Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Trecerea la 400kV a LEA 220kV Brazi Vest ? Teleajen ? Stalpu?, inclusiv ?Achizitia AT 400MVA 400/220/20kV si lucrari de extindere statiile de 400kV si 220kV aferente, in statia 400/220/110kV Brazi Vest? (proiectare)


Anunt de participare (utilitati) numarul 143378/01.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: B-DUL G-RAL GHEORGHE MAGHERU NR.33, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010325, Romania, Punct(e) de contact: Lidia Paun, Tel. +40 213035789, In atentia: Lidia Paun, Email: [email protected], Fax: +40 213035980, Adresa internet (URL): www.transelectrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ?Transelectrica? SA
Adresa postala: Str. Olteni nr 2-4, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030786, Romania, Punct(e) de contact: etaj 2 camera 213, Tel. +40 213035789, In atentia: Lidia Paun, Email: [email protected], Fax: +40 213035980, Adresa internet (URL): www.transelectrica.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ?Transelectrica? SA
Adresa postala: Str. Olteni nr 2-4, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030786, Romania, Punct(e) de contact: etaj 2 camera 213, Tel. +40 213035789, In atentia: Lidia Paun, Email: [email protected], Fax: +40 213035980, Adresa internet (URL): www.transelectrica.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ?Transelectrica? SA
Adresa postala: Str. Olteni nr 2-4, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030786, Romania, Punct(e) de contact: parter camera 001, Tel. +40 213035600, Adresa internet (URL): www.transelectrica.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?Trecerea la 400kV a LEA 220kV Brazi Vest ? Teleajen ? Stalpu?, inclusiv ?Achizitia AT 400MVA 400/220/20kV si lucrari de extindere statiile de 400kV si 220kV aferente, in statia 400/220/110kV Brazi Vest? (proiectare)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: la sediul achizitorului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul va cuprinde servicii de proiectare (Studiu de Fezabilitate, Caiete de sarcini si Proiect Tehnic) pentru:
a) Trecere la 400kV a LEA 220kV Brazi Vest ? Teleajen ? Stalpu, inclusiv realizarea celulei de 400kV in statia Brazi Vest si trecerea la 400 kV a substatiei de 220kV Teleajenb) Lucrari de retehnologizare a statiei de 110kV Teleajen
c) Achizitia si montajul unui autotransformator de 400MVA 400/220/20kV in statia Brazi Vest.
Valoarea totala estimata este de 1806094 lei din care: - procentul de diverse si neprevazute este 0%
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Un studiu de proiectare SF si CS+PT
Valoarea estimata fara TVA: 1, 806, 094RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
20 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul are obligatia de a prezenta Garantia de participare la licitatie. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii Garantiei de participare la licitatie, sau a caror Garantie de participarenu indeplineste cuantumul, forma si valabilitatea solicitata vor fi respinse.Garantiei de participare la licitatie se constituie prin virament bancar, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari care se prezinta in original (Formularul 3).In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilitata pentru deschiderea, ofertelor.In cazul in care operatorul economic se incadreaza in categoria IMM, acesta va prezenta atasat dovezii constituirii garantiei de participare documentele care dovedesc inregistrarea ca IMM.In cazul in care ofertantul este IMM, conform prevederilor Legii 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM, coroborat cu legislatia in achizitii, garantia de participare poate fi constituita la jumatate din valoarea solicitata in documentatia de atribuireCuantumul Garantiei de participare este 25.285, 00 LEI sau echivalentul in EURO Cursul se schimb Lei / EURO va fi considerat cel stabilit de BNR cu 7(sapte) zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Valabilitatea Garantiei pentru participare la licitatie este de 120 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.In cazul depunerii unei contestatii la Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor, in masura in care acesta respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare, in raport cu valoarea estimata, conform art. 2781 din OUG 34/2006cu modificarile si completarile ulterioare, suma de 5.586 lei. Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila. Ea se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original.Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din pretul contractului, fara T.V.A .Valabilitatea garantiei de buna executie a contractului va depasi cu 1(una) luna data lacare se estimeaza ca se va obtine Procesul Verbal de Receptie Finala a serviciilor.Garantia de buna executie se elibereaza dupa cum urmeaza: a) Pentru SF la 14 zile de la emiterea avizului CTES favorabil;b) Pentru CS si PT la 14 zile de la data procesului verbal de receptie la PIF (PV de PIF cum este inteles din continutul HG 51/1996) pentru partea din lucrare care necesita PIF si la 14 zile de la data procesului verbal de terminare lucrari (PV de PIF cum este inteles din continutul HG 273/1994) pentru partea din lucrare care nu necesita PIF.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alte surse, plata se va face prin transfer bancar
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie cu privire la neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va prezenta o declaratie privind eligibilitatea in stricta conformitate cu modelul Formular B0. Aceasta declaratie se va prezenta in original semnata si stampilata de catre persoana autorizata. In cazul unei asocieri declaratia trebuie prezentata de toti membrii asociati si/sau de tertul sustinator daca este cazul.
- Declaratie cu privire la neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va prezenta declaratia de eligibilitatein stricta conformitate cu modelul Formular B1.1. Aceasta declaratie se va prezenta in original semnata si stampilata de catre persoana autorizata. In cazul unei asocieri Formularul B1.1 va fi completat de toti membrii asociati si/sau de tertul sustinator daca este cazul.
- Declaratie cu privire la neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se va prezenta declaratia de eligibilitatein stricta conformitate cu modelul Formular B1.2.Aceasta declaratie se va prezenta in original semnata si stampilata de catre persoana autorizataIn cazul unei asocieri/subcontractari/tert sustinator, Formularul B1.2 va fi completat de toti partenerii dintr-o asociere / subcontractantii /tert sustinator desemnati.
Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Directoratul format din: Stefan Gheorghe, Constantin Vaduva, Ciprian Diaconu, Ioan Diaconu, Adrian Rusu; Corneliu Ene ? dir.gen.adj. ? Conducere Economica si Comerciala; Florentina Raducanu ? dir.investitii; Maria Ionescu ? dir.economic; Sorin Pispiris ? dir.comercial; Anisoara Cornila ? dir.adj.Directia Juridica; Cerasela Radescu ? Manager Achizitii; Costel Buscoveanu - director de proiect; Dan Popa Nimigean-Sef SAICIMSC; Marian Dumitru ? Sef serv.investitii ST Bucuresti; Florin Georgescu ? sef birou exploatare ST Bucuresti; Nicolae Oprea ? ing.pr.specialist ST Bucuresti; Lidia Paun - RAC
- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (conform Ordin ANRMAP nr.314 din 12 octombrie 2010). Se va prezenta ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?- modelul Formular B1.3. - Persoane fizice/juridice romane - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, / Autorizatie de functionare / altele echivalente, care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati din categoria celor care fac obiectul prezentei achizitii, informatiile din acest document trebuie sa fie reale/actuale la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Certificatul se va prezenta in copie conform cu originalul semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei ofertante. Certificatele constatatoare vor fi furnizate de toti partenerii dintr-o asociere, pentru partea de contract pe care o realizeaza. Ofertantului clasat pe primul loc, inainte de a transmite comunicarile privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
- Persoanele fizice / juridice straine - Se vor prezenta Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati similare celor ce fac obiectul prezentei achizitii in original/copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si insotite de traducerea autorizata autorizata in limba romana a documentului.
- Atestate acreditare A.N.R.E. tip E1 si D1 in conformitate cu prevederile art.12 din Ordinul ANRE nr.24/2007 cu modificarile si completarile ulterioare si a art.93 alin 1 punctul 2 din Legea Energiei Electrice si a gazelor Naturale nr.123/2012.a. Atestat A.N.R.E. tip E1 ? proiectare de statii electrice si de instalatii apartinand partii electrice a centralelor
b. Atestat A.N.R.E. tip D1 ? proiectarea liniilor electrice aeriene cu tensiuni nominale de 110-400 kV, a liniilor electrice subterane cu tensiuni nominale de 110 sau 220 kV
Pentru ofertantii straini se vor solicita acreditari echivalente celor de tipul E1 si D1.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil - Se va prezenta copia bilantului contabil pe anul 2011, inregistrat la Administratia Financiara. In cazul unei asocieri bilantul contabil pe 2011 va fi prezentat de toti membrii asociati.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta copia bilantului contabil pe anul 2011, inregistrat la Administratia Financiara.
Informatii privind cifra de afaceri - Cifra de afaceri globala medie anuala pentru ultimii trei ani (mentionata in cadrul Formularului B3) nu trebuie sa fie mai mica de 1.500.000, 00 LEI sau echivalentul inEURO. Calculata la cursul de schimb mediu anual EURO / LEI stabilit de BNR pentru 2012 = 4, 4560, 2011 = 4, 2379 si 2010 = 4.2099 (publicat pe site-ul www.bnr.ro ).
Nota: - Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Nu se ia in considerare capacitatea tehnica si resursele subcontractantilor.
- Capacitatea economico - financiara a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 186alin (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.
- In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm incheiat in forma autentica al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.180 din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens persoana ce asigura sustinerea financiara va prezenta o declaratie privind eligibilitatea in stricta conformitate cu modelul Formular B0.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa in cadrul Formularului B3 - informatii generale, cifra de afaceri medie anuala pentru ultimii trei ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind asociereaNota:
- Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Se iau in considerare capacitatea tehnica si resursele subcontractantilor pentru partea lor de implicare
- Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare;
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm in forma autentica al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract, daca este cazul. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completarile ulterioare. In acest sens persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala va prezenta o declaratie privind eligibilitatea in stricta conformitate cu modelul Formular B0.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul B2 ? daca este cazul
Experienta similara - Prezentarea unei liste cu servicii similare ? Studii de Fezabilitate, Proiecte Tehnice, Caiete de sarcini si Specificatii Tehnice etc., aferente liniilor electrice aeriene de inalta tensiune si statiilor electrice, pe baza experientei sale anterioare in domeniile: proiecte de linii electrice aeriene de inalta tensiune (400kV/220kV); proiectelor de statii (400/220/110kV).
Lista va cuprinde serviciile realizate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/contracte/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar (certificate/contracte/documente continand valori mai mari sau egale cu 1.000.000 lei fara TVA, ).
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul B5
Subcontractanti -Ofertantii vor mentiona partea din contract pe care au intentia sa o subcontracteze, insotita de Lista cu subcontractantii
Modalitatea de indeplinire
Formularul B6 daca este cazul
Declaratie privind dotarile specifice - Declaratie privind dotarile specifice necesare ca suport tehnic pentru realizarea contractului
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul B7.
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului - Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat in ultimii 3 ani, asigurarea personalului de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere,
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul B8
Declaratie privind personalul de specialitate in realizarea contractului - Declaratie referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului responsabil pe fiecare faza de activitate cu indeplinirea contractului. Se vor remite CV-urile acestor persoane.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie cu personalul de specialitate implicat in realizarea contractului si CV-urile acestora.
Certificarea de catre organisme acreditate a sistemului de management al calitatii (SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent)
Modalitatea de indeplinire
Ofertele vor include o copie dupa documentele emise de organisme acreditate, care sa confirme certificarea sistemului de management al calitatii (SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DA 2080
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.07.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.07.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.07.2013 11:00
Locul: CNTEE Transelectrica SA - Str.Olteni nr.2-4, sector 3, Bucuresti, parter, camera 004
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele imputernicite ale firmelor ofertante si membrii comisiei de evaluare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Deschiderea ofertelorDeschiderea ofertelor se va face de catre comisia de evaluare in data de / ora mentionate in anuntul de participare sau in erata, daca este cazul, la adresa C.N. TRANSELECTRICA S.A. din str. Olteni nr. 2-4, Sectorul 3, BUCURESTI, Romania, parter, camera 004. Orice ofertant are dreptul de a fi prezent prin imputerniciti ai sai la deschiderea ofertelor.ReofertareaIn cazul in care in urma analizarii ofertelor primite si dupa aplicarea pct. ? Corectarea erorilor, pe primul loc se vor clasa 2(doi) sau mai multi ofertanti, autoritatea contractanta va solicita acestora o reofertare ? Oferta financiara - in plic inchis, la data si ora care va fi mentionata in invitatia privind reofertarea.Reofertele care au fost depuse dupa data si ora mentionata in invitatia privind reofertareavor fi respinse si se vor returna nedeschise. Deschiderea plicurilor care contin reofertarea va avea loc la data si ora mentionata in invitatia privind reofertarea. Comisia de evaluare va intocmi un proces verbal de deschidere a plicurilor care contin reofertarea care urmeaza sa fie semnat atat de membrii comisiei cat si de catre reprezentantii ofertantilor care sunt prezenti la deschiderea reofertelor. Fiecare ofertant are dreptulde a primi o copie a procesului verbal de deschidere, indiferent daca acestia au fost sau nu prezenti la sedinta de deschidere.Oferta care va avea pretul cel mai scazut dintre ofertele financiare reofertate, va fi declarata de catre comisia de evaluare, oferta castigatoare.Procesul de reofertare se va desfasura in maxim 3 etape. Daca in urma aplicarii procesului repetitiv de reofertare (maxim 3 etape), nu se realizeaza o departajare a ofertelor, Autoritatea Contractanta in baza art.209 alin.1 lit. d din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? respectiv ?este imposibila incheierea contractului? va anula procedura de atribuire.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.(art.256^2(1)a)
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ?Transelectrica? SA - Directia Juridica
Adresa postala: Str. Olteni nr 2-4, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030786, Romania, Tel. +40 213035967, Fax: +40 213035610, Adresa internet (URL): www.transelectrica.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.04.2013 09:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer