legalizate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta fisa de informatii generale ale ofertantului. Cerinta minima:
Cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani sa fie cel putin: 160000 lei pentru lotul 1 si 50000 lei pentru lotul 2 (pentru
echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/euro comunicat de
BNR).
Modalitatea de indeplinire
Completare si prezentare formular nr. 5
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Certificat de omologare tehnica a produselor/Agrement tehnic feroviar,
eliberat de catre Autoritatea Feroviara Romana ? AFER pentru produselor incadrate in clasa de risc 1A "in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabil la data depunerii ofertelor.2. Lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand
valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt
autoritati contractante sau clienti privati. Nota: In cazul clientilor privati cand din motive obiective si justificate ofertantul nu poate obtine o
justificare/confirmare va demonstra livrarea de produse printr-o declaratie.
Cerinta minima: prezentarea unui contract, maxim 3 contracte a caror valoare cumulata sa fie de minim: 84672 lei pentru lotul 1 si 25401 lei pentru lotul 2, iar dovedirea experientei similare se va face prin prezentarea de documente/contracte/procese verbale
de receptie/etc. prin care sa confirme livrarea de produse similare
Facem mentiunea ca pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.3. Informatii privind asocierea (daca este cazul): In cazul asocierii, ofertantul
trebuie sa prezinte: - Formular 11 - ?Acordul de asociere?, - Formular 12 -
?Imputernicire pentru reprezentare la procedura? NOTA: In cazul asocierii: a)
Oferta trebuie sa cuprinda toate informatiile solicitate pentru fiecare partener din cadrul asocierii precum si partea de contract indeplinita de fiecare
asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv resursele tehnice si umane ( certificate / atestate / autorizatii solicitate in fisa de date,
pentru partea de implicare a respectivului asociat); b) Oferta trebuie sa fie semnata intr-un mod care obliga legal toti partenerii; c) Unul din membrii
asocierii trebuie numit ca partener conducator (Lider de asociatie) -
responsabil de contract si aceasta numire trebuie sa fie confirmata printr-o
imputernicire scrisa semnata de fiecare partener in parte;d) Oferta trebuie
sa includa un acord de asociere prin care sa se stipuleze ca toti partenerii
sunt responsabili in mod legal, uniti si individual, pentru realizarea
contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa
transmita instructiuni in numele fiecaruia si tuturor partenerilor si ca
realizarea contractului. e) Toti partenerii din cadrul asocierii trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului; f) Structura sau constituirea asocierii nu va fi modificata, pe durata executarii contractului, decat cu aprobarea prealabila a Autoritatii Contractante si numai in situatii exceptionale. Noua asociere trebuie sa indeplineasca cel putin aceleasi criterii de eligibilitate si de conformitate ca cea initiala.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare certificat/agrement (in copie lizibila cu mentiunea
?conform cu originalul).Completare si prezentare formular nr. 6. Prezentarea de copii dupa informatii/documente relevante. Prezentare Formular 11, in original. Prezentare Formular 12, in original. Formularele 11 si
12 se vor prezenta numai in cazul asocierii. Documentele emise in alta limba decat limba romana se vor prezenta insotite de traduceri autorizate. In cazul asocierii documentele solicitate a fi prezentate prin fisa de date a achizitiei, vor fi prezentate de fiecare operator economic din cadrul asociatiei. In cazul asocierii
mai multor operatori economici, cerintele privind capacitatea economico-financiara si tehnica si/sau profesionala pot fi
indeplinite prin cumul. In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, asocierea va fi legalizata, iar actul
incheiat va fi prezentat autoritatii contractante. Contractul de asociere trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se va constitui ca anexa la contractul de achizitie publica.
Ofertantul produselor va trebui sa aiba certificat un sistem propriu de
conducere si de asigurare a calitatii, certificat conform standardului SR EN
ISO 9001:2008 sau echivalent, certificat emis de un organism acreditat. - se
va prezenta copia certificatului sau certificat echivalent emis de organisme
stabilite in alte state ale Uniunii Europene. Aceste documente se pot
prezenta si in copie, fara traducere, daca sunt editate intr-o limba de circulatie europeana.
Modalitatea de indeplinire
Certificarea sistemului calitatii- se va prezenta copia certificatului
sau certificat echivalent, emis de organisme stabilite in alte state
ale Uniunii Europene.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
NUMARUL DE RUNDE ELECTRONICE: 1 RUNDA. DURATA RUNDEI: 1 ZI. In faza finala a licitatiei electronice vor participa doar operatorii economici inregistrati in SEAP si doar ofertele declarate admisibile in prima etapa desfasurata la sediul autoritatii contractante, in conformitate cu art.165, alin.2 din OUG 34/2006. Elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul, in baza criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut/lot?. Operatorii economici pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie si pot vedea cea mai buna oferta. Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc prezinta acelasi pret (preturi egale) in urma desfasurarii licitatiei electronice, se va solicita o noua oferta de pret ce va fi transmisa in plic inchis. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a depune la autoritatea contractanta noua oferta financiara.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
1845/P150
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.07.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.07.2013 09:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.07.2013 11:00
Locul: Sediul CEO, str. A I Cuza, nr.5, Tg-Jiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, persoanele imputernicite ale operatorilor economici participanti la procedura, observatori UCVAP/CVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
-In situatia in care doi sau mai multi ofertanti clasati pe primul loc, au acelasi pret, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locatia, data, ora la care se vor deschide noile propuneri financiare precum si persoanele autorizate sa asiste la deschiderea noilor propuneri financiare. - Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta o declaratie pe propria raspundere insotita de o anexa, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.- Pentru operatorii economici: inregistrati ca IMM-uri: Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute. Pentru a se dovedi statutul de IMM este obligatoriu sa se prezinte declaratia pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346/ 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria IMM, asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin.( 2) din Legea nr. 346/2004. Totodata, precizam ca in situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMMurilor, atunci asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.2562din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic al Complexului Energetic Oltenia
Adresa postala: Str. A.I. Cuza, nr.5, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 0253205411, Fax: +40 0253227281
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.06.2013 11:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer